จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณภายนอกสำนักงานและคลังพัสดุ 115,200.00 115,200.00 นางเบญจวรรณ แต้ประโคน ราคาที่เสนอ 115,200 บาท นางเบญจวรรณ แต้ประโคน ราคาที่เสนอ 115,200 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 6 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ รอบๆ สำนักงาน กปภ.สาขาสีคิ้ว 115,200.00 115,200.00 นายสัญญา งามจันทึก ราคาที่เสนอ 115,200 บาท นายสัญญา งามจันทึก ราคาที่เสนอ 115,200 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 6 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาช่วยพนักงานผลิตน้ำ สถานีสูบน้ำลำตะคอง 115,200.00 115,200.00 นายจักรรินทร์ มีคุณ ราคาที่เสนอ 115,200 บาท นายจักรรินทร์ มีคุณ ราคาที่เสนอ 115,200 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 6 ต.ค. 2563
2/2564 จ้างเหมานิติบุคคลดำเนินการแจ้งเตือนก่อนตัดมาตร,ตัดมาตร,ประสานมาตร,บรรจบมาตร 150,000.00 150,000.00 บริษัท เฟล็คซเน็ต จำกัด ราคาที่เสนอ 150,000.- บาท บริษัท เฟล็คซเน็ต จำกัด ราคาที่ตกลง 150,000.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ดำเนินงานได้ 19-1/63 ลว. 6 ต.ค. 2563 6 ต.ค. 2563
104/2563 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 รายการ 22,792,389.20 22,792,389.20 ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ เป็นราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 ต.ค. 2563
- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63 496,922.45 496,922.45 รายละเอียดตามเอกสารแนบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ เป็นผู้เสนอราคารายเดียว รอทำสัญญา 5 ต.ค. 2563
- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาตรและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเดือน ก.ค.63 - ก.ย.63 2,068,912.76 2,068,912.76 ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ - รอทำสัญญา 5 ต.ค. 2563
7/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสวนป้าร่อง-ซอยเขาแดงสามัคคี ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 884,549.00 884,549.00 บริษัท ณัฐวัสดุภัณฑ์ จำกัด เสนอราคาจากการต่อรองราคา 826,600.-บาท บริษัท ณัฐวัสดุภัณฑ์ จำกัด เสนอราคาตำ่สุด 27/2563 ลว. 17 พ.ย. 2563 5 ต.ค. 2563
- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปาให้กับ หจก.รูปสุวรรณก่อสร้าง ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 441,948.56 441,948.56 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส ทู วาย วอเตอร์ 2014 ราคาที่เสนอ 441,900.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส ทู วาย วอเตอร์ 2014 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาสุโขทัย 1/2564 ลว. 8 ต.ค. 2563 5 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช สถานีผลิตน้ำประแสร์ ประจำปี ๒๕๖๔ 323,234.45 323,000.00 นายทรรมสักดิ์ เลาหกัยกุล 323,000 บาท นายทรรมสักดิ์ เลาหกัยกุล - กปภ.สข.ปปส.01/2564 ลว. 5 ต.ค. 2563 5 ต.ค. 2563
04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( ก.ค. - ก.ย. 2563) - กปภ.สาขาวัฒนานคร 877,594.95 0.00 - - - รอทำสัญญา 2 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท ศรีเทพไทยวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการศรีเทพวิลเลจ (เฟส 1) หมู่ที่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 1,388,743.00 1,388,743.00 บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด และราคาที่เสนอ 1,388,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรธารา และราคาที่เสนอ 1,379,500.00 บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และราคาที่เสนอ 1,387,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรธารา และราคาที่ตกลง 1,379,500.00 บาท เนื่องจากเป็นผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำที่สุด กปภ.บปก.6/2564 ลว. 6 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2563
กปภ.ข. งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอนเขาทราย-ฆะมัง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน) 4,671,382.46 4,671,382.46 บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด 4,650,000.00
บริษัท บีเทรดดิ้ง จำกัด 4,663,000.00
บริษัท มหาธนุ จำกัด 4,670,000.00
บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด 4,650,000.00 เสอนราคาต่ำสุด คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข กปภ.ข.10/41/2563 ลว. 18 ก.ย. 2563 2 ต.ค. 2563
พิเศษ/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.พรหมแสง ซอย 2 , ถ.พรหมแสง ซอย 3 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (แม่ข่าย) 481,500.00 481,500.00 หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 480,430.00 บาท หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคาถูกต้องและราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 2 ต.ค. 2563
