จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรให้กับโรงเรียนวัดสำนักขัน และชุมชนสำนักขัน หมู่ที่ 5 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 3,143,000.00 2,888,800.00 1.หจก. ฐิติพันธ์การโยธา เสนอราคา จำนวน 2,887,209.25 บาท
2.หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคา จำนวน 2,888,347.73 บาท
3. หจก. บุณยวัฒน์พัฒนกิจ จำนวน 2,888,000.19 บาท
หจก. ฐิติพันธ์การโยธา ราคาที่ตกลง จำนวน 2,887,000.00 บาท คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแล้วเห็นว่า ถูกต้องตามเงื่อนไข ราคาที่เสนอนี้ เป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด กปภ.ข.4/47/2564 ลว. 22 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564
- งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตร 1 เครื่อง สำหรับอาคารสำนักงานส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 328,548.00 300,711.00 หจก.ราชวงศ์ธน ราคาที่เสนอ 300,700.00 บาท หจก.ราชวงศ์ธน ราคาที่เสนอ 300,700.00 บาท คุณสมบัติครบถ้วน ราคาต่ำสุด ปข.3/2564 ลว. 4 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564
- งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.พัทยา-สัตหีบ ตอน 2 กปภ.สาขาพัทยา(พ) 16,301,227.20 16,300,162.97 บริษัท สหธนชล จำกัด 16,225,000.- บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 16,250,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี 16,283,700.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์โชค 16,300,000.- บาท
บริษัท สหธนชล จำกัด 16,140,000.- บาท ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/059/2564 ลว. 15 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท บ้าน ระยอง-ชลบุรี(ประเทศไทย) จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 66753-66760 ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 112,398.00 100,330.00 หจก.ส.สมหมาย หจก.ส.สมหมาย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.090/2564 ลว. 15 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท พาเวิร์ดแอสเซท จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการลิฟวิ่งเซ็นส์ 2 ม.4 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 440,068.00 398,465.00 หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.089/2564 ลว. 15 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.ธนิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ วางท่อเข้าโครงการ 365 BIZ PARK 2 เฟส 2 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 170,576.00 152,058.00 หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.088/2564 ลว. 15 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564
- งานวางท่อเสริมแรงดันที่ ปายเฮิร์ป หมู่ 5 481,500.00 481,500.00 หจก.นพนทีการประปา 481,000.- บาท หกจ.นพนทีการประปา - กปภ.สาขาแม่แตง 5/2564 ลว. 19 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564
121/2564 ซื้อมาตรวัดน้ำทางกลค่า R มากกว่าหรือเท่ากับ ๓๑๕ จำนวน ๒ รายการ 321,000.00 321,000.00 บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด 320,839.50 บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด 320,839.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติและราคาเหมาะสม รอทำสัญญา 11 มี.ค. 2564
- จัดซื้อวัสดุถาวร จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 107 เครื่อง ให้กับกปภ.สาขาในสังกัด 449,399.58 449,399.58 บจก.ดับบลิว.เอ.เซอร์วิส เสนอราคา 448,800.80 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บจก.ดับบลิว.เอ.เซอร์วิส เสนอราคา 448,800.80 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นผู้เสนอต่ำสุด รอทำสัญญา 11 มี.ค. 2564
- ซื้อมาตรวัดน้ำ Ultrasonic ขนาด 6 นิ้ว และขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 รายการ 293,929.00 293,929.00 บจก.ทูพีแอล บจก.ทูพีแอล ตามเอกสารแนบ รอทำสัญญา 11 มี.ค. 2564
กปภ.ข.1-050/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนทางเข้าวัดยายดา ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาระยอง 11,790,009.00 11,781,092.29 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย ราคา 11,760,000.- บาท
2.บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 11,780,000.- บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาโยธาการ ราคา 11,780,092.29 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย ราคา 11,700,000.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำที่สุด กปภ.ข.1/068/2564 ลว. 23 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564
กปภ.ข.10 ป.9/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อสามแยกไป อำเภอหนองไผ่ ถึง ร้านสมทรงพาณิชย์ หมู่ ๔,๗ ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (กปภ.สาขาชนแดน) 3,137,240.00 3,137,240.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทอง(2004)/ 2,589,980.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวาณิช/ 2,906,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทอง ก่อสร้าง/ ไม่ผ่านการพิจารณา
บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จำกัด/ 3,105,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทอง(2004)/ 2,589,980.00 คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 11 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/54/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พยอมซอย 2 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 638,790.00 545,000.00 บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด 447,000.00 ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสองก่อสร้าง 499,000.00 ผ่าน
บริษัท สุนทรีย์ การโยธา จำกัด 450,000.00 ผ่าน
บริษัท ณัฐวัสดุภัณฑ์ จำกัด 540,000.00 ผ่าน
บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด 447,000.00 ผ่าน เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 11 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/56/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านทรายซอยซุ้มปูน - สะพานวัดบ้านทราย ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ 539,280.00 537,359.24 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 410,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามท่าพระก่อสร้าง 537,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 410,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 11 มี.ค. 2564
มท 55520 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนสามแยกทุ่งหวัง-สงขลา ระหว่าง กม.3+750 - กม.7+679 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา 2,969,250.00 2,969,250.00 1.หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง / 2,965,000.-
2.หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ / 2,969,000.-
3.บจก.ศรีไทยวารี / 2,975,000.-
หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง / 2,960,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.5/49/2564 ลว. 22 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564
32/2564 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายอรัญ แตงแก้ว บริเวณถนนหมู่บ้านแฟมีลี่ปาร์ค หมู่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 116,397.00 116,397.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมนวิศวกรรม (1992) ราคา 116,397 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมนวิศวกรรม (1992) ราคา 116,397 บาท คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 11 มี.ค. 2564
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยเจริญสุข ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 116,630.00 109,000.00 หจก.พี เจ ที กรุ๊ป ราคา108,000.00 หจก.พี เจ ที กรุ๊ป ราคาต่ำสุด กปภ.ตห.4/2564 ลว. 22 ก.พ. 2564 11 มี.ค. 2564
กปภ.ตห.1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านสายดงยาง-บ้านวังทอง (ซอยหมอแบน) หมู่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร กปภ.สาขาตะพานหิน(น.ทับคล้อ) 520,020.00 515,000.00 1.หจก.เหรียญทอง ก่อสร้าง ราคา 400,000.00
2.หจก.ส.เพชรรัตน์ธุรกิจ ราคา409,000.00
หจก.เหรียญทองก่อสร้าง ราคาต่ำสุด กปภ.ตห.5/2564 ลว. 24 ก.พ. 2564 11 มี.ค. 2564
- โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan:WSP) กปภ.สาขาตะพานหิน 642,000.00 642,000.00 1.บริษัทถาวรพูนทรัพย์ อิเล็คทริค จำกัด ราคา 564,000.00 บริษัทพูนทรัพย์อิเล็คทริค จำกัด ราคาต่ำสุด กปภ.ตห.6/2564 ลว. 4 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564
- งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านนายศาตนันต์ สถิตย์ดี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 180,830.00 178,000.00 นายเจษฎา รุ่งวิไลเจริญ ราคา166,000.00 นายเจษฎา รุ่งวิไลเจริญ ราคาต่ำสุด กปภ.ตห0.7/2564 ลว. 5 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564
- งานปรับปรุงเส้นท่อในเขตเทศบาล หมู่ 1,หมู่ 2,หมู่ 3,หมู่ 6 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ (น.พนมไพร) 770,400.00 770,400.00 1.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 765,000 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรานาม ราคาที่เสนอ 769,400 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงตระการ ราคาที่เสนอ 770,400 บาท
1.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 765,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 11 มี.ค. 2564
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายสมพร บุสดี บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 8250 หมู่ที่ 1 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จงฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 231,455.00 213,876.00 หจก.ศักดิ์ศิริ บิวดิ้งพลัส และราคาที่เสนอ 213,876.00 บาท หจก.ศักดิ์ศิริ บิวดิ้งพลัส และราคาที่ตกลง 213,000.00 บาท เนื่องจากราคาที่ตกลงต่ำกว่าราคากลาง กปภ.บปก.20/2564 ลว. 11 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564
กปภ.ข.1-054/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาพัทยา(พ) 8,025,000.00 8,025,000.00 บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6,415,000.- บาท
บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด 6,421,233.45 บาท
บริษัท วี.ที.เอส.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด 6,780,000.- บาท
บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด 7,490,000.- บาท
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6,415,000.- บาท ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 11 มี.ค. 2564
- จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลและน้ำกร่อย เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี 9,838,864.00 9,767,709.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคาที่เสนอ 9,741,900.- บาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคาที่ตกลง 9,700,000.- บาท มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ กปภ.ข.1/073/2564 ลว. 29 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564
2/2564 งานล้างมาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้ว - 1 นิ้ว จำนวน 2,750 เครื่อง ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา 353,100.00 353,100.00 บจก.โฮมฮีโร่ โฮมฮีโร่ กรุ๊ป ราคาที่เสนอ 352,000.00 บาท บจก.โฮมฮีโร่ โฮมฮีโร่ กรุ๊ป ราคาที่ตกลง 350,000.00 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.สาขา พง.2/2564 ลว. 18 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564