จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.ข.1-017/2564 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 32,100,000.00 32,100,031.28 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาโยธาการ 32050000.- บาท
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด 32098500.- บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 32099000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาโยธาการ 31,950,000.- บาท ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/034/2564 ลว. 30 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.1-016/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กปภ.สาขาอรัญประเทศ 13,054,000.00 13,066,494.90 บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด 10,450,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ 11,888,999.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ 12,410,000.- บาท
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด 10,450,000.- บาท ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/026/2564 ลว. 29 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.1-015/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี กปภ.สาขาปราจีนบุรี 12,091,000.00 12,104,435.79 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 8,728,000.- บาท
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด 9,590,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ 11,495,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/025/2564 ลว. 29 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.1-028/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนเลียบคลอง 16 หมู่ที่ 12 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 11,300,000.00 11,291,525.30 บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11,250,000.- บาท
บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด 11,290,000.- บาท
บริษัท สหธนชล จำกัด 11,290,000.- บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11,230,000.- บาท ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/035/2564 ลว. 30 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
- จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างเขียงหมู หมู่ 6 บ้านบุ่งกกตาล ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 185,110.00 185,110.00 บจก.ปฐมโชคชัย 2637 ราคาที่เสนอ 185,110 บาท บจก.ปฐมโชคชัย 2637 ราคาที่เสนอ 184,000 บาท เป็นผู้ที่ได้รับเชิญเข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 21 ธ.ค. 2563
- จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหลังโรงเรียนบ้านนาอีเลิศและซอยท้ายบ้าน หมู่ 7 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 197,950.00 197,950.00 บจก.ปฐมโชคชัย 2637 ราคาที่เสนอ 197,950 บาท บจก.ปฐมโชคชัย 2637 ราคาที่ตกลง 196,666 บาท เป็นผู้ที่ได้รับการเชิญเข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 21 ธ.ค. 2563
04/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายเขาดิน ซอย 11/2 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 305,959.00 303,527.27 บริษัท ธนเจริญ มั่นคง จำกัด 303,500.00 บริษัท ธนเจริญ มั่นคง จำกัด เกณฑ์ราคา กปภ.ศรช. 09/2564 ลว. 22 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
05/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายเขาดิน ซอย 22/1 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราช 137,394.00 136,763.00 บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด 136700 บาท บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด เกณฑ์ราคา กปภ.ศรช. 10/2564 ลว. 22 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
07/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสุกัลยา เมธาวี หมู่ที่ 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 358,702.00 351,052.00 บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด ราคา 351,000.00 บาท บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด เกณฑ์ราคา กปภ.ศรช. 11/2564 ลว. 22 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
04/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท จันทร์เพ็ญ ปตท.ศรีราชา จำกัด บริเวณ ม.4 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 358,702.00 351,042.00 หจก.เสริทเพิ่มพูนทรัพย์ ราคา 408870.00 บาท หจก.เสริทเพิ่มพูนทรัพย์ เกณฑ์ราคา กปภ.ศรช. 112/2564 ลว. 24 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
06/2564 งานย้ายแนวท่อ หลบการก่อสร้างบริเวณสายบ่อขยะ–ห้วยยายพรม (ชุมชนวังหิน) หมู่ที่ 1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 242,749.00 242,749.00 หจก. พ.ทวีทรัพย์ ราคา 242,700.00 บาท หจก. พ.ทวีทรัพย์ หลักเกณฑ์ราคา กปภ.ศรช. 08/2564 ลว. 16 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
- จ้างเหมา แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านค้อ หมู่ 1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง) 258,940.00 253,000.00 หจก.วิลันตา ราคาที่เสนอ 253,000 บาท หจก.วิลันตา ราคาที่ตกลง 251,771 บาท เป็นผู้ที่ได้รับเชิญเข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 21 ธ.ค. 2563
- แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางเข้าแก่งคุดคู้ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119,840.00 119,840.00 บจก.สยามธารากิจ ราคาที่เสนอ 119,840 บาท บจก.สยามธารากิจ ราคาที่เสนอ 118,840 บาท เป็นผู้ที่ได้รับเชิญเข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 21 ธ.ค. 2563
- แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาบอนซอย 14 - ซอยข้างโรงเรียนนาบอน ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,950.00 90,950.00 บจก.สยามธารากิจ ราคาที่เสนอ 90,950 บาท บจก.สยามธารากิจ ราคาที่ตกลง 89,950 บาท เป็นผู้ที่ได้รับเชิญเข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 21 ธ.ค. 2563
- แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยพ่อชาติ บ้านโพน ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94,160.00 94,160.00 บจก.สยามธารากิจ ราคาที่เสนอ 94,160 บาท บจก.สยามธารากิจ ราคาที่เสนอ 93,160 บาท เป็นผู้ที่ได้รับเชิญเข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 21 ธ.ค. 2563
- แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สามแยกนาป่าหนาด - ปั้มน้ำมันบ้านหินตั้ง ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 308,160.00 308,160.00 บจก.สยามธารากิจ ราคาที่เสนอ 308,160 บาท บจก.สยามธารากิจ ราคาที่ตกลง 307,160 บาท เป็นผู้ที่ได้รับเชิญเข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 21 ธ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายมานพ ถิ่นปรีดา วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ พีนัท ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 479,842.00 435,696.00 หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.060/2564 ลว. 25 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
