จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท วนา เรียลเอสเตท จำกัด โครงการ วนา เรียลเอสเตท บ้านเดื่อ (ส่วนที่ 2) หมู่ 8 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา 452,082.00 409,136.64 บริษัท ยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 407,000 บาท บริษัท ยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 407,000 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 6 ม.ค. 2564
กปภ.ข.10 งานปรับปรุงห้องทดสอบมาตรวัดน้ำ กปภ.ข.๑๐ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 209,720.00 209,720.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุเทน ๖๓ การโยธา/ 207,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุเทน ๖๓ การโยธา/ 207,000.00 บาท คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.10/14/2564 ลว. 12 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2564
35/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 2,247,000.00 2,245,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 ( เวลาเสนอราคา 15:55:21.852 ) 1,558,000.00
ริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 12:23:52.307 ) 1,619,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 13:50:49.156 ) 1,660,000.00
ริษัท กฤษณรักษ์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:30:42.913 ) 1,965,000.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:18:59.117 ) 2,124,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ.ธุรกิจ (เวลาเสนอราคา 14:28:53.678 ) 2,242,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 ( เวลาเสนอราคา 15:55:21.852 ) 1,558,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 6 ม.ค. 2564
กปภ.บฉ.003/2564 จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้การเคหะแห่งชาติ วางท่อขยายเขตประปาโครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดระยอง (บ้านฉาง) ระยะที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินกระปรอก อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 936,344.00 847,715.00 บจ.ธนเจริญมั่นคง บจ.ธนเจริญมั่นคง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.062/2564 ลว. 18 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2564
1/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ) 907,585.26 907,585.26 ราคา907,585.26 บาท ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ) รอทำสัญญา 6 ม.ค. 2564
กจห.96/2563 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) 10,603,700.00 10,603,700.00 บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จำกัด เสนอราคา 10,550,200.-บาท
บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 10,578,020.-บาท
บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จำกัด เสนอราคา 10,518,100.-บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 6 ม.ค. 2564
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.ต่อชม. ส่งน้ำได้สูง 30 ม. จำนวน 1 เครื่อง 321,000.00 315,650.00 บจก.ยูเอชเอ็ม ราคาที่เสนอ 315,650.00 บาท บจก.ยูเอชเอ็ม ราคาที่ตกลง 315,650.00 บาท ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 5 ม.ค. 2564
ไตรมาส 1/2564 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,040,802.30 0.00 ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP รอทำสัญญา 5 ม.ค. 2564
ไตรมาสที่ 1-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - เดือน ธันวาคม 2563 1,989,461.87 1,989,461.87 ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP รอทำสัญญา 5 ม.ค. 2564
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 3,602,689.64 0.00 - - - รอทำสัญญา 5 ม.ค. 2564
กปภ.ข.8/10/2564 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ตำบลในเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 19,842,080.00 19,842,080.00 1. บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 11,359,300.00 บาท
2. บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 11,898,400.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 13,500,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ ราคา 17,450,000.00 บาท
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 11,359,300.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำที่สุด รอทำสัญญา 5 ม.ค. 2564
กปภ.ข.10 ป.3/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 23,338,840.00 23,338,840.00 บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด/ 19,800,000.00 บาท
บริษัท สยามปทุมกรุ๊ป จำกัด/ 22,838,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง/ 21,100,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ/ 22,520,000.00 บาท
บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด/ 19,800,000.00 บาท คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 ม.ค. 2564
กปภ.ข.4-6/2564 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ไปยังถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม (น.คลองพน) ตำบลคลองพน อำเภอ คลองท่อม จังหวัดกระบี่ 7,757,500.00 7,757,500.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติพันธ์การโยธา 4,270,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยพงษ์ ก่อสร้าง 4,650,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา 4,780,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยมนตรีพาณิชย์ 4,800,000.00 บาท
5. บริษัท ไทยเจริญฉวาง จำกัด 5,012,000.00 บาท
6. บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5,042,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติพันธ์การโยธา 4,270,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 ม.ค. 2564
กปภ.ข.5/36/2563 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขานาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 10,700,000.00 10,700,000.00 1.หจก.สินสุวรรณการโยธา เสนอราคา 6,460,000.00 บาท
2.หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง เสนอราคา 7,490,000.00 บาท
3.บจก.ศรีไทยวารี เสนอราคา 7,920,000.00 บาท
4.บจก.โยธาธนวัฒน์ เสนอราคา 8,000,000.00 บาท
5.หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 เสนอราคา 8,346,000.00 บาท
6.หจก.บัวมังกร คอนสทรัคชั่น เสนอราคา 8,400,000.00 บาท
7.หจก.เทวสหกิจ การก่อสร้าง เสนอราคา 8,774,108.00 บาท
หจก.สินสุวรรณการโยธา เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 ม.ค. 2564
กปภ.ข.6/8/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนเดื่อ หมู่ 5 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 652,700.00 652,700.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 416,000 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (1984) ราคาที่เสนอ 420,000 บาท
3.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 550,000 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 416,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 ม.ค. 2564
8/2564 จ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ หมู่บ้าน วปอ.11 พิเศษ ซอย 5,7 ม.9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 177,620.00 177,620.00 หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง 177,620.-บาท หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 12/2564 ลว. 7 ม.ค. 2564 5 ม.ค. 2564
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อชุดทดสอบวัดค่าความเป็นกรด - ด่างและปริมาณคลอรีนคงเหลือแบบจานเทียบสี ชนิด 3 จาน (pH AND RESIDUAL CHLORINE TEST KIT) จำนวน 2 เครื่อง 42,800.00 42,800.00 บจก. เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ราคาที่เสนอ 42,800.00 บจก. เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ราคาที่ตกลง 42,800.00 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 4 ม.ค. 2564
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องวัดความขุ่นชนิดใช้งานในสนาม (สำหรับ กปภ.สาขา) จำนวน 5 เครื่อง 133,750.00 133,750.00 บจก. เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ราคาที่เสนอ 133,750.00 บจก. เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ราคาที่ตกลง 133,750.00 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 4 ม.ค. 2564
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอีเจคเตอร์ (EJECTOR) ขนาดอัตราการจ่า 2 กก./ชม. จำนวน 12 เครื่อง 475,080.00 449,400.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่เสนอ 442,980.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่ตกลง 442,980.00 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 4 ม.ค. 2564
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (booster pump) อัตราสูบ 12.5 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 เมตร จำนวน 3 เครื่อง 160,500.00 160,179.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่เสนอ 159,537.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่ตกลง 159,537.00 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด กปภ.ข.7/9/2564 ลว. 7 ม.ค. 2564 4 ม.ค. 2564
- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 439,740.86 439,740.86 รายละเอียดตามไฟล์แนบ รายละเอียดตามไฟล์แนบ วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 4 ม.ค. 2564
- ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส1/2564 1,838,868.84 1,838,868.84 ตามรายละเอียดแนบ ตามรายละเอียดแนบ เป็นไปตามที่ กปภ.กำหนด รอทำสัญญา 4 ม.ค. 2564
กปภ.ข.8/9/2564 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ตำบลน้ำเที่ยง ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร 18,190,000.00 18,190,000.00 1. บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 10,593,900.00 บาท
2. หจก.แม่น้ำโขงการโยธา ราคา 13,400,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 16,370,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง ราคา 16,480,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าพระคอนสตรัคชั่น ราคา 18,000,000.00 บาท
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 10,593,900.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 4 ม.ค. 2564
21/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชน หมู่ 3 และชุมชน หมู่ 4 ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ 10,165,000.00 10,160,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง ( เวลาเสนอราคา 14:25:38.243 ) 10,150,000.00
บริษัท สยามปทุมกรุ๊ป จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:48:23.290 ) 10,155,000.00
บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:05:50.872 ) 10,158,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง ( เวลาเสนอราคา 14:25:38.243 ) 10,150,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 4 ม.ค. 2564
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยโรงเรียนบ้านป่าถล่ม ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 385,200.00 385,000.00 หจก.ตี๋ธุรกิจ 382,000.00บาท หจก.ตี๋ธุรกิจ ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/ 69 /2564 ลว. 13 ม.ค. 2564 4 ม.ค. 2564