จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
จ.4458/2563 จ้างเหมาดูแลสถานที่บริเวณถังน้ำใสบนเขาสำโรง งบประมาณปี 2564 ( นายมงคล ไชยหมั่น ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,000.00 117,000.00 นายมงคล ไชยหมั่น ราคาที่เสนอ 117,000.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นายมงคล ไชยหมั่น ราคาที่เสนอ 117,000.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รอทำสัญญา 2 ต.ค. 2563
จ.4444/2563 จ้างจ้างเหมาปฎิบัติงานบริการทั่วไป งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย งบประมาณปี 2564 ( น.ส.ฉัตรภัสร์ ภัทรศักดิ์วัฒน์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,000.00 117,000.00 น.ส.ฉัตรภัสร์ ภัทรศักดิ์วัฒน์ ราคาที่เสนอ 117,000.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม น.ส.ฉัตรภัสร์ ภัทรศักดิ์วัฒน์ ราคาที่เสนอ 117,000.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รอทำสัญญา 2 ต.ค. 2563
จ.4448/2563 จ้างเหมาบริการ ( จ้างทำของ ) ขับรถยนต์รถบรรทุกน้ำ งบประมาณปี 2564 ( นายศรายุทธ และเจริญ ) 120,000.00 120,000.00 นายศรายุทธ และเจริญ ราคาที่เสนอ 120,000.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นายศรายุทธ และเจริญ ราคาที่เสนอ 120,000.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รอทำสัญญา 2 ต.ค. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดอาคารสำนักงานประปา กปภ.สาขาบางปะกง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 146,626.38 146,626.38 หจก.ธนกฤตสุขถาวร และราคาที่เสนอ 146,626.38 บาท หจก.ธนกฤตสุขถาวร และราคาที่ตกลง 146,626.38 บาท เนื่องจากมีผู้รับจ้างเสนอราคาเพียงรายเดียว กปภ.บปก.3/2564 ลว. 2 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 146,626.38 146,626.38 หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 146,626.38 บาท หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง146,626.38 บาท เนื่องจากมีผู้รับจ้างเสนอราคาเพียงรายเดียว กปภ.บปก.4/2564 ลว. 2 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านรับเงินหน้าเคาน์เตอร์ กปภ.สาขาบางปะกง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 146,626.38 146,626.38 หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 146,626.38 บาท หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง 146,626.38 บาท เนื่องจากมีผู้รับจ้างเสนอราคาเพียงรายเดียว กปภ.บปก.1/2564 ลว. 2 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านควบคุมตัดมาตร,ประสานมาตรวัดน้ำ กปภ.สาขาบางปะกง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 146,183.40 146,183.40 หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 146,183.40 บาท หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง 146,183.40 บาท เนื่องจากมีผู้รับจ้างเสนอราคาเพียงรายเดียว กปภ.บปก.5/2564 ลว. 2 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านสูบน้ำดิบสถานีสูบน้ำบางบ่อและสถานีสูบน้ำวัดขวัญสะอาด กปภ.สาขาบางปะกง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 398,091.36 398,091.36 หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 398,091.36 บาท หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง 398,091.36 บาท เนื่องจากมีผู้รับจ้างเสนอราคาเพียงรายเดียว กปภ.บปก.2/2564 ลว. 2 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2563
กปภ.ข.6/45/2563 งานซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผล ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 1,620,950 กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปี 2564 29,311,638.85 28,010,826.48 1.บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 19,009,204.84 บาท
2.บริษัท วอเตอร์ เทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 23,260,632.50 บาท
บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 1 ต.ค. 2563
กปภ.ข.1-059/2563 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 12,251,000 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง 81,106,000.00 81,096,359.30 บริษัท ท่าไทย จำกัด 80,814,334.05 บาท
บริษัท เซาท์เทิร์น เคมิคอลส์ จำกัด 80,919,202.61 บาท
บริษัท ท่าไทย จำกัด 80,814,334.05 บาท ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/002/2564 ลว. 14 ต.ค. 2563 1 ต.ค. 2563
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563) 839,509.23 839,509.23 - - - รอทำสัญญา 1 ต.ค. 2563
1/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) 580,637.34 580,637.34 - - - รอทำสัญญา 1 ต.ค. 2563
8/2563 จ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดันน้ำ บริเวณซอยสุวรรณศร ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 782,214.00 782,214.00 บริษัท กฤษณรักษ์ จำกัด เสนอราคา 626,000 .- บาท บริษัท กฤษณรักษ์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำ่สุด 26/2563 ลว. 23 พ.ย. 2563 1 ต.ค. 2563
