จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
5542023/3.2564 จ้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 บริเวณศูนย์เด็กเล็กวัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 146,830.00 146,830.00 หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ราคาที่เสนอ 146,830.- บาท หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ราคาที่ตกลง 146,830.- บาท พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 3/2564 ลว. 13 ม.ค. 2564 11 ม.ค. 2564
- จ้างเหมางานติดตั้งมาตร Electro Magnatic ขนาด 300 มม. พร้อมตู้ DMA กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200,195.93 200,195.93 บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 200,195.93 บาท บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่ตกลง 200,195.93 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.15/2564 ลว. 11 ม.ค. 2564 11 ม.ค. 2564
กจห.94/2563 จ้างโครงการระบบงานบริหารจัดการคลังพัสดุ (Smart Inventory Management : SIM) (ครั้งที่ ๓) 6,270,200.00 6,270,200.00 บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จำกัด ราคาที่เสนอ 6,238,100 บาท บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จำกัด ราคาที่ตกลง 6,216,700 บาท ราคาดังกล่าวต่ำกว่าวงเงินงบประมาณและราคากลาง รอทำสัญญา 11 ม.ค. 2564
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร กปภ.สาขาอ้อมน้อย กปภ.สาขาสามพราน และกปภ.สาขานครปฐม 4,228,640.00 4,228,638.00 บริษัท โปรซี เทคโนโลยี่ จำกัด รายละ 6.96 บาท ประมาณ 607ล563 ราย เป็นจำนวนเงิน 4,228,638 บาท บริษัท โปรซี เทคโนโลยี่ จำกัด รายละ 6.96 บาท ประมาณ 607ล563 ราย เป็นจำนวนเงิน 4,228,638 บาท มีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.ข.3/162/2563 ลว. 31 ก.ค. 2563 11 ม.ค. 2564
- จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบโมบายล์แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 387,491.94 387,491.94 บริษัท เจโนไซส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 387,491.94 บาท บริษัท เจโนไซส์ จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 387,491.94 บาท ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 11 ม.ค. 2564
กปภ.สาขาปักธงชัยที่ 1/2564 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,845,527.11 2,845,527.11 - - ราคาซื้อตามความเหมาะสมกับพื้นที่ รอทำสัญญา 8 ม.ค. 2564
- จ้างเหมา โครงการจ้างเหมางาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ น.ส.พัชราภรณ์ คูพัฒนาพิบูลย์ บ้านเลขที่ชั่วคราว ม. - ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 288,230.00 288,000.00 บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด 288,000 บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด 287,500 - รอทำสัญญา 8 ม.ค. 2564
- จ้างเหมา โครงการจ้างเหมางาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ น.ส.ปรียานุช วอทอง บ้านเลขที่ชั่วคราว ม. – ต.บางหมาก อ.เมือง จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 445,040.00 428,000.00 บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด ราคา 428,000 บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด ราคา 427,500 - รอทำสัญญา 8 ม.ค. 2564
- งานย้ายท่อกีดขวางโครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว-หินหล่อง ที่ กม.19+500 (ด้านซ้ายทาง) ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 179,760.00 179,760.00 หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 179,000 บาท หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 179,000 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 8 ม.ค. 2564
1/2564 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก ถนนพรหมสิงห์ หมู่ 2 ต.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (น.บริการโขงเจียม ) 1,227,290.00 1,227,290.00 1.หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณชัย ราคา 1,215,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ชัยรุ่งเรือง (2000) ราคา1,220,000.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่น้ำโขงการโยธา ราคา1,225,000.00 บาท
หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณชัย ราคา 1,215,000.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 ม.ค. 2564
- จ้างเผยแพร่สปอตวิทยุของ กปภ.ทางรายการวิทยุ Music Post และรายการข่าวจราจร สวพ.FM ๙๑ 317,000.00 317,000.00 ๑. บริษัท แอร์เพลย์ สตูดิโอ จำกัด โดยเสนอราคา ๒๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒. บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด โดยเสนอราคา ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๑. บริษัท แอร์เพลย์ สตูดิโอ จำกัด โดยเสนอราคา ๒๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒. บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด โดยเสนอราคา ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เนื่องจากราคาที่เสนอ ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 8 ม.ค. 2564
5542023/1.2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 1,708,833.81 1,708,833.81 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564(ตามเอกสารแนบ) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564(ตามเอกสารแนบ) พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 7 ม.ค. 2564
13/2564 จัดซื้อสารเคมีวิเคราะห์น้ำ จำนวน 6 รายการ 191,637.00 191,637.00 1.บริษัท เอชเอ็มไซเฟร์ท จำกัด ราคา 191,637 บาท
2.บริษัท ไบไฮเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด ราคา 201,160 บาท
3.บริษัท HACH Be Right จำกัด ราคา 205,868 บาท
บริษัท เอชเอ็มไซเฟร์ท จำกัด ราคา 191,637 บาท ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 7 ม.ค. 2564
02/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( ต.ค. - ธ.ค. 2564) - กปภ.สาขาวัฒนานคร 634,756.45 634,756.45 - - - รอทำสัญญา 7 ม.ค. 2564
