จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- จ้างเหมาแรงงานนิติบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101,885.40 101,885.40 หจก.8 ปัญญา 2015 การโยธา ราคาที่เสนอ 101,885.40 บาท หจก.8 ปัญญา 2015 การโยธา ราคาที่ตกลง 101,885.40 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.14/2564 ลว. 30 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2563
- งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จำนวน 1 ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน 963,000.00 963,000.00 1.บริษัท ทูพีแอล จำกัด
2.หจก.โทเทิล วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
3.บริษัท พีเอส สแควร์ จำกัด
บริษัท พีเอส สแควร์ จำกัด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.มร.ที่ 2/2564 ลว. 30 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาลแบบแช่สูบน้ำได้ 14 ลบ.ม. ส่งสูง 60 ม. จำนวน 1 เครื่อง 214,000.00 214,000.00 หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่เสนอ 212,930.00 บาท หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่ตกลง 212,930.00 บาท ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 28 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.4-5/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขากระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 25,009,110.00 20,250,000.00 -ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา เสนอราคา 12,120,000.00 บาท
-บริษัท ไทยเจริญฉวาง จำกัด เสนอราคา 12,159,000.00 บาท
-บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากไม่นำส่งต้นฉบับเช็คมาวางหลักประกันการเสนอราคาให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในเวลาที่กำหนดในประกาศข้อ 5.)
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา เสนอราคา 12,120,000.00 บาท คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และราคาที่เสนอที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด กปภ.ข.4/22/2564 ลว. 18 ม.ค. 2564 28 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.7/11/2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ง-จ่ายน้ำ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,515,000.00 15,515,000.00 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 13,335,000.-, บจก.ต.พิชิตชัย 9,150,000.- บจก.ต.พิชิตชัย 9,150,000.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 28 ธ.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู-ตีนเขา ระหว่าง กม.4+075 – กม.5+340 กปภ.สาขาภูเก็ต 3,215,000.00 3,215,000.00 กิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติพันธ์การโยธา จำกัด และบริษัท เอ-เทค อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด 3,213,210.00 บาท
บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด 3,214,200.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นพรัตน์ 3,214,400.00 บาท
กิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติพันธ์การโยธา จำกัด และบริษัท เอ-เทค อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด 3,213,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.4/21/2564 ลว. 30 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี กม.0+000 - กม.0+600 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 1,610,350.00 1,608,210.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 1,600,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 1,607,140.00 บาท
3.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 1,608,210.00 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอต่ำสุด 1,600,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รอทำสัญญา 28 ธ.ค. 2563
- จ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว ให้บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 28/1 หมู่ที่ 10 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 295,041.00 111,993.00 หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 111,993.00 บาท หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง 111,900.00 บาท เนื่องจากราคาที่ตกลงต่ำกว่าราคากลาง กปภ.บปก.12/2564 ลว. 28 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.๘/จ.๔/๒๕๖๔ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า) จำนวน 1 รายการ 138,030.00 138,030.00 บจก.เอสซีเอ็ม อลีอันซ์ เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113,890.80 บาท
บจก.ออโต้มอร์ ไทย เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113,993.43 บาท
บจก.สุรีมไลนส์ เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,355.94 บาท
บจก.เอสซีเอ็ม อลีอันซ์ เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113,890.80 บาท บจก.เอสซีเอ็ม อลีอันซ์ เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 25 ธ.ค. 2563
กปภ.สาขา สฎ.2/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบท ถนนสาย ก.(ตอนที่ 2) (ซ้ายทางขวาทาง) ช่วงถนนกาญจนวิถี ถึง ถนนปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 2,362,560.00 2,360,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา เสนอราคา 1,488,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาลานทักษิณก่อสร้าง เสนอราคา 1,595,000.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 1,699,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขา สฎ.9/2564 ลว. 13 ม.ค. 2564 25 ธ.ค. 2563
กปภ.สาขา สฎ.1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2,860,110.00 1,960,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา เสนอราคา 1,288,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 1,528,000.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาลานทักษิณก่อสร้าง เสนอราคา 1,900,000.00 บาท
4.บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด ผิดเงื่อนไขฯ ตามประกาศข้อ 3.2(2) ไม่แนบสำเนาสัญญา ใบแจ้งปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างของผลงานที่ใช้ยื่นข้อเสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขา สฎ.10/2564 ลว. 13 ม.ค. 2564 25 ธ.ค. 2563
