จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563) 839,509.23 839,509.23 - - - รอทำสัญญา 1 ต.ค. 2563
1/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) 580,637.34 580,637.34 - - - รอทำสัญญา 1 ต.ค. 2563
8/2563 จ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดันน้ำ บริเวณซอยสุวรรณศร ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 782,214.00 782,214.00 บริษัท กฤษณรักษ์ จำกัด เสนอราคา 626,000 .- บาท บริษัท กฤษณรักษ์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำ่สุด 26/2563 ลว. 23 พ.ย. 2563 1 ต.ค. 2563
6/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(บริเวณหมู่บ้านบ้านไร่) หมู่ที่ 4 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 1,340,044.00 1,340,044.00 บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด เสนอราคา 944,700.- บาท บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด เสนอราคาตำ่สุด 29/2563 ลว. 18 พ.ย. 2563 1 ต.ค. 2563
5/2563 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 9 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 628,520.00 628,520.00 บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด เสนอราคา 458,888.- บาท บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด เสนอราคาตำ่สุด 28/2563 ลว. 24 พ.ย. 2563 1 ต.ค. 2563
กปภ.ตร.005/2563 งานจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานสายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ระยะเวลา 12 เดือน (ต.ค.63 - ก.ย.64) 630,803.52 630,803.52 บริษัท อัศวะไพศาล จำกัด ราคาที่เสนอ 630,803.52 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 620,000.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 620,000.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาตราด 45/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 1 ต.ค. 2563
จ.4459/63 จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาสงขลา อาคารพัสดุ ห้องงานผลิต งบประมาณปี 2564 192,600.00 192,600.00 1.บริษัท รปภ.ยืยยงสงขลา 99 จำกัด ราคาที่เสนอ 179,760.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.บริษัท รปภ. แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 211,218.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัท รปภ.ยืยยงสงขลา 99 จำกัด ราคาที่เสนอ 179,760.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร รอทำสัญญา 1 ต.ค. 2563
03/2564 จ้างเหมานิติบุคคลปกิบัติงานทำความสะอาด 161,013.60 161,013.60 บจก.เจ อาร์ วอเตอร์เทส บจก.เจ อาร์ วอเตอร์เทส เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 1 ต.ค. 2563
01/2564 จ้างนิติบุคคลเพื่อช่วยสนับสนุนการปฎิบัติงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาวัฒนานคร 4,917,070.80 4,917,070.80 บจก.เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส บจก.เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 1 ต.ค. 2563
02/2564 จ้างนิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านงานอำนวยการ กปภ.สาขาวัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 436,335.30 436,335.30 บจก.เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส บจก.เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส เกณฑ์ราคา กปภ.วน.02/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 1 ต.ค. 2563
มท จ้างเหมาบุคคลภายนอกผลิตน้ำ ที่สถานีผลิตน้ำ Mobile Plant พรุจำปา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 462,240.00 462,240.00 นายนเร เครือสุวรรณ์ ราคาที่เสนอ 432,000 (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) นายนเร เครือสุวรรณ์ ราคาที่เสนอ 432,000 (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาที่ซื้อไม่เกินกว่าราคากลาง และผู้รับจ้างมีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.สาขาภูเก็ต/1/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 1 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารของ การประปาส่วนภมิภาคสาขาสามพราน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 137,400.00 137,400.00 นางวันเพ็ญ บุ่งอ้อม นางวันเพ็ญ บุ่งอ้อม วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 1 ต.ค. 2563
1/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 173,370.00 173,370.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 173,370.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศ กปภ.สด./1/2564 ลว. 7 ต.ค. 2563 1 ต.ค. 2563
กปภ.สาขาภูเขียว 1/2564 จ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลสวนสนามหญ้า 308,160.00 308,160.00 บริษัท รักษาความปลอดภัยศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัยศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด มีศักยภาพและความสามารถในการดูแลรักษาทำความสะอาด กปภ.สาขาภูเขียว1/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 1 ต.ค. 2563
กปภ.ข.7 โครงการค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสกาย หมู่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 256,000.00 256,000.00 หจก.ภูเบศ อินเตอร์เทรด 256,000 บาท หจก.ภูเบศ อินเตอร์เทรด 256,000 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ 947/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
กปภ.ข.7 โครงการค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าเรือ ถนนท่าเรือ - สามแยกบะหว้าหลวง ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 192,000.00 192,000.00 หจก.อินทรานาม 192,000 บาท หจก.อินทรานาม 192,000 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ 946/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
กปภ.ข.7 โครงการค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนปู่ตานาหว้า - สำนักสงฆ์เหมืองทองนาบุญ หมู่ 2, หมู่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220,400.00 220,400.00 หจก.สยามธารากิจ 220,400 บาท หจก.สยามธารากิจ 220,400 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ 948/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
- งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.หัวเตย ถนนสายตรอกโนง-สายเจริญรักษ์ หมู่ที่ 5 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 450,877.00 450,000.00 หจก.เพชรคลองน้อย เสนอราคา 449,614.- บาท หจก.เพชรคลองน้อย เสนอราคารายเดียว กปภ.สาขา สฎ.1/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
5/2563 งานโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า (ชั่วคราว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 192,600.00 192,600.00 พงศ์เทพ ธาราสิทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง พงศ์เทพ ธาราสิทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง กปภ.ดบ.4/2563 ลว. 23 มี.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง วางท่อขยายเขตประปา ถนนมาบยาซอย 4 เชื่อมหมู่บ้านอำพร 415,495.00 378,986.00 หจก.ก้าวยอด เอ็นจิเนียริ่ง หจก.ก้าวยอด เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.030/2564 ลว. 22 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง วางท่อขยายเขตประปา ถนนมาบยาเชื่อมถนนหน้าวัดมาบตาพุด 415,527.00 382,088.00 หจก.ก้าวยอด เอ็นจิเนียริ่ง หจก.ก้าวยอด เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.029/2564 ลว. 22 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง วางท่อขยายเขตประปา ซอยถนนเชื่อมหลังวัดมาบตาพุด 218,077.00 193,948.00 หจก.ส.สมหมาย หจก.ส.สมหมาย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.031/2564 ลว. 22 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง วางท่อขยายเขตประปา ถนนสายมาบยาซอย 4 เชื่อมถนนมาบยาซอย 5 312,026.00 286,048.00 หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.032/2564 ลว. 22 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ โรงเรียนเทศบาลบ้านฉาง 2 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 123,837.00 108,030.00 หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.028/2564 ลว. 22 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน บริเวณหมู่ที่ 6 (เหมืองด้วน) ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 206,224.00 166,505.00 หจก.ศรีธนาเทคโนโลยี 166,505 หจก.ศรีธนาเทคโนโลยี 166,505 คุณสมบัติครบถ้วน พบ.28/2564 ลว. 6 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563