จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- งานย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข 3218 ตอนหัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.3+475 - กม.4+800 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 3,579,150.00 3,579,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 3,574,000.00 ราคาที่ตกลงจ้าง 3,570,000.00
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด 3,576,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 3,577,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 3,574,000.00 ราคาที่ตกลงจ้าง 3,570,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 3 ส.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อบริเวณงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนป๊อกแป๊ก - สันมะค่า ระหว่าง กม.5+769 - กม.10+800 ด้านซ้ายทาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท 4,543,220.00 4,526,000.00 บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด 4,500,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพานทอง 4,523,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยธานี เอ็นจิเนียริ่ง 4,525,000.00
บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด 4,500,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 3 ส.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณงานก่อสร้างทางลอดกลับรถบนถนนบรมราชชนนีทางหลวงหมายเลข 338 ตอนพุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ที่ กม.22+059 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 4,151,600.00 4,150,000.00 บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด จำนวน 4,139,000.00 บาท
บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด จำนวน 4,147,000.00 บาท
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด จำนวน 4,147,000.00 บาท
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด จำนวน 4,139,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/115/2565 ลว. 8 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3497 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+590 อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 7,051,300.00 7,050,000.00 บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด จำนวน 7,047,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง จำนวน 7,040,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง จำนวน 7,049,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง จำนวน 7,040,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/116/2565 ลว. 11 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณถนนสายกุยบุรี - บ้านทุ่งน้อย ช่วง กม.ที่ 5+015 ถึง กม.ที่ 14+515 อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 4,472,600.00 4,470,000.00 บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด จำนวน 4,467,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 จำนวน 4,468,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง จำนวน 4,465,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง จำนวน 4,465,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/117/2565 ลว. 11 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2565
กปภ.ข.7 งานย้ายแนวท่อปี 2565 โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 242 - ถนนสุริยะวงศ์ (ซอยริมโขงถึงห้วยสะพานทอง) ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 4,991,755.61 4,991,755.61 บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคา 4,991,755.61
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย ราคา 4,984,858.39
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 124 คอนสตรัคชั่น ราคา 4,991,755.61
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย ราคา 4,984,858.39 เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 3 ส.ค. 2565
กจห.30/2565 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร “น้ำ” การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 908,536.00 908,536.00 1.บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 902,224.00 บาท
2.บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 550,000.00 บาท
3.บริษัท อุดมศึกษา จำกัด ราคาที่เสนอ 663,745.61 บาท
4.บริษัท สเปียร์ ริช มีเดีย จำกัด ราคาที่เสนอ 756,500.00 บาท
5.บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 796,294.00 บาท
6.บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 693,735.00 บาท
7.บริษัท วิชั่น พรีเพรส จำกัด ราคาที่เสนอ 849,000.00 บาท
8.บริษัท ชู้สมีพริ้นแอนด์ดีไซน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 902,224.00 บาท
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 901,224.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด รอทำสัญญา 3 ส.ค. 2565
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค โครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมที่ 2 งานบำรุงป่า (ปีที่3,4) 467,119.20 453,680.00 นายทองสุข แดงโชติ ราคา408,000 บาท นายทองสุข แดงโชติ ราคา408,000 บาท ราคาเหมาะสม คุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 3 ส.ค. 2565
03082565 จ้างเหมาบริการซ่อมประตูน้ำในระบบผลิต สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 113,420.00 113,420.00 บจก.สิญา บีพี เอส.กรุ๊ป บจก.สิญา บีพี เอส.กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินกว่าที่กำหนด กปภ.ข.1-พน./346/2565 ลว. 9 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2565
03082565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ CVM01PT2 สถานีจ่ายน้ำพานทอง 171,200.00 171,200.00 บจก.เปอร์ฟอร์เม้นท์อินดัสเทรียลเซอร์วิสเซส บจก.เปอร์ฟอร์เม้นท์อินดัสเทรียลเซอร์วิสเซส เสนอราคาไม่เกินกว่าที่กำหนด กปภ.ข.1-พน./339/2565 ลว. 3 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2565
- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาบ้านบึง 4,444,180.80 4,444,180.80 บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด/2,728,500.00
บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด/2,710,950.00
บริษัท พีพี มิเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด/3,372,319.00
บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด/4,432,800.00
บริษัท พาวเวอร์ไพพ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด/2,728,000.00
บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด/2,710,950.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 3 ส.ค. 2565
- งานจ้างกำจัดตะกอนสระพักตะกอนแบบขุดลอก สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก จำนวน 2 สระ (ครั้งที่ 2) 232,614.06 232,614.06 บริษัท เที่ยงธรรม วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 232,614.06 บริษัท เที่ยงธรรม วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 230,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.1-พย./85/2565 ลว. 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2565
กปภ.ข.6/72/2565 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 19 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 517,880.00 517,880.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ ราคาที่เสนอ 319,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 400,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ราคาที่เสนอ 410,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ ราคาที่เสนอ 319,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ประกอบการ SMEs รอทำสัญญา 2 ส.ค. 2565
กปภ.ข.6/70/2565 งานวางท่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ระหว่าง กม.222+005 ถึง กม.222+125 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส (น.หนองบัวระเหว) 511,460.00 511,460.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ ราคาที่เสนอ 430,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ ราคาที่ตกลงจ้าง 430,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รอทำสัญญา 2 ส.ค. 2565
02082565 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้นายกำพล แย้มบาน หมู่ 10 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 157,000.00 157,000.00 หจก.หนองปรือ วิศวกรรม หจก.หนองปรือ วิศวกรรม เสนอราคาไม่เกินกว่าที่กำหนด กปภ.ข.1-พน./344/2565 ลว. 4 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
02082565 จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายศุภกฤษ์ รอดร่วมบุญ พร้อมพวก จำนวน 53 ราย ป.11040600558-11040601281 184,568.00 184,568.00 หจก.รรินทร์ธารา หจก.รรินทร์ธารา เสนอราคาไม่เกินกว่าที่กำหนด กปภ.ข.1-พน./338/2565 ลว. 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กปภ.สาขาพิษณุโลก (น.วังทอง) 250,478.00 250,478.00 หจก.ต.ชลกิจ หจก.ต.ชลกิจ ราคาที่เสนอ 250,478.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.10-พล./20/2565 ลว. 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กจห.31/2565 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 236 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 863,133.33 863,133.33 1.หจก.เอส.เจ.ดับบลิว. เอนจิเนียริ่ง 539,280.-
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย เอส เอ เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย SME 608,888.- ราคาแต้มต่อ 547,999.20.-
3.บริษัท โอโซน ซีสเต็ม จำกัด SME 647,564.- ราคาแต้มต่อ 582,807.60.-
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสุข วิศวกรรม 673,243.99
1.หจก.เอส.เจ.ดับบลิว. เอนจิเนียริ่ง 539,280.-
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย เอส เอ เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย SME 608,888.- ราคาแต้มต่อ 547,999.20.-
3.บริษัท โอโซน ซีสเต็ม จำกัด SME 647,564.- ราคาแต้มต่อ 582,807.60.-
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสุข วิศวกรรม 673,243.99
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 2 ส.ค. 2565
- จ้างซ่อมถังน้ำของรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 50-0465 กทม. 363,800.00 363,800.00 บริษัท ซีเอฟเอ เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 363,800.00 บาท บริษัท ซีเอฟเอ เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 363,800.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รอทำสัญญา 2 ส.ค. 2565
- งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566 520,270.38 520,270.38 2.1 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสดีเอ็ม ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด
2.2 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส เอ็น เอส 2017 จำกัด
2.3 บริษัท รักษาความปลอดภัย สายฟ้า จำกัด
2.4 บริษัท รักษาความปลอดภัย ตั้งใจรวย จำกัด
2.5 บริษัท รักษาความปลอดภัย สันติราษฎร์ จำกัด
2.6 บริษัท รักษาความปลอดภัยแอสเซทลอว์ จำกัด
2.7 บริษัท รักษาความปลอดภัย สเปเชี่ยลไทยการ์ด จำกัด
2.8 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เค เซอร์วิส จำกัด
2.1 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสดีเอ็ม ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 2 ส.ค. 2565
- จ้างเหมาซ่อมแซมประตูน้ำปีกผีเสื้อ บริเวณโรงกรองน้ำหน่วยบริการท่ามะเขือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี 190,834.50 190,834.50 190,000.00.- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีโปร เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 2 ส.ค. 2565
- งานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ของ กปภ.สาขาพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2566 346,846.92 346,846.92 หจก.สามมิตรการประปา หจก.สามมิตรการประปา ราคา 346,846.92 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.10-พล./19/2565 ลว. 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
02082565 จ้างเหมาบริการสำรวจหาจุดรั่วไหลในระบบจ่ายน้ำพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 400,672.00 400,672.00 บจก.เอสพี วอเตอร์ บจก.เอสพี วอเตอร์ เสนอราคาไม่เกินกว่าที่กำหนด กปภ.ข.1-พน./342/2565 ลว. 4 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
9/2565 ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังประจำเดือนสิงหาคม 2565 184,519.36 184,519.36 บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไพพ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 184,519.36 บาท บริษัท พีงอาร์.ที วอเตอร์ไพพ์ จำกัด ราคาที่ตกลง 184,519.36 บาท เสนอราคาต่ำที่สุด 9/2565 ลว. 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ. ศรีสุวรรณสุภาพร พร็อพเพอร์ตี้ (เฟส 3) หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 453,457.00 453,000.00 บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง

ราคาที่เสนอ 452,000.00 บาท
บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 2 ส.ค. 2565