จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา RQ1197/650001978บจ.โพธิ์พูนศักดิ์ 2485 (หมู่บ้านเทพพานิช) ม.1 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 469,257.00 421,400.00 หจก.ศรีธนา เทคโนโลยี 421,400 หจก.ศรีธนา เทคโนโลยี 421,400 คุณสมบัติครบถ้วน กปภ.ข.3-พบ./21/2565 ลว. 12 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2565 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ตู้สวิทซ์ควบคุมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 315,650.00 315,650.00 บจก.วายเนท ราคา 314,650 บาท บจก.วายเนท ราคา 314,650 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 8 ก.ค. 2565
- จ้างเหมางานสำรวจหาจุดท่อรั่วในระบบจำหน่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ 490,060.00 490,060.00 บริษัทเอสพีวอเตอร์ จำกัด 490,000 บริษัทเอสพีวอเตอร์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเลขที่ กปภ.ข.1-ปปส./30/2565 ลว. 18 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
08072565 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า MCP-01PT2,MCP-02PT2,MCP-04ST แบบ Soft start สถานีจ่ายน้ำพานทอง และสถานีจ่ายน้ำสระสี่เหลี่ยม 209,666.50 209,666.50 บจก.บีทีที ยูไนเต็ด บจก.บีทีที ยูไนเต็ด เสนอราคาไม่เกินราคาที่กำหนด กปภ.ข.1-พน./317/2565 ลว. 11 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
55120-17/พิเศษ งานขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขากำแพงเพชร 476,150.00 476,150.00 บริษัท สยามธารากิจ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 475,964.89 บาท (เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบเก้าสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง บริษัท สยามธารากิจ จำกัด เกณฑ์ราคา กปภ.ข.10- กพ./21/2565 ลว. 12 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
- งานซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 27 รายการ 117,309.45 117,309.45 หจก.เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ เสนอราคา 117,309.45 บาท หจก.เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ ราคา 117,309.45 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 7 ก.ค. 2565
- งานซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 10 รายการ 175,779.60 175,779.60 บจก.เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ เสนอราคา 175,779.60 บาท บจก.เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ราคา 175,779.60 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 7 ก.ค. 2565
- จัดซื้อน้ำดิบสำหรับ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 1,105,528 ลบ.ม. 11,710,858.10 11,710,858.10 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) ราคา 11,710,858.10 บาท บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) ราคา 11,710,858.10 บาท ถูกต้องตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 7 ก.ค. 2565
- งานย้ายมาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว ให้กับ บจก.เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ 88 ม.10 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 132,109.00 123,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรคลองน้อย 122,964.19 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรคลองน้อย 122,500.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กปภ.ข.4-สฎ./51/2565 ลว. 8 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2565
กปภ.ข.2/94/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณระบบประปาหมู่บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 ถึงกลุ่มบ้านหัวถนน หมู่ที่ 2 บ้านบุตาล ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย 4,400,000.00 4,356,924.73 0105539135449 บริษัท เจริญประปา จำกัด 30/06/2565 02/07/2565 01/07/2565 3,999,999.00 ผ่าน
0115563009750 บริษัท วินิจ ก่อสร้าง จำกัด 28/06/2565 28/06/2565 01/07/2565 3,974,988.00 ผ่าน
0125549001330 บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด 30/06/2565 01/07/2565 01/07/2565 3,725,490.00 ผ่าน
0155564000161 บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด 30/06/2565 01/07/2565 4,080,000.00 ผ่าน
0405563000822 บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น 29/06/2565 01/07/2565 01/07/2565 4,200,000.00 ผ่าน
0723532000010 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิติกาญจน์ 30/06/2565 01/07/2565 01/07/2565 3,528,000.00 ผ่าน
D888888888001 กิจการร่วมค้าEJ - - 01/07/2565 3,780,000.00 ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิติกาญจน์ เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 7 ก.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริษัท เรืองกิจธนวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด (เฟส1) ม.2 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 390,411.00 390,411.00 หจก.ต.ชลกิจ 390,000.00 หจก.ต.ชลกิจ 390,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.10-พช./6/2565 ลว. 11 พ.ค. 2565 7 ก.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อออกจาก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 กิจกรรมยกระดับ ความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนหนองบัวโคก - บ้านลี่ ระหว่าง กม.ที่ 98+020 - กม.ที่ 98+570 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 2,485,610.00 2,485,610.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ ราคาที่เสนอ 2,473,091 บาท
2.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 2,485,000 บาท
3.หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 2,485,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ ราคาที่ตกลงจ้าง 2,473,091 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 7 ก.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างขยายความกว้างสะพาน สาย ชย.3013 แยก ทล.201 - แยก ทล.205 กม.ที่ 2 + 380 - กม.ที่ 2 + 588 (ด้านขวาทาง) ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ 1,026,130.00 1,026,130.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ ราคาที่เสนอ 1,020,994.00 บาท
