จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยคุ้มชายทุ่ง หมู่ 3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 258,843.24 258,843.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส ทู วาย วอเตอร์ 2014 ราคาที่เสนอ 258,800.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส ทู วาย วอเตอร์ 2014 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาสุโขทัย 3/2564 ลว. 19 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563
- งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว Ø 1/2 นิ้ว ให้กับ น.ส.แซ่บู้ แซ่อึ้ง โครงการบรรจงเฮ้าส์บางใบไม้ 2 ซ.กำนันชื่น ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 372,457.00 330,000.00 หจก.ภุชงค์โปรเซอร์วิส เสนอราคา 330,000.- บาท หจก.ภุชงค์โปรเซอร์วิส เสนอราคารายเดียว กปภ.สาขา สฎ.2/2564 ลว. 14 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563
- งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน) โครงการฟินแลนด์ ช่วงที่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 205,407.00 180,000.00 หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคา 180,000.- บาท หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคารายเดียว กปภ.สาขา สฎ.3/2564 ลว. 14 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563
- งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ น.ส.มัทนา ธีรนาทอัครวงศ์ โฉนดที่ดิน เลขที่ 51355 บริเวณถนนอิสลามบำรุง 2 ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหว่ัดสงขลา 222,318.00 203,689.00 หจก.บัวมังกร คอนสทรัคชั่น ราคาที่เสนอ 203,000.-บาท หจก.บัวมังกร คอนสทรัคชั่น ราคาที่ตกลงกัน 203,000.-บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สด.2/2564 ลว. 12 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท เอกวัฒน์ ทรานสปอร์ต จำกัด บริเวณหมู่ที่ 15 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 295,013.00 270,151.00 หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 270,151.00 บาท หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง 270,000.00 บาท เนื่องจากราคาที่ตกลงต่ำกว่าราคากลาง กปภ.บปก.7/2564 ลว. 12 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563
02/2562 จ้างงานจ้างเหมาทาสีหอถังสูง สถานีสูบจ่ายน้ำบางพระ (คลองห้วยกรุ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 140,000.00 140,000.00 นายสมชาย รัฐพลสกุล ราคา 140,000.00 บาท นายสมชาย รัฐพลสกุล ราคา กปภ.ศรช.46/2563 ลว. 18 ส.ค. 2563 12 ต.ค. 2563
03/2563 จ้างงานซ่อมแซมมาตรวัดน้ำหลักพร้อมระบบบันทึกข้อมูล (Data Logger)/ส่งข้อมูล GSM สถานีผลิตน้ำบางพระ ๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 136,211.10 136,211.10 บริษัท วรพัช 18 จำกัด ราคา 136,000.00 บาท บริษัท วรพัช 18 จำกัด เกณฑ์ราคา กปภ.ศรช. 52/2563 ลว. 14 ก.ย. 2563 12 ต.ค. 2563
- เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 29 คัน ระยะเวลาเช่า 1 เดือน 558,058.50 558,058.50 บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ราคาที่เสนอ 558,058.50บาท บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ราคาที่ตกลงเช่า 558,058.50บาท มีคุณลักษณะที่ กปภ. กำหนด และวงเงินงบประมาณและวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 12 ต.ค. 2563
- เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 30 คัน ระยะเวลาเช่า 1 เดือน 551,157.00 551,157.00 บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 551,157.00บาท บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)ราคาที่ตกลงเช่า 551,157.00บาท มีคุณลักษณะที่ กปภ. กำหนด และวงเงินงบประมาณและวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 12 ต.ค. 2563
- ซื้อผงปูนคลอรีนชนิด ๖๕% (แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์) บรรจุถังละ ๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๘๘๗ ถัง พร้อมขนส่งให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 2,182,907.00 2,182,907.00 1.บจก.วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ เสนอราคา 1,619,147.45
2.บจก.พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 1,721,649.26
3.หจก.คศา เสนอราคา 1,902,615.-
บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เกณฑ์ราคา กปภ.ข.6/ซ.02/2564 ลว. 28 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563
กปภ.ข.8/3/2564 ผงปูนคลอรีนชนิด 65% (แคลเซียมไฮโปคลอไรด์) จำนวน 518 ถัง พร้อมขนส่ง 1,191,659.00 1,191,659.00 1.บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ราคา 947,230.34 บาท
2.บริษัท ดรากอนอล จำกัด ราคา 1,069,721.80 บาท
3. บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคา 1,152,029.41 บาท
บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ราคา 947,230.34 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และราคาต่ำสุด กปภ.ข.8/4/2564 ลว. 9 พ.ย. 2563 9 ต.ค. 2563
- ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส4/2563 2,003,573.99 2,003,573.99 - - อยู่ในเกณฑ์ที่ กปภ.ยอมรับได้ รอทำสัญญา 9 ต.ค. 2563
กปภ.ข.8/30/2563 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากโครงการฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข 24 สายนากระแซง ถึง เดชอุดม ถึง วารินชำราบ ถึง อุบลราชธานี (ช่วงสะพานเสรีประชาธิปไตย ถึง วารินชำราบ) กปภ.สาขาอุบลราชธานี 5,467,700.00 5,467,700.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคา 4,278,930.00 บาท
2.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 4,789,000.00 บาท
3.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ ราคา 4,900,000.00 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 4,940,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคา 4,278,930.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศ และราคาต่ำสุด กปภ.ข.8/8/2564 ลว. 2 พ.ย. 2563 9 ต.ค. 2563
กปภ.ข.5/27/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลองชี-เขาวิเศษ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 6,778,000.00 6,778,000.00 1.หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง เสนอราคา 4,173,000.00 บาท
2.หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 เสนอราคา 4,690,000.00 บาท
3.หจก.สินสุวรรณการโยธา เสนอราคา 4,830,000.00 บาท
4.บริษัท ไทยเจริญฉวาง จำกัด เสนอราคา 4,947,000.00 บาท
5.บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด เสนอราคา 5,100,000.00 บาท
6.บริษัท โยธาธนวัฒน์ จำกัด เสนอราคา 5,150,000.00 บาท
7.หจก. อ.เอียด การโยธา เสนอราคา 5,899,999.00 บาท
หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.5/10/2564 ลว. 5 พ.ย. 2563 9 ต.ค. 2563
107/2563 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 9,196,500.00 9,196,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 11:39:59.544 ) 5,880,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ( เวลาเสนอราคา 16:26:01.393 ) 6,488,000.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:06:57.135 ) 6,752,000.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:26:13.271 ) 7,156,500.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 11:39:59.544 ) 5,880,000.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/16/2564 ลว. 28 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563
