จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการทั้งหมด รายชื่อผู้ทิ้งงาน ข้อมูลรายงาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 - กปภ.เขต. 2 ไตรมาสที่ 1 (2.85MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 - กปภ.เขต. 2 ไตรมาสที่ 1 (5.86MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 - กปภ.เขต. 2 ไตรมาสที่ 1 (1.21MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 - กปภ.เขต. 4 ไตรมาสที่ 1 (181.83KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 - กปภ.เขต. 4 ไตรมาสที่ 1 (10.07MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 - กปภ.เขต. 5 ไตรมาสที่ 1 (687.88KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 - กปภ.เขต. 5 ไตรมาสที่ 1 (3.98MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 - กปภ.เขต. 6 ไตรมาสที่ 1 (557.45KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 - กปภ.เขต. 7 ไตรมาสที่ 1 (92.03KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 - กปภ.เขต. 8 ไตรมาสที่ 1 (1.04MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 - กปภ.เขต. 9 ไตรมาสที่ 1 (4.54MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 - กปภ.เขต. 9 ไตรมาสที่ 1 (4.62MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 - กปภ.เขต. 9 ไตรมาสที่ 1 (873.36KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 - กปภ.เขต. 9 ไตรมาสที่ 1 (7.95MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 - กปภ.เขต. 9 ไตรมาสที่ 1 (3.48MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 - กปภ.เขต. 10 ไตรมาสที่ 1 (1.09MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 - กปภ.เขต. 10 ไตรมาสที่ 1 (344.97KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 - กปภ.เขต. 10 ไตรมาสที่ 1 (1.69MB)