จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการทั้งหมด รายชื่อผู้ทิ้งงาน ข้อมูลรายงาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค - เขต 1

ส่วนภูมิภาค - เขต 2

ส่วนภูมิภาค - เขต 3

ส่วนภูมิภาค - เขต 4

ส่วนภูมิภาค - เขต 5

ส่วนภูมิภาค - เขต 6

ส่วนภูมิภาค - เขต 7

ส่วนภูมิภาค - เขต 8

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ( กปภ.ข.8) ปีงบประมาณ 2562 (2.57MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.8 (3.10MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ( กปภ.ข.8) ไตรมาสที่ 1 (4.94MB) สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ( ไตรมาสที่ 1 ) กปภ.ข.8 (1.66MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ( กปภ.ข.8) ไตรมาสที่ 2 (4.94MB) สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ( ไตรมาสที่ 2 ) กปภ.ข.8 (1.04MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ( กปภ.ข.8) ไตรมาสที่ 3 (1.21MB) สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ( ไตรมาสที่ 3 ) กปภ.ข.8 (1.21MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ( กปภ.ข.8) ไตรมาสที่ 4 (830.48KB) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.8 (814.86KB) รายงานสรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ( ไตรมาสที่ 4 ) กปภ.ข.8 (1.14MB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 9

ส่วนภูมิภาค - เขต 10

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กปภ.ข.10) (313.27KB) สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (500.28KB) แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส1) กปภ.ข.10 (543.94KB) สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (500.28KB) สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (500.28KB) สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 (500.28KB) แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.10 (534.38KB) สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 4) กปภ.ข.10 (408.36KB)