จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการทั้งหมด รายชื่อผู้ทิ้งงาน ข้อมูลรายงาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค - เขต 1

ส่วนภูมิภาค - เขต 2

รายงานสรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 - กปภ.ข.2 (1.27MB) รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.2 (445.77KB) รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563-กปภ.ข.2 (12.63MB) การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาส 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62) (794.71KB) รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.2 (208.04KB) รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563-กปภ.ข.2 (9.45MB) รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.2 (516.97KB) รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563-กปภ.ข.2 (1.18MB) รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563-กปภ.ข.2 (3.14MB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 3

ส่วนภูมิภาค - เขต 4

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563(กปภ.ข.4) (2.74MB) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563(กปภ.ข.4) (5.70MB) ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2563 กปภ.ข.4 (1.18MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2(กปภ.ข.4) (2.46MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3(กปภ.ข.4) (1.16MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 (กปภ.ข.4) (1.61MB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 5

ส่วนภูมิภาค - เขต 6

ส่วนภูมิภาค - เขต 7

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.7 (3.64MB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2563 ประจำปี 2563 (428.46KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 /2563 ประจำปี 2563 (516.46KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 /2563 (กปภ.ข.7) (0.99MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2563 (กปภ.ข.7) (0.99MB) ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2563 ประจำปี 2563 (951.34KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 /2563 (กปภ.ข.7) (1.65MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 /2563 (กปภ.ข.7) (1.65MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 /2563 (กปภ.ข.7) (1.54MB) ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4/2563 ประจำปี 2563 (กปภ.ข.7) (1.87MB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 8

ส่วนภูมิภาค - เขต 9

สรุปรายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563-กปภ.ข.9 (667.02KB) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.9 (166.55KB) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.9 (166.34KB) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 : กปภ.ข.9 (333.42KB) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 : กปภ.ข.9 (560.71KB) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 : กปภ.ข.9 (596.78KB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 10

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กปภ.ข.10) (1.37MB) รายงานสรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.10 (376.82KB) แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.10 (520.92KB) แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563(ไตรมาส2) กปภ.ข.10 (1.25MB) รายงานสรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.10 (453.84KB) แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส3) กปภ.ข.10 (788.74KB) รายงานสรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3) กปภ.ข.10 (439.86KB) รายงานสรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4) กปภ.ข.10 (513.30KB)