จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ นายธนกิจ เกี้ยวฝั้น โครงการหมู่บ้านอิงดอยการ์เด้นท์ หมู่ที่ 2 ต.ป่่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ กปภ.สาขาแพร่ 215,158.18 210,000.00 หจก.99 ทรัพย์มงคล ราคาที่เสนอ 200,000.00 บาท หจก.99 ทรัพย์มงคล ราคาที่ตกลงจ้าง 200,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินงบประมาณ และไม่สูงกวาราคากลางที่กำหนด กปภ.ข.9-พร./8/2565 ลว. 26 ก.ค. 2565 22 ก.ค. 2565
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายสงัด มงคลประเสริฐ บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 45061 หมู่ที่ 17 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 205,559.00 188,330.00 หจก.เกษมชัยเจริญ และราคาที่เสนอ 188,330.00 บาท หจก.เกษมชัยเจริญ และราคาที่ตกลง 188,300.00 บาท เนื่องจากราคาที่ตกลงต่ำกว่าราคากลาง กปภ.ข.1-บปก./42/2565 ลว. 26 ก.ค. 2565 22 ก.ค. 2565
- งานซ่อมบำรุงรักษาประตูน้ำไฟฟ้า กปภ.สาขาบ้านไผ่ 160,500.00 160,500.00 บริษัท อาร์ยู เทคโนโลยี จำกัด ราคาที่เสนอ 160,500.00 บาท บริษัท อาร์ยู เทคโนโลยี จำกัด ราคาที่เสนอ 160,500.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.ข.6/149/2565 ลว. 27 ก.ค. 2565 22 ก.ค. 2565
- จ้างเผยแพร่เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางหนังสือพิมพ์ 492,600.00 492,600.00 1. บริษัท วัชรพล จำกัด ราคาที่เสนอ 200,000.- บาท
2. บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 139,100.- บาท
3. บริษัท สยามรัฐ จำกัด ราคาที่เสนอ 53,500.- บาท
4. บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 100,000.- บาท
1. บริษัท วัชรพล จำกัด ราคาที่ตกลง 200,000.- บาท
2. บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ราคาที่ตกลง 139,100.- บาท
3. บริษัท สยามรัฐ จำกัด ราคาที่ตกลง 53,500.- บาท
4. บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ราคาที่ตกลง 100,000.- บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) ฯลฯ รอทำสัญญา 22 ก.ค. 2565
- จ้างเหมางานซ่อมแซมโครงทุ่นลอยรับส่งน้ำดิบ สถานีผลิตท่าตะเกียบ 453,145.00 453,145.00 บจ.เค.พี.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 453,145.00 บจ.เค.พี.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ราคาที่ตกลง 453,145.00 ราคาต่ำสุด กปภ.ข.1-พค./54/2565 ลว. 26 ก.ค. 2565 22 ก.ค. 2565
3/2565 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 28 รายการ 2,103.79 2,103.79 1.นายสมศักดิ์ ศรีสุลัย ครั้งที่ (1) 2,200 ครั้งที่ (2) 2,400
2.นายสันติชัย ภูนานิล ครั้งที่ (1) 2,300
1.นายสมศักดิ์ ศรีสุลัย 2,400 เสนอราคาสูงสุด รอทำสัญญา 22 ก.ค. 2565
- งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ 6,417,325.00 6,417,325.00 1.บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด เสนอราคา ดังนี้
- อะไหล่มาตรวัดน้ำ ยี่ห้ออาซาฮี ขนาด 15 มม. จำนวน 7,000 ชุด เสนอราคา 2,883,650.00 บาท
- อะไหล่มาตรวัดน้ำ ยี่ห้ออาซาฮี ขนาด 20 มม. จำนวน 500 ชุด เสนอราคา 238,075.00 บาท
2.บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา
- อะไหล่มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อไทยไอชิ ขนาด 15 มม. จำนวน 4,000 ชุด เสนอราคา 1,647,800.00 บาท
3.บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด เสนอราคา
- อะไหล่มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อElster ขนาด 15 มม. จำนวน 4,000 ชุด เสนอราคา 1,647,800.00 บาท
1.บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด รับราคา ดังนี้
- อะไหล่มาตรวัดน้ำ ยี่ห้ออาซาฮี ขนาด 15 มม. จำนวน 7,000 ชุด รับราคา 2,883,650.00 บาท
- อะไหล่มาตรวัดน้ำ ยี่ห้ออาซาฮี ขนาด 20 มม. จำนวน 500 ชุด รับราคา 238,075.00 บาท
2.บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด รับราคา
- อะไหล่มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อไทยไอชิ ขนาด 15 มม. จำนวน 4,000 ชุด รับราคา 1,647,800.00 บาท
3.บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด รับราคา
- อะไหล่มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อElster ขนาด 15 มม. จำนวน 4,000 ชุด รับราคา 1,647,800.00 บาท
บริษัทเสนอพัสดุตรงตามคุณลักษณะที่ กปภ. กำหนดและราคาอยู่ในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ กจห.62/2565 ลว. 1 ส.ค. 2565 21 ก.ค. 2565
3618.1/65 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท พีวีโฮมมิ่ง จำกัด โฉนดเลขที่ 26382 ถนน ทช.สข.3015 หมู่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 482,152.00 432,126.00 หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 431,210.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง ราคาต่ำกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 21 ก.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4015 ตอนเขาธง-ฉวาง ระหว่าง กม.36+400-กม.38+600 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 2,215,970.00 2,212,000.00 1. บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 2,210,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณยวัฒน์พัฒนกิจ เสนอราคา 2,211,500.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา เสนอราคา 2,212,000.00 บาท
บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด ราคาตกลงจัดจ้าง 2,210,000.00 บาท คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และราคาที่เสนอไม่สูงกว่าวงเงินในการจัดจ้าง กปภ.ข.4/50/2565 ลว. 27 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2565
