จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนท่ามะกา - แสนตอ ที่ กม.0+462 - กม.0+672 ด้านขวาทาง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 8 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านตาลเนิ้ง หมู่ ๑ ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ) โดยวิธีคัดเลือก 5 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านส่งเสริมธรรม หมู่ ๙ ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) โดยวิธีคัดเลือก 5 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนตาลโง๊ะ หมู่ ๗ ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 5 พ.ย. 2564
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยบางละมุง 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) 5 พ.ย. 2564
กปภ. สาขาสันกำแพง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านธารทิพย์ (เฟส 2) ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 5 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเจริญราษฎร์ ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน (น.แม่ใจ) 3 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านปูแกง ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน 3 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านเบญจศิริ หมู่ 4 และ หมู่ 5 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) 3 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านสกายปาร์ค หมู่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 3 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเซียบ หมู่ ๙ ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี โดยวิธีคัดเลือก 2 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจำปา หมู่ ๗ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) โดยวิธีคัดเลือก 2 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 , 3 ถนนบ้านหนองขอน - ท่าบันได ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กปภ.สาขาย่านตาขาว 2 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านนากอฮูแต-กูแบลือปะ และบริเวณใกล้เคียง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส 1 พ.ย. 2564
กปภ. สาขาสันกำแพง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนปงป่าเอื้อง หมู่ 4 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าร้อง หมู่ ๑ ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา 29 ต.ค. 2564
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๑, ๒ และ ๓ ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา (น.ดอนไชย) 28 ต.ค. 2564
กปภ. สาขาสันกำแพง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านออน หมู่ 14 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 27 ต.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กปภ.สาขาอรัญประเทศ 26 ต.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กปภ.สาขาอรัญประเทศ 26 ต.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานจัดหาพร้อมติดตั้ง ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และย้ายเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำโพหัก กปภ.สาขาราชบุรี 26 ต.ค. 2564
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเจนแอนด์จอย ๒ (ส่วนเพิ่มเติม) ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง 25 ต.ค. 2564
กปภ. เขต 9 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 25 ต.ค. 2564
กปภ. เขต 9 งานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 25 ต.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อประปา ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 21 ต.ค. 2564