- จ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ โทรสาร ระบบไฟฟ้า และระบบประปา (แบบไม่รวมอะไหล่) สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 499,315.50 499,315.50 บริษัท ภูมิภัทร เมนเธอร์ จำกัด และราคาที่เสนอ 499,315.50 บาท บริษัท ภูมิภัทร เมนเธอร์ จำกัด และราคาที่ตกลง 499,315.50 บาท เนื่องจากไม่เกินวงเงินที่จะจัดจ้าง รอทำสัญญา 21 ธ.ค. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลบริการตัดหญ้าบริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาบ้านฉาง 265,788.00 265,788.00 หจก.เก้ายอด เอ็นจิเนียริ่ง หจก.เก้ายอด เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 21 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.2/6/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลตำบลสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 4,280,000.00 4,183,835.04 บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด 2,067,800.00
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด 2,510,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 2,580,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 2,593,680.00
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด 2,677,654.43
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด 2,725,490.00
บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด 2,790,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีริยา 2,928,000.00
บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด 2,947,000.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:18:19.756 ) 3,062,560.00
บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด 3,090,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส 3,108,265.47
บริษัท ณัฐภาสการโยธา จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:26:59.342 ) 3,190,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 3,200,000.00
บริษัท วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด 3,380,000.00
บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด 3,424,000.00
บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 จำกัด 3,430,430.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด 3,455,222.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามท่าพระก่อสร้าง 3,980,000.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 18 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.2/7/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โคกแฝก หมู่ 5 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 3,852,000.00 3,839,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร ( เวลาเสนอราคา 14:47:06.853 ) 2,140,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส ( เวลาเสนอราคา 14:27:03.806 ) 2,401,898.55
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:14:39.882 ) 2,522,200.00
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 12:06:17.115 ) 2,525,490.00
บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ( เวลาเสนอราคา 14:44:00.125 ) 2,560,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีริยา ( เวลาเสนอราคา 15:05:39.914 ) 2,648,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ( เวลาเสนอราคา 16:27:57.552 ) 2,740,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ( เวลาเสนอราคา 15:00:46.219 ) 2,799,120.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:22:59.359 ) 2,810,850.00
บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ( เวลาเสนอราคา 09:50:49.737 ) 2,831,000.00
บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:33:25.526 ) 2,900,000.00
บริษัท วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 13:15:01.524 ) 2,950,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น ( เวลาเสนอราคา 15:39:18.115 ) 2,980,000.00
บริษัท ณัฐภาสการโยธา จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:05:01.861 ) 3,050,000.00
บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:08:28.148 ) 3,147,700.00
บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:01:41.571 ) 3,200,000.00
หจก.จักรมณี การโยธา ( เวลาเสนอราคา 16:12:15.358 ) 3,647,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามท่าพระก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 15:31:23.491 ) 3,650,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 18 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.1-019/2564 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 21,400,000.00 21,415,081.58 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล ราคาที่เสนอ 21,380,000.- บาท
2.บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 21,400,000.- บาท
3.บริษัท สหธนชล จำกัด ราคาที่เสนอ 21,415,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล ราคาที่ตกลง 21,380,000.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/028/2564 ลว. 30 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.1-018/2564 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 32,100,000.00 32,113,967.34 1.บริษัท สหธนชล จำกัด ราคาที่เสนอ 32,069,900.- บาท
2.บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 32,099,000.- บาท
บริษัท สหธนชล จำกัด ราคาที่ตกลง 31,989,900.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/029/2564 ลว. 30 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.1-021/2564 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 37,450,000.00 37,457,648.88 1.บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด ราคาที่เสนอ 37,400,000.- บาท
2.บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 37,440,000.- บาท
3.บริษัท สหธนชล จำกัด ราคาที่เสนอ 37,447,500.- บาท
4.บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 37,449,000.- บาท
บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด ราคาที่ตกลง 37,257,000.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/027/2564 ลว. 30 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
กปภ.กบ.02/2563 จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณโครงการหมู่บ้านนุชสรา วิลเลจ หมู่ 8 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย บริษัท นุชสรา วิลเลจ จำกัด 560,620.00 501,000.00 1.หจก.งามประดิษฐ์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 328,000.00 บาท
2.หจก.พรรณารวมกิจ ราคาที่เสนอ 330,000.00 บาท
3.บจก.สุขเกษม 2513 ราคาที่เสนอ 428,000.00 บาท
1.หจก.งามประดิษฐ์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 328,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัตรและข้อเสอนทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.กบ.04/2564 ลว. 8 ม.ค. 2564 18 ธ.ค. 2563