จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.สค.082/2564 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แลนด์ ห้า แปด จำกัด หมู่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 201,752.00 181,000.00 หจก.สายธารการช่าง หจก.สายธารการช่าง เสนอราคา 180,000.00 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับงานติดตั้งวางท่อประปา รอทำสัญญา 29 มี.ค. 2564
กปภ.สค.083/2564 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท วีทีซี แมคคานิค ซิสเต็มส์ จำกัด 16/54 หมู่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 161,373.00 142,000.00 บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 เสนอราคา 141,240.00 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับงานติดตั้งวางท่อประปา รอทำสัญญา 29 มี.ค. 2564
- จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ขนาด ๑ นิ้ว สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณ ม.๓ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 137,961.00 123,528.00 หจก.คมสันชัยก่อสร้าง/123,500 บาท หจก.คมสันชัยก่อสร้าง ราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินราคากลาง กปภ.ข.2-อย./18/2564 ลว. 29 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564
กปภ.ข.10 ป.14/2564 งานปรับปรุงระบบผลิต-จ่ายน้ำตามหลักการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance:PM) (แม่ข่าย) กปภ.สาขาหล่มสัก 4,280,000.00 4,260,000.00 บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด/ 4,047,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ/ ไม่ผ่านการพิจารณา
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/ 3,578,000.00
บริษัท คอนโทรล โฟล จำกัด/ ไม่ผ่านการพิจารณา
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/ 3,578,000.00 คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 29 มี.ค. 2564
- จ้างซ่อมเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ชนิดลำแสงคู่ จำนวน ๑ งาน 141,325.07 141,325.07 บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด และราคาที่เสนอ 141,325.07 บาท บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด และราคาที่ตกลง 141,325.07 บาท เนื่องจากไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 29 มี.ค. 2564
39/2564 งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุม และประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 สถานี 333,840.00 333,840.00 1.บริษัท ดิเอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด ราคา 333,840 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคา 430,675 บาท
3. บริษัท พีพีเค ซีนิธ จำกัด ราคา 431,335 บาท
บริษัท ดิเอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด ราคา 333,840 บาท ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 29 มี.ค. 2564
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง ชนิดใช้ในงานสนาม (PORTABLE pH METER) 43,520.11 35,582.85 บริษัท เมทเล่อร์ - โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 35,582.85 บริษัท เมทเล่อร์ - โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่ตกลง 35,582.85 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 26 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/61/2564 	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 - หมู่ 13 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 20,865,000.00 20,865,000.00 บริษัท ณัฐภาสการโยธา จำกัด 04/03/2564 05/03/2564 18/03/2564 14,090,000.00 ผ่าน
บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 จำกัด 04/03/2564 16/03/2564 18/03/2564 16,460,000.00 ผ่าน
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด 04/03/2564 17/03/2564 18/03/2564 12,039,105.00 ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินแก้ว พรมาลัย ออมทรัพย์ 05/03/2564 05/03/2564 18/03/2564 18,021,712.53 ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 03/03/2564 06/03/2564 18/03/2564 13,840,000.00 ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์สุริยะก่อสร้าง 1989 05/03/2564 05/03/2564 18/03/2564 14,200,000.00 ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง 04/03/2564 06/03/2564 18/03/2564 19,000,000.00 ผ่าน
บริษัท พงษ์ธานีก่อสร้าง จำกัด 08/03/2564 09/03/2564 18/03/2564 12,878,600.00
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 26 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/62/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านรณชัย หมู่ 7 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 1,633,890.00 1,090,758.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส 899,115.65 ผ่าน
บริษัท ณิชานันท์ก่อสร้าง จำกัด 950,000.00 ผ่าน
บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด 878,000.00 ผ่าน
บริษัท สุนทรีย์ การโยธา จำกัด 810,000.00 ผ่าน
เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด 1,084,999.00 ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามท่าพระก่อสร้าง 1,070,000.00 ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร 892,000.00 ผ่าน
บริษัท สุนทรีย์ การโยธา จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 26 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/68/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณกรมสรรพาวุธเขตหลังถึงซุ้มวัดห้วยลี่ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 7,169,000.00 7,163,774.57 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพานทอง 7,130,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง 7,139,999.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพานทอง 7,130,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 26 มี.ค. 2564
