จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- จ้างเหมางานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่ กปภ.สาขาสามพราน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 214,000.00 214,000.00 หจก. ทัตธน วอเตอร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง

ราคาที่เสนอ 214,000.00 บาท
หจก. ทัตธน วอเตอร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 26 ก.ค. 2565
กจห.23/2565 ซื้อโครงการปรับปรุงระบบผลิตขนาด 1,000 เป็น 1,600 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาสีคิ้ว 53,177,930.00 52,861,335.59 1. บจ. โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย)
เสนอ 43,210,000 บาท

2. บจ. สยามสตีลเวอร์คส์
เสนอ 44,255,200 บาท

3. บจ. รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ
เสนอ 49,649,000 บาท

4. บจ. นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอ 49,849,849 บาท
บจ. โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย)
รับราคา 43,210,000 บาท
ราคาที่เสนอต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขของ กปภ. รอทำสัญญา 25 ก.ค. 2565
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาส3 เดือนเมย.65-มิย.65(กปภ.ภูเขียว) 682,475.85 682,475.85 - - - รอทำสัญญา 25 ก.ค. 2565
- งานจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB - MCP - 1 พร้อมอุปกรณ์) รหัสสินทรัพย์ถาวร 2101861 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109,850.48 109,850.48 บริษัท พี พี ซี ซัพพลาย (2000) จำกัด สำนักงานใหญ่ เสนอราคา 109,850.48 บาท (ยืนยันราคาเดิม 109,850.48 บาท) บริษัท พี พี ซี ซัพพลาย (2000) จำกัด สำนักงานใหญ่ ราคาที่ตกลงจัดซื้อ 109,850.48 บาท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด กปภ.ข.4/54/2565 ลว. 5 ส.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาคลองใหญ่ 423,613.00 423,613.00 บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 423,613.00 บาท บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด ราคาที่ตกลง 423,613.00 บาท เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 25 ก.ค. 2565
55120-17/พิเศษ จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รายการ 261,615.00 261,615.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิริยะ 2007 โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 258,000.00 บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีอื่นค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิริยะ 2007 เกณฑ์ราคา กปภ.ข.10- กพ./22/2565 ลว. 27 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
4/2564 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 6 นิ้ว สำหรับ โรงไฟฟ้าวังน้อย เลขที่ 32 หมู่ที่่ 4 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 3,018,152.00 2,579,528.00 บจก.สุกัญญาโพรวายด์/2,573,850.-บาท บจก.สุกัญญาโพร์วายด์ ราคาที่เสนอไม่ต่ำกว่าวงเงินราคากลาง กปภ.ข.2-อย./24/2564 ลว. 8 มิ.ย. 2564 25 ก.ค. 2565
กปภ.ข.6/69/2565 งานวางท่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัย ทางหลวงชนบทหมายเลข ชย.4014 ระหว่าง กม. 1+138 ถึง กม. 1+258 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 586,360.00 586,360.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ ราคาที่เสนอ 490,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs
2.บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 578,777.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ ราคาที่เสนอ 490,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ประกอบการ SMEs รอทำสัญญา 25 ก.ค. 2565
25072565 จ้างเหมาวางท่อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายศักดิ์ เบ้าภาระ พร้อมพวก จำนวน 40 ราย ป.11040599165- 11040599763 105,200.00 105,200.00 หจก.รรินทร์ธารา หจก.รรินทร์ธารา เสนอราคาไม่เกินกว่าที่กำหนด กปภ.ข.1-พน./329/2565 ลว. 25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
- งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำชั่วคราว น.ส.ญาณิศา ธีรนุชพงศ์ โฉนดที่ดินเลขที่ 125663 หมู่ 1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (แม่ข่ายนครสวรรค์) 166,152.00 166,152.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ เสนอราคา 166,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ เสนอราคา 166,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.10-นว./33/2565 ลว. 27 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บริเวณบ้านบางฉ่า ซอย 3 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.โกรกพระ) 121,428.00 121,428.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ เสนอราคา 121,428.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ ราคาที่ตกลง 121,428.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.10-นว./34/2565 ลว. 27 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
- งานซ่อมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำบางไทร (RVM02BS) 394,830.00 394,830.00 บจก.สยามธารากิจ/394,830.-บาท บจก.สยามธารากิจ ราคาทีเ่สนอไม่ต่ำกว่าวงเงินราคากลาง กปภ.ข.2-อย./11/2565 ลว. 7 ธ.ค. 2564 25 ก.ค. 2565
6/2565 ประกวดราคาโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ปีงบประมาณ 2565 สถานีผลิตน้ำป่าตัน 2,105,011.00 2,105,011.00 บริษัท เวลเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,280,000.00 บาท
บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,368,257.15 บาท
บริษัท เวลเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด ราคาที่ตกลงรับ 1,272,000.- บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.9-ชม./74/2565 ลว. 21 มิ.ย. 2565 25 ก.ค. 2565
73/2565 งานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสามทางลด ขนาด 800 x 700 x 800 มม. สถานีจ่ายน้ำคลองหัวจาก 238,824.00 238,824.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทูเอ เพาเวอร์ ราคา 238,824 บาท
2.บริษัท ทรีสตาร์ อินเตอร์เทค ราคา 243,960 บาท
3.บริษัท พีพี มิเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด ราคา 246,100 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทูเอ เพาเวอร์ ราคา 238,824 บาท ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข กปภ.ข.1-ชบ./81/2565 ลว. 1 ส.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
- งานจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (เครื่องสูบน้ำแบบแช่น้ำได้ไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. ส่งสูง 40 ม. พร้อมตู้ควบคุม รหัสสินทรัพย์ถาวร 2058034) จำนวน 1 เครื่อง 299,600.00 299,600.00 บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) เสนอราคา 299,600.00 บาท (ลดราคาคงเหลือ 294,250.00 บาท)
บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ราคาตกลงจัดซื้อ 294,500.00 บาท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด กปภ.ข.4/53/2565 ลว. 5 ส.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
- จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ MCOT HD 107,000.00 107,000.00 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 107,000 บาท บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ราคาที่ตกลง 107,000 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 25 ก.ค. 2565
- จ้างผลิตน้ำประปา อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร กปภ.สาขาบ้านบึง สำหรับเดือน ส.ค.65 - ธ.ค.65 7,956,306.00 7,956,306.00 บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด 7,956,306.- บาท บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด 7,956,306.- บาท ถูกต้องตามเงื่อนไข กปภ.ข.1/34/2565 ลว. 27 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
- จ้างบริการรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดูแลอาคารสำนักงานสถานที่และทรัพย์สิน บริเวณอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 1,024,608.00 1,024,608.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ราคาที่เสนอ 1,024,608.-บาท องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ราคาที่ตกลง 1,024,608.-บาท เป็นการจ้างแบบเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 25 ก.ค. 2565
กปภ.พน.7/2565 จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาพนัสนิคม 2,446,448.00 2,431,500.00 บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 1,600,000.- บาท (รวม VAT๗%)
บริษัท พาวเวอร์ไพพ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 1,604,000.- บาท (รวม VAT ๗%)
บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด เสนอราคา 1,605,000.- บาท (รวม VAT ๗%)
บริษัท พีพี มิเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 1,835,050.- บาท (รวม VAT ๗%)
บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด เสนอราคา 2,429,880.- บาท (รวม VAT ๗%)
บริษัท อัลตร้าฟลัคซ์ เอเซีย จำกัด เสนอราคา 2,435,320.- บาท (รวม VAT ๗%)
บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 1,600,000.- บาท (รวม VAT๗%) ยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ยื่นที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา รอทำสัญญา 25 ก.ค. 2565
กปภ.ข.2/95/2565 จัดซื้อมาตรวัดน้ำทางกล ค่า R มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ขนาด 20 มม. (ทองเหลืองชนิดใบพัด) รวมอุปกรณ์ จำนวน 3,000 เครื่อง 3,863,760.00 3,863,760.00 บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด 3,855,210.- บาท บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด 3,855,210.- บาท เสนอราคาไม่สูงกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 22 ก.ค. 2565
กปภ.ข.8/94/2565 งานแผนงานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 25,145,000.00 25,145,000.00 1.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 17,211,000 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร 23,800,000 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ 25,000,000 บาท
4.บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด - ไม่ผ่านคุณสมบัติ
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 17,211,000 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศและราคาต่ำที่สุด รอทำสัญญา 22 ก.ค. 2565
กปภ.ข.8/95/2565 งานแผนงานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาสุรินทร์ 26,322,000.00 26,322,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคา 23,487,570 บาท
2.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา23,844,000 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร ราคา 24,983,000 บาท
4.บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคา 24,999,999 บาท
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 26,200,000 บาท
6.บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด - ไม่ผ่านคุณสมบัติ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคา 23,487,570 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำที่สุด รอทำสัญญา 22 ก.ค. 2565
- จ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว (ชั่วคราว) จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ นายวัฒธิชัย จอมใจ หมู่ที่ 6 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 490,145.00 442,917.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิรวัฒน์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 442,363.68 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิรวัฒน์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่ตกลงจ้าง 442,000.- บาท เสนอราคาไม่สูงกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 22 ก.ค. 2565
กปภ.ข.8/93/2565 งานแผนงานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขามุกดาหาร 32,849,000.00 32,849,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ราคา 29,562,000 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 32,800,000 บาท
3.บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด - ไม่ผ่านคุณสมบัติ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ราคา 29,562,000 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศและราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 22 ก.ค. 2565
กปภ.ข.8/96/2565 งานปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโรงสูบน้ำดิบลำเซบาย,โรงสูบจ่ายน้ำและอาคารจ่ายสารเคมี กปภ.สาขาเลิงนกทา (แม่ข่าย) อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 2,115,390.00 2,115,390.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิพล วอเตอร์ ราคา 2,047,000 บาท
2.บริษัท ไทยโพลิเมอร์ ซัพพลาย จำกัด ราคา 1,944,500 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิพล วอเตอร์ ราคา 2,047,000 บาท 1.บริษัท ไทยโพลิเมอร์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุดแต่ไม่ยื่นเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามเอกสารประกวดราคาฯ ข้อ 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา (ข้อ5.8)
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิพล วอเตอร์ เป็นผู้ประกอบการที่ยื่นเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดไม่เกินร้อยละ ๑๐ จึงได้รับการพิจารณา
รอทำสัญญา 22 ก.ค. 2565