จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.ข.7 งานเปลี่ยนท่อน้ำดิบขนาด 800 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) โดยวิธีคัดเลือก 623,275.00 623,275.00 1.หจก.124 คอนสตรัคชั่น 622,740 บาท
2.หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 619,530 บาท
3.บจก.เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค 623,000
หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 619,530 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 31 มี.ค. 2564
มท 55520 งานย้ายแนวท่อประปากีดขวางการก่อสร้างสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอนมะนังตายอ-จือมอ ที่ กม.15+577 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส 5,148,840.00 5,148,840.00 1.บจก.เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น / 5,145,000.-
2.บจก.นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง / 5,155,000.-
3.หจก.ดุซงญอมุสลิมวัสดุก่อสร้าง / 5,157,000.-
บจก.เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น / 5,139,210.- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 31 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/78/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยตาแวะ ม.10 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี 990,837.54 990,837.54 บริษัท นพ เจริญกิจ จำกัด 951,204.04 ผ่าน
บริษัท สุนทรีย์ การโยธา จำกัด 825,000.00 ผ่าน
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 842,212.00 ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 840,000.00 ผ่าน
พี เจ ที กรุ๊ป 945,000.00
บริษัท สุนทรีย์ การโยธา จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 31 มี.ค. 2564
- จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านศุภการ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 535,000.00 534,239.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง ราคา532,000.- ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง ราคา530,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รอทำสัญญา 31 มี.ค. 2564
5/2564 จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 1,070,000.00 1,070,000.00 1.บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 904,150.00 บาท
2.บริษัท พร้อม วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 909,500.00 บาท
3.บริษัท เอสเอสไอเค 2015 จำกัดเสนอราคา 930,900.00 บาท
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด 9/2564 ลว. 1 ก.พ. 2564 31 มี.ค. 2564
- จ้างบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ ตั้งแต่ 1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64 11,525,357.34 11,525,357.34 บริษัท วงษ์สยาม ก่อสร้าง จำกัด 11,525,357.34 บาท บริษัท วงษ์สยาม ก่อสร้าง จำกัด 11,525,357.34 บาท เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว รอทำสัญญา 31 มี.ค. 2564
40/2564 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ในระบบผลิต ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ 369,150.00 369,150.00 1.บริษัท ดิเอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด ราคา 384,130 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคา 369,150 บาท
3.บริษัท พีพีเคม ซีนิธ จำกัด ราคา 384,130 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคา 369,150 บาท ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 31 มี.ค. 2564
กปภ.สาขาปักธงชัย 13/2564 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ ณ หน่วยบริการวังน้ำเขียว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนเมษายน 2564) 115,200.00 115,200.00 1.นายสุเมธ พุฒสระน้อย เสนอราคา 115,200.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นายสุเมธ พุฒสระน้อย ราคาตกลงจ้าง 115,200.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 31 มี.ค. 2564
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมีอัตราการจ่าย 76-150 ลิตร/ชม. จำนวน 2 เครื่อง 85,600.00 81,320.00 บริษัท สยามธารากิจ จำกัด ราคาที่เสนอ 81,320.00 บาท บริษัท สยามธารากิจ จำกัด ราคาที่ตกลง 81,320.00 บาท ผ่านเกณฑ์ที่คัดเลือก รอทำสัญญา 30 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/75/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณแยกการไฟฟ้า-บ้านหัวนา ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 4,577,033.08 4,577,033.08 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีริยา 3,090,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครอบครัวเดียวกัน 3,360,000.00
บริษัท อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3,880,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ 3,976,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งชุนเส็ง 2 ค้าวัสดุ 4,290,000.00
บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น 4,300,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีริยา 3,090,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 30 มี.ค. 2564
กปภ.สค.084/2564 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แลนด์แอนด์ รีสอร์ท จำกัด หมู่ 6 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 399,463.00 360,000.00 บจก.ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น บจก.ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 359,000.00 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับงานติดตั้งวางท่อประปา รอทำสัญญา 30 มี.ค. 2564
- จ้างเหมาช่วยพนักงานผลิตน้ำ สถานีสูบน้ำลำตะคอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 115,200.00 115,200.00 นายจักรรินทร์ มีคุณ ราคาที่เสนอ 115,200 บาท นายจักรรินทร์ มีคุณ ราคาที่เสนอ 115,200 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 30 มี.ค. 2564
กปภ.สาขานครราชสีมา งานจ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตามโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา 310,514.00 310,514.00 บริษัท เอเซีย ทราโฟ อีสาน จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 310,514.00 บาท (เงินสามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท เอเซีย ทราโฟ อีสาน จำกัด ราคาที่ตกลงจ้างเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 310,514.00 บาท (เงินสามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เกณฑ์ราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 30 มี.ค. 2564
