จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- โครงการจ้างเหมาบริการ นายศุภวิชญ์ แดงแห่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 126,000.00 126,000.00 นายศุภวิชญ์ แดงแห่ง นายศุภวิชญ์ แดงแห่ง วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.อร 002/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- โครงการจ้างเหมาบริการ นายบุญหลาย ศรีงาม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ 126,000.00 126,000.00 นายบุญหลาย ศรีงาม นายบุญหลาย ศรีงาม วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.อร 003/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- โครงการจ้างเหมาบริการ นายโสวัฒน์ อัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 126,000.00 126,000.00 นายโสวัฒน์ อัมพันธ์ นายโสวัฒน์ อัมพันธ์ วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.อร 004/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- โครงการจ้างเหมาบริการ นายอนุชา พะนุมรัมย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 126,000.00 126,000.00 นายอนุชา พะนุมรัมย์ นายอนุชา พะนุมรัมย์ วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.อร 006/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- โครงการจ้างเหมาบริการ นายโอภาส สิงฆราช เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้่านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัยประเทศ 126,000.00 126,000.00 นายโอภาส สิงฆราช นายโอภาส สิงฆราช วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.อร 007/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- โครงการจ้างเหมาบริการ นายปรัชญา น้อย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 126,000.00 126,000.00 นายปรัชญา น้อย นายปรัชญา น้อย วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.อร 009/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- โครงการจ้างเหมาบริการ นายอดิศร ศิลายงค์ เพื่อสนับสนุนกรปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 126,000.00 126,000.00 นายอดิศร ศิลายงค์ นายอดิศร ศิลายงค์ วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.อร 013/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลบริการทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาบ้านฉาง 146,183.40 146,183.40 หจก.ส.สมหมาย หจก.ส.สมหมาย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.025/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานตัดหญ้าและวัชพืช 3 สถานี 478,071.72 478,071.72 บจ.รักษาความปลอดภัย 564 บจ.รักษาความปลอดภัย 564 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.022/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาบ้านฉาง 496,908.00 496,908.00 บจ.รักษาความปลอดภัย บี.ไอ.จี.อินเตอร์ กรุ๊ป บจ.รักษาความปลอดภัย บี.ไอ.จี.อินเตอร์ กรุ๊ป เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.024/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 362,195.00 362,195.00 ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท นิว โทเทิล โซลูชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 356,310.00 บาท ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท นิว โทเทิล โซลูชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 356,310.00 บาท เป็นที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 29 ก.ย. 2563
98/2563 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลัง อ่างเก็บน้ำคลองบึง กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,070,000.00 1,070,000.00 ห้างหุ้นส่วนดวงพร อิเล็คติคอล ( เวลาเสนอราคา 12:34:10.690 ) 888,888.00
บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:29:49.116 ) 959,999.93
บริษัท วายเนท จำกัด ( เวลาเสนอราคา 12:13:57.767 ) 960,000.00
ห้างหุ้นส่วนดวงพร อิเล็คติคอล ( เวลาเสนอราคา 12:34:10.690 ) 888,888.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/199/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฎิบัติงานด้านงานอำนวยการ 786,289.50 786,000.00 บริษัท เอ็น ซีเอ็ม ยูนีตี้ จำกัด 762,631.80 บริษัท เอ็น ซีเอ็ม ยูนีตี้ เป็นผู้ยื่นเสนอราคาต่ำสุด กปภ.สข.ปปส.41/2563 ลว. 29 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการและงานอื่นๆ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม 108,480.00 108,480.00 นางสาวอภิตา ยอดเถาว์ ราคาที่เสนอ 108,480.00 บาท นางสาวอภิตา ยอดเถาว์ ราคาที่เตกลงจ้าง 108,480.00 บาท คุณสมบัติครบถ้วน ใบสั่งจ้าง เลขที่ 75/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2563
