จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
29/2564 งานโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ปี 2564 กปภ.สาขาปราณบุรี (สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 7,062,000.00 7,062,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธา กรุ๊ป 5,225,000.00
บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด 5,850,000.00
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด 6,600,000.00
บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด 5,402,430.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธา กรุ๊ป ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ม.ค. 2564
กปภ.ข.7/13/2564 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู - (ศรีบุญเรือง) - (นากลาง) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู - ศรีบุญเรือง - นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู - (ศรีบุญเรือง) - (นากลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,700,000.00 10,700,000.00 1.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 9,095,000 บาท
2.หจก.ท่าพระ คอนสตรัคชั่น 10,500,000 บาท
3.บจก.ต.พิชิตชัย 8,990,000 บาท
บจก.ต.พิชิตชัย 8,990,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ม.ค. 2564
31/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณพื้นที่ อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 1,000,000.00 999,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทอง ก่อสร้าง 699,000.00 บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด 898,900.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง 788,000.00
บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 22/12/2563 850,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทอง ก่อสร้าง ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ม.ค. 2564
32/2564 งานย้ายแนวท่อบริเวณถนนเทศบาล 1 / 2 หมู่ 4 (ซอยโรงชอล์ค) ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 916,990.00 916,000.00 บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด 739,500.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง 790,000.00
บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 810,000.00
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ม.ค. 2564
กปภ.ข.7/16/2564 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนเมืองหมี - บ้านท่าดอกคำ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,974,150.00 1,974,150.00 1.บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง 1,290,000 บาท
2.หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 1,448,780 บาท
3.หจก.อุดรณัฐกานต์ ก่อสร้าง 1,640,000 บาท
4.หจก.124 คอนสตรัคชั่น 1,669,200 บาท
5.บจก.ครอบครัวเดียวกัน 1,700,000 บาท
6.หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย 1,750,000 บาท
7.บจก.พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น 1,800,000 บาท
8.บจก.อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,878,000 บาท
บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง 1,290,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ม.ค. 2564
กปภ.ข.7/21/2564 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในตำบลบะฮี ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.บะฮี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,033,000.00 959,790.00 บจก.อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 878,000.-, หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย 899,000.- บจก.อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 878,000.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 12 ม.ค. 2564
กปภ.ข.7/23/2564 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนราชอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 535,000.00 535,000.00 บจก.อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 487,000.-, หจก.อุดรณัฐกานต์ก่อสร้าง 480,000.- หจก.อุดรณัฐกานต์ก่อสร้าง 480,000.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 12 ม.ค. 2564
40/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ซอยชลประทาน 4 , 10 ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 3,852,000.00 3,852,000.00 บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:48:24.395 ) 2,882,549.00
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:04:30.454 ) 2,899,990.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 11:40:41.714 ) 2,930,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ.ธุรกิจ ( เวลาเสนอราคา 13:42:09.472 ) 2,935,555.00
ครอบครัวเดียวกัน ( เวลาเสนอราคา 14:14:30.344 ) 3,000,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 ( เวลาเสนอราคา 16:24:00.005 ) 3,088,000.00
บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:23:41.642 ) 3,161,055.02
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:48:24.395 ) 2,882,549.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ม.ค. 2564
34/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ สามร้อยยอดซอย 12 – บ้านพุใหญ่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 808,920.00 808,000.00 บริษัท ทีดี-แท๊กซ์ไทย คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ( เวลาเสนอราคา 09:08:10.818 ) 788,900.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ.ธุรกิจ ( เวลาเสนอราคา 14:46:25.991 ) 803,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 14:01:54.652 ) 807,000.00
บริษัท ทีดี-แท๊กซ์ไทย คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ( เวลาเสนอราคา 09:08:10.818 ) 788,900.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ม.ค. 2564
- จ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดัน เส้น จปร. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 212,074.00 212,074.00 1.หจก.คมสันชัยก่อสร้าง . เสนอ 211,000 บาท 2.หจก.วิไลเจริญทรัพย์ก่อสร้าง เสนอราคา211,500 บาท บริษัท ต้นน้ำ 52 จำกัด เสนอราคา 211,500 บาท หจก.คมสันชัย ก่อสร้าง ราคา 211,000 บาท เป็นผู้รับจ้างที่เสนอราคาตำ่สุด และเป็นผู้รับจ้างที่ชำนาญในการวางท่อประปา 6/2564 ลว. 12 ม.ค. 2564 12 ม.ค. 2564
- วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเจริญผล หมู่ 4, บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ 9 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ (น.บ้านเขว้า) 282,480.00 282,480.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 281,410 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 281,410 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รอทำสัญญา 12 ม.ค. 2564
5/2564 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.เคอาร์เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ หมู่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 390,000.00 390,000.00 นายสิทธิกร ชูเอียด/364,000.00 นายสิทธิกร ชูเอียด/364,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ม.ค. 2564
โดยวิธีคัดเลือก งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ สายเชียงใหม่ - บ้านโป่ง กม.๑๓+๗๐๐ - กม.๒๘+๒๐๐ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 8,057,100.00 7,992,900.00 ๑. บจก. หาดใหญ่นครก่อสร้าง เสนอราคา ๗,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. หจก. สุธา กรุ๊ป เสนอราคา ๗,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. บจก. เชียงใหม่โฮมรีแพร์ เสนอราคา ๗,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท
บริษัท หาดใหญ่นครก่อสร้าง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ม.ค. 2564
01/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2563) - กปภ.สาขากบินทร์บุรี 701,322.28 701,322.28 - - - รอทำสัญญา 11 ม.ค. 2564
กปภ.ข.5/37/2563 งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำและวางท่อเสริมแรงดัน สถานีจ่ายน้ำ นาหม่อม ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ) 17,655,000.00 17,655,000.00 1.บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด 14,555,000.00
2.บริษัท เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด 15,799,620.00
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง 15,771,800.00
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทวสหกิจ การก่อสร้าง 14,980,000.00
5.บริษัท โยธาธนวัฒน์ จำกัด 15,500,000.00
บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด 14,555,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 11 ม.ค. 2564
กปภ.ข.6/9/2563 โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองแวง หมู่ 7 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ 2,799,980.00 2,799,980.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ราคาที่เสนอ 1,650,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 1,943,120.00 บาท
3.บจก.ครอบครัวเดียวกัน ราคาที่เสนอ 2,220,000.00 บาท
4.บริษัท อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 2,595,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ราคาที่เสนอ 1,650,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 11 ม.ค. 2564
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ น.ส.วนิดา มารัญพาล ถนนเลียบแม่น้ำตาปี (บางชุมโถ) ม.1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 187,750.00 174,000.00 บริษัท พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 173,700.- บาท บริษัท พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียว กปภ.สาขา สฎ.11/2564 ลว. 14 ม.ค. 2564 11 ม.ค. 2564
- งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณหน้าปั้มเชลล์ - หน่วยป้องกันรักษาไฟป่า ณ ชุมชนสามแยก หมู่ 4 ตำบลร่อน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 327,615.00 327,615.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนาธิป แทรกเตอร์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนาธิป แทรกเตอร์ เซอร์วิส เกณฑ์ราคา 4/2564 ลว. 11 ม.ค. 2564 11 ม.ค. 2564
- จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยบ้านโคกกระท้อน ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 267,500.00 247,000.00 บริษัท สุขเกษม 2513 จำกัด ราคาที่เสนอ 247,000.00 บริษัท สุขเกษม 2513 จำกัด ราคาที่เสนอ 247,000.00 ราคาต่ำสุด กปภ.กบ.05/2564 ลว. 8 ม.ค. 2564 11 ม.ค. 2564
กปภ.ข.7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกน้อย หมู่ 8 ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.น้ำโสม) 98,440.00 98,440.00 หจก.รุ่งชัยไปป์ 98,119 หจก.รุ่งชัยไปป์ 98,119 เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 11 ม.ค. 2564
กปภ.ข.7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยโรงเรียนบ้านผักบุ้ง หมู่ 2 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้่่านผือ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.กลางใหญ่) 86,670.00 86,670.00 หจก.รุ่งชัยไปป์ 86,242 หจก.รุ่งชัยไปป์ 86,242 เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 11 ม.ค. 2564
- จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย ๑๖ ถึง ซอย ๑๘ อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด) 319,716.00 319,716.00 หจก.เก้าพลังทรัพย์ ราคาที่เสนอ 319,000 บาท หจก.เก้าพลังทรัพย์ ราคาที่ตกลง 319,000 บาท เป็นผู้ที่ได้รับการเชิญเข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 11 ม.ค. 2564
- จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย ๕ และซอย ๑๒ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.โซ่พิสัย) 143,808.00 143,808.00 หจก.เก้าพลังทรัพย์ ราคาที่เสนอ 143,000 บาท หจก.เก้าพลังทรัพย์ ราคาที่ตกลง 143,000 บาท เป็นผู้ที่ได้รับการเชิญเข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 11 ม.ค. 2564
- จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนหน้าสี่แยกทุ่งธาตุ-ร้านลักโฟโต้ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย 492,200.00 492,200.00 หจก.เก้าพลังทรัพย์ ราคาที่เสนอ 491,000 บาท หจก.เก้าพลังทรัพย์ ราคาที่ตกลง 491,000 บาท เป็นผู้ที่ได้รับการเชิญเข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 11 ม.ค. 2564
- จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหน้าบ้านพักตำรวจโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา โพนพิสัย 98,440.00 98,440.00 หจก.เก้าพลังทรัพย์ ราคาที่เสนอ 98,000 บาท หจก.เก้าพลังทรัพย์ ราคาที่เสนอ 98,000 บาท เป็นผู้ที่ได้รับการเชิญเข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 11 ม.ค. 2564