จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการและงานอื่นๆ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม 108,480.00 108,480.00 นางสาวอภิตา ยอดเถาว์ ราคาที่เสนอ 108,480.00 บาท นางสาวอภิตา ยอดเถาว์ ราคาที่เตกลงจ้าง 108,480.00 บาท คุณสมบัติครบถ้วน ใบสั่งจ้าง เลขที่ 75/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2563
- จ้างพิมพ์แบบแปลนพิมพ์เขียว พิมพ์ขาว พิมพ์ไข และการ Scan File จำนวน ๑๐ รายการ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค กำหนดระยะเวลา ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 195,767.20 195,767.20 บริษัท หลักสี่ สแควร์ ก๊อปปี้ จำกัด ราคาที่เสนอ195,767.20 บาท บริษัท หลักสี่ สแควร์ ก๊อปปี้ จำกัด ราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจ้างเลขที่ 116/2563 ลว. 1 ต.ค. 2563 29 ก.ย. 2563
- เหมานิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำาสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 101,885.40 101,885.40 หจก. 8 ปัญญา (2015) การโยธา ราคาที่เสนอ 101885.40 บาท หจก. 8 ปัญญา (2015) การโยธา ราคาที่ตกลง 101885.40 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.85/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2563
- งานจ้างเหมาปฏิบัติงานสูบจ่ายน้ำและดูแลทรัพย์สิน จำนวน 6 สถานี (สถานีสูบน้ำห้วยสะพาน, สถานีสูบน้ำห้วยขุนจิต, สถานีสูบน้ำหนองกลางดง, สถานีจ่ายน้ำหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, สถานีสูบน้ำมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง, สถานีแพสูบน้ำหนองปลาไหลอ.ปลวกแดง จ.ระยอง) จำนวน 1 เดือน (1 - 31 ตุลาคม 2563) 142,738.00 142,738.00 บริษัท อ.กลกิจ จำกัด 142,738.- บริษัท อ.กลกิจ จำกัด 142,738.- วิธีเฉพาะเจาะจง ปพย.9/64 ลว. 1 ต.ค. 2563 29 ก.ย. 2563
- งานจ้างเหมาตัดมาตร/ประสานมาตร จำนวน 1 เดือน (ตุลาคม 2563) 164,780.00 164,780.00 หจก. ชลพิสุทธิ์ 154,000.- หจก. ชลพิสุทธิ์ 154,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง
ปพย.12/64 ลว. 1 ต.ค. 2563 29 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 219,275.10 219,275.10 บจก.เซนทรีกรุ๊ป ราคาที่เสนอ 219,275.10 บาท บจก.เซนทรีกรุ๊ป 219,275.10 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.84/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 161,591.40 161,591.40 หจก.ปาสาณพงศ์ เสนอราคา 161,591.40 บาท หจก.ปาสาณพงศ์ ราคา ที่เสนอ 161,591.40 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค 83/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2563
กปภ.สาขาหนองบัวแดง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานและดูแลสวนสนามหญ้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2564 179,760.00 179,760.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ชัยภูมิโปรการ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 179,760.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัท รักษาความปลอดภัย ชัยภูมิโปรการ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 179,760.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นผู้มีคุณสมบัติในงานดังกล่าว และราคาที่เสนอไม่เกินราคากลางที่กำหนด กปภ.สาขาหนองบัวแดง/2/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 29 ก.ย. 2563
- เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 เครื่อง 128,400.00 128,400.00 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 128,400.-บาท บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ราคา 128,400.-บาท เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ใบสั่งเช่า 203/2563 ลว. 2 ต.ค. 2563 29 ก.ย. 2563
- เช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในหน่วยงาน กปภ.ข.1 385,200.00 385,200.00 หจก. เค จี เอส โซลูชั่น ราคาที่เสนอ 385,200.00 บาท หจก. เค จี เอส โซลูชั่น - รอทำสัญญา 29 ก.ย. 2563
กปภ.ข.9/33/2563 งานจัดซื้อสารส้มก้อน จำนวน 977,300 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 7,476,833.65 7,476,833.65 ๑. บจก. อินเตอร์พรีทีฟ เสนอราคา ๗,๔๒๔,๕๔๘.๑๐ บาท
๒. บจก. นำชัยอุตสาหกรรม เสนอราคา ๗,๔๕๕,๙๑๙.๔๓ บาท
บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๒๔,๕๔๘.๑๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.9/14/2564 ลว. 21 ต.ค. 2563 28 ก.ย. 2563
- งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.หัวเตย จากริมคลองชลประทานบริเวณบ้านนายปราโมทย์ ปิ่นเพชร ถึงบ้านนายแก้ว หมู่ที่ 6 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 422,520.00 422,000.00 หจก.ต.ปทีปต์ เสนอราคา 420,466.- บาท หจก.ต.ปทีปต์ เสนอราคารายเดียว กปภ.สาขา สฎ.43/2563 ลว. 29 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563
จ.4468.1/63 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยแม่เตย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 326,244.00 326,244.00 หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 326,244.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง ราคาเท่ากับงบประมาณ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รอทำสัญญา 28 ก.ย. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร หมู่ที่ 4 ถนนตรัง - สิเกา ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 435,000.00 435,000.00 นางสาวสุภาวดี เพียรดี/406,500.00 นางสาวสุภาวดี เพียรดี เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สข.ตร.46/2563 ลว. 28 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563
