จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.ข.4-33/2565 งานซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.4 (ครั้งที่ 2) 2,282,475.85 2,282,475.85 1. บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ 2,056,700.00 บาท
2. บริษัท เอ.พี. เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 2,097,500.00 บาท
บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด ราคาที่ตกลง 2,056,700.00 บาท คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศฯ และราคาที่เสนอนี้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้กำหนดไว้ กปภ.ข.4/52/2565 ลว. 1 ส.ค. 2565 12 ก.ค. 2565
12072565 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (DMA) กปภ.สาขาพนัสนิคม 302,000.00 302,000.00 บจก.เอสพี วอเตอร์ บจก.เอสพี วอเตอร์ เสนอราคาไม่เกินกว่าที่กำหนด กปภ.ข.1-พน./322/2565 ลว. 19 ก.ค. 2565 12 ก.ค. 2565
12072565 จ้างเหมาบริการล้างถังน้ำใส สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม และสถานีจ่ายน้ำพานทอง 128,400.00 128,400.00 บจก.ไฮโดรแคท บจก.ไฮโดรแคท เสนอราคาไม่เกินกว่าที่กำหนด กปภ.ข.1-พน./326/2565 ลว. 20 ก.ค. 2565 12 ก.ค. 2565
61/2565 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายสิทธิเจตน์ ทักษ์เตชาโชตน์ หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 146,308.00 133,098.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ทวีทรัพย์ 133,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ทวีทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา กปภ.ข.1-ศรช./29/2565 ลว. 19 ก.ค. 2565 12 ก.ค. 2565
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65 - มิ.ย.65) - กปภ.สาขากบินทร์บุรี 2,066,243.90 2,066,243.90 - - - รอทำสัญญา 11 ก.ค. 2565
- ซื้อน้ำดิบ สำหรับ กปภ.สาขาบางปะกง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565 จำนวน 2,162,000 ลูกบาศก์เมตร 22,902,066.00 22,902,066.00 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
เสนอ 22,902,066.00 บาท
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
รับราคา 22,902,066.00 บาท
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ รอทำสัญญา 11 ก.ค. 2565
กปภ.ข.10 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สายกำแพงเพชร-พิจิตร ตอน บ.คุยประดู่-บ.คลองโพธิ์ ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) 7,754,290.00 7,754,290.00 1.บจก.ศรีไทยวารี เสนอราคา 7,748,000.00
2.หจก.เรืองศรีก่อสร้าง เสนอราคา 7,750,000.00
3.บจก.มหาธนุ เสนอราคา 7,751,000.00
บจก.ศรีไทยวารี เสนอราคา 7,748,000.00 คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.10/31/2565 ลว. 21 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
กปภ.ข.9/24/2565 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านท่าเดื่อ หมู่ ๑๒ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง 4,289,724.16 3,983,610.00 ๑. บจ. สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคาเป็นเงิน ๒,๘๕๙,๕๕๕.๐๐ บาท ทางคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาแล้ว บจ. สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น ยินดีลดราคา คงเหลือ ๒,๘๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๒. บจ. ซับซกเซี้ยง เสนอราคาเป็นเงิน ๒,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคาเป็นเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. บจ. ภมร ก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน ๓,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. หจก. สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด เสนอราคาเป็นเงิน ๓,๖๘๘,๘๘๘.๐๐ บาท
๖. บจ. รักเอยการโยธาเสนอราคาเป็นเงิน ๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 11 ก.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ น.ส.ณัฏฐ์ เศรษฐาเมธานนท์ บริเวณโฉนดเลขที่ 39392 หมู่ 5 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 141,451.00 129,338.96 บริษัท ยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 129,000 บาท บริษัท ยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 129,000 บาท เกณฑ์ราคา กปภ.ข.2-สค./28/2565 ลว. 20 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
พิเศษ จ้างเหมางานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำ ช่วงชลประทานคลองสังข์ ถนนวัดขนานตัดถนนชลประทานโคกมันพัฒนา ม.2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 471,988.77 471,988.77 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศแก้ว การโยธา ราคา 471,363.97 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศแก้ว การโยธา ราคาต่ำสุด กปภ.ข.4-จด./2/2565 ลว. 18 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
- จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ นายชาติชาย เพราะดีงาม 248,000.00 248,000.00 บริษัท กิจรุ่งโรจน์การช่าง จำกัด 248,000.- บาท บริษัท กิจรุ่งโรจน์การช่าง จำกัด เสนอราคาไม่เกินราคากลาง กปภ.ข.3-สส./25/2565 ลว. 11 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
- โครงการจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้แก่ นายศุภชัย สำเริง โฉนดที่ดินเลขที่ 1600 ม.10 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี กปภ.สาขากุมภวาปี 276,882.00 250,399.00 หจก.บุญธรรมะ ก่อสร้าง 250,000.00บาท หจก.บุญธรรมะ ก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด 3/2565 ลว. 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
- จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหัวจ่ายแก๊สคลอรีน และชุดมอเตอร์กวนสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 187,961.55 187,961.55 บริษัทไฮโดร แอนด์ เพาเวอร์ ซีสเท็ม (ประเทศไทย) จำกัด 185,821.55 บริษัทไฮโดร แอนด์ เพาเวอร์ ซีสเท็ม (ประเทศไทย) จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเลขที่ กปภ.ข.1-ปปส./29/2565 ลว. 11 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
- งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ(Lab Cluster) สาขานครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144,000.00 144,000.00 หจก.ไมตรีและเพื่อน เสนอราคาเป็นเงิน 138,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หจก.ไมตรีและเพื่อน ราคาตกลงจัดจ้างเป็นเงิน 138,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด รอทำสัญญา 11 ก.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนอ่างทอง-ปากดง ระหว่าง กม.24+697 - กม.26+797 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง 5,027,930.00 5,019,449.49 บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด 5,000,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุวรรณ 59 5,150,000.00
บริษัท ดีดีเอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5,205,000.00
บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด 5,000,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 ก.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ 10 (ซอยตั้งอุดม) ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 158,404.00 158,403.00 บริษัท ยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 158,000 บาท บริษัท ยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 158,000 บาท เกณฑ์ราคา กปภ.ข.2-สค./24/2565 ลว. 20 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นางสุภาพร ธัญญเฉลิม บริเวณโฉนดเลขที่ 32589 หมู่ 2 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 199,124.00 180,566.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีริยา ราคาที่เสนอ 180,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีริยา ราคาที่เสนอ 180,000 บาท เกณฑ์ราคา กปภ.ข.2-สค./25/2565 ลว. 20 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นายสิทธิศักดิ์ จันทรรวงทอง บริเวณโฉนดเลขที่ 33914 หมู่ 9 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 201,895.00 182,886.00 บริษัท ยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 182,000 บาท บริษัท ยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 182,000 บาท เกณฑ์ราคา กปภ.ข.2-สค./26/2565 ลว. 20 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นายเก่งกิจ วารายานนท์ บริเวณโฉนดเลขที่ 51184 หมู่ 5 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 219,606.00 200,825.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีริยา ราคาที่เสนอ 200,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีริยา ราคาที่เสนอ 200,000 บาท เกณฑ์ราคา กปภ.ข.2-สค./27/2565 ลว. 20 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ 2 (บริเวณสายบ้านตาออด) ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 250,418.00 250,418.00 รายชื่อผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพิธทอง (2006) ซัพพลายส์ บาท และราคาที่เสนอ 250,418.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพิธทอง (2006) ซัพพลายส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.10-สท./21/2565 ลว. 20 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยวัดเนินยาง หมู่ 13 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 232,755.00 232,755.00 รายชื่อผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพิธทอง (2006) ซัพพลายส์ บาท และราคาที่เสนอ 232,755.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพิธทอง (2006) ซัพพลายส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กปภ.ข.10-สท./22/2565 ลว. 20 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ 8 (ซอยบ้านนางชูชีพ พลอยครุฑ) ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 116,340.00 116,340.00 รายชื่อผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส ทู วาย วอเตอร์ 2014 และราคาที่เสนอ 116,340.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส ทู วาย วอเตอร์ 2014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.10-สท./20/2565 ลว. 18 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
กปภ.ข.4-32/2565 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว (สายหลัก) หมู่ 5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง 4,867,273.72 4,500,000.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นพรัตน์ เสนอราคา 2,750,000.00 บาท (ราคาแต้มต่อ 2,475,000.00 บาท)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์นทีทอง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 2,580,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา เสนอราคา 3,030,000.00 บาท (ราคาแต้มต่อ 2,727,000.00 บาท)
4. บริษัท พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 3,090,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาลานทักษิณก่อสร้าง เสนอราคา 3,148,000.00 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 3,150,000.00 บาท
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด เสนอราคา 3,522,222.00 บาท (ราคาแต้มต่อ 3,169,999.80 บาท)
8. บริษัท ภมร ก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 3,545,000.00 บาท (ราคาแต้มต่อ 3,190,500.00 บาท)
9. บริษัท ส.ศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด (ไม่ผ่านคุณสมบัติฯ)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นพรัตน์ ราคาตกลงจัดจ้าง 2,750,000.00 บาท คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด กปภ.ข.4/51/2565 ลว. 27 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
โดยวิธีคัดเลือก งานปรับปรุงท่อน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 8,305,340.00 8,253,338.00 ๑. บจ. หาดใหญ่นครก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน ๘,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. บจ. เชียงใหม่โฮมรีแพร์ เสนอราคาเป็นเงิน ๘,๒๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. หจก. ลำปาง เอส.เค. เสนอราคาเป็นเงิน ๘,๔๐๕,๓๔๐.๐๐ บาท
บริษัท หาดใหญ่นครก่อสร้าง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 ก.ค. 2565
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.เก้ามงคล กรุ๊ป (เฟส 4) หมู่ที่ 9 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 433,481.00 433,000.00 บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง

ราคาที่เสนอ 432,000.00 บาท
บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 8 ก.ค. 2565