จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- งานวางท่อขยายเขตประปา บริเวณซอยวัดต้นจันทร์ ม.8 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 351,017.00 351,017.00 หจก.เก้าเพชร ราคาที่เสนอ 351,000.00 บาท หจก.เก้าเพชร เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาสุโขทัย 10/2564 ลว. 5 เม.ย. 2564 24 มี.ค. 2564
- งานวางท่อขยายเขตประปา ซอยราวอินทรีย์ ม.10 บ้านศรีชุม ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 299,980.00 299,980.00 บริษัท จิณรัชต์ จำกัด ราคาที่เสนอ 299,900.00 บาท บริษัท จิณรัชต์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาสุโขทัย 9/2564 ลว. 1 เม.ย. 2564 24 มี.ค. 2564
07/2564 จ้างงานติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA ขนาด 300 มม. บริเวณก่อนข้ามสะพานคลองยาง ถ.ทางหลวง หมายเลข 33 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว กปภ.สาขาวัฒนานคร 144,343.00 144,343.00 บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 144,343.00 บาท บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 24 มี.ค. 2564
- งานปรับปรุงหน้าธนาคารออมสิน ถึง แยกบ้านโนนสวรรค์ (ทั้ง 2 ฝั่ง) ม.3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (แม่ข่าย) 2,311,200.00 2,311,200.00 1.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 2,305,000.00 บาท
2.หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 2,311,000.00 บาท
3.หจก.เวียงตระการ ราคาที่เสนอ 2,311,200.00 บาท
1.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอต่ำสุด 2,305,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 24 มี.ค. 2564
- จ้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณหน้าโรงพยาบาลบางปลาม้า ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 191,530.00 190,000.00 บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 187,000.- บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 187,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน กปภ.ข.3/166/2564 ลว. 31 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2564
35/2564 งานจ้างเหมาเปลี่ยนประตูน้ำกันกลับลิ้นปีกผีเสื้อ ขนาด 400 มม. สถานีจ่ายน้ำชลบุรี 130,540.00 130,540.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควินเทค ราคา 130,540 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดี โปร เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 145,520 บาท
3.บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด ราคา 154,080 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควินเทค ราคา 130,540 บาท ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 24 มี.ค. 2564
- จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กปภ. เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์ข่าวสด ครบรอบ ๓๐ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๓๑ 100,000.00 100,000.00 บริษัท ข่าวสด จำกัด ราคาที่เสนอ 100,000. บาท บริษัท ข่าวสด จำกัด ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 24 มี.ค. 2564
- วัสดุวิเคราะห์น้ำ จำนวน ๒ รายการ 367,596.36 367,596.36 บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 367,596.36 บาท บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่ตกลง 367,596.36 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 23 มี.ค. 2564
กปภ.ข.7 ซื้อปูนคลอรีนชนิดผง ชนิด ๖๕% จำนวน ๒๐๐ ถัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 470,800.00 470,800.00 บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เสนอราคา 470,800 บาท บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เสนอราคา 470,800 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และกปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 23 มี.ค. 2564
กปภ.ข.10 ป.10/2564 งานปรับปรุงระบบผลิต - จ่ายน้ำตามหลักการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (แม่ข่าย)(กปภ.สาขาเพชรบูรณ์) 7,490,000.00 7,486,000.00 บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด/ 7,261,020.00
บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/ 6,587,680.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธา กรุ๊ป/ ไม่ผ่านการพิจารณา
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/ 6,499,000.00
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/ 6,499,000.00 คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 23 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/66/2564 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมลานจอดรถ กปภ.สาขาปากช่อง 1,070,000.00 1,037,793.00 บริษัท ถาวรพูนทรัพย์ อิเล็คทริค จำกัด 1,050,000.00
บริษัท วิศวามิตร จำกัด 999,900.00
บริษัท วิศวามิตร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 23 มี.ค. 2564
กปภ.ส.รอ. 1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการหมู่บ้านเนตรประไพร 101 (เฟส 2) ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 635,329.00 579,100.00 1.หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 447,260.- บาท
2.หจก.กิจศิริวุฒิ ราคาที่เสนอ 510,000.- บาท
3.หจก.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (1984) ราคาที่เสนอ 570,000.- บาท
หจก.บีเอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 447,260.- บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 23 มี.ค. 2564
35/2564 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ ชุมชุนเสริมสันติ บริเวณซอยเสริมสันติ ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 204,308.00 204,308.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลปชัย ราคา 204,308 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลปชัย ราคา 204,308 บาท คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 23 มี.ค. 2564