2/2564 จ้างเหมางานวางท่อประปา สำหรับ บริษัท สิริพัชรนันท์ จำกัด โครงการไดมอนด์ วิลล์ ศาลายา (เฟส 8) หมู่ 2 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 221,560.00 221,000.00 หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ราคาที่เสนอ 220,500.- หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง พิจารณาจากเกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 4/2564 ลว. 12 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563
3/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณถนนสายแยกจากถนน ประชาวัฒนา 2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 102,492.00 102,492.00 1.บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสรัคชั่น จำกัด ราคา 102,492 บาท บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสรัคชั่น จำกัด ราคา 102,492 บาท คุณสมบัตตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 9 ต.ค. 2563
- จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ซอยมารวย หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 431,210.00 430,140.00 หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 429,000.00 บาท หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 429,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.ข.6/12/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563
- จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2336 ตอนหนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.14+327-กม.14+941 (บ้านโนนขี้ตุ่น-บ้านหลักเหลี่ยม) ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาสมเด็จ (หน่วยบริการนามน 484,710.00 484,710.00 หจก.นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 484,600.00 บาท หจก.นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 484,600.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.ข.6/15/2564 ลว. 28 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.41+728-กม.43+279 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 1,828,630.00 1,828,630.00 1.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 1,810,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 1,827,560.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 1,828,630.00 บาท
1.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 1,810,000.00 บาท ยืนยันราคา 1,810,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข กปภ.ข.6/13/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)/22/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าหมู่บ้านพี.เอส.โฮม 3 มิตรภาพ เฟส 2 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 3,120,673.00 3,120,673.00 1. หจก.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) เสนอราคา 3,115,000.00
2. หจก.ภักดีปรีชา คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 3,118,673.00
3. หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 3,120,120.00
4. หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคา 3,120,500.00
หจก.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 ต.ค. 2563
551/2563 จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณทางแยกยี่สาร – หมู่ที่ 7 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 4,670,200.00 4,670,200.00 บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 3,245,245.00 บาท
บริษัท วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด จำนวน 3,131,000.00 บาท
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด จำนวน 3,876,000.00 บาท
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด จำนวน 3,332,000.00 บาท
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด จำนวน 3,899,500.00 บาท
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด จำนวน 2,970,000.00 บาท
บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด จำนวน 3,175,000.00 บาท
หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ จำนวน 4,050,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง จำนวน 2,949,900.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง จำนวน 3,170,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามวังวิทยา จำนวน 4,997,036.67 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด จำนวน 3,829,999.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ จำนวน 2,747,760.00 บาท
บริษัท พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 2,800,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ จำนวน 2,747,760.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/14/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 8 ต.ค. 2563
110/2563 จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 3,792,000.00 3,792,000.00 บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 2,599,599.00 บาท
บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน 2,496,500.00 บาท
บริษัท วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด จำนวน 3,080,000.00 บาท
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด จำนวน 3,147,000.00 บาท
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด จำนวน 2,773,000.00 บาท
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด จำนวน 3,166,500.00 บาท
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด จำนวน 2,780,000.00 บาท
บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด จำนวน 2,578,000.00 บาท
หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ จำนวน 3,310,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร จำนวน 3,256,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง จำนวน 2,699,900.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง จำนวน 2,740,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามวังวิทยา จำนวน 4,057,513.88 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด จำนวน 3,292,222.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ จำนวน 2,442,810.00 บาท
หจก.จักรมณี การโยธา จำนวน 3,450,700.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ จำนวน 2,442,810.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/15/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 8 ต.ค. 2563
4/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ) 1,318,383.80 1,318,383.80 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ) ราคา 1,318,383.80 บาท ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ) ราคา 1,318,383.80 บาท ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ) รอทำสัญญา 8 ต.ค. 2563
- งานบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี-อ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง 161,570.00 161,570.00 บริษัท รัตนชล วิศวกรรม จำกัด/161,000 บริษัท รัตนชล วิศวกรรม จำกัด/161,000 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 010/2564 ลว. 20 ต.ค. 2563 8 ต.ค. 2563