จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- งานจ้างเหมาซ่อมตู้ระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) ถังตกตะกอน โรงกรองน้ำ 2,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางละมุง 281,303.00 281,303.00 บริษัท แดชบอร์ด จำกัด 281,303.00 บริษัท แดชบอร์ด จำกัด 280,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.1-พย./84/2565 ลว. 4 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
- งานจ้างเหมาซ่อมตู้ควบคุมอัตโนมัติ (PLC) โรงสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตน้ำมาบประชัน 494,216.95 494,216.95 บริษัท ฟินิกซ์ คอนโทรล จำกัด 494,216.95 บริษัท ฟินิกซ์ คอนโทรล จำกัด 492,200.- วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.1-พย./88/2565 ลว. 5 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
- งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาชุดเกียร์ประตูน้ำปีกผีเสื้อ ขนาด 800 มม. (backwash) จำนวน 10 ตัว โรงกรองน้ำ 3,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง 286,760.00 286,760.00 บริษัท เอส.เอ.โกร-อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 286,760.- บริษัท เอส.เอ.โกร-อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 285,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.1-พย./87/2565 ลว. 5 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ น.ส.ดาราวรรณ โพธิครูประเสริฐ โครงการสุขอาศัย ถ.ดอนนนทรี ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 217,051.00 198,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ปทีปต์ 197,901.78 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ปทีปต์ 197,500.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กปภ.ข.4-สฎ./54/2565 ลว. 2 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
- งานซ่อมท่อบริเวณบ่อ BLOW OFF คลองพุนพิน ม.2 ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 208,581.19 411,756.91 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรฮาร์ดแวร์ 411,479.20 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรฮาร์ดแวร์ 408,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กปภ.ข.4-สฎ./55/2565 ลว. 2 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
กปภ.ข.4-34/2565 งานวางท่อน้ำดิบและก่อสร้างแพสูบน้ำแรงต่ำ จากวัดคลองท่อม (คลองท่อม) ถึงสถานีผลิตน้ำคลองท่อมเร่งด่วน แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ ระหว่างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว (โครงการชลประทาน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 17,369,310.00 17,368,715.55 1.บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 17,280,000.00 บาท
2.บริษัท ไทยเจริญฉวาง จำกัด ราคาที่เสนอ 17,300,000.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโร ฮาร์ดแวร์ ราคาที่เสนอ 17,360,000.00 บาท
บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่ตกลง 17,280,000.00 บาท คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศฯ และราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ รอทำสัญญา 1 ส.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทางหลวง 3153 ตอนจันทบุรี-ท่าใหม่ (ถนนพระยาตรัง) กม.2+535 ถึง กม.3+240 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 11,063,712.11 11,071,678.53 1. บริษัท มะลิทอง จำกัด (SMEs) ราคาที่เสนอ 11,030,000.- บาท
2. บริษัท บี.เอส แอนด์ บี.เอส พัทยา จำกัด ราคาที่เสนอ 11,050,000.- บาท
3. บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 11,060,000.- บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี ราคาที่เสนอ 11,063,000.- บาท
บริษัท มะลิทอง จำกัด ราคาที่ตกลง 11,000,000.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/36/2565 ลว. 4 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.กระดังงา 200,253.00 200,253.00 บริษัท แหล่งน้ำ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 200,253.- บาท บริษัท แหล่งน้ำ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาไม่เกินราคากลาง กปภ.ข.3-สส./28/2565 ลว. 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.กระดังงา 200,996.00 200,996.00 บริษัท แหล่งน้ำ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 200,996.- บาท บริษัท แหล่งน้ำ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาไม่เกินราคากลาง กปภ.ข.3-สส./29/2565 ลว. 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
จ.3751/65 ซ่อมท่อแตกรั่ว JOB SKL 1152 ซอยโรงเรียนอนุบาลท่าสะอ้าน ถนนแหลมขวัญ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 114,847.38 114,847.38 บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง การประปา จำกัด ราคาที่เสนอ 114,811.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง การประปา จำกัด ราคาต่ำกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 1 ส.ค. 2565
กปภ.ข.๘/จ.๓๖/๒๕๖๕ งานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้งานในระบบ CIS (ไตรมาส ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 173,457.50 173,457.70 บจก.ดวงแดง ดีไซน์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 173,457.70 บาท
บจก.คอสมิคพริ้นแอนด์ดีไซน์ เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 188,459.10 บาท
หจก.สเปกไทป์ เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 193,616.50 บาท
บจก.ดวงแดง ดีไซน์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 173,457.70 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 1 ส.ค. 2565
02/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ 940,530.00 940,530.00 1. บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด เสนอราคา 640,930.00 บาท
2. บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 615,200.00 บาท
3. บริษัท พีพี มิเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราค 615,250.00 บาท
4. บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด เสนอราคา 605,800.00 บาท
4. บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด เสนอราคา 605,800.00 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 1 ส.ค. 2565
- เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารจำนวน 2 เครื่อง 169,356.00 169,356.00 บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 169,356.-บาท บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 169,356.-บาท เป็นราคาที่ดีที่สุด รอทำสัญญา 1 ส.ค. 2565
- งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน 360,269.00 360,269.00 บริษัท แดชบอร์ด จำกัด 360,269.00 บริษัท แดชบอร์ด จำกัด 360,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.1-พย./83/2565 ลว. 4 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
- จ้างงานปรับปรุงปล่องระบายความร้อน ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแรงสูง 1 สถานีผลิตน้ำป่าตัน, แรงสูงสถานีผลิตน้ำแม่แฝก กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 102,720.00 102,720.00 หจก. นภา 2007 ราคาที่เสนอ 102,720.- บาท หจก. นภา 2007 ราคาที่ตกลง 102,720.- บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาที่เหมาะสม กปภ.ข.9-ชม./91/2565 ลว. 3 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
กปภ.ส.นว.3/2564 งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นางกุมารี ศรีสุข หมู่ 1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.เก้าเลี้ยว) 792,454.00 792,454.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เจ ที กรุ๊ป เสนอราคา 578,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เจ ที กรุ๊ป ราคาที่ตกลง 578,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.10-นว./46/2564 ลว. 11 ต.ค. 2564 28 ก.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 9 บ้านโปร่งดินแดง สายที่ 2 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.บางม่วง-หนองเบน) 475,041.00 471,041.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ เสนอราคา 475,041.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ ราคาที่ตกลง 475,041.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.10-นว./24/2565 ลว. 12 พ.ค. 2565 28 ก.ค. 2565
- งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ บริษัท เดอะ เอ็กซ์ตร้า จำกัด มาตรชั่วคราว หมู่ 2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 144,638.00 144,638.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ เสนอราคา 144,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ ราคาที่ตกลง 144,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.10-นว./27/2565 ลว. 7 มิ.ย. 2565 28 ก.ค. 2565
- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565 ) 5,560,865.61 5,560,865.61 - - - รอทำสัญญา 27 ก.ค. 2565
- ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 127,098.88 127,098.88 บริษัทซี.ดี.เอ็น.แอร์ซัพพลายแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 127,098.88 บริษัทซี.ดี.เอ็น.แอร์ซัพพลายแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 127,098.88 ราคาเสนอมานั้นเป็นราคาที่เหมาะสม และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 27 ก.ค. 2565
- ซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 186,019.50 186,019.50 บจก. ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 186,019.50 บาท
บจก. ไอโครเทค ราคาที่เสนอ 197,917.90 บาท
บจก. โปรเจค ไวส์ ราคาที่เสนอ 201,919.70 บาท
บจก. ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด เกณฑ์ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 ก.ค. 2565
- โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 2565 วัดแหลมทอง ม.3 บ้านบางหมาก ต.คลองฉลาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 321,000.00 299,007.03 บริษัท เพชรสุราษฎร์ จำกัด 298,958.00 บาท บริษัท เพชรสุราษฎร์ จำกัด 298,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กปภ.ข.4-สฎ./53/2565 ลว. 2 ส.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
16/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้แก่ บจก.โชคชัยธานี พร็อพเพอร์ตี้ โครงการหมู่บ้านโชคศิริ หมู่ ๑ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 647,066.00 588,500.00 หจก.ว.กิจเจริญพาณิชย์/427,300.00 บาท หจก.ว.กิจเจริญพาณิชย์/427,300.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 ก.ค. 2565
1/2565 งานย้ายแนวท่อบริเวณถนนทางหลวงชนบท นม.1018 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2-บ้านหัวถนน ช่วง กม.ที่ 8+099(ซ้ายทาง) ถึงช่วง กม. ที่ 9+229(ซ้ายทาง) ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง 1,760,899.00 1,754,850.57 หจก. เอ็น.เอส.เค สถาปัตย์ ราคา 988,000รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก. เอ็น.เอส.เค สถาปัตย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน รอทำสัญญา 27 ก.ค. 2565
กปภ.ข.1-027/2565 งานวางท่อขยายเขตให้ บจ.ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ เข้าโครงการดีญ่า วาเล่ย์ ศรีราชา 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 3,869,916.00 3,679,835.97 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยธานี เอ็นจิเนียริ่ง/3,764,423.00
บริษัท วินิจ ก่อสร้าง จำกัด/3,486,990.00
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด/3,495,844.17
บริษัท มะลิทอง จำกัด/3,237,520.00
บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด/2,490,000.00
บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด 19/07/2565/3,355,551.00
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด/2,550,000.00
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด/2,943,000.00
บริษัท ชลบุรี ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/3,300,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย/3,310,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัดช่างไทยพัฒนา/3,144,555.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร/3,630,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด/2,722,222.00
บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด/2,490,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 ก.ค. 2565