กปภ.ข.7 งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ ก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปี 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ ตามสัญญาเลขที่ กปภ.ข.7/197/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 282,437.36 281,874.01 บจก.สยามธารากิจ 281,874.01 บาท บจก.สยามธารากิจ 280,000 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 23 มี.ค. 2564
- งานย้ายแนวท่อน้ำดิบหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สายฉะเชิงเทรา-เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า-อ.พนมสารคาม ตอน 3 ระหว่าง กม.90+400-กม.93+800 กปภ.สาขาบางคล้า 13,473,667.40 13,473,667.52 บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด 13,430,000.- บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 13,450,000.- บาท
บริษัท เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด 13,460,000.- บาท
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด 13,470,000.- บาท
บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด 13,330,000.- บาท ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 23 มี.ค. 2564
- จ้างสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่ อำเภอสัตหีบ ตำบลพลูตาหลวง ตำบลบางเสร่(บางส่วน) 64,037,404,262.00 489,567.80 บจ.อะเบาท์ เอ แอสโซซิเอชั่น บจ.อะเบาท์ เอ แอสโซซิเอชั่น เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1-บฉ./094/2564 ลว. 25 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564
- จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ RTM04BC สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง 139,635.00 139,635.00 บจ.ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ บจ.ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 23 มี.ค. 2564
- จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ CVM10BC สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง 156,006.00 156,006.00 บจ. ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ บจ. ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 23 มี.ค. 2564
- จ้างเหมางานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 495,945.00 495,945.00 หจก.เอทูเอ เพาเวอร์ ีราคาที่เสนอ 495,945 บาท หจก.เอทูเอ เพาเวอร์ ีราคาที่ตกลง 495,945 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.ข.1-พค./29/2564 ลว. 25 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564
กปภ.ข.8/71/2564 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 140 ลบ.ม./ชม. เป็น 240 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาเขมราฐ 16,050,000.00 16,050,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร ราคา 14,870,000 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 15,450,000 บาท
3.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 16,024,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร ราคา 14,870,000 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนใขในประกาศและราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 22 มี.ค. 2564
88/2564 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ โครงการก่อสร้างคลองผันน้ำคลองบางสะพาน ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 3374 อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 2,514,500.00 2,514,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาลานทักษิณก่อสร้าง จำนวน 2,500,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาลานทักษิณก่อสร้าง จำนวน 2,500,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รอทำสัญญา 22 มี.ค. 2564
- วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนสามเหลี่ยม ๑ หมู่ ๑๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 42,800.00 40,660.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นนครดาวเงิน ราคาที่เสนอ 40,660 บาท 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นนครดาวเงิน ราคาที่เสนอ 40,660 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รอทำสัญญา 22 มี.ค. 2564
จ.1865/64 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ระหว่าง กม.178+377 - กม. 178+568 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1,078,560.00 1,078,560.00 1.หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 1,079,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 1,078,500.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.หจก.สมประสงค์การประปา ราคาที่เสนอ 1,073,296.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หจก.สมประสงค์การประปา ราคาที่เสนอ 1,073,296.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคาต่ำ รอทำสัญญา 22 มี.ค. 2564
- งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา-ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า-ต.พนมสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.85+000 ถึง 90+400 (บริเวณแยกบางคล้า) กปภ. สาขาบางคล้า 15,539,755.33 15,528,972.70 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี/15,500,000.00
บริษัท เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด/5,510,000.00
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด/15,520,000.00
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/15,480,000.00
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/15,400,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/070/2564 ลว. 24 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564
กปภ.ข.9/16/2564 งานปรับปรุงถังตกตะกอน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา 10,700,000.00 10,700,000.00 ๑.บจก. พีเอส สแควร์ เสนอราคา ๑๐,๖๙๗,๘๖๐.๐๐ บาท ทางคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาแล้ว บจก. พีเอส สแควร์ ยินดีลดราคาคงเหลือ ๑๐,๕๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒.บจก. ทูพีแอล เสนอราคา ๑๐,๖๙๘,๙๓๐.๐๐ บาท
บริษัท พีเอส สแควร์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 22 มี.ค. 2564