จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อบริเวณงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคงานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนตาลเดี่ยว-ซับบอน ระหว่าง กม.8+485 - กม.9+775 อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 27 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนต่างระดับคลองหลวง ถึงประตูน้ำพระอินทร์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๐+๘๐๐ ถึง กม.๔๓+๖๐๐ ทางขนาน (ด้านขวาทาง) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) 27 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 5 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จำนวน 750,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ปีงบประมาณ 2565 26 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนต่างระดับคลองหลวง ถึงประตูน้ำพระอินทร์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๔+๓๘๐ ถึง กม.๔๕+๕๐๐ ทางขนาน (ด้านซ้ายทาง) กม.๔๔+๘๐๐ ถึง กม.๔๘+๘๐๐ ทางขนาน (ด้านขวาทาง) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) 26 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบหลบการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ช่วงที่ 1 บริเวณสะพานคลองลำตีนนก กม.3+500 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ กปภ.สาขาบางปะกง 18 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาชุมพร จ้างเหมา โครงการงานซ่อมอุปกรณ์ DMA ที่ชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างโครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีคัดเลือก 18 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาชุมพร จ้างเหมา งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3411 ตอบควบคุม 0100 ตอนทางเข้าหาดทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีคัดเลือก 12 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง 12 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาแม่ริม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ตำบลแม่สาและตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 12 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 8 ย้ายแนวท่อออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2351 ตอน พลไว ถึง แข้โพนเมือง ระหว่าง กม.20+340 ถึง กม.22+000 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร กปภ.สาขามหาชนะชัย (น.ค้อวัง) 11 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าร้านไหมไทยขายเหล็ก ถนน ชุมแพ-ภูเขียว ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 11 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 6 งานเสริมแรงดันน้ำทางหลวงหมายเลข 2291 (บริเวณหอถลา) ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 11 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4269 ตอนห้วยยอด - คลองมวน ระหว่าง กม.1+250 - กม.3+932 กปภ.สาขาห้วยยอด 11 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2565 บริเวณสายทาง ลย.ถ.82-002 สายบุ่งกกตาล หมู่ที่ 6 - บ้านปากเป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 8 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานย้ายแนวท่อบริเวณก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-5 งานโยธาสำหรับช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 4 เม.ย. 2565
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการฯสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา บริเวณกม.63+000.000 หมู่ที่ 6 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 4 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 4 โครงการย้ายแนวท่อกีดขวางการก่อสร้างทางหลวงชนบทบริเวณบ้านโคกกลอย หมู่ 3 และบริเวณบ้านนาใต้ หมู่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง 1 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปากคลอง - ปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 1 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอนยโสธร ถึง สะพานคลองลำเซ ระหว่าง กม.ที่ 266 + 412 ถึง กม. ที่ 267+780 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กปภ.สาขายโสธร 31 มี.ค. 2565
กปภ. เขต10 งานย้ายแนวท่อให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1370 สายอำเภอสวรรคโลก-บ้านปลายราง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 31 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาแม่ริม โครงการงานย้ายแนวท่อประปาโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่ – บ.โป่ง กม.13+500 – กม.14+500 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 31 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาแม่แตง งานย้ายแนวท่อประปาให้กับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายชุมชนบ้านเด่น 1 หมู่ 8 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 30 มี.ค. 2565
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปาทางหลวง หมายเลข 33 ตอนคลองยาง –นครนายก ระหว่าง กม.124+010 ถึง กม.124+472 บริเวณแยก จปร. อ.เมือง จ.นครนายก 30 มี.ค. 2565
กปภ. เขต10 งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำคลาด-ปางหมิ่น ระหว่าง กม.33+900 - กม.35+000 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (กปภ.สาขานครไทย) 25 มี.ค. 2565
กปภ. เขต10 งานย้ายแนวท่อให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ สายอำเภอหนองฉาง-อุทัยธานี ตอน ๒ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 25 มี.ค. 2565