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด ๑/๒ นิ้ว ให้กับนางเบญจวรรณ แซ่หลี ซอยพ่อขุนทะเล ๒๐ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 186,351.00 164,000.00 บริษัท เพชรสุราษฎร์ จำกัด เสนอราคา 163,500.- บาท บริษัท เพชรสุราษฎร์ จำกัด เสนอราคารายเดียว กปภ.ข.4-สฎ./27/2564 ลว. 30 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ น.ส.เสาวณีย์ อินทช่วย โครงการบ้านวาสนา ม.๗ ถ.สาคร ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 137,936.00 133,000.00 บริษัท เพชรสุราษฎร์ จำกัด เสนอราคา 132,500.- บาท บริษัท เพชรสุราษฎร์ จำกัด เสนอราคารายเดียว กปภ.ข.4-สฎ./26/2564 ลว. 30 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
- สัญญาจ้างก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ศูนย์พักพิงชั่วคราว หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 234,330.00 234,330.00 นายสำราญ มณีนัย 234330 นายสำราญ มณีนัย 234,000.- เกณฑ์ราคา 18/2564 ลว. 25 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
กปภ.ข.7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณบ้านอาฮี หมู่ที่ 1 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (น.อาฮี) 265,360.00 265,360.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งชัยไปป์ 264,718 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งชัยไปป์ 264,718 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 26 มี.ค. 2564
กปภ.สาขาหนองบัวแดง จ้างงานย้ายแนวท่อประปาออกจากงานก่อสร้างสะพานใหม่ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) 499,690.00 499,690.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น เสนอราคา 499,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคา 499,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติในงานจ้างเหมาดังกล่าว รอทำสัญญา 26 มี.ค. 2564
- จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 500 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 12,016,100.00 12,000,000.00 บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด จำนวน 12,000,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง จำนวน 11,999,000.00 บาท
บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 11,995,000.00 บาท
บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 11,995,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/170/2564 ลว. 31 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
- งานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ 8,560,000.00 8,560,000.00 บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 8,555,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 8,558,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง 8,560,000.00
บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 8,555,000.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/169/2564 ลว. 31 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางรัตนา ไสยสิทธิ์ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 85769,15939 ม.6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 173,405.00 157,374.00 หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1-บฉ./100/2564 ลว. 31 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางสาววรรณา ชะอุ่มรัมย์ บ้านเลขที่ 157 ม.4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 206,344.00 182,743.00 หจก.ส.สมหมาย หจก.ส.สมหมาย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1-บฉ./098/2564 ลว. 31 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท รัตนสมบัติ1419 จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการรัตนาวิลเลจ 5 ม.6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 290,811.00 262,731.00 หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1-บฉ./099/2564 ลว. 31 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท พรลดา แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ คาซ่า พรลดา ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 358,251.00 324,629.00 หจก.ส.สมหมาย หจก.ส.สมหมาย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1-บฉ./104/2564 ลว. 5 เม.ย. 2564 26 มี.ค. 2564
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายทวี จิตติชานนท์ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 62320 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 122,183.00 110,232.00 หจก.ส.สมหมาย หจก.ส.สมหมาย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1-บฉ./101/2564 ลว. 5 เม.ย. 2564 26 มี.ค. 2564
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางสาววิเชียร สาลิกา วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 81679 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 144,993.00 131,427.00 หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1-บฉ./103/2564 ลว. 5 เม.ย. 2564 26 มี.ค. 2564
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายบดินทร์ ชูประเสริฐ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 43666 ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 64,037,538,113.00 166,971.00 หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1-บฉ./102/2564 ลว. 5 เม.ย. 2564 26 มี.ค. 2564
กปภ.บร.02/2564 งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 730,810.00 730,810.00 1.หจก.เพชรธรณี ราคาที่เสนอ 725,000.00 บาท
2.หจก.เจ.เอ็น.ทรัพย์รุ่งโรจน์ ราคาที่เสนอ 729,000.00 บาท
หจก.เพชรธรณี เอกสารเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศ ผ่านเกณฑ์การพิจารณา รอทำสัญญา 26 มี.ค. 2564