จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
38/2564 งานจ้างเหมาทำความสะอาดล้างถังน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 สถานี 444,357.09 444,357.09 1.บริษัท เอกโชคทวี ธาร จำกัด ราคา 444,357.09 บาท
2.บริษัท เจ.อาร์วอเตอร์เทส จำกัด ราคา 491,130 บาท
3.บริษัท พัทยาควออิตี้ กรุ๊ป จำกัด ราคา 466,520 บาท
บริษัท เอกโชคทวี ธาร จำกัด ราคา 444,357.09 บาท ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 26 มี.ค. 2564
13/2564 งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องกวาดตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 349,462.00 349,462.00 หจก. เอทูเอ เพาเวอร์ ราคา 349,462.00 หจก. เอทูเอ เพาเวอร์ ราคา 349,462.00 ตามเกณฑ์ประกาศ รอทำสัญญา 26 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/77/2564 สารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ ๑ ชั้นคุณภาพที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ รวมจำนวน ๖๔๐,๑๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 4,658,007.70 4,658,007.70 บริษัท พร้อมมิตรเคมี จำกัด 4,224,660.00 บริษัท พร้อมมิตรเคมี จำกัด 4,224,660.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 25 มี.ค. 2564
- งานซื้ออุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC กปภ.สาขาพัทลุง 188,320.00 188,320.00 1. บจก.ยูนิตี้ โฟกัส เสนอราคา 188,320.00 บาท
2.บจก.เทคอินทิเกรชั่น เสนอราคา 215,070.00 บาท
3. บจก.แอล.อี.เค.อินจิเนียริ่ง เสนอราคา 204,370.00 บาท
บจก.ยูนิตี้ โฟกัส ราคา 188,320.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 57/64 ลว. 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564
กปภ.สาขาเบตง 1/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 631,300.00 631,300.00 1.หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 เสนอราคา 628,090.- บาท (รวมภาษี)
2.หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง เสนอราคา 594,920.- บาท (รวมภาษี)
2.หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง เสนอราคา 594,920.- บาท (รวมภาษี) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาเบตง 2/2564 ลว. 1 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/69/2564 ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ชั้น จำนวน 16 ห้อง กปภ.สาขาคลองหลวง 8,025,000.00 8,025,000.00 บริษัท สยามปทุมกรุ๊ป จำกัด 7,790,000.00 บริษัท สยามปทุมกรุ๊ป จำกัด 7,790,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 25 มี.ค. 2564
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอย ก้นอ่าว ๑/๑ (บ้านตาจีบ) ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 322,438.00 317,556.00 หจก.ป.ใบเฟริน์ 317,000 บาท หจก.ป.ใบเฟริน์ วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.๑-ปปส./๑๑/๒๕๖๔ ลว. 25 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอย ศาลาสังกะสี ๕ (ฝั่งขวา) ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 264,112.00 260,658.00 หจก.นครศรีทวีวัฒน์ 260,000 บาท หจก.นครศรีทวีวัฒน์ วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.๑-ปปส./๑๒/๒๕๖๔ ลว. 25 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 10/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการแจ้งเตือนก่อนตัดมาตร/ตัดมาตรวัดน้ำค้างชำระ/ประสานมาตรวัดน้ำ บรรจบมาตร ระยะเวลา ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๔ ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 2,106,300.00 2,106,300.00 บริษัท โฮมฮีโร่ โฮมฮีโร่ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 2,037,570.- บริษัท โฮมฮีโร่ โฮมฮีโร่ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 2,037,570.- เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้ายเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 25 มี.ค. 2564
- จ้างจัดทำป้ายรับรอง Water is life (ป้ายที่ ๑) และใบประกาศเกียรติคุณ Water is life 227,360.00 227,360.00 นายไพรัตน์ พรหมสาขา ราคาที่เสนอ 227,360.00 บาท นายไพรัตน์ พรหมสาขา ราคาที่ตกลงจ้าง 227,360.00 บาท ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 25 มี.ค. 2564
- จ้างเหมางานขุดลอกลำน้ำงาว รางรับน้ำดิบหน่วยบริการดอนไชย 203,828.58 203,828.58 หจก.ชาญชนะ กิจก่อสร้าง 203,828.58 หจก.ชาญชนะ กิจก่อสร้าง 203,828.58 ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 25 มี.ค. 2564
37/2564 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ในระบบผลิต ประจำปี 2564 จำนวน 4 รายการ 302,649.50 302,649.50 1.บริษัท ดิเอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด ราคา 356,310 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคา 311,370 บาท
3.บริษัท พีพีเค ซีนิธ จำกัด ราคา 302,649.50 บาท
บริษัท พีพีเค ซีนิธ จำกัด ราคา 302,649.50 บาท ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 25 มี.ค. 2564
- จ้างตรวจติดตาม รอบที่ 2 เพื่อรักษาสภาพการรับรอง ISO 9001:2015 ของกปภ. สาขา 10 แห่ง 259,796.00 259,796.00 บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และราคาที่เสนอ 259,796.- บาท บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และราคาที่ตกลง 259,796.- บาท เนื่องจากไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 25 มี.ค. 2564
กปภ.ข.7/74/2564 ซื้องานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมแรงดัน VSD การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (สถานีผลิตน้ำบึงโน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,070,000.00 1,069,358.00 1.บจก.ที.จี.คอนโทรล 794,000 บาท
2.บจก.พี เอส บี วอเตอร์เทค 920,200 บาท
บจก.ที.จี.คอนโทรล 794,000 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 24 มี.ค. 2564
กปภ.ข.7/75/2564 ซื้องานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 งานติดตั้งระบบเติมอากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ และปรับปรุงเครื่องจ่ายสารเคมี (แม่ข่าย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร (แม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 856,000.00 856,000.00 1.หจก.อุดร พีอาร์ดี 738,500 บาท
