จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
64037185488 งานจ้างเหมากำจัดตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ ๑ และ สถานีผลิตน้ำบางพระ ๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) 2,892,210.00 2,892,210.00 1.บริษัท โรจนะวรรณก่อสร้าง จำกัด ราคาที่เสนอ 2,509,000.00 รวมภาษีฯ
2.บริษัท กุลลดาการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 2,650,000.00 รวมภาษีฯ
บริษัท โรจนะวรรณก่อสร้าง จำกัด ราคาที่เสนอ 2,509,000.00 รวมภาษีฯ
เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 22 มี.ค. 2564
มท55520/ งานจัดซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Ultrasonic ชนิด Portable (portable ultrasonic flow meter) 453,200.00 453,200.00 บจก.ไพร์มโฟลว์ บจก.ไพร์มโฟลว์ ยืนราคาเพียงรายเดียว รอทำสัญญา 19 มี.ค. 2564
กปภ.ข.6/87/2564 ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา 100 ลบ.ม./ชม. ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ (น.สหัสขันธ์) 34,011,020.00 34,011,020.00 1.บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด ราคาที่เสนอ 30,349,000 บาท
2.บริษัท ต.พิชิตชัย จำกัด ราคาที่เสนอ 30,900,000 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 32,900,000 บาท
4.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 33,705,000 บาท
1.บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด ราคาที่เสนอ 30,349,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 19 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/50/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 12 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 2,733,850.00 2,430,000.00 บริษัท ณัฐภาสการโยธา จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:20:00.377 ) 1,750,000.00
บริษัท กฤษณรักษ์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:58:26.483 ) 1,750,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันชัยก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 16:07:06.634 ) 1,820,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร ( เวลาเสนอราคา 13:30:56.598 ) 1,872,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น ( เวลา 14:37:27.633 ) 1,898,000.00
บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:44:15.338 ) 1,919,900.00
บริษัท วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 13:37:42.649 ) 1,985,000.00
บริษัท ออน ทีม บิซซิเนส จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:40:43.809 ) 2,066,666.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามท่าพระก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 15:30:35.647 ) 2,430,000.00
บริษัท ณัฐภาสการโยธา จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:20:00.377 ) 1,750,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 19 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/66/2564 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สายปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอนแยกหนองชะอม-อ.ประจันตคาม ตอน 1 บริเวณ กม.148+350 และ กม.148+725 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 803,570.00 803,570.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส 723,508.32
บริษัท ณัฐวัสดุภัณฑ์ จำกัด 800,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส 723,508.32 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 19 มี.ค. 2564
ป.4/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.แกรนด์ ทรีนีตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โฉนดเลขที่ 52129 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 948,570.00 827,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค.88 ซัพพลาย
เสนอราคา 578,900.00 บาท (เงินห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค.88 ซัพพลาย คณะกรรมการฯ เห็นสมควรรับราคาและอนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค.88 ซัพพลาย ในวงเงิน 578,900.00 บาท (เงินห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 248,100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของราคาที่เสนอ กำหนดส่งมอบพัสดุ 60 วัน และกำหนดยืนราคา 150 วัน เนื่องจากเสนอราคาต่ำสุดและคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 19 มี.ค. 2564
- งานย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด 630 มม. หลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-บางวัว ระหว่าง กม.31+100 - กม.32+100 กปภ.สาขาบางปะกง 7,473,950.00 7,470,518.40 1. บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 7,430,000.- บาท
2. บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 7,440,000.- บาท
3. บริษัท เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 7,469,000.- บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี ราคาที่เสนอ 7,470,000.- บาท
บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่ตกลง 7,400,000.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/067/2564 ลว. 23 มี.ค. 2564 19 มี.ค. 2564
กปภ.ข.1-055/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแหลมฉบัง บริเวณตำบลทุ่งสุขลา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 12,893,500.00 12,896,691.75 1.บริษัท ป.วิไล จำกัด ราคาที่เสนอ 12,850,000.- บาท
2.บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด ราคาที่เสนอ 12,893,000.- บาท
3.บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 12,895,691.- บาท
บริษัท ป.วิไล จำกัด ราคาที่ตกลง 12,850,000.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 18 มี.ค. 2564
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาจันทบุรี บริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่คลองห้วยอ่าง ถึง สถานีผลิตน้ำพลิ้ว-แหลมสิงห์ ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 26,857,000.00 26,813,589.23 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี/15,680,000.00
บริษัท โรจนวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/19,573,000.00
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด/16,409,858.58
บริษัท สยามปทุมกรุ๊ป จำกัด /17,337,000.00
บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด /17,900,000.00
บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด /16,855,551.00
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด/17,995,000.00
บริษัท ป.วิไล จำกัด/16,480,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย/16,490,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000/15,990,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง/23,800,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี/15,680,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 18 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/57/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสระจันทร์ หมู่ 3 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง 1,278,650.00 1,153,332.04 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.เอช.ซัพพลาย 895,444.00
บริษัท เพชรสุราษฎร์ จำกัด 895,543.20
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส 906,934.00
บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด 920,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร 932,000.00
บริษัท อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 940,000.00
บริษัท ออน ทีม บิซซิเนส จำกัด 966,666.00
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 1,003,300.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งชุนเส็ง 2 ค้าวัสดุ 1,060,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.เอช.ซัพพลาย 895,444.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 18 มี.ค. 2564
