จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 331 สายแยกทางหลวงหมายเลข 36 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) 25 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาเกาะคา งานย้ายท่อประปา ที่ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา-ห้างฉัตร บริเวณ กม. 0+486 อ.เกาะคา จ.ลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา 20 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานเจาะบ่อบาดาล เพื่อหาชั้นน้ำและปริมาณน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย โดยวิธีคัดเลือก 19 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 7 งบทำการปี 2563 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานเจาะบ่อบาดาล เพื่อหาชั้นน้ำและปริมาณน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย โดยวิธีคัดเลือก 19 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2563 จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ขนาด 75 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (แม่ข่าย) โดยวิธีคัดเลือก 19 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 4 จ้างงานย้ายแนวท่อที่ติดขัด การก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐,๓๒๐๑ ช่วง กม.๑๗+๐๗๘ ถึง กม.๑๗+๔๓๘ (สามแยกทุ่งวัวแล่น) อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีคัดเลือก 18 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 6 งานวางท่อน้ำดิบเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำพะยัง เข้าอ่างเก็บน้ำสายนาเวียง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง) 17 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาน้ำพอง งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้ง Submersible Pump พร้อมชุดควบคุมไฟฟ้าและประสานท่อฯบ้านหนองเซียงซุย หมู่ที่ 4,9 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 14 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาชุมพร งานย้ายแนวท่อที่ติดขัดการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4001 – บ้านโพธิ์แบะ ถนนเชื่อมต่อตอนที่ 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 13 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 1 งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาด 500 ลบ.ม. ต่อ ชม. พร้อมเครื่องยนต์แบบรถลากเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อ่างเก็บน้ำมาบประชัน และงานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาด 500 ลบ.ม. ต่อ ชม. พร้อมเครื่องยนต์แบบรถลาก เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก กปภ.สาขาพัทยา(พ) 12 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำดิบจากเขื่อนปากมูลถึงสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร 5 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 งานขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 25 บ่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ (แม่ข่าย) อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 5 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 งานขุดเจาะบ่อบาดาล (น.ชานุมาน) จำนวน 10 บ่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 5 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 งานขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 20 บ่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร (แม่ข่าย) อ.เมือง จ.มุกดาหาร 5 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 งานขุดเจาะบ่อบาดาล (น.ดอนตาล) จำนวน 10 บ่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 5 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 งานขุดเจาะบ่อบาดาล (น.หว้านใหญ่) จำนวน 6 บ่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 5 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อประปาหลบงานก่อสร้าง Box Culvert โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3304 กปภ.สาขาพนัสนิคม 5 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 ติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์และมาตรวัดน้ำ ผู้ใช้น้ำรับโอนเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาเดชอุดม 3 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน 31 ม.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานเจาะบ่อบาดาล หน่วยบริการน้ำพุ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (กปภ.สาขาอุทัยธานี) 28 ม.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานงานขุดเจาะบ่อบาดาลสถานี ผลิตน้ำบ้านสวน ๑ และบ้านสวน ๒ อ.เมือง จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) 28 ม.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานขุดเจาะบ่อบาดาล สถานีผลิตน้ำวังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาศรีสำโรง) 28 ม.ค. 2563
กองจัดหา งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแพสูบน้ำดิบและวางท่อส่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ไปสถานีผลิตน้ำห้วยจระเข้มาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 27 ม.ค. 2563
กองจัดหา โครงการวางท่อระยะทาง ๑๗.๕ กม. เชื่อมจาก ต.สาคู ถึงโรงกรองน้ำบางโจ กปภ. 27 ม.ค. 2563
กองจัดหา จ้างเหมาวางท่อส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) 27 ม.ค. 2563