จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36-ทล.331 และ ทล.36 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 3,724,765.28 3,836,983.25 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย ราคาที่เสนอ 3,710,000.- บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาโยธาการ ราคาที่เสนอ 3,722,000.- บาท
3. บริษัท สปอนด์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 3,724,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย ราคาที่ตกลง 3,700,000.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/039/2564 ลว. 5 ม.ค. 2564 4 ม.ค. 2564
10/2564 จ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บจ.แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป โครงการ เดอะ บาลานซ์ ซิกม่า (ปิ่นเกล้า-สาย5) เฟส 6 ม.4 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 448,681.00 448,000.00 หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง 447,000.-บาท หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 11/2564 ลว. 6 ม.ค. 2564 4 ม.ค. 2564
- งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนศรีประจันต์ - ปากน้ำ ระหว่าง กม. 123+915 - กม. 126+925 ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 126,260.00 126,000.00 หจก.เชาวรัตน์ วอเตอร์เวิร์ล 123,000.00บาท หจก.เชาวรัตน์ วอเตอร์เวิร์ล ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/68/2564 ลว. 13 ม.ค. 2564 4 ม.ค. 2564
กปภ.ข.9/2/2564 โครงการจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้กับพื้นที่ 1 ประกอบด้วย กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ), แม่ริม, สันกำแพง และลำพูน 44,552,660.00 44,494,038.72 ๑ บจก. วารินทร์ โพรวินเชียล เสนอราคา ๔๔,๔๒๓,๖๓๖.๗๖ บาท
๒ บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ เสนอราคา ๔๔,๔๙๔,๐๓๘.๗๒ บาท
บริษัท วารินทร์ โพรวินเชียล จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๔๒๓,๖๓๖.๗๖ บาท (สี่สิบสี่ล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 4 ม.ค. 2564
กปภ.ข.9/3/2564 โครงการจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้กับพื้นที่ 2 ประกอบด้วย กปภ. สาขาเชียงราย, แม่สาย, พะเยา, พาน, เทิง, เวียงเชียงของ, จุน, แพร่, ร้องกวาง, เด่นชัย, แม่ขะจาน, น่าน และท่าวังผา 44,749,540.00 44,692,462.80 ๑ บจก. ฤทธิเดช เพาเวอร์ เสนอราคา ๔๔,๖๓๔,๐๔๑.๒๘ บาท
๒ บจก. ดี.พี.ดี. ซิสเท็ม เสนอราคา ๔๔,๖๙๒,๔๖๒.๘๐ บาท
บริษัท ฤทธิเดช เพาเวอร์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๖๓๔,๐๔๑.๒๘ บาท (สี่สิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 4 ม.ค. 2564
กปภ.ข.9/4/2564 โครงการจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้กับพื้นที่ ๓ ประกอบด้วย กปภ. สาขาลำปาง, เกาะคา, เถิน, บ้านโฮ่ง, แม่ฮ่องสอน, แม่สะเรียง, ฮอด, จอมทอง, ฝาง และแม่แตง 28,954,200.00 28,945,077.48 ๑ บจก. วารินทร์ โพรวินเชียล เสนอราคา ๒๘,๙๐๙,๘๒๑.๖๐ บาท
๒ บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ เสนอราคา ๒๘,๙๔๕,๐๗๗.๔๘ บาท
บริษัท วารินทร์ โพรวินเชียล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๙๐๙,๘๒๑.๖๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 4 ม.ค. 2564
กปภ.ข.7 จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 481,500.00 481,500.00 บจก.ประจันตะเสน กรุ้ป 480,000 บจก.ประจันตะเสน กรุ้ป 480,000 เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 4 ม.ค. 2564
- เช่าเครื่องพิมพ์แบบ (Plotter) จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 34 เดือน 407,456.00 291,040.00 บริษัท นิปปอน ออฟฟิศ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 291,040.-บาท บริษัท นิปปอน ออฟฟิศ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 291,040.-บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 4 ม.ค. 2564
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำต้นกำลังดีเซลสำรองกรณีไฟฟ้าดับชั่วคราว รหัสสินทรัพย์ 1773471 และ 1773472 154,080.00 154,080.00 1. บจก.ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง เสนอราคา 141,031.35 บาท บจก.ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง ราคา 141,031.35 บาท เสนอราคาต่ำสุด 16/64 ลว. 4 ม.ค. 2564 30 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.8/12/2564 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ 13,696,000.00 13,696,000.00 1. บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคา 7,400,000.00 บาท
2. บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 8,902,400.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 10,000,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร ราคา 10,480,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ ราคา 12,052,000.00 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง ราคา 12,400,000.00 บาท
บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคา 7,400,000.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศและราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 30 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.8/11/2564 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลคำเจริญ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ 12,305,000.00 12,305,000.00 1.บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคา 6,700,000.00 บาท
2.บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 7,998,250.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคา 9,078,950.00 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ ราคา 10,820,000.00 บาท
5.บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด ราคา 11,689,750.00 บาท
6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 12,000,000.00 บาท
บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคา 6,700,000.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 30 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.8/15/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาศรีสะเกษ – (กันทรารมย์) - (ห้วยทับทัน) – (บึงบูรพ์) อำเภอเมืองศรีสะเกษ - กันทรารมย์ - ห้วยทับทัน – บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาศรีสะเกษ 14,503,850.00 14,503,850.00 1. บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคา 7,900,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ ราคา 12,750,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง ราคา 13,400,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 13,500,000.00 บาท
บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคา 7,900,000.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำที่สุด รอทำสัญญา 30 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.10 ป.4/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงข่อย หมู่ 3 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 8,502,220.00 8,502,220.00 บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด/ 4,970,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ/ 7,820,000.00 บาท
