จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการทั้งหมด รายชื่อผู้ทิ้งงาน ข้อมูลรายงาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค - เขต 1

ส่วนภูมิภาค - เขต 2

ส่วนภูมิภาค - เขต 3

รายงานผลการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (กปภ.ข.3) (161.65KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฎิบัติการ ไตรมาส 1/2564 (กปภ.ข.3) (311.84KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส (549.23KB) ประกาศผู้ได้รับคัดเลืิอกการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช) (4.68MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฎิบัติการ ไตรมาส 2/2564 (กปภ.ข.3) (367.22KB) ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 กปภ.ข.3 (372.97KB) ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 กปภ.ข.3 (259.83KB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 4

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (กปภ.ข.4) (175.23KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1(กปภ.ข.4) (715.49KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2564 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) (824.36KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (กปภ.ข.4) (1.22MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 (กปภ.ข.4) (333.46KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) (2.30MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 (กปภ.ข.4) (256.65KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2564 กปภ.สาขาระนอง (2.93MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4/2564 (7.47MB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 5

ส่วนภูมิภาค - เขต 6

ส่วนภูมิภาค - เขต 7

ส่วนภูมิภาค - เขต 8

ส่วนภูมิภาค - เขต 9

สรุปรายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564-กปภ.ข.9 (434.82KB) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 : กปภ.ข.9 (3.48MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส2/2564 (1.62MB) รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2/2564 (ม.ค.-มี.ค. 2564) (264.16KB) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 : กปภ.ข.9 (420.76KB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง กปภ.สาขาท่าวังผา ประจำไตรมาส 3 2564 (6.39MB) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 : กปภ.ข.9 (462.96KB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4(2564)กปภ.สาขาพะเยา (2.95MB) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 : กปภ.ข.9 (437.27KB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 10