- จ้างพิมพ์แบบแปลนพิมพ์เขียว พิมพ์ขาว พิมพ์ไข และการ Scan File จำนวน ๑๐ รายการ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค กำหนดระยะเวลา ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 195,767.20 195,767.20 บริษัท หลักสี่ สแควร์ ก๊อปปี้ จำกัด ราคาที่เสนอ195,767.20 บาท บริษัท หลักสี่ สแควร์ ก๊อปปี้ จำกัด ราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจ้างเลขที่ 116/2563 ลว. 1 ต.ค. 2563 29 ก.ย. 2563
- เหมานิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำาสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 101,885.40 101,885.40 หจก. 8 ปัญญา (2015) การโยธา ราคาที่เสนอ 101885.40 บาท หจก. 8 ปัญญา (2015) การโยธา ราคาที่ตกลง 101885.40 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.85/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2563
- งานจ้างเหมาปฏิบัติงานสูบจ่ายน้ำและดูแลทรัพย์สิน จำนวน 6 สถานี (สถานีสูบน้ำห้วยสะพาน, สถานีสูบน้ำห้วยขุนจิต, สถานีสูบน้ำหนองกลางดง, สถานีจ่ายน้ำหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, สถานีสูบน้ำมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง, สถานีแพสูบน้ำหนองปลาไหลอ.ปลวกแดง จ.ระยอง) จำนวน 1 เดือน (1 - 31 ตุลาคม 2563) 142,738.00 142,738.00 บริษัท อ.กลกิจ จำกัด 142,738.- บริษัท อ.กลกิจ จำกัด 142,738.- วิธีเฉพาะเจาะจง ปพย.9/64 ลว. 1 ต.ค. 2563 29 ก.ย. 2563
- งานจ้างเหมาตัดมาตร/ประสานมาตร จำนวน 1 เดือน (ตุลาคม 2563) 164,780.00 164,780.00 หจก. ชลพิสุทธิ์ 154,000.- หจก. ชลพิสุทธิ์ 154,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง
ปพย.12/64 ลว. 1 ต.ค. 2563 29 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 219,275.10 219,275.10 บจก.เซนทรีกรุ๊ป ราคาที่เสนอ 219,275.10 บาท บจก.เซนทรีกรุ๊ป 219,275.10 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.84/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 161,591.40 161,591.40 หจก.ปาสาณพงศ์ เสนอราคา 161,591.40 บาท หจก.ปาสาณพงศ์ ราคา ที่เสนอ 161,591.40 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค 83/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2563
กปภ.สาขาหนองบัวแดง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานและดูแลสวนสนามหญ้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2564 179,760.00 179,760.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ชัยภูมิโปรการ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 179,760.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัท รักษาความปลอดภัย ชัยภูมิโปรการ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 179,760.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นผู้มีคุณสมบัติในงานดังกล่าว และราคาที่เสนอไม่เกินราคากลางที่กำหนด กปภ.สาขาหนองบัวแดง/2/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 29 ก.ย. 2563
29092020 จ้างเหมาผลิตน้ำ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อปฏิบัติงานผลิต/จ่ายน้ำ ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาด ณ สถานีผลิตน้ำบ้านตาขุน 144,000.00 144,000.00 นายบดินทร์ พุทธศรี 144,000.00 บาท นายบดินทร์ พุทธศรี 144,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาบ้านตาขุน 15/2563 ลงวันที่ 30 ก.ย. 63 ลว. 30 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2563
29092020 จ้างเหมาผลิตน้ำ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อปฏิบัติงานผลิต/จ่ายน้ำ ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาด ณ สถานีผลิตน้ำคีรีรัฐนิคม 240,000.00 240,000.00 นายศิริโชค มูสิมูล 240,000.00 บาท นายศิริโชค มูสิมูล 240,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาบ้านตาขุน 18/2563 ลงวันที่ 30 ก.ย. 63 ลว. 30 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2563
- เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 เครื่อง 128,400.00 128,400.00 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 128,400.-บาท บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ราคา 128,400.-บาท เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ใบสั่งเช่า 203/2563 ลว. 2 ต.ค. 2563 29 ก.ย. 2563
- เช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในหน่วยงาน กปภ.ข.1 385,200.00 385,200.00 หจก. เค จี เอส โซลูชั่น ราคาที่เสนอ 385,200.00 บาท หจก. เค จี เอส โซลูชั่น - รอทำสัญญา 29 ก.ย. 2563