จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการทั้งหมด รายชื่อผู้ทิ้งงาน ข้อมูลรายงาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน

ส่วนกลาง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (สำนักงานใหญ่) (502.95KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (สำนักงานใหญ่) (558.48KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (สำนักงานใหญ่) (527.08KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 (สำนักงานใหญ่) (543.08KB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 1

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) (3.16MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1/63 (383.57KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 สาขาพนัสนิคม (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) (3.16MB) (3.39MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2/63 (528.42KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 สาขาพนัสนิคม (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) (3.43MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3/63 (กปภ.ข.1) (520.79KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 สาขาพนัสนิคม (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) (3.29MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4/63 (กปภ.ข.1) (497.41KB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 2

การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.21MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน ต.ค.62 ถึง ธ.ค.62) (10.08MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562) กปภ.ข.2 (1.60MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ-กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ-ไตรมาสที่ 1/2563 (5.99MB) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.17MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 กปภ.สาขาท่าเรือ (9.44MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ-กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ-ไตรมาสที่ 2/2563 (6.36MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาส2 (2.66MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 /2563 (23.67KB) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.39MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 3/2563 ประจำปี 2563 : กปภ.ข.2 (3.94MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ-กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ-ไตรมาสที่ 3/2563 (5.59MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 /2563 กปภ.สาขามวกเหล็ก (1.20MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 /2563 กปภ.สาขามวกเหล็ก (19.96KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ กปภ.สาขาท่าเรือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 (7.50MB) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.48MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ-กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ-ไตรมาสที่ 4/2563 (10.05MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกาารคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 (7.16MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 4/2563 ประจำปี 2563 : กปภ.ข.2 (5.36MB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (1.42MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส1/2563 (10.47MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (กปภ.สาขาบางสะพาน) (2.94MB) กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ) (4.06MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาส 3/2563 กปภ.สาขากาญจนบุรี (944.47KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 - กปภ.สาขาสามพราน (9.59MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2562) กปภ.สาขาบางสะพาน (8.16MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 กปภ.สาขาพนมทวน (96.79KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาส 4/2563 กปภ.สาขากาญจนบุรี (919.11KB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 4

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก(รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ2563 กปภ.สาขาไชยา (181.83KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กปภ.สาขาปากพนัง ประจำไตรมาส 1/2563 (2.47MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) - กปภ.สาขาทุ่งสง (5.62MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก(รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ2563 กปภ.สาขาไชยา (183.08KB) ค่าจ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินปริมาตร 2,100 ลบ.ม. บริเวณท่อทางดูดคลองบางคู เนื่องจากมีตะกอนดินเลนไหลมาทับถมบริเวณท่อทางดูดแรงต่ำ ทำให้สูบน้ำได้น้อย (38.04KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) (7.70MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) (34.15KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)-กปภ.สาขาทุ่งสง (6.23MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก(รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ2563 กปภ.สาขาไชยา (175.04KB) จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน ขนาด 24x36x2 ม. จำนวน 2 สระ (โรงกรองน้ำบางคู) (32.38KB) จ้างเหมางานก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง ชุมชนบางคู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (32.12KB) จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำ งานเลขที่ RQ1223/630000269 บริษัท โอเชี่ยนฟาร์ม จำกัด บ้านเลขที่ 11/5 ม.5 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (35.02KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) (8.52MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) - กปภ.สาขาทุ่งสง (6.54MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก(รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ2563 กปภ.สาขาไชยา (161.05KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) (2.66MB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 5

กปภ.สาขาห้วยยอด ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 1 (0.98MB) กปภ.ข.5.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.62 (2.65MB) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประกาศผลผู้ชนะกาารจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 (3.95MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (1.27MB) ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 3 ประจำปี 2563 (3.27MB) กปภ.สาขาห้วยยอด ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 3/2563 (209.11KB) กปภ.สาขานราธิวาส ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 (178.89KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4/2563 กปภ.สาขาสตูล (821.25KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.5 (3.86MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (1.48MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ 4 ปี 2563 (463.54KB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 6

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (33.38KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขาชุมแพ (686.06KB) ประกาศผลผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน ต.ค. พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. พ.ศ. 2562) กปภ.ข.6 (809.60KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (111.66KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขาชุมแพ (649.77KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) กปภ.ข.6 (688.80KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (203.24KB) ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขาชุมแพ (483.37KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) กปภ.ข.6 (633.47KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (203.27KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขาชุมแพ (501.79KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563) กปภ.ข.6 (596.55KB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 7

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (1.35MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กปภ.สาขาหนองคาย ประจำไตรมาสที่ 1/2563 (4.02MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562) (2.95MB) รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กปภ.ข.7 ประจำไตรมาสที่ 1/2563 (254.41KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (2.11MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กปภ.สาขาหนองคาย ประจำไตรมาสที่ 2/2563 (5.46MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 กปภ.สาขากุมภวาปี (มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563) (2.82MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 ( ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 ) กปภ.ข.7 (207.84KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2563 (2.58MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 ( ระหว่างเดือน เม.ย.2563 ถึงเดือน มิ.ย.2563 ) กปภ.ข.7 (183.22KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563)กปภ.สาขากุมภวาปี (3.40MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กปภ.สาขาหนองคาย ประจำไตรมาสที่ 3/2563 (3.83MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กปภ.สาขาบ้านผือ ประจำไตมาสที่ 3/2563 (599.12KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4/2563 (2.62MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 กปภ.สาขากุมภวาปี (กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563) (3.94MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กปภ.สาขาหนองคาย ประจำไตรมาสที่ 4/2563 (4.57MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กปภ.ข.7 ประจำไตรมาสที่ 4/2563 (697.46KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กปภ.สาขาบ้านผือ ประจำไตมาสที่ 4/2563 (9.47MB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 8

ส่วนภูมิภาค - เขต 9

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (5.70MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (84.00KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 1/2563 ประจำปี 2563 : กปภ.ข.9 (710.58KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (5.97MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (10.84MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 2/2563 ประจำปี 2563 : กปภ.ข.9 (780.45KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (5.59MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงดป็นหนังสือประจำไตรมาส3/2563 (5.55MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 3/2563 ประจำปี 2563 : กปภ.ข.9 (544.17KB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (86.50KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (6.80MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (77.00KB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) กปภ.สาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) (0.98MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2563)กปภ.สาขาฮอด (4.78MB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 10

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาศ (21.84KB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1/2563 กปภ.สาขาสวรรคโลก (1.85MB) รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (5.24MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (963.52KB) รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (2.20MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ไตรมาส2/63) กปภ.ข.10 (1.43MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขาลาดยาว (1.40MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ไตรมาส3/2563) กปภ.ข.10 (1.03MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาศ (26.86KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ไตรมาส4/2563) กปภ.ข.10 (3.01MB) รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขาลาดยาว (3.18MB)