2.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 1,026,000.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 1,026,130.00 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ ราคาที่เสนอ 1,020,994.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 7 ก.ค. 2565
1/2565 การจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ชนะสุ พร็อพเพอร์ตี้ ม.2 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,760,947.00 1,760,000.00 1.บจ.ส.บุญสุวรรณ์ เสนอราคา 1,176,222.00 บาท
2.บจ.จันทร์นที เสนอราคา 1,172,549.00 บาท
3.บจ.เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 1,739,000.00 บาท
4. บจ.เมืองทองรุ่งเรือง เสนอราคา 1,380,000.00 บาท
5.หจก. สิงห์วิเชียร เสนอราคา 1,490,000.00 บาท
6. หจก.สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรค เสนอราคา 1,499,999.00 บาท
7. บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 1,120,000.00 บาท
8. หจก.ว.กิจเจริญพาณิชน์ เสนอราคา 1,531,000.00 บาท
9. กิจการร่วมค้าบริษัท วชิระคาร่วมค้า จำกัด เสนอราคา 1,740,000.00 บาท
บจ.จันทร์นที เสนอราคา 1,172,549.00 บาท เอกสารยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครบถ้วน รอทำสัญญา 7 ก.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบหลบการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ช่วงที่ 1 บริเวณสะพานข้ามคลองชวดพร้าว กม.0+750 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ กปภ.สาขาบางปะกง และงานย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบหลบการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ช่วงที่ 1 บริเวณสะพานข้ามคลองวัดสุคัน กม.4+870 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ กปภ.สาขาบางปะกง 14,717,878.76 14,165,623.73 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี/14,155,000.00
บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด/14,130,000.00
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด/14,160,000.00
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/14,150,000.00
บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด/14,100,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 7 ก.ค. 2565
- งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท บ้านปัณณ์สุข พัทยา จำกัด 65/40 ม.6 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.40/65 189,297.00 188,998.00 บริษัท พัทยา ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด 188,998.- บริษัท พัทยา ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด 187,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.1-พย./82/2565 ลว. 18 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2565
- งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท คัลเลอร์ฟูล การ์เด้น เรียล เอสเตท 2018 จำกัด มิเตอร์ชั่วคราว ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.39/65 401,488.00 401,077.00 บริษัท สุขเกษม 2513 จำกัด 401,077.- บริษัท สุขเกษม 2513 จำกัด 400,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.1-พย./81/2565 ลว. 18 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2565
- จ้างเหมาซ่อมประตูน้ำระบายตะกอนถังตกตะกอน สถานีผลิตน้ำประแสร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ 319,662.50 319,662.50 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทูเอ เพาเวอร์ 316,452.50 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทูเอ เพาเวอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเลขที่ กปภ.ข.1-ปปส./28/2565 ลว. 7 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2565
กปภ.ข.1-พค./3/2565 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาพนมสารคาม 963,000.00 655,397.47 1. บริษัท พีพี มิเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด 803,570.00 บาท
2. บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด 595,978.00 บาท
บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด 595,978.00 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.ข.1-พค./48/2565 ลว. 16 มิ.ย. 2565 7 ก.ค. 2565
กปภ.ข.7/67/2565 จ้างเหมา เอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ จำนวน ๒๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 99,178,483.83 98,441,659.83 บจก.นีโอ ไลน์ 98,403,432.88.- บจก.นีโอ ไลน์ 98,403,432.88.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 7 ก.ค. 2565
07072565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ RVM02DS สถานีสูบน้ำดิบวัดด่านเงิน 105,245.20 105,245.20 บจก.ทีพี มอเตอร์ อุตสาหกรรม เซอร์วิส บจก.ทีพี มอเตอร์ อุตสาหกรรม เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินกว่าราคาที่กำหนด กปภ.ข.1-พน./318/2565 ลว. 11 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2565
07072565 จ้างเหมาบริการกำจัดตะกอน สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ 362,671.04 362,671.04 บจก.3 พีแอนด์พี บจก.3 พีแอนด์พี เสนอราคาไม่เกินกว่าที่กำหนด กปภ.ข.1-พน./320/2565 ลว. 12 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2565
- ซื้อสารเคมีวัสดุวิเคราะห์น้ำ จำนวน 11 รายการ 133,118.70 133,118.70 บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 133,118.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวง) บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 133,118.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวง) เป็นราคาที่เหมาะสม และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 6 ก.ค. 2565
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส3/2565 421,808.50 421,805.50 - - - รอทำสัญญา 6 ก.ค. 2565
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ประจำปี 2565 จำนวน 9 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2) 23,165.50 23,165.50 บจก.เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ราคาที่เสนอ 23,165.50 บจก.เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ราคาที่ตกลง 23,165.50 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด PO 3000318852 ลว. 6 ก.ค. 2565 6 ก.ค. 2565