- จ้างตีเส้นจราจร จำนวน 1 งาน 218,451.20 218,451.20 บริษัท เอ็น วาย เอ็น แอนด์ จี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 218,451.20 บาท บริษัท เอ็น วาย เอ็น แอนด์ จี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 218,451.20 บาท ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 30 มี.ค. 2564
1/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ 0.00 731.67 นายสังข์ทอง เทพนวน เป็นผู้ชนะการขายทอดตลาด ราคาสูงสุด 3,000 บาทถ้วน นายสังข์ทอง เทพนวน เป็นผู้ชนะการขายทอดตลาด ราคาสูงสุด 3,000 บาทถ้วน นายสังข์ทอง เทพนวน เป็นผู้ชนะการขายทอดตลาด ราคาสูงสุด 3,000 บาทถ้วน รอทำสัญญา 30 มี.ค. 2564
กปภ.ข.9/18/2564 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) 17,120,000.00 17,120,000.00 ๑. บจก. ศรีไทยวารี เสนอราคา ๑๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. บจก. พี เอส บี วอเตอร์เทค เสนอราคา ๑๐,๙๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. บจก. ยูเอชเอ็ม เสนอราคา ๑๑,๔๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท
๔. บจก. เอบีบี ออโตเมชั่น เสนอราคา ๑๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
และมีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติการคัดเลือกฯ จำนวน ๓ ราย คือ
๑. หจก. สุธา กรุ๊ป
๒. บจก. นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง
๓. กิจการร่วมค้า “PTS-TIS”

บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 29 มี.ค. 2564
กปภ.ข.7/76/2564 ซื้องานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 400 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม. จำนวน 1 ชุด และจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 120 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 50 ม. จำนวน 1 ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (แม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,252,800.00 3,202,781.78 บจก.ยูเอชเอ็ม 2,340,411.-,บจก.พี เอส บี วอเตอร์เทค 2,493,100.- บจก.ยูเอชเอ็ม 2,340,411.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 29 มี.ค. 2564
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมีอัตราการจ่าย 151 - 350 ลิตร/ชม. จำนวน 2 เครื่อง 89,880.00 85,600.00 บริษัท สยามธารากิจ จำกัด ราคาที่เสนอ 85,600.00 บาท บริษัท สยามธารากิจ จำกัด ราคาที่ตกลง 85,600.00 บาท ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 29 มี.ค. 2564
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมีอัตราการจ่ายไม่น้อยกว่า 160 ลิตร/ชม. จำนวน 2 เครื่อง 85,600.00 81,320.00 บริษัท สยามธารากิจ จำกัด ราคาที่เสนอ 81,320.00 บาท บริษัท สยามธารากิจ จำกัด ราคาที่ตกลง 81,320.00 บาท ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 29 มี.ค. 2564
ป.3/2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งที่สถานีสูบน้ำ หน่วยบริการกลางเวียง ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1,070,000.00 1,070,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทวีทรัพย์
เสนอราคา 1,068,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทวีทรัพย์ คณะกรรมการฯ เห็นสมควรรับราคาและอนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทวีทรัพย์ ในวงเงิน 1,068,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 2,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของราคาที่เสนอ กำหนดส่งมอบพัสดุ 150 วัน และกำหนดยืนราคา 150 วัน เนื่องจากเสนอราคาต่ำสุดและคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข กปภ.สาขาน่าน 07/2564 ลว. 19 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564
กปภ.ข.7/73/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงประตูระบายตะกอนแบบหัวขับลมและประตูน้ำโรงกรองแบบไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านนิคม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,675,000.00 2,673,561.92 หจก.อุดร พีอาร์ดี 2,385,000.-, บจก.ถาวรพูนทรัพย์ อิเล็คทริค 2,510,000.-, บจก.สยามธารากิจ 2,513,148.20.-,หจก.ควินเทค 2,579,900.- หจก.อุดร พีอาร์ดี 2,385,000.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 29 มี.ค. 2564
กปภ.ข.10 ป.15/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคลองทองหลาง ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร(กปภ.สาขาตะพานหิน) 4,718,700.00 4,718,700.00 บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด/ ไม่ผ่านการพิจารณา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทอง(2004)/ 2,930,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวาณิช/ 4,598,000.00
หจก. ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง/ 2,684,700.00
หจก.พิจิตร พี.พี. ก่อสร้าง/ 2,820,000.00
หจก.สิทธิทรงชัย/ 2,689,009.00
หจก.พี เจ ที กรุ๊ป/ ไม่ผ่านการพิจารณา
หจก. ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง/ 2,684,700.00 คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 29 มี.ค. 2564
กปภ.ข.8/73/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาดโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ หมู่ 1 ถนนสังขะ-บัวเชด ตำบลบ้านซบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์, หน่วยบริการภูสิงห์ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ,หน่วยบริการกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และสถานีจ่ายน้ำขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาสังขะ (แม่ข่าย,น.ภูสิงห์,น.กาบเชิง, ส.ขุขันธ์) (ครั้งที่ 2) 2,033,000.00 2,033,000.00 1.บริษัท สยามวรรณสิทธิ์ จำกัด ราคา 1,910,000 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 2,000,000 บาท
บริษัท สยามวรรณสิทธิ์ จำกัด ราคา 1,910,000 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศและราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 29 มี.ค. 2564
กปภ.สค.080/2564 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท มงคลชัย บ้านและที่ดิน (2010) จำกัด ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 477,173.00 435,000.00 บจก.ผึ้งทองการโยธา บจก.ผึ้งทองการโยธา เป็นผู้มีอาชีพรับงานวางท่อประปา รอทำสัญญา 29 มี.ค. 2564
กปภ.สค.081/2564 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท บิ๊กเบน เคมีคอล จำกัด ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 391,327.00 356,000.00 บจก.ผึ้งทองการโยธา บจก.ผึ้งทองการโยธา เป็นผู้มีอาชีพรับงานติดตั้งวางท่อประปา รอทำสัญญา 29 มี.ค. 2564