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง/ 6,767,750.00 บาท
บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด/ 4,970,000.00 บาท คุณสมบัติครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 30 ธ.ค. 2563
2/2564 งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ชั่วคราว (ซอยตรงข้าม สนง.วัฒนธรรม) หมู่ 7 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (แม่ข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121,151.00 102,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลันตา
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 101,650.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลันตา กปภ.สาขาเลย ได้เชิญชวนให้ผู้รับจ้างมาเสนอราคา รอทำสัญญา 30 ธ.ค. 2563
9/2564 จ้างเหมางานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ นายเอกพล เสถียรสุวรรณ ม.9 ตงอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 234,947.00 233,000.00 บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง 233,000.- บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง พิจารณาการเกณฑ์ราคาที่เสนอ สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 10/2564 ลว. 8 ม.ค. 2564 30 ธ.ค. 2563
จ.995/64 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.บลูทาวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฉนดที่ 106174 ถ.ศรีตรัง ม.3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 454,928.00 408,267.00 หจก.เทวสหกิจการก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 408,250.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.เทวสหกิจการก่อสร้าง ราคาต่ำ มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 30 ธ.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณซอยคลองลอย ณ ชุมชนวัดเกาะยายฉิม ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 206,485.00 206,385.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนาธิป แทรกเตอร์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนาธิป แทรกเตอร์ เซอร์วิส เกณฑ์ราคา 5/2564 ลว. 11 ม.ค. 2564 30 ธ.ค. 2563
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างบุคคลภายนอกผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑๐๔,๘๗๗ ขวด 123,440.23 123,440.23 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค วอเตอร์ เสนอราคา ๑๒๓,๔๔๐.๒๓ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค วอเตอร์ ผ่านคุณสมบัติ กปภ.ข.9/24/2564 ลว. 18 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขก จำนวน 1 ชุด 21,400.00 21,400.00 ร้านโอแอนด์เอ็ม ราคาที่เสนอ 21,400.00 ร้านโอแอนด์เอ็ม ราคาที่ตกลง 21,400.00 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด PO 3000289791 ลว. 29 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.8/13/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาละหานทราย-(บ้านกรวด)-(โนนดินแดง) อำเภอละหานทราย – บ้านกรวด – โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาละหานทราย 15,165,110.00 15,165,110.00 1.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 11,097,900.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ ราคา 13,345,000.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 14,500,000.00 บาท
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 11,097,900.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และราคาต่ำที่สุด รอทำสัญญา 29 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.8/14/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสตึก – (พุทไธสง) อำเภอสตึก – พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาสตึก 10,700,000.00 10,700,000.00 1. บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 6,918,400.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร ราคา 9,400,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ ราคา9,415,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 10,500,000.00 บาท
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 6,918,400.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 29 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.2/14/2564 งานติดตั้งท่อประปาสำหรับสำนักงานส่วนปฏิบัติการระบบท่อ เขต ๑๒ เลขที่ ๒๒๒ ถนนมิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 3,216,000.00 2,883,025.31 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ ( เวลาเสนอราคา 16:26:49.626 ) 1,626,000.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:27:18.148 ) 1,639,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น ( เวลาเสนอราคา 15:41:34.759 ) 1,960,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพานทอง ( เวลาเสนอราคา 14:48:25.410 ) 1,984,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง ( เวลาเสนอราคา 15:13:40.180 ) 2,170,000.00
บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:03:24.124 ) 2,450,450.00
บริษัท อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 13:41:11.698 ) 2,477,000.00
กิจการร่วมค้า ยิ่งเจริญ&พีริยา ( เวลาเสนอราคา 11:29:30.235 ) 2,560,000.00
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:11:48.713 ) 2,790,000.00
บริษัท ณัฐภาสการโยธา จำกัด ( เวลาเสนอราคา 09:54:37.389 ) 2,800,000.00
ครอบครัวเดียวกัน ( เวลาเสนอราคา 15:22:38.013 ) 2,800,000.00
บริษัท พีเอเค วิศวกรรมการโยธา จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:02:02.872 ) 3,000,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 29 ธ.ค. 2563
พิเศษ/2563 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้าง ถนนสาย ง2 และ ง3 บริเวณแยก ธกส.,แยกจุดตัด ถนนตาดแคน,แยกจุดตัด ทล.12 (ซ.พลธิราช), แยกจุดตัด ทล.212 (ร.ร.ทีโอเอ) และแยกจุดตัดถนนศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร 8,639,180.00 8,639,180.00 1.หจก.แม่น้ำโขงการโยธา ราคา 8,466,000.00 บาท
2.หจก.สิงห์ชัยรุ่งเรือง(2000) ราคา 8,589,180.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคา 8,634,900.00 บาท
หจก.แม่น้ำโขงการโยธา ราคา 8,466,000.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และราคาต่ำที่สุด กปภ.ข.8/15/2564 ลว. 6 ม.ค. 2564 29 ธ.ค. 2563
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.สิรารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ (เฟส 5) หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 346,411.00 314,000.00 หจก. สธนานันท์ การช่าง หจก. สธนานันท์ การช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 29 ธ.ค. 2563
- จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กปภ. เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์มติชน ครบรอบ 43 ปี ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 44 100,000.00 100,000.00 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 100,000 บาท บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงจ้าง 100,000 บาท ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 29 ธ.ค. 2563