จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ซอยมารวย หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 431,210.00 430,140.00 หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 429,000.00 บาท หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 429,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.ข.6/12/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563
- จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2336 ตอนหนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.14+327-กม.14+941 (บ้านโนนขี้ตุ่น-บ้านหลักเหลี่ยม) ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาสมเด็จ (หน่วยบริการนามน 484,710.00 484,710.00 หจก.นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 484,600.00 บาท หจก.นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 484,600.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.ข.6/15/2564 ลว. 28 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.41+728-กม.43+279 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 1,828,630.00 1,828,630.00 1.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 1,810,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 1,827,560.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 1,828,630.00 บาท
1.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 1,810,000.00 บาท ยืนยันราคา 1,810,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข กปภ.ข.6/13/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ น.ส.ศรัญญา ธรรมมงคลชัย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 205,117.00 205,000.00 หจก.ศรีธนา เทคโนโลยี 205,000 หจก.ศรีธนา เทคโนโลยี 205,000 คุณสมบัติครบถ้วน พบ.29/2564 ลว. 12 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับ แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี (หมวดบำรุงทางหลวงชนบทชะอำ) ม.1 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 211,355.00 211,300.00 หจก.ศรีธนา เทคโนโลยี 211,300 หจก.ศรีธนา เทคโนโลยี 211,300 คุณสมบัติครบถ้วน พบ.30/2564 ลว. 12 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)/22/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าหมู่บ้านพี.เอส.โฮม 3 มิตรภาพ เฟส 2 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 3,120,673.00 3,120,673.00 1. หจก.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) เสนอราคา 3,115,000.00
2. หจก.ภักดีปรีชา คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 3,118,673.00
3. หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 3,120,120.00
4. หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคา 3,120,500.00
หจก.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 ต.ค. 2563
551/2563 จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณทางแยกยี่สาร – หมู่ที่ 7 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 4,670,200.00 4,670,200.00 บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 3,245,245.00 บาท
บริษัท วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด จำนวน 3,131,000.00 บาท
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด จำนวน 3,876,000.00 บาท
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด จำนวน 3,332,000.00 บาท
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด จำนวน 3,899,500.00 บาท
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด จำนวน 2,970,000.00 บาท
บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด จำนวน 3,175,000.00 บาท
หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ จำนวน 4,050,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง จำนวน 2,949,900.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง จำนวน 3,170,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามวังวิทยา จำนวน 4,997,036.67 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด จำนวน 3,829,999.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ จำนวน 2,747,760.00 บาท
บริษัท พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 2,800,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ จำนวน 2,747,760.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/14/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 8 ต.ค. 2563
110/2563 จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 3,792,000.00 3,792,000.00 บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 2,599,599.00 บาท
บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน 2,496,500.00 บาท
บริษัท วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด จำนวน 3,080,000.00 บาท
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด จำนวน 3,147,000.00 บาท
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด จำนวน 2,773,000.00 บาท
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด จำนวน 3,166,500.00 บาท
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด จำนวน 2,780,000.00 บาท
บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด จำนวน 2,578,000.00 บาท
หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ จำนวน 3,310,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร จำนวน 3,256,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง จำนวน 2,699,900.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง จำนวน 2,740,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามวังวิทยา จำนวน 4,057,513.88 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด จำนวน 3,292,222.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ จำนวน 2,442,810.00 บาท
หจก.จักรมณี การโยธา จำนวน 3,450,700.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ จำนวน 2,442,810.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/15/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 8 ต.ค. 2563
1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ซอยบ้านนางณี กอบบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา 217,549.00 217,549.00 หจก.ยูโรฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 217,549 บาท หจก.ยูโรฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 217,549 บาท เสนอราคารายเดียว กปภ.สาขา พง.1/2564 ลว. 15 ต.ค. 2563 8 ต.ค. 2563
4/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ) 1,318,383.80 1,318,383.80 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ) ราคา 1,318,383.80 บาท ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ) ราคา 1,318,383.80 บาท ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ) รอทำสัญญา 8 ต.ค. 2563
- งานบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี-อ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง 161,570.00 161,570.00 บริษัท รัตนชล วิศวกรรม จำกัด/161,000 บริษัท รัตนชล วิศวกรรม จำกัด/161,000 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 010/2564 ลว. 20 ต.ค. 2563 8 ต.ค. 2563
กปภ.ข.10 ป.24/2563 สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride(PACl) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 28,757,897.80 28,748,950.00 บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด/ 19,701,730.00
บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด/ 27,489,630.00
บริษัท ดรากอนอล จำกัด/ 18,939,510.00
