จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- ซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 185,398.90 185,398.90 บจก. ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 185,398.90 บาท
บจก. โปรเจค ไวส์ ราคาที่เสนอ 194,493.90 บาท
บจก. ไมท์ตี้ แพลน ราคาที่เสนอ 200,325.40 บาท
บจก. ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด เกณฑ์ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.4-2/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาเกาะสมุย ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,365,150.00 3,316,100.00 -ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 2,300,000.00 บาท
-บริษัท พงษ์ธานีก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 2,649,492.00 บาท
-บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด เสนอราคา 2,785,000.00 บาท
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นพรัตน์ เสนอราคา 2,984,000.00 บาท
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาลานทักษิณก่อสร้าง เสนอราคา 2,987,000.00 บาท
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.ศรีทองพันธ์ เสนอราคา 3,118,000.00 บาท
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 2,300,000.00 บาท คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด กปภ.ข.4/20/2564 ลว. 30 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.6/5/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ 3,บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 4 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (หน่วยบริการบรบือ) 5,161,680.00 5,161,680.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (1984) ราคาที่เสนอ 5,158,000 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 5,160,000 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นนครดาวเงิน ไม่ผ่านคุณสมบัติข้อ 2.12 และ ข้อ 5.3
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (1984) ราคาที่เสนอ 5,158,000 บาท คุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 ธ.ค. 2563
14/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 3,210,000.00 3,210,000.00 บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด 2,325,490.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด 2,433,900.00
บริษัท ชัยชนะ ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด 2,552,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 2,988,800.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง 2,360,000.00
บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด 3,000,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 2,298,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง 2,500,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 2,298,000.00 ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/58/2564 ลว. 23 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563
13/2564 งานวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยหนองสะเดาบน หมู่ 6 และซอยห้วยปลาดุก ซอย 4 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 2,782,000.00 2,780,000.00 บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด 2,222,222.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด 2,463,000.00
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด 1,892,549.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด 2,052,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง 2,070,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนท์ การค้า 2,175,000.00
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด 2,188,000.00
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด 1,892,549.00 ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/57 /2564 ลว. 22 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.6/6/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองใหญ่ หมู่ 3 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 3,586,640.00 3,586,640.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 3,578,936.00 บาท
2.บริษัทต.พิชิตชัยจำกัด ราคาที่เสนอ 3,585,000.00 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 3,578,936.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.6/7/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองปลิง หมู่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 3,223,910.00 3,223,910.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ ราคาที่เสนอ 1,654,000.00 บาท
2.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,847,300.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 1,899,250.00 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ราคาที่เสนอ 1,900,000.00 บาท
5.บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 1,930,280.00 บาท
6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ราคาที่เสนอ 2,150,000.00 บาท
7.บจก.ครอบครัวเดียวกัน ราคาที่เสนอ 2,500,000.00 บาท
8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย ราคาที่เสนอ 2,816,998.00 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ ราคาที่เสนอ 1,654,000.00 บาท คุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 ธ.ค. 2563
- จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางเข้าฝายน้ำลาย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 376,640.00 376,640.00 หจก.ดาวแดงวิศวกรรม ราคาที่เสนอ 376,640 บาท หจก.ดาวแดงวิศวกรรม ราคาที่ตกลง 375,000 บาท เป็นผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 15 ธ.ค. 2563
- จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาฮี หมู่ 16 (สายคุ้มดอนบูด-ดอนกอก) ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 431,210.00 431,210.00 บจก.ประจันตะเสนกรุ้ป บจก.ประจันตะเสนกรุ้ป ราคาที่เสนอ 431,210 บาท บจก.ประจันตะเสนกรุ้ป ราคาที่ตกลง 430,000 บาท กปภ.ข.7/23/2564 ลว. 25 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองนิยม หมู่ 14 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 119,699.83 119,699.83 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 119,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 119,000.00 บาท เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขฯ กปภ.ข.6/30/2564 ลว. 25 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นายเลาก่อ แสงสรทวีศักดิ์ ม.8 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง 355,300.00 322,000.00 บริษัท เชียงใหม่โฮมรีแพร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 322,000.-บาท บริษัท เชียงใหม่โฮมรีแพร์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน กปภ.สาขาจอมทอง 1/2564 ลว. 17 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.นารชา พร๊อพเพอร์ตี้ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดินเลขที่ 67241 หมู่ 3 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 242,910.00 218,994.00 หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.056/2564 ลว. 17 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นายธีรวุฒิ สมบูรณ์ทอง วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 63/5 หมู่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 216,732.00 163,230.93 หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.054/2564 ลว. 17 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางทองเปลว สุขเกษม วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดิน 47015 ม.1 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 199,530.00 181,800.00 หจก.ส.สมหมาย หจก.ส.สมหมาย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.057/2564 ลว. 17 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ไทยทาเคนาคา สากล ก่อสร้าง จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 212,343.00 184,069.00 หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.055/2564 ลว. 17 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563