2.บจก.พี เอส บี วอเตอร์เทค - บาท
3.บจก.เอ-เค แมคคาทรอนิกส์ - บาท
4.บจก.ถาวรพูนทรัพย์ อิเล็คทริค - บาท
5.บจก.สยามธารากิจ - บาท
หจก.อุดร พีอาร์ดี 738,500 บาท เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคารายเดียว และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 24 มี.ค. 2564
5/2564 ประกวดราคาซื้อสารเคมีวัดคุณภาพน้ำและทวนสอบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำสำหรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) 1,240,814.80 1,240,814.80 บริษัท เท็นเนอยี่ อินโนเวชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 1,240,814.80 บาท บริษัท เท็นเนอยี่ อินโนเวชั่น จำกัด ราคาที่ตกลง 1,240,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาที่เหมาะสม กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 22/2564 ลว. 17 พ.ย. 2563 24 มี.ค. 2564
กปภ.ข.4-22/2564 งานปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ PM การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,552,400.00 3,552,400.00 1.บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ จำนวน 2,514,500.00 บาท
2.บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ จำนวน 3,161,000.00 บาท
บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่ตกลง จำนวน 2,514,500.00 บาท คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศฯและราคาที่เสนอเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ รอทำสัญญา 24 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/59/2564 ปรับปรุงทางลาดคนพิการและก่อสร้างโรงจอดรถ พร้อมถนนภายใน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย 856,000.00 856,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีริยา 777,000.00
บริษัท เดอะริช ไลออน คอนสตรัคชั่น จำกัด 788,998.00
บริษัท อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 840,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีริยา 777,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 24 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/67/2564 ก่อสร้างปรับปรุงบ้านพัก ผจก. 2 ชั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี 963,000.00 963,000.00 พี เจ ที กรุ๊ป 925,000.00

บริษัท ถาวรพูนทรัพย์ อิเล็คทริค จำกัด 950,000.00
พี เจ ที กรุ๊ป เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 24 มี.ค. 2564
กปภ.ข.8/74/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ 2,372,190.00 2,372,190.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคา 1,578,250 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิ อุบล ราคา 1,660,000 บาท
3.บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด ราคา 1,740,000 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 2,200,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคา 1,578,250 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศและราคาต่ำที่สุด รอทำสัญญา 24 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/70/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่11 ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา 3,036,660.00 2,660,195.71 บริษัท สยามปทุมกรุ๊ป จำกัด 2,000,000.00
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 2,048,500.00
บริษัท ณิชานันท์ก่อสร้าง จำกัด 2,250,000.00
บริษัท สุนทรีย์ การโยธา จำกัด 2,290,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร 2,424,000.00
บริษัท กฤษณรักษ์ จำกัด 2,487,282.00
บริษัท สยามปทุมกรุ๊ป จำกัด 2,000,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 24 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/72/2564 งานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณ หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ (เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า น้ำไหลอ่อนเร่งด่วน) ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท 2,185,475.00 2,169,566.75 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพานทอง 1,589,900.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันชัยก่อสร้าง 1,610,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 1,620,000.00
บริษัท สุนทรีย์ การโยธา จำกัด 1,660,000.00
บริษัท ซับซกเซี้ยง จำกัด 1,680,000.00
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 1,735,500.00
บริษัท กฤษณรักษ์ จำกัด 1,985,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพานทอง 1,589,900.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 24 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/73/2564 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สายปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอนแยกหนองชะอม-อ.ประจันตคาม ตอน 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 3,262,430.00 3,259,693.71 บริษัท ซับซกเซี้ยง จำกัด 3,250,000.00
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 3,258,000.00
บริษัท ซับซกเซี้ยง จำกัด 3,250,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 24 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/71/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 842,090.00 827,645.00 บริษัท ณิชานันท์ก่อสร้าง จำกัด 555,000.00
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 637,000.00
บริษัท สุนทรีย์ การโยธา จำกัด 690,000.00
บริษัท ณิชานันท์ก่อสร้าง จำกัด 555,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 24 มี.ค. 2564
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด ๑/๒ นิ้ว ให้กับนายสมชาย ขจรภัย (โครงการกรพินธ์ ท่าล้อน) ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 285,983.00 253,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภุชงค์โปรเซอร์วิส เสนอราคา 253,000.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภุชงค์โปรเซอร์วิส เสนอราคารายเดียว รอทำสัญญา 24 มี.ค. 2564