จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
19072565 จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้บจก.อยู่มีสุข แมนชั่น พร้อมพวก จำนวน 60 ราย ป.11040597231-11040597866 139,663.00 139,663.00 หจก.รรินทร์ธารา หจก.รรินทร์ธารา เสนอราคาไม่เกินกว่าที่กำหนด กปภ.ข.1-พน./321/2565 ลว. 19 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565
10/2565 จ้างโครงการวางท่อและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้แก่ นายจุมพล สิริอมรกิติ์ บ.ขอนแดง ซ.4 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 141,077.00 129,100.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.คอนกรีต 2014
ราคาที่เสนอ 129,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.คอนกรีต 2014 กปภ.สาขาเลย ได้เชิญชวนให้ผู้รับจ้างมาเสนอราคา รอทำสัญญา 19 ก.ค. 2565
- จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นายสมศักดิ์ กันธะวิลา หมู่บ้านหลักชัย ซอย 28 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 257,950.00 220,396.26 หจก. ธ สุขเจริญทรัพย์ ราคาทีเสนอ 219,200.- บาท หจก. ธ สุขเจริญทรัพย์ ราคาทีตกลง 219,200.- บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ท กปภ. กำหนด และเสนอราคาที่เหมาะสม กปภ.ข.9-ชม./86/2565 ลว. 26 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565
กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) (งบทำการ)ประจำปี 2565 ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กปภ.สาขาและหน่วยงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 324,368.90 324,368.90 บจก.เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) ราคา 324,368.90 บาท บจก.เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) ราคา 324,368.90 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 18 ก.ค. 2565
- งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต–จ่ายน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง 217,251.84 217,251.84 บจ.โทเทิ่ล อินสตรูเมนท์ โซลูชั่น ราคา 203,000 บาท บจ.โทเทิ่ล อินสตรูเมนท์ โซลูชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.2-นส./3/2565 ลว. 18 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
- จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายสิริณัฏฐ์ กุลชาติปัญญาพร บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 252,376.99 227,378.41 หจก.อ.การประปา ราคาที่เสนอ 227,378.41 หจก.อ.การประปา ราคาที่ตกลง 227,378.41 ราคาต่ำสุด กปภ.ข.1-พค./53/2565 ลว. 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ นายสุวัฒน์ คชรัตน์ 181,040.00 163,800.00 บริษัท กิจรุ่งโรจน์การช่าง จำกัด 163,800.- บาท บริษัท กิจรุ่งโรจน์การช่าง จำกัด เสนอราคาไม่เกินวงเงินราคากลาง กปภ.ข.3-สส./26/2565 ลว. 18 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
- จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ น.ส.พัชร์อริญ เจริญร่มเย็น เข้าบ้านเลขที่ - ม.13 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143,689.00 127,553.63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พศิษฐ์กมลเจริญรัตน์ ราคาที่เสนอ 127,330 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พศิษฐ์กมลเจริญรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน กปภ.ข.7-นภ./2/2565 ลว. 25 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นางสาวสมพิศ อุดนัน บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 40653 หมู่ที่ 8 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 246,837.00 225,702.00 หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 225,702.00 บาท หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง 225,700.00 บาท เนื่องจากราคาที่ตกลงต่ำกว่าราคากลาง กปภ.ข.1-บปก./41/2565 ลว. 20 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
- โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเตยกระโตน คุ้มไร่ริมบึง หมู่ที่ ๓ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง 159,107.00 159,107.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ ราคา 159,107.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ ราคา 159,107.- บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว กปภ.ข.2-ชพ./6/2565 ลว. 22 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
- จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค 20,961,300.00 20,961,300.00 บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 20,800,800.-
บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 20,950,000.-
บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 20,800,800.- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ัชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 รอทำสัญญา 18 ก.ค. 2565
กจห.29/2565 จ้างเหมาเอกชนบริการรับ-ส่งเอกสาร ของสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑๒ เดือน 579,512.00 579,512.00 1. บริษัท อาร์-โก้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิสเซส จำกัด (SMEs) ราคาที่เสนอ 408,312.00 บาท
2. บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (SMEs) ราคาที่เสนอ 513,137.76 บาท
3. บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด(SMEs) ราคาที่เสนอ 513,574.32 บาท
4. บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จำกัด (SMEs) ราคาที่เสนอ 520,020.00 บาท
5. บริษัท ควิกสปีด จำกัด ราคาที่เสนอ 536,712.00 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ อี เค เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส (SMEs) ราคาที่เสนอ 539,280.00 บาท
7. บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด (SMEs) ราคาที่เสนอ 544,261.92 บาท
8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ ที เอ็กซ์เพรส (SMEs) ราคาที่เสนอ 549,552.00 บาท
