จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.ข.7 โครงการค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าเรือ ถนนท่าเรือ - สามแยกบะหว้าหลวง ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 192,000.00 192,000.00 หจก.อินทรานาม 192,000 บาท หจก.อินทรานาม 192,000 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ 946/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
กปภ.ข.7 โครงการค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนปู่ตานาหว้า - สำนักสงฆ์เหมืองทองนาบุญ หมู่ 2, หมู่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220,400.00 220,400.00 หจก.สยามธารากิจ 220,400 บาท หจก.สยามธารากิจ 220,400 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ 948/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
- งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.หัวเตย ถนนสายตรอกโนง-สายเจริญรักษ์ หมู่ที่ 5 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 450,877.00 450,000.00 หจก.เพชรคลองน้อย เสนอราคา 449,614.- บาท หจก.เพชรคลองน้อย เสนอราคารายเดียว กปภ.สาขา สฎ.1/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
5/2563 งานโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า (ชั่วคราว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 192,600.00 192,600.00 พงศ์เทพ ธาราสิทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง พงศ์เทพ ธาราสิทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง กปภ.ดบ.4/2563 ลว. 23 มี.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง วางท่อขยายเขตประปา ถนนมาบยาซอย 4 เชื่อมหมู่บ้านอำพร 415,495.00 378,986.00 หจก.ก้าวยอด เอ็นจิเนียริ่ง หจก.ก้าวยอด เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.030/2564 ลว. 22 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง วางท่อขยายเขตประปา ถนนมาบยาเชื่อมถนนหน้าวัดมาบตาพุด 415,527.00 382,088.00 หจก.ก้าวยอด เอ็นจิเนียริ่ง หจก.ก้าวยอด เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.029/2564 ลว. 22 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง วางท่อขยายเขตประปา ซอยถนนเชื่อมหลังวัดมาบตาพุด 218,077.00 193,948.00 หจก.ส.สมหมาย หจก.ส.สมหมาย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.031/2564 ลว. 22 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง วางท่อขยายเขตประปา ถนนสายมาบยาซอย 4 เชื่อมถนนมาบยาซอย 5 312,026.00 286,048.00 หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.032/2564 ลว. 22 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ งานจ้างเหมา(บริการ)นิติบุคคลปฏิบัติงานเพื่อรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 192,600.00 192,600.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ชัยภูมิโปรการ์ด จำกัด เสนอราคา 192,600.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) บริษัท รักษาความปลอดภัย ชัยภูมิโปรการ์ด จำกัด ราคาที่ตกลง 192,600.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.สขบณ.2/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ จ้างเหมาบริการ (นิติบุคคล)เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 187,464.00 187,464.00 หจก.กรชานนท์ เสนอราคา 187,464.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) หจก.กรชานนท์ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.สขบณ.1/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฎิบัติงานด้านงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 467,343.90 467,000.00 บจก.ปานะโชคพานิช จำกัด 466,000 บาท บจก.ปานะโชคพานิช จำกัด - กปภ.สข.ปปส.43/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาด อาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 161,238.30 161,000.00 บจก.ปานะโชคพานิชจำกัด 161,000 บาท บจก.ปานะโชคพานิชจำกัด - กปภ.สข.ปปส.42/2563 ลว. 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างพิมพ์จุลสารสีสันข่าว กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 134,820.00 134,820.00 บริษัท พรทรัพย์การพิมพ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 134,820 บาท บริษัท พรทรัพย์การพิมพ์ จำกัด ราคาที่ตกลง 134,820 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน ในสถานีผลิตน้ำ-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 209,300.00 209,300.00 บริษัท รักษาความปลอดภัยไฮคลาส เอส แอนด์ เอส เซอร์วิส จำกัด 209,300บาท บริษัท รักษาความปลอดภัยไฮคลาส เอส แอนด์ เอส เซอร์วิส จำกัด - กปภ.สข.ปปส.44/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานที่กองควบคุมคุณภาพน้ำ 152,280.00 152,280.00 นายสัญญา ลาอ่อน และราคาที่เสนอ 152,280.- บาท นายสัญญา ลาอ่อน และราคาที่ตกลง 152,280.- บาท เนื่องจากไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 30 ก.ย. 2563