63117203620 งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรพร้อมพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จำนวน ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 2,547,976.52 2,547,976.52 1.บจก.เอเพ็ค ซินเนอยี่ ราคาที่เสนอ 2,547,976.52
2.บจก.เจบี ซัคเซส ราคาที่เสนอ 2,587,432.98
3.บจก.โปรซี เทคโนโลยี ราคาที่เสนอ 2,617,784.10
บจก.เอเพ็ค ซินเนอยี่ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 ธ.ค. 2563
- จัดซื้องานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก MM-01 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. สถานีจ่ายน้ำเขาสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 498,620.00 470,800.00 บริษัท ไบนารี่ พลัส จำกัด ราคาที่เสนอ จำนวน 470,800.00 บาท บริษัท ไบนารี่ พลัส จำกัด ราคาที่เสนอ จำนวน 470,000.00 บาท คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแล้วเห็นว่า ถูกต้องตามเงื่อนไข ราคาที่เสนอนี้ไม่สูงกว่าวงเงินราคากลางที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้กำหนดไว้ กปภ.ข.4/16/2564 ลว. 24 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563
- จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอุปกรณ์ขนาดอัตราการจ่ายสูงสุดไม่น้อยกว่า 2 กก./ชม. จำนวน 10 เครื่อง ให้กับกปภ.ข.6 (กรค.6) 374,500.00 363,800.00 บจก.เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 363,800.- บจก.เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 14 ธ.ค. 2563
- ซื้อแบตเตอรี่มาตรวัดน้ำและData Logger 478,557.50 478,557.50 บจก. วิคเตอร์ อินโนเวชั่น ราคาที่เสนอ 478,557.50 บาท
บจก. โอโซนซีสเต็ม ราคาที่เสนอ 522,160.00 บาท
บจก. อินโฟลเดอร์ ราคาที่เสนอ 696,784.00 บาท
บจก. วิคเตอร์ อินโนเวชั่น เกณฑ์ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 14 ธ.ค. 2563
15/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านวังฆ้อง ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 919,000.00 919,000.00 บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด จำนวน 888,999.00 บาท
บริษัท วินิจ ก่อสร้าง จำกัด จำนวน 643,000.00 บาท
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด จำนวน 825,490.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลาขวัญรุ่งเรือง จำนวน 771,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง จำนวน 637,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด จำนวน 882,255.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง จำนวน 637,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมับติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/54/2564 ลว. 29 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563
16/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยศาลเจ้า หมู่ 1 และ 18 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 3,103,000.00 3,100,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ( เวลาเสนอราคา 10:40:19.897 ) 1,840,000.00
บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:41:22.883 ) 2,050,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทอง ก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 11:10:56.708 ) 2,192,000.00
บริษัท ชัยชนะ ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:20:55.108 ) 2,300,000.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:45:08.739 ) 2,478,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด ( เวลาเสนอราคา 16:05:23.859 ) 2,999,888.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ( เวลาเสนอราคา 10:40:19.897 ) 1,840,000.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/66/2564 ลว. 6 ม.ค. 2564 14 ธ.ค. 2563
18/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านทุ่งบัวทอง ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 3,210,000.00 3,210,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตี๋ธุรกิจ ( เวลาเสนอราคา 15:18:52.791 ) 3,200,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ.ธุรกิจ ( เวลาเสนอราคา 11:16:56.644 ) 3,205,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตี๋ธุรกิจ ( เวลาเสนอราคา 15:18:52.791 ) 3,200,000.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/63/2564 ลว. 5 ม.ค. 2564 14 ธ.ค. 2563
19/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยถนนทุ่งไล่ไก่ หมู่ 9 ตำบลหินกอง และบริเวณชุมชนต้นมะม่วงพัฒนา ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 4,825,700.00 4,820,000.00 บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 12:41:26.388 ) 3,352,549.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนท์ การค้า ( เวลาเสนอราคา 16:05:19.172 ) 3,469,500.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 14:56:18.738 ) 3,570,000.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:06:53.859 ) 3,582,200.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ( เวลาเสนอราคา 16:20:32.367 ) 3,690,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง ( เวลาเสนอราคา 12:58:20.358 ) 3,710,888.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเนตร วิศวกรรม ( เวลาเสนอราคา 13:12:20.898 ) 3,741,135.16
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 09:16:43.395 ) 3,979,330.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 15:58:25.275 ) 4,209,900.00
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:42:15.505 ) 4,579,000.00
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 12:41:26.388 ) 3,352,549.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/64/2564 ลว. 6 ม.ค. 2564 14 ธ.ค. 2563
20/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปากทางเข้าโรงแรมผึ้งหลวง หมู่ 10 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 2,996,000.00 2,990,000.00 บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 12:46:43.385 ) 2,125,490.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 14:38:57.657 ) 2,140,000.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:20:37.892 ) 2,187,200.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 15:56:14.913 ) 2,262,300.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 09:54:15.980 ) 2,279,100.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง ( เวลาเสนอราคา 12:53:17.269 ) 2,301,888.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ( เวลาเสนอราคา 16:15:29.892 ) 2,380,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนท์ การค้า ( เวลาเสนอราคา 16:22:21.596 ) 2,450,500.00
บจก.จันทร์นที (2549) เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/65/2564 ลว. 6 ม.ค. 2564 14 ธ.ค. 2563
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน จำนวน 3 โครงการ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 472,388.00 472,388.00 หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่เสนอ 472,388.00 บาท หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่ตกลง 472,388.00 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.13/2564 ลว. 17 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563