จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 256,783.95 256,783.95 หจก.อ.ตรัง ท่อน้ำ จำนวน 256,783.95 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หจก.อ.ตรัง ท่อน้ำ ราคาอยู่ในเกณฑ์ตามที่กปภ.ข5 กำหนด 41/64 ลว. 12 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564
- งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบขนาดเล็ก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 148,837.00 148,837.00 บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 148,837.- บาท บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียว กปภ.ข.4-สฎ./22/2564 ลว. 22 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564
1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้กับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 อ.แม่จัน จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย 2,262,800.00 2,262,000.00 หจก.ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง ราคาเสนอ 1,950,000.- (รวม VAT 7%)
หจก.ศรเสน่ห์ก่อสร้าง ราคาเสนอ 1,980,000.- (รวม VAT 7%)
หจก.ประสงค์ทวีทรัพย์ ราคาเสนอ 2,100,000.- (รวม VAT 7%)
หจก.ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 มี.ค. 2564
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 12 จากแยกทางเข้าบ้านยางน้อย ถึงร้านยางตลาดค้าไม้ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ (น.ยางตลาด) 1,070,000.00 1,070,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 1,066,790 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 1,068,930 บาท
3.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 1,069,500 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 1,066,790 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 มี.ค. 2564
- งานย้ายแนวท่อบริเวณปากซอยโพธิสารเพื่อหลบการก่อสร้างบ่อสูบ และท่อระบายน้ำของเมืองพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2,232,315.32 2,229,461.62 1. หจก.เจริญแสงมณี 2,228,000.-
2. บจก.มะลิทอง 2,217,336.63
3. บจก.ดับเบิ้ลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง 2,229,000.-
บจก.มะลิทอง 2,217,336.63 เสนอราคาถูกต้อง ต่ำสุด กปภ.ข.1-พย./42/2564 ลว. 22 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นายเพชร เอกกำลังกุล หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาแม่แตง 119,091.00 107,963.00 หจก.นพนทีการประปา ราคาที่เสนอ 107,000.- หกจ.นพนทีการประปา - กปภ.สาขาแม่แตง 6/2564 ลว. 19 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564
- จ้างเหมาโครงการกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ ปีงบประมาณ 2564 ขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำบ้านลาดและสถานีผลิตน้ำนายาง การประปาส่วนภุมิภาคสาขาเพชรบุรี 498,406.00 498,406.00 บจก.บีสเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด 498,000 บจก.บีสเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด 498,000 คุณสมบัติครบถ้วน พบ.46/2564 ลว. 17 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564
- จ้างเหมางานล้างถังน้ำใส จำนวน 6 สถานี กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,666.79 149,666.79 บจก.เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส ราคาที่เสนอ 149,666.79 บาท บจก.เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส ราคาที่ตกลง 149,666.79 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.28/2564 ลว. 17 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564
มท55210-32/พิเศษ จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นที่ต้องใช้งาน จำนวน 1 รายการ 0.00 19,000.00 นายมีชัย เผ่าเงินงาม นายมีชัย เผ่าเงินงาม ราคาสูงสุด มท55210-32/พิเศษ ลว. 15 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564
กปภ.ข.7/65/2564 ประกวดราคาซื้องานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม. จำนวน 1 ชุด (แรงสูงทรายขาว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,412,400.00 1,412,391.00 1.บจก.ยูเอชเอ็ม 1,022,920 บาท
2.บจก.พี เอส บี วอเตอร์เทค 1,155,000 บาท
3.บจก.ฟร้อนไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,125,000 บาท
4.บจก.ถาวรพูนทรัพย์ อิเล็คทริค 1,199,900 บาท
5.หจก.โอ๋โบ้กั๊ก ก่อสร้าง 1,404,000 บาท
6.บจก.เอ็น-เทค มอเตอร์เซอร์วิส - บาท
7.บจก.บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น - บาท
บจก.ยูเอชเอ็ม 1,022,920 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 มี.ค. 2564
กปภ.ข.5/12/2564 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 11 รายการ 822,937.00 821,011.00 บจก.ฟังก์ชัน เทค บจก.ฟังก์ชัน เทค ยื่นรายเดียว กปภ.ข.5/48/64 ลว. 16 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564
- ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมมาตรวัดน้ำหลักขนาด 200 มม. ยี่ห้อ SIMENS สถานีผลิตน้ำช้างแรกและสถานีผลิตน้ำทับสะแก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 142,845.00 142,845.00 1.บริษัท ดับบลิว.เอ.เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 142,845 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันลุทิน เอนจิเนียริ่ง เสนอราคา 148,195 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวอี เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคา 149,800 บาท
บริษัท ดับบลิว.เอ.เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 142,845 บาท เกณฑ์ราคา 17/2564 ลว. 12 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/45/2564 งานปรับปรุงระบบผลิต จาก 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม. บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาโนนสูง 13,910,000.00 13,904,650.00 บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 12,345,678.00
บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด 12,449,000.00
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11,500,000.00
บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด 11,401,813.00 ผ่าน
"กลุ่ม บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท วี.ที.เอส.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด Consortium" - - 11,820,000.00
บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด 11,401,813.00 ผ่าน เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 มี.ค. 2564
กปภ.ข.10 ป.11/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไทรโรงโขน ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน) 4,066,000.00 4,066,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวาณิช/ 3,500,000.00