24/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมภาคสาขาปราณบุรี 14,980,000.00 14,980,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง ( เวลาเสนอราคา 14:51:05.164 = 14,970,000.00 ) ราคาที่ตกลงจ้าง 14,955,000.00
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:16:33.515 ) 14,975,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง ( เวลาเสนอราคา 14:51:05.164 = 14,970,000.00 ) ราคาที่ตกลงจ้าง 14,955,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 7 ม.ค. 2564
กปภ.ข.7/14/2564 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนบ้านคุยนางขาว-สี่แยกร้านตาลคู่ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 547,840.00 547,840.00 1.หจก.อุดรณัฐกานต์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 459,000 บาท
2.หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 447,000 บาท
3.บจก.ทีดี-แท๊กซ์ไทย คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 538,007 บาท
4.หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 395,900 บาท
หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่ตกลงจ้าง 395,900 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 7 ม.ค. 2564
กปภ.ข.7/14/2564 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนบ้านคุยนางขาว - สี่แยกร้านตาลคู่ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 547,840.00 547,840.00 บริษัท ทีดี-แท๊กซ์ไทย คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 538,007
อุดรณัฐกานต์ก่อสร้าง 459,000
หจก. ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย 447,000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 395,900
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 395,900 เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 7 ม.ค. 2564
กปภ.ข.7/15/2564 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านค้อ หมู่1,2,9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง) 535,000.00 535,000.00 บริษัท ทีดี-แท๊กซ์ไทย คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 518,950
อุดรณัฐกานต์ก่อสร้าง 444,000
หจก. ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย 470,000
อุดรณัฐกานต์ก่อสร้าง 444,000 เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 7 ม.ค. 2564
- จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" นิ้ว ของ น.ส.จิรารัตน์ แสนสาร (ชั่วคราว) บ้านม่วงโป้ ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 159,822.00 141,500.00 หจก.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) เสนอราคา 141,000.00 หจก.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) - รอทำสัญญา 7 ม.ค. 2564
36/2564 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 1,451,990.00 1,450,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 12:03:28.223 ) 1,030,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาญจนบุรีรัตนประเสริฐ ( เวลาเสนอราคา 10:01:45.934 ) 1,110,000.00
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 12:44:12.986 ) 1,125,490.00
บริษัท เค.ที.คอนสตรัคชั่น 202 จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:25:23.173 ) 1,147,072.00
บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:52:30.146 ) 1,180,000.00
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:13:28.729 ) 1,299,664.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 12:03:28.223 ) 1,030,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 7 ม.ค. 2564
37/2564 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านแสนตอ หมู่ที่ 3,5,10 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 4,066,000.00 4,060,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาญจนบุรีรัตนประเสริฐ ( เวลาเสนอราคา 10:52:39.647 ) 2,770,000.00
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 12:38:26.510 ) 2,925,490.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 11:52:21.929 ) 2,960,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 14:44:44.832 ) 3,042,000.00
บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:10:04.003 ) 3,180,000.00
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 13:51:29.812 ) 3,389,974.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาญจนบุรีรัตนประเสริฐ ( เวลาเสนอราคา 10:52:39.647 ) 2,770,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 7 ม.ค. 2564
- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาตรและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63 2,442,925.71 2,442,925.71 ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ รอทำสัญญา 6 ม.ค. 2564
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563) 458,767.86 458,767.86 - - - รอทำสัญญา 6 ม.ค. 2564
28/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 5,529,760.00 5,520,000.00 บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:43:52.145 ) 5,505,000.00 (ต่อรองราคาลงเหลือ 5,500,000 บาท) โดยคณะกรรมการพิจารณาผล
บริษัท สยามปทุมกรุ๊ป จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:04:30.336 ) 5,515,000.00
บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:43:52.145 ) 5,505,000.00 (ต่อรองราคาลงเหลือ 5,500,000 บาท) โดยคณะกรรมการพิจารณาผล เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 6 ม.ค. 2564
5522027/17- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตน้ำประปาสำหรับหมู่บ้านนาคาร่มเย็น หมู่3 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 709,803.00 650,347.00 1. บริษัทต.พิชิตชัยจำกัด ราคาที่เสนอ 650,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 646,280.00 บาท
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 646,280.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 6 ม.ค. 2564