จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- จัดซื้อบริการ iQNewsClip การมอนิเตอร์ข่าว กปภ. จากเว็บไซต์และจากเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ 359,520.00 359,520.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด และราคาที่เสนอ 359,520.00 บาท
บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด และราคาที่ตกลง 359,520.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสม และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 5 ส.ค. 2565
กปภ.ข.1/033/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาบางคล้า 4,952,141.90 2,821,590.00 บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด (SME) 1,380,000.- บาท
บริษัท พีพี มิเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด (SME) 1,392,819.- บาท
บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด 1,601,169.40 บาท
บริษัท อัลตร้าฟลัคซ์ เอเชีย จำกัด 1,926,000.- บาท
บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด 2,652,300.- บาท
บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด (SME) 1,380,000.- บาท ถูกต้องตามเงื่อนไข และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 ส.ค. 2565
17/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้แก่ บจก.ปิยเวศม์ 2015 โครงการหมู่บ้านเลิศทรัพย์ หมู่ 1ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 529,560.00 479,360.00 หจก.ซี.เอ็น.อาร์ ไพพ์/385,400.00 บาท หจก.ซี.เอ็น.อาร์ ไพพ์/385,400.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 ส.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ บริษัท คิวบิคดิวิลอพเมนท์ จำกัด หมู่ 4 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 452,569.00 430,540.00 บริษัท เพชรสุราษฎร์ จำกัด 429,605.-บาท
บริษัท เพชรสุราษฎร์ จำกัด 429,500.-บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กปภ.ข.4-สฎ./56/2565 ลว. 9 ส.ค. 2565 5 ส.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ เทศบาลตำบลลาดบัวขาว ซอยโคกไม้แดง 3/1 หมู่ 5 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 223,669.00 223,669.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีริยา ราคาที่เสนอ 223,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีริยา ราคาที่เสนอ 223,500.00 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 5 ส.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.โมสต์ พร้อพเพอร์ตี้ บริเวณโฉนดเลขที่ 31164 หมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 371,065.00 337,669.27 บริษัท ยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 336,000.00 บาท บริษัท ยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 336,000.00 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 5 ส.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.อนัญญา วิลล์ บริเวณโฉนด เลขที่ 303955 หมู่ 8 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 488,707.00 443,613.44 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีริยา ราคาที่เสนอ 442,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีริยา ราคาที่เสนอ 442,000.00 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 5 ส.ค. 2565
- งานซ่อมแซมอุปกรณ์ตู้ DMA กปภ.สาขาสีคิ้ว จำนวน 6 จุด 215,498.00 215,498.00 บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 215,000.00 บาท บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 215,000.00 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 5 ส.ค. 2565
- งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า Booster Pump รหัสสินทรัพย์ 2047788 สถานีเพิ่มแรงดันสีคิ้ว – วังโรงใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 137,451.01 137,451.01 บริษัท ซิมโปร จำกัด ราคาที่เสนอ 137,500.00 บาท บริษัท ซิมโปร จำกัด ราคาที่เสนอ 137,500.00 บาท เกณฑ์ราคา กปภ.ข.2-สค./29/2565 ลว. 9 ส.ค. 2565 5 ส.ค. 2565
- งานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC สถานีผลิตจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาสีคิ้ว 492,200.00 492,200.00 บริษัท น่า-ตา-ดี ออโตเมชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 491,986.00 บาท บริษัท น่า-ตา-ดี ออโตเมชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 491,986.00 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 5 ส.ค. 2565
37/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก แยกป้อมตำรวจตาหลวง ม.1 ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 695,500.00 694,216.00 บริษัท เอสที ดีไซน์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด จำนวน 662,116.00 บาท บริษัท เอสที ดีไซน์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด จำนวน 662,116.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รอทำสัญญา 5 ส.ค. 2565
กปภ.ข.1-030/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) 4,004,357.30 1,347,192.06 1.บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด (SMEs) ราคาที่เสนอ 805,000.-บาท
2.บริษัท พีพี มิเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด (SMEs) ราคาที่เสนอ 807,850.-บาท
3.บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 745,169.40 บาท
4.บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,266,300.-บาท
บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด (SMEs) ราคาที่ตกลง 805,000.-บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 ส.ค. 2565
- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาจันทบุรี 3,874,213.20 423,613.00 บริษัท อัลตร้าฟลัคซ์ เอเซีย จำกัด/321,000.00
บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด/252,969.40
บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด/309,000.00
บริษัท พีพี มิเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด/339,190.00
บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด/402,300.00
บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด/252,969.40 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 ส.ค. 2565
63/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว ให้ บริษัท โกลเด้น ซัน ซิตี้ จำกัด เลขที่ 384 หมู่ที่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 278,719.00 165,403.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รรินทร์ธารา ราคา 165,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รรินทร์ธารา ราคา 165,000 บาท ใช้เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 5 ส.ค. 2565
8/2565 งานปรับปรุงระบบท่อประปาภายในและติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2,572,000.00 2,253,000.00 1.บจก.วินิจ ก่อสร้าง จำนวนเงิน 1,686,000.00 บาท
2.หจก.เชียงใหม่เอกพัฒน์คอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 1,784,500.00 บาท
3.หจก.สุธากรุ๊ป จำนวนเงิน 1,915,000.00 บาท
4.หจก.สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด จำนวนเงิน 2,099,999.00 บาท
1.บจก.วินิจ ก่อสร้าง จำนวนเงิน 1,686,000.00 บาท ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 4 ส.ค. 2565
- งานปรับปรุงระบบจ่ายคลอรีน สผ.เขาสมิง-แสนตุ้ง กปภ.สาขาตราด 428,000.00 428,000.00 บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 427,946.50 บาท
บริษัท คงพัฒน์สานนท์ จำกัด เสนอราคา 449,400 บาท
หจก.ควินเทค เสนอราคา 454,750 บาท
บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1-ตร./20/2565 ลว. 31 ม.ค. 2565 4 ส.ค. 2565
- จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อทำความสะอาดสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2565 199,020.00 199,020.00 หจก.มุ่งต่อกิจ เทรดดิ้ง หจก.มุ่งต่อกิจ เทรดดิ้ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ฉช.23/2564 ลว. 18 ส.ค. 2564 4 ส.ค. 2565
- จ้างเหมาสูบทอยน้ำดิบเข้าสระพักน้ำดิบสวนสน ใช้เครืองสูบพญานาคขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 491,040.00 600.00 นายสมศักดิ์ จิตรบุตร นายสมศักดิ์ จิตรบุตร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ฉช.24/2564 ลว. 27 ส.ค. 2564 4 ส.ค. 2565
กปภ.ข.4-35/2565 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) สาขาเกาะสมุย สาขาชุมพร สาขาท่าแซะ สาขาภูเก็ต สาขาหลังสวน และสาขาเกาะพะงัน 63,933,519.92 61,493,480.00 1. บริษัท ทเวนทิ-วัน ยูทิลิตี้ จำกัด ราคาที่เสนอ 61,406,100.00 บาทหรือ 6.75 บาท/ราย/เดือน
2.P-PROM Consortium ไม่เข้าเสนอด้านเทคนิค
3.บริษัท พีเอ็น อินฟราสตรักเชอร์ แมนเนจเมนท์ จำกัด ไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
บริษัท ทเวนทิ-วัน ยูทิลิตี้ จำกัด ราคาที่ตกลง 61,406,100.00 บาทหรือ 6.75 บาท/ราย/เดือน คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศฯ และผู้เสนอราคาผ่านการตรวจสอบเอกสารและการทดสอบด้านเทคนิคเรียบร้อยแล้วและราคาเสนอนี้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๔ ได้กำหนดไว้ รอทำสัญญา 4 ส.ค. 2565
- จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฎิบัติงานช่วยช่างโยธา สังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 39,425.22 39,425.22 บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ฉช.28/64 ลว. 27 ก.ย. 2564 4 ส.ค. 2565
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจก.ภูธดล โครงการหมู่บ้านวินเทอร์ ฟิลด์ ม.5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 186,387.00 186,387.00 นายวสันต์ สุชีวะกุล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 174,000 บาท นายวสันต์ สุชีวะกุล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 174,000 บาท ใช้เกณ์ราคา กปภ.ข.9-ฝ./17/2565 ลว. 4 ก.ค. 2565 4 ส.ค. 2565
- งานซ่อมบำรุงรักษาหัวเกียร์ไฟฟ้าหมุนแกนประตูน้ำ Backwash หม้อกรองที่ 1 - 15 จำนวน 15 ชุด โรงกรอง 1,500 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำบางละมุง 373,644.00 373,644.00 บริษัท เอส.เอ.โกร-อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 373,644.- บริษัท เอส.เอ.โกร-อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 371,290.- วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.1-พย./86/2565 ลว. 4 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปา ถนนทางหลวงหมายเลข 35 บริเวณ กม.26+314 - กม.26+810 ด้านซ้ายทาง และ กม.26+058 - กม.26+810 ด้านขวาทาง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 4,740,100.00 4,740,000.00 บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด 4,730,000.00
บริษัท วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด 4,735,000.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด 4,737,000.00
บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด 4,730,000.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/112/2565 ลว. 9 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ระหว่าง กม.5+850 ถึง กม.7+646 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 8,816,800.00 8,810,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 8,800,000.00
บริษัท วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด 8,805,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ 8,807,250.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 8,800,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 3 ส.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 3038 ตอนควบคุม 0100 ตอนดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์ หมู่ 1 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ 4,911,300.00 4,910,000.00 บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด 4,900,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 4,907,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ 4,907,300.00
บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด 4,900,000.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/111/2565 ลว. 9 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2565