5542023/24.2563 จ้างดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่โดยรอบสำนักงาน กปภ.สาขาอู่ทอง 151,200.00 151,200.00 นายเครือ โพธิ์พิกุลทอง ราคาที่เสนอ 151,200.- บาท นายเครือ โพธิ์พิกุลทอง ราคาที่ตกลง 151,200.- บาท พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 24/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
5542023/25.2563 จ้างดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารและสถานที่ กปภ.สาขาอู่ทอง 135,600.00 135,600.00 นางสาวศิริพรรณ สละทองตรง ราคาที่เสนอ 135,600.- บาท นางสาวศิริพรรณ สละทองตรง ราคาที่ตกลง 135,600.- บาท พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 25/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
5542023/27.2563 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอู่ทอง 115,200.00 115,200.00 นายพฤกษ์ สำอางตา ราคาที่เสนอ 115,200.- บาท นายพฤกษ์ สำอางตา ราคาที่ตกลง 115,200.- บาท พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 27/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
กปภ.สาขาปักธงชัย 86/2563 งานจ้างเหมาดูแลต้นไม้ ตัดหญ้า ทำสวน รอบๆบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย และหน่วยบริการวังน้ำเขียว (Mobile Office) ประจำปีงบประมาณ 2564 115,200.00 115,200.00 นายชั้น เป้าดอน (บุคคลธรรมดา) เสนอราคา 115,200.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นายชั้น เป้าดอน (บุคคลธรรมดา) ราคาตกลงจ้าง 115,200.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/64 ลว. 16 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
กปภ.สาขาปักธงชัย 87/2563 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน รอบๆบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย และหน่วยบริการวังน้ำเขียว (Mobile Office) ประจำปีงบประมาณ 2564 115,200.00 115,200.00 นางสาวประภากร ไก่แก้ว (บุคคลธรรมดา) เสนอราคา 115,200.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นางสาวประภากร ไก่แก้ว (บุคคลธรรมดา) ราคาตกลงจ้าง 115,200.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/64 ลว. 16 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
กปภ.สาขาปักธงชัย 88/2563 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2564 192,600.00 192,600.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดีเลิศซีเคียวริคอร์ จำกัด เสนอราคา 192,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท รักษาความปลอดภัย ดีเลิศซีเคียวริคอร์ จำกัด ราคาตกลงจ้าง 192,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.สาขาปักธงชัย 4/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
กปภ.สาขาปักธงชัย 89/2563 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ ณ หน่วยบริการวังน้ำเขียว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) 115,200.00 115,200.00 นายสุเมธ พุฒสระน้อย เสนอราคา 115,200.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นายสุเมธ พุฒสระน้อย ราคาตกลงจ้าง 115,200.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.สาขาปักธงชัย 3/2564 ลว. 16 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
- ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 362,195.00 362,195.00 ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท นิว โทเทิล โซลูชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 356,310.00 บาท ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท นิว โทเทิล โซลูชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 356,310.00 บาท เป็นที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 29 ก.ย. 2563
98/2563 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลัง อ่างเก็บน้ำคลองบึง กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,070,000.00 1,070,000.00 ห้างหุ้นส่วนดวงพร อิเล็คติคอล ( เวลาเสนอราคา 12:34:10.690 ) 888,888.00
บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:29:49.116 ) 959,999.93
บริษัท วายเนท จำกัด ( เวลาเสนอราคา 12:13:57.767 ) 960,000.00
ห้างหุ้นส่วนดวงพร อิเล็คติคอล ( เวลาเสนอราคา 12:34:10.690 ) 888,888.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/199/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฎิบัติงานด้านงานอำนวยการ 786,289.50 786,000.00 บริษัท เอ็น ซีเอ็ม ยูนีตี้ จำกัด 762,631.80 บริษัท เอ็น ซีเอ็ม ยูนีตี้ เป็นผู้ยื่นเสนอราคาต่ำสุด กปภ.สข.ปปส.41/2563 ลว. 29 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2563