64027432747 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พยอมซอย 25 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 858,140.00 771,993.15 บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด 622,444.00
บริษัท สุนทรีย์ การโยธา จำกัด 640,000.00
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 650,000.00
บริษัท ณัฐวัสดุภัณฑ์ จำกัด 630,000.00
เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด 759,999.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 625,000.00
บริษัท ออน ทีม บิซซิเนส จำกัด 766,666.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามท่าพระก่อสร้าง 756,555.00
บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด 622,444.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 18 มี.ค. 2564
จ.1966/2564 จ้างวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท พีวีโฮมมิ่ง จำกัด โฉนดเลขที่ 105259 ซอยบ่อหลา ถนน ทช.สข.2031 หมู่ที่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 429,014.00 429,014.00 หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 428,535.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง มีคุณสมบัติครบถ้วน และ เสนอราคาต่ำ รอทำสัญญา 18 มี.ค. 2564
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท นารา แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการหมู่บ้านกรีนเฮ้าส์หลังตลาดต้นไม้ (ส่วนที่ 1) ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 438,947.00 389,563.00 หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 388,000 บาท หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 388,000 บาท เกณฑ์ราคา กปภ.สาขาสีคิ้ว 15/2563 ลว. 15 มิ.ย. 2563 18 มี.ค. 2564
- งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อภายในเขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ 2,224,209.00 2,224,209.00 หจก. 124 คอนสตรัคชั่น 2,220,999.-, หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณชัย 2,223,460.-, บจก.เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค 2,224,209.- หจก. 124 คอนสตรัคชั่น 2,220,999.- เกณฑ์ราคา กปภ.ข.7/149/2564 ลว. 29 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณมายกรีนท่าสะอ้าน (เฟส 3 ระยะ 3) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 347,197.00 313,549.00 หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 313,549.00 บาท หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง 313,500.00 บาท เนื่องจากราคาที่ตกลงต่ำกว่าราคากลาง กปภ.บปก.22/2564 ลว. 18 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำให้ สนง.ยุติธรรมจังหวัดระยอง บ้านเลขที่ 26/95 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 298,084.00 188,528.00 หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1-บฉ./092/2564 ลว. 22 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564
กปภ.ข.10 ป.12/2564 งานปรับปรุงระบบผลิต-จ่ายน้ำตามหลักการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance:PM) (แม่ข่าย) กปภ.สาขาบางมูลนาก 3,745,000.00 3,722,240.00 บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด/ 2,879,000.00
บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด/ 2,856,900.00
บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/ 2,889,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทูเอ เพาเวอร์/ 3,170,000.00
บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จำกัด/ 3,600,000.00
บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด/ 2,856,900.00 คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 18 มี.ค. 2564
- งานซ่อมแซมตู้ dma มาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ ของ กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประจำปี 2564 490,060.00 490,060.00 บริษัท เอสที ดีไซน์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ราคาที่เสนอ จำนวนเงิน 489,000.00 บาท บริษัท เอสที ดีไซน์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ราคาที่ตกลง จำนวนเงิน 489,000.00 บาท คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแล้วเห็นว่า ถูกต้องตามเงื่อนไข ราคาที่เสนอนี้ เป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด กปภ.ข.4/49/2564 ลว. 30 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564
34/2564 งานจ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าชุดต้นกำลังเครื่องสูบน้ำ RTM1BP1 สถานีสูบน้ำดิบบางพระ 1 339,190.00 339,190.00 1.บริษัท ดิเอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด ราคา 339,190 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคา 352,030 บาท
3.บริษัท พีพีเค ซีนิธ จำกัด ราคา 353,100 บาท
บริษัท ดิเอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด ราคา 339,190 บาท ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 18 มี.ค. 2564
- จัดซื้อมาตรวัดน้ำ Electromagnetic (ตัวเรือนสแตนเลส) ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 188,320.00 188,320.00 บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 188,320.00 บาท บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 188,320.00 บาท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและราคาที่เสนอเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด รอทำสัญญา 17 มี.ค. 2564
กปภ.ข.8/70/2564 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำ กปภ.สาขารัตนบุรี (แม่ข่าย) และปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 140 ลบ.ม./ชม. เป็น 240 ลบ.ม./ชม. ที่หน่วยบริการท่าตูม กปภ.สาขารัตนบุรี(น.ท่าตูม) 20,330,000.00 20,330,000.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร ราคา 18,885,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจศิริวุฒิ ราคา 19,890,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร ราคา 18,885,000.00 บาท
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศและราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 17 มี.ค. 2564
กปภ.ข.8/72/2564 งานก่อสร้างระบบผลิตใหม่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. หน่วยบริการหนองกี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง 42,051,000.00 42,051,000.00 1. บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 38,599,000.00บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ เสนอราคา 40,320,000.00 บาท
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 38,599,000.00บาท
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศและราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 17 มี.ค. 2564
กปภ.ข.9/17/2564 งานปรับปรุงสะพานทางเดินและสะพานรับท่อส่งน้ำดิบ แพสูบน้ำแรงต่ำแม่กวง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 6,527,000.00 6,527,000.00 บจก. หาดใหญ่นครก่อสร้าง เสนอราคา ๖,๕๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท หาดใหญ่นครก่อสร้าง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติ รอทำสัญญา 17 มี.ค. 2564
กปภ.ข.6/90/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ (เปลี่ยนท่อเหล็กและเสารับท่อ) บริเวณข้ามลำห้วยสาธารณะ บ้านโนนข่าหมู่ 4 ตำบลหัวหนอง, บ้านดู่ใหญ่หมู่ 4 ,บ้านขามเรียนหมู่ 3,12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 1,262,600.00 1,262,600.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 1,229,430 บาท 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 1,229,430 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รอทำสัญญา 17 มี.ค. 2564
11/2564 งานย้ายแนวท่อออกจากเขตที่ดิน นางมัณฑนา มีเดช โฉนดเลขที่ 12489 เลขที่ดิน 10 ระวาง 4927I0640-2(1/2000) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 857,800.00 857,800.00 หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 643,000 บาท หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ ตกลงราคา 643,000 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.ข.4-กส./7/2564 ลว. 25 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2564