บริษัท เวลกิ้น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด/ ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
บริษัท ดรากอนอล จำกัด/ 18,939,510.00 คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.10/9/2564 ลว. 29 ต.ค. 2563 7 ต.ค. 2563
111/2563 จ้างก่อสร้างจ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 1,757,000.00 1,743,000.00 บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 1,234,567.89 บาท
บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน 1,144,000.00 บาท
บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด จำนวน 1,733,333.00 บาท
บริษัท ริฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 1,217,078.00 บาท
บริษัท วินิจ ก่อสร้าง จำกัด จำนวน 1,148,000.00 บาท
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด จำนวน 1,446,600.00 บาท
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด จำนวน 1,275,000.00 บาท
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด จำนวน 1,455,500.00 บาท
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด จำนวน 1,120,000.00 บาท
บริษัท วันวารินทร์โชค จำกัด จำนวน 1,097,900.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร จำนวน 1,224,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง จำนวน 1,190,000.00 บาท
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด จำนวน 1,098,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามวังวิทยา จำนวน 1,926,040.50 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกตุนครการสร้าง จำนวน 1,394,400.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ จำนวน 1,093,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ จำนวน 1,093,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน กปภ.ข.3/13/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 7 ต.ค. 2563
- จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนหนองเรือ-นายม ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+210 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาหนองเรือ 407,670.00 407,670.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรานาม ราคาที่เสนอ 407,670.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรานาม ราคาที่เสนอ 407,670.00 บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน 406,000.00 บาท
ดังนั้น ราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิน 406,000.00 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รอทำสัญญา 7 ต.ค. 2563
- จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำรางวีบน ซอยหนองโกน้อย 4 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 82,604.00 82,604.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรานาม ราคาที่เสนอ 82,604.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรานาม ราคาที่เสนอ 82,604.00 บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน 81,000.00 บาท
ดังนั้น ราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิน 81,000.00 บาท
เป็นผู้มัคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.ข.6/09/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 7 ต.ค. 2563
63107073978 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 298,000.00 298,000.00 บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 298,000.00บาท บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 298,000.00บาท ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กปภ.ส.พย.1/2564 ลว. 12 ต.ค. 2563 7 ต.ค. 2563
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ ซ.9 ม.7 ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา 242,000.00 242,000.00 บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 242,000.00บาท บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคาที่ตกลง 242,000.00 บาท ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กปภ.ส.พย.2/2564 ลว. 12 ต.ค. 2563 7 ต.ค. 2563
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 298,500.00 298,500.00 บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 298,500.00 บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคาที่ตกลง 298,500.00 ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กปภ.ส.พย.3/2564 ลว. 12 ต.ค. 2563 7 ต.ค. 2563
กปภ.สาขาปักธงชัยที่ 85/2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,721,395.55 8,721,395.55 ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ ตามที่ความเหมาะสมและความถูกต้อง รอทำสัญญา 6 ต.ค. 2563
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ นายธนกร นิลเขียว บ้านเลขที่ 52/4 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 187,440.00 180,000.00 หจก.ผกาวดีก่อสร้าง 180,000 หจก.ผกาวดีก่อสร้าง 179,700 - รอทำสัญญา 6 ต.ค. 2563
1/2564 จ้างเหมางานวางท่อประปา สำหรับ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด ม.8 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 442,159.00 442,000.00 บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเสนอ 441,000.- บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ใช้เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 3/2564 ลว. 12 ต.ค. 2563 6 ต.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำรางวีบน ถนนมาลัยรัตน์ฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 140,277.00 140,277.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรานาม ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 140,277.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรานาม ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 140,277.00 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 139,000.00 บาท เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติและปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขฯ กปภ.ข.6/10/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 6 ต.ค. 2563
2/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ บจ.เค.เอส.กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ บริเวณ โฉนดเลขที่ 3163 ต.หนองสาหร่าย ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 192,400.00 192,400.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพานทอง 192,000.- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพานทอง ราคาที่เสนอไม่ต่ำกว่าราคากลาง ปช.2/2564 ลว. 6 ต.ค. 2563 6 ต.ค. 2563
กปภ.ข.6/47/2563 จัดหากระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 14,400.- ม้วน และกระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Pond จำนวน 1,290.- ม้วน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 1,038,563.40 1,038,563.40 บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม ราคาที่เสนอ
กระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 14,400.- ม้วน ราคาที่เสนอ 631,728.- บาท
กระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Pond จำนวน 1,290.- ม้วน ราคาที่เสนอ 20,614.20 บาท
บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.6/08/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 6 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณภายในสำนักงาน 115,200.00 115,200.00 นางพิมพ์วรา ไตรสินสิริกุล ราคาที่เสนอ 115,200 บาท นางพิมพ์วรา ไตรสินสิริกุล ราคาที่เสนอ 115,200 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 6 ต.ค. 2563