จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.ข.10 ป.24/2563 สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride(PACl) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 28,757,897.80 28,748,950.00 บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด/ 19,701,730.00
บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด/ 27,489,630.00
บริษัท ดรากอนอล จำกัด/ 18,939,510.00
บริษัท เวลกิ้น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด/ ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
บริษัท ดรากอนอล จำกัด/ 18,939,510.00 คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.10/9/2564 ลว. 29 ต.ค. 2563 7 ต.ค. 2563
111/2563 จ้างก่อสร้างจ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 1,757,000.00 1,743,000.00 บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 1,234,567.89 บาท
บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน 1,144,000.00 บาท
บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด จำนวน 1,733,333.00 บาท
บริษัท ริฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 1,217,078.00 บาท
บริษัท วินิจ ก่อสร้าง จำกัด จำนวน 1,148,000.00 บาท
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด จำนวน 1,446,600.00 บาท
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด จำนวน 1,275,000.00 บาท
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด จำนวน 1,455,500.00 บาท
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด จำนวน 1,120,000.00 บาท
บริษัท วันวารินทร์โชค จำกัด จำนวน 1,097,900.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร จำนวน 1,224,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง จำนวน 1,190,000.00 บาท
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด จำนวน 1,098,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามวังวิทยา จำนวน 1,926,040.50 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกตุนครการสร้าง จำนวน 1,394,400.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ จำนวน 1,093,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ จำนวน 1,093,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน กปภ.ข.3/13/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 7 ต.ค. 2563
- จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนหนองเรือ-นายม ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+210 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาหนองเรือ 407,670.00 407,670.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรานาม ราคาที่เสนอ 407,670.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรานาม ราคาที่เสนอ 407,670.00 บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน 406,000.00 บาท
ดังนั้น ราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิน 406,000.00 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รอทำสัญญา 7 ต.ค. 2563
- จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำรางวีบน ซอยหนองโกน้อย 4 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 82,604.00 82,604.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรานาม ราคาที่เสนอ 82,604.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรานาม ราคาที่เสนอ 82,604.00 บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน 81,000.00 บาท
ดังนั้น ราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิน 81,000.00 บาท
เป็นผู้มัคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.ข.6/09/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 7 ต.ค. 2563
กปภ.สาขาปักธงชัยที่ 85/2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,721,395.55 8,721,395.55 ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ ตามที่ความเหมาะสมและความถูกต้อง รอทำสัญญา 6 ต.ค. 2563
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ นายธนกร นิลเขียว บ้านเลขที่ 52/4 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 187,440.00 180,000.00 หจก.ผกาวดีก่อสร้าง 180,000 หจก.ผกาวดีก่อสร้าง 179,700 - รอทำสัญญา 6 ต.ค. 2563
1/2564 จ้างเหมางานวางท่อประปา สำหรับ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด ม.8 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 442,159.00 442,000.00 บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเสนอ 441,000.- บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ใช้เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 3/2564 ลว. 12 ต.ค. 2563 6 ต.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำรางวีบน ถนนมาลัยรัตน์ฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 140,277.00 140,277.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรานาม ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 140,277.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรานาม ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 140,277.00 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 139,000.00 บาท เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติและปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขฯ กปภ.ข.6/10/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 6 ต.ค. 2563
กปภ.ข.6/47/2563 จัดหากระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 14,400.- ม้วน และกระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Pond จำนวน 1,290.- ม้วน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 1,038,563.40 1,038,563.40 บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม ราคาที่เสนอ
กระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 14,400.- ม้วน ราคาที่เสนอ 631,728.- บาท
กระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Pond จำนวน 1,290.- ม้วน ราคาที่เสนอ 20,614.20 บาท
บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.6/08/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 6 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณภายในสำนักงาน 115,200.00 115,200.00 นางพิมพ์วรา ไตรสินสิริกุล ราคาที่เสนอ 115,200 บาท นางพิมพ์วรา ไตรสินสิริกุล ราคาที่เสนอ 115,200 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 6 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณภายนอกสำนักงานและคลังพัสดุ 115,200.00 115,200.00 นางเบญจวรรณ แต้ประโคน ราคาที่เสนอ 115,200 บาท นางเบญจวรรณ แต้ประโคน ราคาที่เสนอ 115,200 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 6 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ รอบๆ สำนักงาน กปภ.สาขาสีคิ้ว 115,200.00 115,200.00 นายสัญญา งามจันทึก ราคาที่เสนอ 115,200 บาท นายสัญญา งามจันทึก ราคาที่เสนอ 115,200 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 6 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาช่วยพนักงานผลิตน้ำ สถานีสูบน้ำลำตะคอง 115,200.00 115,200.00 นายจักรรินทร์ มีคุณ ราคาที่เสนอ 115,200 บาท นายจักรรินทร์ มีคุณ ราคาที่เสนอ 115,200 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 6 ต.ค. 2563
2/2564 จ้างเหมานิติบุคคลดำเนินการแจ้งเตือนก่อนตัดมาตร,ตัดมาตร,ประสานมาตร,บรรจบมาตร 150,000.00 150,000.00 บริษัท เฟล็คซเน็ต จำกัด ราคาที่เสนอ 150,000.- บาท บริษัท เฟล็คซเน็ต จำกัด ราคาที่ตกลง 150,000.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ดำเนินงานได้ 19-1/63 ลว. 6 ต.ค. 2563 6 ต.ค. 2563
104/2563 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 รายการ 22,792,389.20 22,792,389.20 ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ เป็นราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 ต.ค. 2563
- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63 496,922.45 496,922.45 รายละเอียดตามเอกสารแนบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ เป็นผู้เสนอราคารายเดียว รอทำสัญญา 5 ต.ค. 2563
- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาตรและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเดือน ก.ค.63 - ก.ย.63 2,068,912.76 2,068,912.76 ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ - รอทำสัญญา 5 ต.ค. 2563
7/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสวนป้าร่อง-ซอยเขาแดงสามัคคี ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 884,549.00 884,549.00 บริษัท ณัฐวัสดุภัณฑ์ จำกัด เสนอราคาจากการต่อรองราคา 826,600.-บาท บริษัท ณัฐวัสดุภัณฑ์ จำกัด เสนอราคาตำ่สุด 27/2563 ลว. 17 พ.ย. 2563 5 ต.ค. 2563
- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปาให้กับ หจก.รูปสุวรรณก่อสร้าง ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 441,948.56 441,948.56 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส ทู วาย วอเตอร์ 2014 ราคาที่เสนอ 441,900.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส ทู วาย วอเตอร์ 2014 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาสุโขทัย 1/2564 ลว. 8 ต.ค. 2563 5 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช สถานีผลิตน้ำประแสร์ ประจำปี ๒๕๖๔ 323,234.45 323,000.00 นายทรรมสักดิ์ เลาหกัยกุล 323,000 บาท นายทรรมสักดิ์ เลาหกัยกุล - กปภ.สข.ปปส.01/2564 ลว. 5 ต.ค. 2563 5 ต.ค. 2563
04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( ก.ค. - ก.ย. 2563) - กปภ.สาขาวัฒนานคร 877,594.95 0.00 - - - รอทำสัญญา 2 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท ศรีเทพไทยวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการศรีเทพวิลเลจ (เฟส 1) หมู่ที่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 1,388,743.00 1,388,743.00 บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด และราคาที่เสนอ 1,388,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรธารา และราคาที่เสนอ 1,379,500.00 บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และราคาที่เสนอ 1,387,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรธารา และราคาที่ตกลง 1,379,500.00 บาท เนื่องจากเป็นผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำที่สุด กปภ.บปก.6/2564 ลว. 6 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2563
กปภ.ข. งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอนเขาทราย-ฆะมัง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน) 4,671,382.46 4,671,382.46 บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด 4,650,000.00
บริษัท บีเทรดดิ้ง จำกัด 4,663,000.00
บริษัท มหาธนุ จำกัด 4,670,000.00
บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด 4,650,000.00 เสอนราคาต่ำสุด คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข กปภ.ข.10/41/2563 ลว. 18 ก.ย. 2563 2 ต.ค. 2563
พิเศษ/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.พรหมแสง ซอย 2 , ถ.พรหมแสง ซอย 3 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (แม่ข่าย) 481,500.00 481,500.00 หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 480,430.00 บาท หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคาถูกต้องและราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 2 ต.ค. 2563
จ.4447/2563 จ้างเหมาปฎิบัติงานบริการทั่วไป งานจัดเก็บรายได้ งบประมาณปี 2564 ( น.ส.อังคณา อินทะจันทร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,000.00 117,000.00 น.ส.อังคณา อินทะจันทร์ ราคาที่เสนอ 1170,000.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม น.ส.อังคณา อินทะจันทร์ ราคาที่เสนอ 1170,000.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รอทำสัญญา 2 ต.ค. 2563