กปภ.ข.7/68/2565 แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,381,760.00 9,381,760.00 หจก.124 คอนสตรัคชั่น 6,848,000.- หจก.124 คอนสตรัคชั่น 6,848,000.- เกณฑ์ราคา กปภ.ข.7/268/2568 ลว. 27 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปา ออกจากเขตก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ 371,290.00 371,290.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ ราคาที่เสนอ 370,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ ราคาที่เสนอ 370,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รอทำสัญญา 21 ก.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 211,860.00 211,860.00 บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 210,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 210,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้ประกอบการ SMEs กปภ.ข.6/144/2565 ลว. 27 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ - บ้านแข้ ระหว่าง กม.167+565 ถึง กม.167+790 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 499,690.00 499,690.00 บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 499,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 499,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้ประกอบการ SMEs กปภ.ข.6/143/2565 ลว. 27 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 243,960.00 243,960.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 243,460.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 243,460.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้ประกอบการ SMEs กปภ.ข.6/148/2565 ลว. 27 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองนิยม หมู่ที่ 14 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 293,180.00 293,180.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น จำกัด ราคาที่เสนอ 292,680.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น จำกัด ราคาที่เสนอ 292,680.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้ประกอบการ SMEs กปภ.ข.6/147/2565 ลว. 27 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2565
- งานวางท่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัย ทางหลวงชนบท ชย.3002 บริเวณ กม. 1+355 และบริเวณ กม. 1+965 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 413,020.00 413,020.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ ราคาที่เสนอ 413,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ ราคาที่เสนอ 413,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้ประกอบการ SMEs กปภ.ข.6/146/2565 ลว. 27 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2565
- จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ น.ส.วาสนา มณีนิล 231,520.00 210,000.00 บริษัท กิจรุ่งโรจน์การช่าง จำกัด 210,000.- บาท บริษัท กิจรุ่งโรจน์การช่าง จำกัด เสนอราคาไม่เกินวงเงินราคากลาง กปภ.ข.3-สส./27/2565 ลว. 21 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2565
- เอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ จำนวน ๒๐ แห่ง (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,646,722.50 4,646,722.50 บจก.นีโอ ไลน์ 4,624,550 บจก.นีโอ ไลน์ 4,624,550 ได้รับการเชิญชวนจาก กปภ.ข.7 ให้เข้าเสนอราคา รอทำสัญญา 21 ก.ค. 2565
ประกาศ กปภ.สาขาย่านตาขาว ลว.20 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3/2565 1,250,970.74 1,250,970.74 ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รอทำสัญญา 20 ก.ค. 2565
กปภ.ข.2/96/2565 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน ๑๗๒,๗๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 4,046,361.00 4,046,361.00 บริษัท ดรากอนอล จำกัด 3,326,202.00
บริษัท เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด -
บริษัท ดรากอนอล จำกัด 3,326,202.00 เสนอราคาไม่สูงกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 20 ก.ค. 2565
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาสที่ 3/2565 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.65) กปภ.สาขาแพ 0.00 0.00 - - - รอทำสัญญา 20 ก.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปา ออกจากแนวก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0402 ตอน พล - บ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 763,980.00 712,620.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 710,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ ราคาที่เสนอ 712,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs
3.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 712,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 710,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ประกอบการ SMEs รอทำสัญญา 20 ก.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ บริษัท โฮล์มส์ คอนแทรดดิ้ง จำกัด โครงการเดอะโกรฟว์ ถ.อบต.คลองน้อย ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 322,991.00 294,392.29 บริษัท เพชรสุราษฎร์ จำกัด 294,250.00 บาท บริษัท เพชรสุราษฎร์ จำกัด 294,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กปภ.ข.4-สฎ./52/2565 ลว. 25 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ นายสมยศ การีกลิ่น บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 185,365.00 169,135.00 หจก.คมสันชัย ก่อสร้าง/169,000.-บาท หจก.คมสันชัย ก่อสร้าง ราคาที่เสนอไม่ต่ำกว่าวงเงินราคากลาง กปภ.ข.2-อย./27/2565 ลว. 22 ส.ค. 2565 20 ก.ค. 2565
- จ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 62,060.00 62,060.00 บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด ราคาที่เสนอ 62,060 บาท บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด ราคาที่ตกลง 62,060 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 20 ก.ค. 2565