จ.4447/2563 จ้างเหมาปฎิบัติงานบริการทั่วไป งานจัดเก็บรายได้ งบประมาณปี 2564 ( น.ส.อังคณา อินทะจันทร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,000.00 117,000.00 น.ส.อังคณา อินทะจันทร์ ราคาที่เสนอ 1170,000.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม น.ส.อังคณา อินทะจันทร์ ราคาที่เสนอ 1170,000.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รอทำสัญญา 2 ต.ค. 2563
จ.4458/2563 จ้างเหมาดูแลสถานที่บริเวณถังน้ำใสบนเขาสำโรง งบประมาณปี 2564 ( นายมงคล ไชยหมั่น ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,000.00 117,000.00 นายมงคล ไชยหมั่น ราคาที่เสนอ 117,000.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นายมงคล ไชยหมั่น ราคาที่เสนอ 117,000.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รอทำสัญญา 2 ต.ค. 2563
จ.4444/2563 จ้างจ้างเหมาปฎิบัติงานบริการทั่วไป งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย งบประมาณปี 2564 ( น.ส.ฉัตรภัสร์ ภัทรศักดิ์วัฒน์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,000.00 117,000.00 น.ส.ฉัตรภัสร์ ภัทรศักดิ์วัฒน์ ราคาที่เสนอ 117,000.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม น.ส.ฉัตรภัสร์ ภัทรศักดิ์วัฒน์ ราคาที่เสนอ 117,000.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รอทำสัญญา 2 ต.ค. 2563
จ.4448/2563 จ้างเหมาบริการ ( จ้างทำของ ) ขับรถยนต์รถบรรทุกน้ำ งบประมาณปี 2564 ( นายศรายุทธ และเจริญ ) 120,000.00 120,000.00 นายศรายุทธ และเจริญ ราคาที่เสนอ 120,000.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นายศรายุทธ และเจริญ ราคาที่เสนอ 120,000.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รอทำสัญญา 2 ต.ค. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดอาคารสำนักงานประปา กปภ.สาขาบางปะกง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 146,626.38 146,626.38 หจก.ธนกฤตสุขถาวร และราคาที่เสนอ 146,626.38 บาท หจก.ธนกฤตสุขถาวร และราคาที่ตกลง 146,626.38 บาท เนื่องจากมีผู้รับจ้างเสนอราคาเพียงรายเดียว กปภ.บปก.3/2564 ลว. 2 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 146,626.38 146,626.38 หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 146,626.38 บาท หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง146,626.38 บาท เนื่องจากมีผู้รับจ้างเสนอราคาเพียงรายเดียว กปภ.บปก.4/2564 ลว. 2 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านรับเงินหน้าเคาน์เตอร์ กปภ.สาขาบางปะกง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 146,626.38 146,626.38 หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 146,626.38 บาท หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง 146,626.38 บาท เนื่องจากมีผู้รับจ้างเสนอราคาเพียงรายเดียว กปภ.บปก.1/2564 ลว. 2 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านควบคุมตัดมาตร,ประสานมาตรวัดน้ำ กปภ.สาขาบางปะกง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 146,183.40 146,183.40 หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 146,183.40 บาท หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง 146,183.40 บาท เนื่องจากมีผู้รับจ้างเสนอราคาเพียงรายเดียว กปภ.บปก.5/2564 ลว. 2 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านสูบน้ำดิบสถานีสูบน้ำบางบ่อและสถานีสูบน้ำวัดขวัญสะอาด กปภ.สาขาบางปะกง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 398,091.36 398,091.36 หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 398,091.36 บาท หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง 398,091.36 บาท เนื่องจากมีผู้รับจ้างเสนอราคาเพียงรายเดียว กปภ.บปก.2/2564 ลว. 2 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2563
กปภ.ข.6/45/2563 งานซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผล ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 1,620,950 กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปี 2564 29,311,638.85 28,010,826.48 1.บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 19,009,204.84 บาท
2.บริษัท วอเตอร์ เทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 23,260,632.50 บาท
บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.6/ซ.01/2564 ลว. 21 ต.ค. 2563 1 ต.ค. 2563
กปภ.ข.1-059/2563 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 12,251,000 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง 81,106,000.00 81,096,359.30 บริษัท ท่าไทย จำกัด 80,814,334.05 บาท
บริษัท เซาท์เทิร์น เคมิคอลส์ จำกัด 80,919,202.61 บาท
บริษัท ท่าไทย จำกัด 80,814,334.05 บาท ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/002/2564 ลว. 14 ต.ค. 2563 1 ต.ค. 2563