จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการทั้งหมด รายชื่อผู้ทิ้งงาน ข้อมูลรายงาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน

ส่วนกลาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - ส่วนกลาง (1.74MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - ส่วนกลาง (604.02KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - ส่วนกลาง ไตรมาสที่ 1 (1.21MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - ส่วนกลาง ไตรมาสที่ 2 (97.15KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - ส่วนกลาง ไตรมาสที่ 2 (1.25MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - ส่วนกลาง ไตรมาสที่ 3 (2.51MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - ส่วนกลาง ไตรมาสที่ 3 (488.66KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - ส่วนกลาง ไตรมาสที่ 4 (1.25MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - ส่วนกลาง ไตรมาสที่ 4 (1.25MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - ส่วนกลาง ไตรมาสที่ 4 (555.95KB)

ส่วนภูมิภาค

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 1 (2.19MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 1 ไตรมาสที่ 3 (2.53MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 1 ไตรมาสที่ 4 (75.11KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 2 (1.46MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 2 (1.10MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 2 ไตรมาสที่ 2 (1.27MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 2 ไตรมาสที่ 2 (1.32MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 2 ไตรมาสที่ 2 (852.27KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 2 ไตรมาสที่ 2 (6.65MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 2 ไตรมาสที่ 2 (27.68KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 2 ไตรมาสที่ 2 (3.42MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 2 ไตรมาสที่ 3 (781.32KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 2 ไตรมาสที่ 3 (8.32MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 2 ไตรมาสที่ 3 (2.23MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 2 ไตรมาสที่ 4 (1.46MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 2 ไตรมาสที่ 4 (7.25MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 2 ไตรมาสที่ 4 (10.95MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 2 ไตรมาสที่ 4 (1.01MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 3 (557.82KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 3 (7.47MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 3 ไตรมาสที่ 1 (90.69KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 3 ไตรมาสที่ 2 (13.33MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 3 ไตรมาสที่ 2 (10.38MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 3 ไตรมาสที่ 2 (7.00MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 3 ไตรมาสที่ 2 (731.34KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 3 ไตรมาสที่ 3 (3.65MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 3 ไตรมาสที่ 3 (4.23MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 3 ไตรมาสที่ 3 (8.34MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 3 ไตรมาสที่ 3 (8.34MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 3 ไตรมาสที่ 3 (14.18MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 3 ไตรมาสที่ 3 (1.59MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 3 ไตรมาสที่ 4 (1.63MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 3 ไตรมาสที่ 4 (2.24MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 3 ไตรมาสที่ 4 (2.07MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 3 ไตรมาสที่ 4 (7.85MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 3 ไตรมาสที่ 4 (4.74MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 3 ไตรมาสที่ 4 (5.20MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 4 ไตรมาสที่ 1 (2.68MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 4 ไตรมาสที่ 2 (3.13MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 4 ไตรมาสที่ 3 (3.72MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 4 ไตรมาสที่ 4 (5.09MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 4 ไตรมาสที่ 4 (2.37MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 5 (237.75KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 5 ไตรมาสที่ 1 (65.59KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 5 ไตรมาสที่ 2 (467.18KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 5 ไตรมาสที่ 2 (1.16MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 5 ไตรมาสที่ 3 (3.22MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 5 ไตรมาสที่ 3 (406.05KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 5 ไตรมาสที่ 4 (3.67MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 5 ไตรมาสที่ 4 (389.22KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 6 (192.03KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 6 (3.24MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 6 (3.24MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 6 (423.58KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 6 (423.58KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 6 (423.58KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 7 (1.41MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 7 (1.39MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 7 (1.39MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 7 ไตรมาสที่ 2 (7.06MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 7 ไตรมาสที่ 3 (1.60MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 7 ไตรมาสที่ 4 (1.39MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 8 (2.57MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 8 (3.10MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 8 ไตรมาสที่ 1 (4.94MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 8 ไตรมาสที่ 1 (1.66MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 8 ไตรมาสที่ 2 (4.94MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 8 ไตรมาสที่ 2 (1.04MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 8 ไตรมาสที่ 3 (1.21MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 8 ไตรมาสที่ 3 (1.21MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 8 ไตรมาสที่ 4 (830.48KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 8 ไตรมาสที่ 4 (814.86KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 8 ไตรมาสที่ 4 (1.14MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 9 (540.29KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 9 ไตรมาสที่ 1 (19.50KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 9 ไตรมาสที่ 2 (8.44MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 9 ไตรมาสที่ 2 (459.00KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 9 ไตรมาสที่ 2 (25.71KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 9 ไตรมาสที่ 3 (11.49MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 9 ไตรมาสที่ 3 (560.33KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 9 ไตรมาสที่ 3 (224.18KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 9 ไตรมาสที่ 4 (12.33MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 9 ไตรมาสที่ 4 (741.39KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 9 ไตรมาสที่ 4 (269.74KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 10 (313.27KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 10 (500.28KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 10 ไตรมาสที่ 1 (543.94KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 10 ไตรมาสที่ 1 (500.28KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 10 ไตรมาสที่ 2 (500.28KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 10 ไตรมาสที่ 3 (500.28KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 10 ไตรมาสที่ 4 (534.38KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - กปภ.เขต. 10 ไตรมาสที่ 4 (408.36KB)