จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ งานจ้างเหมา(บริการ)นิติบุคคลปฏิบัติงานเพื่อรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 192,600.00 192,600.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ชัยภูมิโปรการ์ด จำกัด เสนอราคา 192,600.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) บริษัท รักษาความปลอดภัย ชัยภูมิโปรการ์ด จำกัด ราคาที่ตกลง 192,600.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.สขบณ.2/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ จ้างเหมาบริการ (นิติบุคคล)เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 187,464.00 187,464.00 หจก.กรชานนท์ เสนอราคา 187,464.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) หจก.กรชานนท์ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.สขบณ.1/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฎิบัติงานด้านงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 467,343.90 467,000.00 บจก.ปานะโชคพานิช จำกัด 466,000 บาท บจก.ปานะโชคพานิช จำกัด - กปภ.สข.ปปส.43/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาด อาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 161,238.30 161,000.00 บจก.ปานะโชคพานิชจำกัด 161,000 บาท บจก.ปานะโชคพานิชจำกัด - กปภ.สข.ปปส.42/2563 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างพิมพ์จุลสารสีสันข่าว กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 134,820.00 134,820.00 บริษัท พรทรัพย์การพิมพ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 134,820 บาท บริษัท พรทรัพย์การพิมพ์ จำกัด ราคาที่ตกลง 134,820 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน ในสถานีผลิตน้ำ-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 209,300.00 209,300.00 บริษัท รักษาความปลอดภัยไฮคลาส เอส แอนด์ เอส เซอร์วิส จำกัด 209,300บาท บริษัท รักษาความปลอดภัยไฮคลาส เอส แอนด์ เอส เซอร์วิส จำกัด - กปภ.สข.ปปส.44/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานที่กองควบคุมคุณภาพน้ำ 152,280.00 152,280.00 นายสัญญา ลาอ่อน และราคาที่เสนอ 152,280.- บาท นายสัญญา ลาอ่อน และราคาที่ตกลง 152,280.- บาท เนื่องจากไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 30 ก.ย. 2563
5542023/24.2563 จ้างดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่โดยรอบสำนักงาน กปภ.สาขาอู่ทอง 151,200.00 151,200.00 นายเครือ โพธิ์พิกุลทอง ราคาที่เสนอ 151,200.- บาท นายเครือ โพธิ์พิกุลทอง ราคาที่ตกลง 151,200.- บาท พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 24/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
5542023/25.2563 จ้างดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารและสถานที่ กปภ.สาขาอู่ทอง 135,600.00 135,600.00 นางสาวศิริพรรณ สละทองตรง ราคาที่เสนอ 135,600.- บาท นางสาวศิริพรรณ สละทองตรง ราคาที่ตกลง 135,600.- บาท พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 25/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
5542023/27.2563 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอู่ทอง 115,200.00 115,200.00 นายพฤกษ์ สำอางตา ราคาที่เสนอ 115,200.- บาท นายพฤกษ์ สำอางตา ราคาที่ตกลง 115,200.- บาท พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 27/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
กปภ.สาขาปักธงชัย 86/2563 งานจ้างเหมาดูแลต้นไม้ ตัดหญ้า ทำสวน รอบๆบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย และหน่วยบริการวังน้ำเขียว (Mobile Office) ประจำปีงบประมาณ 2564 115,200.00 115,200.00 นายชั้น เป้าดอน (บุคคลธรรมดา) เสนอราคา 115,200.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นายชั้น เป้าดอน (บุคคลธรรมดา) ราคาตกลงจ้าง 115,200.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/64 ลว. 16 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
กปภ.สาขาปักธงชัย 87/2563 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน รอบๆบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย และหน่วยบริการวังน้ำเขียว (Mobile Office) ประจำปีงบประมาณ 2564 115,200.00 115,200.00 นางสาวประภากร ไก่แก้ว (บุคคลธรรมดา) เสนอราคา 115,200.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นางสาวประภากร ไก่แก้ว (บุคคลธรรมดา) ราคาตกลงจ้าง 115,200.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/64 ลว. 16 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
กปภ.สาขาปักธงชัย 88/2563 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2564 192,600.00 192,600.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดีเลิศซีเคียวริคอร์ จำกัด เสนอราคา 192,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท รักษาความปลอดภัย ดีเลิศซีเคียวริคอร์ จำกัด ราคาตกลงจ้าง 192,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.สาขาปักธงชัย 4/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
กปภ.สาขาปักธงชัย 89/2563 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ ณ หน่วยบริการวังน้ำเขียว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) 115,200.00 115,200.00 นายสุเมธ พุฒสระน้อย เสนอราคา 115,200.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นายสุเมธ พุฒสระน้อย ราคาตกลงจ้าง 115,200.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.สาขาปักธงชัย 3/2564 ลว. 16 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานสำนักงาน(อำนวยการและงานจัดเก็บรายได้) สาขาบ้านฉาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง 292,366.80 292,366.80 บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.023/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาบริการ นายสุเทพ มีอาษา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ 126,000.00 126,000.00 นายสุเทพ มีอาษา นายสุเทพ มีอาษา วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.อร 001/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- โครงการจ้างเหมาบริการ นายศุภวิชญ์ แดงแห่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 126,000.00 126,000.00 นายศุภวิชญ์ แดงแห่ง นายศุภวิชญ์ แดงแห่ง วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.อร 002/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- โครงการจ้างเหมาบริการ นายบุญหลาย ศรีงาม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ 126,000.00 126,000.00 นายบุญหลาย ศรีงาม นายบุญหลาย ศรีงาม วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.อร 003/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- โครงการจ้างเหมาบริการ นายโสวัฒน์ อัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 126,000.00 126,000.00 นายโสวัฒน์ อัมพันธ์ นายโสวัฒน์ อัมพันธ์ วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.อร 004/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- โครงการจ้างเหมาบริการ นายอนุชา พะนุมรัมย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 126,000.00 126,000.00 นายอนุชา พะนุมรัมย์ นายอนุชา พะนุมรัมย์ วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.อร 006/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- โครงการจ้างเหมาบริการ นายโอภาส สิงฆราช เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้่านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัยประเทศ 126,000.00 126,000.00 นายโอภาส สิงฆราช นายโอภาส สิงฆราช วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.อร 007/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- โครงการจ้างเหมาบริการ นายปรัชญา น้อย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 126,000.00 126,000.00 นายปรัชญา น้อย นายปรัชญา น้อย วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.อร 009/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- โครงการจ้างเหมาบริการ นายอดิศร ศิลายงค์ เพื่อสนับสนุนกรปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 126,000.00 126,000.00 นายอดิศร ศิลายงค์ นายอดิศร ศิลายงค์ วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.อร 013/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลบริการทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาบ้านฉาง 146,183.40 146,183.40 หจก.ส.สมหมาย หจก.ส.สมหมาย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.025/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานตัดหญ้าและวัชพืช 3 สถานี 478,071.72 478,071.72 บจ.รักษาความปลอดภัย 564 บจ.รักษาความปลอดภัย 564 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.022/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563