จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการทั้งหมด รายชื่อผู้ทิ้งงาน ข้อมูลรายงาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน

ส่วนกลาง

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 - ผลงานจ้าง (807.33KB) สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 - ผลงานซื้อ (857.01KB) สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 - บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (2.81MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 - ส่วนกลาง ไตรมาสที่ 1 (923.31KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 - ส่วนกลาง ไตรมาสที่ 2 (1.00MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 - ส่วนกลาง ไตรมาสที่ 3 (255.63KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 - ส่วนกลาง ไตรมาสที่ 4 (445.65KB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 1

ส่วนภูมิภาค - เขต 2

ส่วนภูมิภาค - เขต 3

ส่วนภูมิภาค - เขต 4

ส่วนภูมิภาค - เขต 5

ส่วนภูมิภาค - เขต 6

ส่วนภูมิภาค - เขต 7

ส่วนภูมิภาค - เขต 8

ส่วนภูมิภาค - เขต 9

ส่วนภูมิภาค - เขต 10