จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 8 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด ๒๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ น.บัวเชด 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด ๒๕๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย หน่วยบริการบ้านกรวด 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณถนนประชาวัฒนา 1/1 ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างท่อระบาย บริเวณเลยร้าน 3A เมทัลชีท ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร งานจ้างซ่อมแซมหม้อกรองน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านคำผักกูด ม.2 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (น.โขงเจียม) 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขานครพนม จ้างงานติดตั้งและวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนายสกุล ณ นครพนม โฉนดที่ดินเลขที่ 83526 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบริษัท พันธุ์พิมพ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โครงการ ฮิลล์ไซต์ แฮมเล็ต โฮมส์ 8 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ซ่อมท่อ SP Ø 900 มม. ปากซอยศรีวิชัย 22 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาภูเขียว งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว,ติิดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร โรงกรองน้ำหน่วยบริการบ้านดอน ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาภูเขียว 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 โครงการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.7 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) จ้างดูดตะกอนทรายกำจัดวัชพืช พร้อมขนย้าย ปริมาตร 3,200 ลบ.ม. บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำท่าพลา (คลองพุมดวง) เนื่องจากมีตะกอนและขยะมาทับถมปากรางชักน้ำดิบทำให้น้ำไหลเข้าปากรางชักน้ำดิบได้น้อยลง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร โครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ น.ส.พัชราภรณ์ คูพัฒนาพิบูลย์ บ้านเลขที่ 266/4 ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 19 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม.บริเวณ ซอยวัดราชบรรทม ม.2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 19 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาหลังสวน โครงการปรับปรุงท่อที่เสียหายจากอุทกภัย คลองตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 19 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม 19 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำแรงสูง CVM01MK สถานีผลิตน้ำมาบข่า 19 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ RTM10KL สถานีสูบน้ำดิบบ้านค่าย 19 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ ว่าที่ ร.ต.นิติ ลิ้มประยูร หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 18 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาขุดลอกตะกอนพร้อมขนย้าย สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ กปภ.สาขาพนัสนิคม 18 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 งานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 11 แห่ง :- กปภ.สาขาเชียงราย, แม่สาย, พะเยา, พาน, เทิง, เวียงเชียงของ, จุน, แพร่, ร้องกวาง, น่าน และท่าวังผา 18 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 งานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 12 แห่ง :- กปภ.สาขาลำปาง, เกาะคา, เถิน, บ้านโฮ่ง, แม่ฮ่องสอน, แม่สะเรียง, ฮอด, จอมทอง, เด่นชัย, แม่ขะจาน, ฝาง และ แม่แตง 18 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 ซื้อมาตรวัดน้ำ 3/4 นิ้ว (ไม่รวมยูเนี่ยน) ปีงบประมาณ 2563 15 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ RTM08HD การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) 15 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2563 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายปูนคลอรีน พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม และงานท่ออุปกรณ์ระบบจ่ายสารละลายปูนคลอรีน (บ่อบาดาล) กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.หนองบัวแดง) ปีงบประมาณ 2563 15 พ.ค. 2563