หจก. พิจิตร พี.พี. ก่อสร้าง/ 2,290,000.00
หจก.สิทธิทรงชัย/ 2,650,000.00
หจก.พี เจ ที กรุ๊ป/ 3,590,000.00
หจก. พิจิตร พี.พี. ก่อสร้าง/ 2,290,000.00 คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/46/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านถนนถั่ว หมู่ 10 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง 1,739,820.00 1,739,517.88 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.เอช.ซัพพลาย 1,426,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ 1,431,600.00
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 1,435,000.00
บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด 1,490,000.00
บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น 1,600,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.เอช.ซัพพลาย 1,426,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/47/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยอนุรักษ์ หมู่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 1,187,700.00 658,633.64 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสองก่อสร้าง 510,000.00
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 543,372.00
บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด 588,633.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันชัยก่อสร้าง590,000.00
บริษัท ณิชานันท์ก่อสร้าง จำกัด 650,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามท่าพระก่อสร้าง 650,000.00
บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด 658,000.00
ที.ซี.เอช.ซัพพลาย 1,187,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสองก่อสร้าง 510,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/48/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 2,320,830.00 2,244,612.35 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสองก่อสร้าง 1,770,000.00
บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด 1,851,800.00
บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น 2,000,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามท่าพระก่อสร้าง 2,140,000.00
บริษัท ณิชานันท์ก่อสร้าง จำกัด 2,200,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.เอช.ซัพพลาย 2,320,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสองก่อสร้าง 1,770,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 มี.ค. 2564
กปภ.ข.7/70/2564 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนทางหลวงหมายเลข 2022 สี่แยกไฟแดงเพ็ญ ถึง ทางแยกบ้านเหล่าสูง ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.เพ็ญ - บ้านธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 621,670.00 621,670.00 1.หจก.อุดร พีอาร์ดี 518,000 บาท
2.บจก.เอโซโก 600,000 บาท
หจก.อุดร พีอาร์ดี 518,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 มี.ค. 2564
กปภ.สพ.06/2564 จ้างเหมางานขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับ บริษัท พนาแอสเสท จำกัด หมู่ 2 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 697,912.00 629,400.00 1. บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด เสนอราคา 487,000.-บาท
2. บริษัท บี.ดี.เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 499,000.-บาท
3. บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด เสนอราคา 499,777.-บาท
4. หจก.เมืองทองรุ่งเรือง เสนอราคา 518,000.-บาท
1. บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด เสนอราคา 487,000.-บาท เสนอราคาต่ำสุด มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 12 มี.ค. 2564
กปภ.ข.2/51/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านชัชชญา หมู่ 8 ตำบลกุดนกเป้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 1,123,500.00 1,087,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 830,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพานทอง 1,085,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง 1,086,000.00
3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง 1,087,600.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 830,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 มี.ค. 2564
11/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) โครงการ เฟิร์น เฟส 3 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 450,613.00 416,502.00 บจก.ธนเจริญ มั่นคง ราคา 416500 บจก.ธนเจริญ มั่นคง เกณฑ์ราคาตามประกาศ กปภ.ศรช. 15/2564 ลว. 8 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564
- จ้างก่อสร้างงานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2564 บริเวณทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0101 ระหว่าง กม.3+450 - กม.6+010 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน 1,316,100.00 1,316,100.00 1.หจก.อินทรานาม ราคาที่เสนอ 1,316,100 บาท
2.หจก.สกลนครวิวัฒน์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 1,316,000 บาท
3.หจก.ภูเบศอินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 1,314,000 บาท
หจก.ภูเบศอินเตอร์เทรด ราคาที่ตกลง 1,314,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 มี.ค. 2564
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นายวรพงษ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล บริเวณ น.ส.3 ก. เลขที่ 107 หมู่ 6 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 483,187.00 439,356.00 หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 437,000 บาท หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 437,000 บาท เกณฑ์ราคา กปภ.สาขาสีคิ้ว 19/2564 ลว. 18 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564
- จ้างเหมาวางท่อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ๔ นิ้วให้บริษัท เคเอสเค ลมทะเล ชาเล่ต์ จำกัดบริเวณโครงการโรงแรมเมอร์เคียว ระยอง เลขที่ ๒๓๕/๕ หมู่ที่ ๓ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 260,987.00 97,256.00 หจก.เอียดเทพวาที 97,000บาท หจก.เอียดเทพวาที วิธีเฉพาะเจาะจง
กปภ.สข.ปปส.10/2564 ลว. 12 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564
33/2564 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ทูพีเอ็ม ดีเวลลปอเม้นท์ จำกัด หมู่ 3 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 157,568.00 157,568.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมนวิศวกรรม (1992) ราคา 157,568 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมนวิศวกรรม (1992) ราคา 157,568 บาท คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 12 มี.ค. 2564