บริษัท อาร์-โก้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิสเซส จำกัด (SMEs) ราคาที่ตกลง 408,312.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ รอทำสัญญา 18 ก.ค. 2565
- จ้างเหมาวางท่อพ่วงท่อป่ายุบใน กับท่อ By pass ส่งน้ำไปยังสถานีจ่ายน้ำเพ 471,242.98 471,242.98 หจก.บูรพาโยธาการ 462,600 บาท หจก.บูรพาโยธาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเลขที่ กปภ.ข.1-ปปส./31/2565 ลว. 18 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
- จ้างงานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ซ่อมบำรุงหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 สถานีผลิตน้ำแม่แฝก 277,451.00 277,451.00 หจก. ไอเดีย เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 277,451.- บาท หจก. ไอเดีย เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิส ราคาที่ตกลง 277,451.- บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาที่เหมาะสม กปภ.ข.9-ชม./87/2565 ลว. 1 ส.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
011 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับนางสาวนิลวรรณ ศรีบุญ โฉนดเลขที่ 82819 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 195,680.00 195,680.00 หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 194,740 หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.6-รอ/7/2565 ลว. 9 ต.ค. 2564 14 ก.ค. 2565
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 - กปภ.สาขาไชยา 842,860.31 842,860.31 - - - รอทำสัญญา 12 ก.ค. 2565
กปภ.ข.10 ป.48/2565 สารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 จำนวน 453,700 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ 2566 4,387,279.00 4,341,909.00 1. บริษัท ท่าไทย จำกัด เสนอราคา 4,332,835.00 บาท
2. บริษัท ซันไทเคมิคอลส์ จำกัด เสนอราคา 4,337,372.00 บาท
บริษัท ท่าไทย จำกัด เสนอราคา 4,332,835.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 12 ก.ค. 2565
- ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดเหล็กหล่อขนาด ๓ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๓ เครื่อง และมาตรวัดน้ำชนิดเหล็กหล่อขนาด ๔ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๓ เครื่อง 192,600.00 192,600.00 บจก.ยูโร-โอเรียนเตล ราคาที่เสนอ 192,600.- บาท บจก.ยูโร-โอเรียนเตล ราคาที่ตกลง 192,600.- บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 12 ก.ค. 2565
65077272980 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง มิถุนายน 2565 875,488.38 875,488.38 ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่น รอทำสัญญา 12 ก.ค. 2565
65077272980 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง มิถุนายน 2565 875,488.38 875,488.38 ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ จัดซื้อจัดจ้างภายในท้องถิ่น รอทำสัญญา 12 ก.ค. 2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3/2565 (เม.ย.-มิ.ย.2565) 1,658,451.00 1,658,451.00 1.หจก.ส.สมัยก่อสร้างรุ่งเรือง
2.หจก.ทองพูน เอส วาย แอล วอเตอร์
- ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ก.ค. 2565
2/2565 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง ซ.โพธิ์ทอง ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 568,351.00 568,351.00 1. หจก.ขอนแก่นงานท่อ ราคาที่เสนอ 333,000.- บาท (เงินสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หจก.สันติพร 2514 ราคาที่เสนอ 345,000.- บาท (เงินสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 347,750.- บาท (เงินสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4. หจก.ที.เอ็น.เจ.เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 378,600.- บาท (เงินสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5. บริษัท วินิจก่อสร้าง จำกัด ราคาที่เสนอ 387,988.- บาท (เงินสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6. บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 409,000.- บาท (เงินสี่แสนเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
7. หจก.อุดรณัฐกานต์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 440,000.- บาท (เงินสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
8. หจก.124 คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 488,990.- บาท (เงินสี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
หจก.ขอนแก่นงานท่อ ราคาที่เสนอ 333,000.- บาท (เงินสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ก.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายพุทธิพงศ์ วรรณบุตร ซอยวรรณบุตร หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 102,918.00 102,918.00 หจก.ญาณิศาการโยธา เสนอราคา 102,500 บาท หจก.ญาณิศาการโยธา เป็นผู้เสนอราคารายเดียว กปภ.ข.1-ตร./29/2565 ลว. 24 มี.ค. 2565 12 ก.ค. 2565
- จ้างโครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน ถนนสายไทรออก ม.8 บ้านแหลมกรวด ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 266,057.00 266,057.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิรวัฒน์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 265,916.40 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิรวัฒน์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่ตกลงจ้าง 265,000.- บาท เสนอราคาไม่สูงกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 12 ก.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กองพันปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ค่าพระปิ่นเกล้า อาคารห้องพักข้าราชการจำนวน 1 แถว 10 ห้อง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 194,990.00 159,000.00 หจก.เชียงใหม่กิเพชรคอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 158,000.00 บาท หจก.เชียงใหม่กิเพชรคอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 158,000.00 บาท ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.9-มร./26/2565 ลว. 19 ก.ค. 2565 12 ก.ค. 2565