6/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(บริเวณหมู่บ้านบ้านไร่) หมู่ที่ 4 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 1,340,044.00 1,340,044.00 บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด เสนอราคา 944,700.- บาท บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด เสนอราคาตำ่สุด 29/2563 ลว. 18 พ.ย. 2563 1 ต.ค. 2563
5/2563 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 9 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 628,520.00 628,520.00 บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด เสนอราคา 458,888.- บาท บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด เสนอราคาตำ่สุด 28/2563 ลว. 24 พ.ย. 2563 1 ต.ค. 2563
กปภ.ตร.005/2563 งานจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานสายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ระยะเวลา 12 เดือน (ต.ค.63 - ก.ย.64) 630,803.52 630,803.52 บริษัท อัศวะไพศาล จำกัด ราคาที่เสนอ 630,803.52 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 620,000.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 620,000.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาตราด 45/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 1 ต.ค. 2563
จ.4459/63 จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาสงขลา อาคารพัสดุ ห้องงานผลิต งบประมาณปี 2564 192,600.00 192,600.00 1.บริษัท รปภ.ยืยยงสงขลา 99 จำกัด ราคาที่เสนอ 179,760.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.บริษัท รปภ. แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 211,218.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัท รปภ.ยืยยงสงขลา 99 จำกัด ราคาที่เสนอ 179,760.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร รอทำสัญญา 1 ต.ค. 2563
03/2564 จ้างเหมานิติบุคคลปกิบัติงานทำความสะอาด 161,013.60 161,013.60 บจก.เจ อาร์ วอเตอร์เทส บจก.เจ อาร์ วอเตอร์เทส เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 1 ต.ค. 2563
01/2564 จ้างนิติบุคคลเพื่อช่วยสนับสนุนการปฎิบัติงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาวัฒนานคร 4,917,070.80 4,917,070.80 บจก.เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส บจก.เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 1 ต.ค. 2563
02/2564 จ้างนิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านงานอำนวยการ กปภ.สาขาวัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 436,335.30 436,335.30 บจก.เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส บจก.เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 1 ต.ค. 2563
มท จ้างเหมาบุคคลภายนอกผลิตน้ำ ที่สถานีผลิตน้ำ Mobile Plant พรุจำปา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 462,240.00 462,240.00 นายนเร เครือสุวรรณ์ ราคาที่เสนอ 432,000 (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) นายนเร เครือสุวรรณ์ ราคาที่เสนอ 432,000 (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาที่ซื้อไม่เกินกว่าราคากลาง และผู้รับจ้างมีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.สาขาภูเก็ต/1/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 1 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารของ การประปาส่วนภมิภาคสาขาสามพราน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 137,400.00 137,400.00 นางวันเพ็ญ บุ่งอ้อม นางวันเพ็ญ บุ่งอ้อม วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 1 ต.ค. 2563
1/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 173,370.00 173,370.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 173,370.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศ กปภ.สด./1/2564 ลว. 7 ต.ค. 2563 1 ต.ค. 2563
กปภ.สาขาภูเขียว 1/2564 จ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลสวนสนามหญ้า 308,160.00 308,160.00 บริษัท รักษาความปลอดภัยศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัยศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด มีศักยภาพและความสามารถในการดูแลรักษาทำความสะอาด กปภ.สาขาภูเขียว1/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 1 ต.ค. 2563
กปภ.ข.7 โครงการค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสกาย หมู่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 256,000.00 256,000.00 หจก.ภูเบศ อินเตอร์เทรด 256,000 บาท หจก.ภูเบศ อินเตอร์เทรด 256,000 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ 947/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563