จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
27072565 จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นางภาวินี แดงกระจ่าง พร้อมพวก จำนวน 50 ราย ป.11040599781-11040600549 131,692.00 131,692.00 หจก.หนองปรือ วิศวกรรม หจก.หนองปรือ วิศวกรรม เสนอราคาไม่เกินกว่าที่กำหนด กปภ.ข.1-พน./333/2565 ลว. 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
- จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาให้กับราษฎร หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 จากซอยโรงปุ๋ย ถึงบริเวณหน้าบ้านนางนกเอี้ยง งามใบศรี จุดที่ 2 จากบริเวณบ้านนางนกเอี้ยง งามใบศรี ถึงบริเวณบ้านนางวิลาสินีย์ พิมจุฬา จุดที่ 3 จากบริเวณบ้านนางอนงค์ งามใบศรี ถึงบริเวณบ้านนางยุพา เกียงหนุน ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 400,000.00 400,000.00 1.หจก.คมสันชัยก่อสร้าง เสนอราคา400,000.00 บาท 2.หจก.วิไล เจริญทรัพย์ ก่อสร้าง เสนอราคา 402,000.00 บาท 3.หจก.ปิริชาติการโยธา เสนอราคา 405,000.00 บาท หจก.คมสันชัย ก่อสร้าง เสนอราคา 400,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด และมีอาชีพขยายเขตวางท่อประปา กปภ.ข.2-นย./19/2565 ลว. 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
57/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือน เม.ย.65 ถึงเดือน มิ.ย.65) 1,190,332.70 1,190,332.70 - - - รอทำสัญญา 27 ก.ค. 2565
- งานเช่าสิทธิ์การใช้งาน Nostra Map API ปีงบประมาณ 2565 107,000.00 107,000.00 บจ.โกลบเทค เสนอราคา 107,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บจ.โกลบเทค รับราคา 107,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัทเสนอพัสดุตามคุณลักษณะที่ กปภ. กำหนดและราคาอยู่ในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 27 ก.ค. 2565
- จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นางรุจิรา ไชยะ โฉนดเลขที่ 10437 หมู่ 2 ซอย 1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 107,865.00 88,200.00 หจก. ดูแล การช่าง ราคาที่เสนอ 87,700.- บาท หจก. ดูแล การช่าง ราคาที่ตกลง 87,700.- บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาที่เสนอ กปภ.ข.9-ชม./90/2565 ลว. 2 ส.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
- จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นางประภา อินต๊ะ บ้านเลขที่ 142 หมู่ 3 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 367,815.00 317,203.54 หจก. หนึ่งกิจนที ราคาที่เสนอ 315,600.- บาท หจก. หนึ่งกิจนที ราคาที่ตกลง 315,600.- บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาที่เหมาะสม กปภ.ข.9-ชม./88/2565 ลว. 2 ส.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
- จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นายสันต์ติ ปันทวงค์ โฉนดเลขที่ 43695 หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 165,413.00 141,278.34 หจก. อาณาทิพย์ ราคาที่เสนอ 140,500.- บาท หจก. อาณาทิพย์ ราคาที่ตกลง 140,500.- บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาที่เหมาะสม กปภ.ข.9-ชม./92/2565 ลว. 3 ส.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
- จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ ว่าที่ ร.ต.กฤษฎา สมปรารถนา โฉนดเลขที่ 52912 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 147,351.00 125,347.26 หจก. ช. ประวิทย์ ราคาที่เสนอ 124,700.- บาท หจก. ช. ประวิทย์ ราคาที่ตกลง 124,700.- บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาที่เหมาะสม กปภ.ข.9-ชม./93/2565 ลว. 8 ส.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
- จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ บริษัท บ้านสวยรับทรัพย์ จำกัด โฉนดเลขที่ 29802 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 227,483.00 196,487.65 บจ. สิยามา ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 195,500.- บาท บจ. สิยามา ก่อสร้าง ราคาที่ตกลง 195,500.- บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาทีเหมาะสม กปภ.ข.9-ชม./89/2565 ลว. 2 ส.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
3/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565 17,308,611.12 17,308,611.12 ประกาศรายชื่อผู้รับจ้างไตรมาส 3 ประกาศรายชื่อผู้รับจ้างไตรมาส 3 เฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 26 ก.ค. 2565
74/2565 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณถนนข้างร้านดวงสโตน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 298,244.00 298,244.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลปชัย ราคา 298,244 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลปชัย ราคา 298,244 บาท คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 26 ก.ค. 2565
กปภ.สาขาปักธงชัย ที่ 21/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียว บริเวณสถานที่ก่อสร้างสำนักงานใหม่ ที่ กม.226+428 ทล.304 ม.17 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 332,941.00 306,528.97 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีริยา เสนอราคา 306,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีริยา ราคาตกลงจ้าง 306,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พิจารณาตามเกณฑ์ราคา กปภ.ข.2-ปธช./12/2565 ลว. 26 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2565
กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2565 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณโรงพยาบาลอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร กปภ.สาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) 324,210.00 324,210.00 หจก.124 คอนสตรัคชั่น ราคา 323,140.00 บาท หจก.124 คอนสตรัคชั่น ราคา 323,140.00 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 26 ก.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 215,070.00 215,070.00 หจก.นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 214,000.00 บาท หจก.นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่ตกลงจ้าง 214,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.ข.6/152/2565 ลว. 1 ส.ค. 2565 26 ก.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 276,060.00 276,060.00 หจก.นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 275,000.00 บาท หจก.นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่ตกลงจ้าง 275,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.ข.6/151/2565 ลว. 1 ส.ค. 2565 26 ก.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 270,710.00 270,710.00 หจก.นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 270,000.00 บาท หจก.นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่ตกลงจ้าง 270,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.ข.6/150/2565 ลว. 1 ส.ค. 2565 26 ก.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนโนนจิก -อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 1 ระหว่าง กม.295+331-กม.296+366 RT.(รวมแยกทางหลวงหมายเลข 3366) 794,042.50 789,147.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ เสนอราคา 786,999 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์ เสนอราคา 788,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.อรัญเจริญการโยธา เสนอราคา 789,000 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ เสนอราคา 786,999 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 26 ก.ค. 2565
- งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นายอาภากรณ์ หงษ์ยิ้ม โฉนดที่ดินเลขที่ 64311 หมู่ 6 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (แม่ข่ายนครสวรรค์) 180,249.00 180,249.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ เสนอราคา 180,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ ราคาที่ตกลง 180,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.10-นว./35/2565 ลว. 2 ส.ค. 2565 26 ก.ค. 2565
- จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาให้กับราษฎร หมู่ที่ 5, 7 ต.ท่าช้าง จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จากบริเวณบ้านนางกรจงกล ยิ้มสละถึงบริเวณบ้านนางประภัสรา พูลผล จุดที่ 2 จากบริเวณบ้านนายสิทธิชัย แดงคำ ถึงบริเวณบ้านนางศิรินุช ยินดี ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 290,000.00 290,000.00 1.หจก.คมสันชัย ก่อสร้าง เสนอราคา 290,000.00 บาท 2.หจก.วิไลเจริญทรัพย์ ก่อสร้าง เสนอราคา 293,000.00 บาท 3.หจก.ปิริชาติการโยธา เสนอราคา 295,000.00 บาท หจก.คมสันชัย ก่อสร้าง เสนอราคา 290,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาตำ่สุดและมีอาชีพรับเหมาวางท่อประปา กปภ.ข.2-นย./18/2565 ลว. 26 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2565
3/2565 งานดูดตะกอนภายในถังน้ำใส สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน สถานีจ่ายน้ำเขาสำโรง สถานีเพิ่มแรงดันโคกสูง สถานีเพิ่มแรงดันบ้านท่านางหอม กปภ.สาขาสงขลา จำนวน 9 ถัง 844,230.00 844,230.00 1.บริษัท เอแฟ็คกรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 827,936.36 บาท ( ยื่นใบ สสว. ได้สิทธิแต้มต่อ เป็นราคา 745,142.72 )
2.หจก.ปัจฑารีย์ ราคาที่เสนอ 780,000 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.หจก.ว.กิจเจริญพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 777,700.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ไม่ยื่นใบ สสว. ไม่ได้สิทธิแต้มต่อ )
4.นางสาวสุมลฑา สระกวี เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ผ่านคุณสมบัติผู้เสนอตามประกาศ ข้อ 7 คือ ต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
บริษัท เอแฟ็คกรุ๊ป จำกัด ราคาต่ำกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 26 ก.ค. 2565
- จ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 4,800,000.00 4,377,600.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ราคาที่เสนอ 4,377,600.- บาท องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ราคาที่ตกลง 4,377,600.- บาท การจ้างครั้งนี้จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพราะเป็นกรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ซ) และกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๖ (๓) รอทำสัญญา 26 ก.ค. 2565
- งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ (Lab Cluster) สาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 156,000.00 156,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีและเพื่อน เสนอราคา 150,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงาคลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 144,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงาคลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส ตกลงราคาจัดจ้างเป็นเงิน 144,000.00 บาท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด รอทำสัญญา 26 ก.ค. 2565
12/2565 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านห้วยพะใย หมู่ที่ 4 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 240,000.00 240,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งวิเชียรก่อสร้าง ราคา 240,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งวิเชียรก่อสร้าง ราคา 240,000.00 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 26 ก.ค. 2565
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2565 (เดือน เมษายน 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565) 23,415,037.28 23,415,037.28 ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ - รอทำสัญญา 26 ก.ค. 2565
- จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของ กปภ.สาขาบางมูลนาก ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 346,846.92 346,846.92 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เค เซอร์วิส จำกัด
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 341,544 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เค เซอร์วิส จำกัด พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 26 ก.ค. 2565