22/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนบ้านแพ้วเริ่มตั้งแต่แยกเข้าซอยวัดประสาทสามัคคีธรรมถึงสามแยกถนนสยามไวเนอร์รี่ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 8,114,880.00 8,110,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 09:32:05.738 ) 5,021,510.00
บริษัท ณัฐภาสการโยธา จำกัด ( เวลาเสนอราคา 12:25:59.781 ) 6,555,000.00
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:16:26.630 ) 6,893,500.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 09:32:05.738 ) 5,021,510.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 25 ธ.ค. 2563
23/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณวัดลาดเมธังกร หมู่ 6 ตำบลบางป่า อ.เมือง ถึงแยกวัดท่าเรือ ม.2 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 8,453,000.00 8,450,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 10:53:04.684 ) 6,180,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 13:54:53.566 ) 6,230,610.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 15:09:19.223 ) 6,489,898.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 10:53:04.684 ) 6,180,000.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/76/2564 ลว. 18 ม.ค. 2564 25 ธ.ค. 2563
2/2564 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ(ประปาดำเนินการ)น.ส.ขวัญชนก เล่าสุอังกูร หมู่ที่11 ถนนสุวรรณทรรถ ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กปภ.สาขาสว่างแดนดิน 109,745.00 99,882.78 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเบศ อินเตอร์เทรด เลขที่ 1898/13 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเบศ อินเตอร์เทรด เลขที่ 1897/13 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านบุคลากร สามารถแจ้งลงมือทำงานได้ทันที รอทำสัญญา 25 ธ.ค. 2563
3/2564 งานจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปา นางสมปอง ศรีตะโคตร(ติดตั้งชั่วคราว)โฉนดเลขที่ 42640 หมู่ที่ 6 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กปภ.สาขาสว่างแดนดิน 133,068.00 113,871.72 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครวิวัฒน์ ก่อสร้าง เลขที่ 10 หมู่ที่ 8 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครวิวัฒน์ ก่อสร้าง เลขที่ 10 หมู่ที่ 8 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์และบุคคลากร สามารถแจ้งลงมือทำงานได้ทันที รอทำสัญญา 25 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.7 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,500.00 481,500.00 บจก.เอเอไอเค 481500 บาท บจก.เอเอไอเค 481500 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 25 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.7 งบทำการ ปี 2564 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,500.00 481,500.00 บจก.เอเอไอเค 481500 บาท บจก.เอเอไอเค 481500 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 25 ธ.ค. 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดเพลาอ่อน ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน อัตราการสูบ 500 ลิตร/นาที ส่งน้ำได้สูง 12 เมตร จำนวน 1 เครื่อง 21,400.00 21,400.00 หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่เสนอ 21,293.00 หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่ตกลง 21,293.00 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด PO 3000289605 ลว. 24 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดเพลาอ่อน ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซินสูบได้ 500 ลิตร/นาที สูง 15 ม. จำนวน 2 เครื่อง 42,800.00 42,800.00 หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่เสนอ 42,586.00 บาท หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่ตกลง 42,586.00 บาท ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด PO 3000289606 ลว. 24 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
12/2564 จัดซื้อสารเคมีชนิดโซดาแอซ จำนวน 36,000 กิโลกรัม 473,796.00 473,796.00 1.บริษัท เมทติโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 481,500 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรากร ราคา 493,056 บาท
3.บริษัท เอชเอ็ม ไซเฟร์ท จำกัด ราคา 473,796 บาท
บริษัท เอชเอ็ม ไซเฟร์ท จำกัด ราคา 473,796 บาท ราคาต่ำสุดคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 24 ธ.ค. 2563
ประจำไตรมาศ ที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 2 7,606,599.96 7,606,599.96 - - - รอทำสัญญา 24 ธ.ค. 2563
- จัดซื้อปูนขาว จำนวน 50,530 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง สำหรับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 ปีงบประมาณ 2564 302,775.76 302,775.76 บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 302,775.76 บาท บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 302,775.76 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รอทำสัญญา 24 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.7/10/2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. (ดงเมือง) พร้อมประสานระบบจ่ายน้ำ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19,260,000.00 19,260,000.00 บจก.ต.พิชิตชัย 16,250,000.- บจก.ต.พิชิตชัย 16,250,000.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 24 ธ.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ นายทนงศักดิ์ หทัยวสีวงศ์ มาตรชั่วคราว ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 137,605.00 137,590.00 บริษัท เพชรสุราษฎร์ จำกัด เสนอราคา 137,182.88 บาท บริษัท เพชรสุราษฎร์ จำกัด เสนอราคารายเดียว รอทำสัญญา 24 ธ.ค. 2563
14/2563 จ้างเหมาวางท่อประปา สำหรับ บจก.เก้ามงคล กรุ๊ป (เฟส 2) ม.10 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 444,701.00 444,000.00 บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง 442,500 บาท บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง พิจารณาจากเกณฑ์ราคาที่เสนอ สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 16/2563 ลว. 7 ก.พ. 2563 24 ธ.ค. 2563