94/2563 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี, ปากท่อ, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, บ้านโป่ง, ท่ามะกา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราณบุรี, กุยบุรี, บางสะพาน, สวนผึ้ง, พนมทวน และเลาขวัญ 73,982,764.00 73,982,764.00 บริษัท โปรซี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวน 73,743,298.56 บาท
บริษัท วารินทร์ โพรวินเชียล จำกัด (ไม่ผ่านผลพิจารณาด้านเทคนิค)
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) จำนวน 73,935,338.40 บาท
บริษัท โปรซี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวน 73,700,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/5/2564 ลว. 30 ต.ค. 2563 28 ก.ย. 2563
- งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผลิตน้ำ ณ หน่วยบริการท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 125,190.00 125,190.00 นายนพพร ศักดิ์รัตน์ ราคาที่เสนอเป็นเงิน 117,000.-บาท นายนพพร ศักดิ์รัตน์ คุณสมบัติเหมาะสม กปภ.สาขาไชยา 13/2563 ลว. 29 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563
- งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ผ่านการใช้งานสภาพดี จำนวน 5 เครื่อง 115,560.00 115,560.00 1.หจก.เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคา 115,560 บาท
2.ชิคเก้นธุรกิจ เสนอราคา 120,000 บาท
3.หาดใหญ่ โอเอ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคา 156,000 บาท
หจก.เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ราคา 115,560 บาท เสนอราคาต่ำสุด 1/64 ลว. 7 ต.ค. 2563 28 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปาทั้งระบบ (กรณีเหมาจุด) ณ สถานีผลิตน้ำลำทับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม 240,000.00 240,000.00 นายสุชาญ แก้วยงค์ ราคาที่เสอน 240,000.00 บาท นายสุชาญ แก้วยงค์ ราคาที่ตกลงจ้าง 240,000.00 บาท คุณสมบัติครบถ้วน กปภ.ส.คท.1/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 28 ก.ย. 2563
- จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ หน่วยบริการคลองพน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108,480.00 108,480.00 นายหมาด พยายาม ราคาที่เสนอ 108,480.00 บาท นายหมาด พยายาม ราคาที่ตกลงจ้าง 108,480.00 บาท คุณสมบัติครบถ้วน ใบสั่งจ้าง เลขที่ 77/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563
- จ้างดูแลทำความสะอาดอาคาร ของกปภ.สาขาแม่ริม 132,348.00 132,348.00 บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.มร.ที่22/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563
- งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 192,600.00 192,600.00 บจก.รักษาความปลอดภัยดีเลิศซีเคียวริคอร์ ราคาที่เสนอ 192,600 บาท บจก.รักษาความปลอดภัยดีเลิศซีเคียวริคอร์ ราคาที่เสนอ 192,600 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 28 ก.ย. 2563
. จ้างทำความสะอาดอาคารบริเวณโดยรอบสำนักงาน กฝภ.2 ปีงบประมาณ 2564 154,080.00 154,080.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 154,080 บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 154,080 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 2/2564 ลว. 9 ต.ค. 2563 28 ก.ย. 2563
. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณและอาคารสำนักงาน กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 ปีงบประมาณ 2564 308,160.00 308,160.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชย์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 308,160 บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชย์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 308,160 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 1/2564 ลว. 9 ต.ค. 2563 28 ก.ย. 2563
กจห.38/2563 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 309,006,370.00 307,271,900.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวินัยก่อสร้าง 219,699,997.- บาท
2. กิจการร่วมค้า ไฮโดร-วรรธน์สรร กาญจนบุรี 229,680,000.- บาท
3. บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด 234,843,600.- บาท
4. บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด 237,000,000.-บาท
5. บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด 238,000,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวินัยก่อสร้าง 219,699,997.- บาท
ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 25 ก.ย. 2563
กจห.47/2563 ลว.20 พฤษภาคม 2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา – (ทับปุด) อำเภอเมืองพังงา – ทับปุด จังหวัดพังงา (ครั้งที่ 2) 216,326,287.00 216,321,900.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวินัยก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 168,600,000.- บาท
2.บริษัท ไทยเจริญฉวาง จำกัด ราคาที่เสนอ 168,758,000.- บาท
3.กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พังงา ราคาที่เสนอ 177,000,000.- บาท
4.บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 190,362,516.78 บาท
5.บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด ราคาที่เสนอ 216,321,900.- บาท
บริษัท สุวินัยก่อสร้าง จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 168,599,900.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณและราคากลาง รอทำสัญญา 25 ก.ย. 2563