จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการทั้งหมด รายชื่อผู้ทิ้งงาน ข้อมูลรายงาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - กปภ.เขต. 1 (30.09KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - กปภ.เขต. 1 ไตรมาสที่ 2 (2.79MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - กปภ.เขต. 1 ไตรมาสที่ 4 (3.18MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - กปภ.เขต. 2 ไตรมาสที่ 4 (279.44KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - กปภ.เขต. 3 (2.92MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - กปภ.เขต. 3 (2.92MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - กปภ.เขต. 3 (136.69KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - กปภ.เขต. 4 (3.14MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - กปภ.เขต. 4 ไตรมาสที่ 1 (4.54MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - กปภ.เขต. 4 ไตรมาสที่ 2 (4.24MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - กปภ.เขต. 4 ไตรมาสที่ 3 (4.57MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - กปภ.เขต. 4 ไตรมาสที่ 4 (4.91MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - กปภ.เขต. 5 ไตรมาสที่ 1 (346.23KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - กปภ.เขต. 5 ไตรมาสที่ 2 (364.23KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - กปภ.เขต. 5 ไตรมาสที่ 3 (373.30KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - กปภ.เขต. 5 ไตรมาสที่ 4 (435.07KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - กปภ.เขต. 7 (4.77MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - กปภ.เขต. 8 (1.12MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - กปภ.เขต. 9 (31.23KB)