จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประจำปี 2564 หจก.เมืองนางอิควิพเม้นท์ หมู่ที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 382,993.00 353,943.16 หจก.124 คอนสตรัคชั่น และราคาที่เสนอ 353,100 บาท หจก.124 คอนสตรัคชั่น และราคาที่ตกลง 353,100 บาท เสนอราคาต่ำสุด 1/2564 ลว. 20 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาวางท่อขยายขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (เฟส 1) หมู่ที่ 3 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอวสามพราน จังหวัดนครปฐม 452,008.00 410,000.00 หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง เสนอราคา 409,500.00 บ่ท หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 14 ต.ค. 2563
01/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 440,492.61 440,492.61 บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด ราคา 440,000.00 บาท บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด ราคา กปภ.ศรช. 03/2564 ลว. 19 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563
กปภ.ข.1/070/2563 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ จำนวน 15 สถานี กปภ.สาขาพัทยา(พ) สำหรับปีงบประมาณ 2564 5,730,389.28 5,593,951.44 หจก.ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง 5,459,100.- บาท
บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด 5,588,000.- บาท
หจก.ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง ถูกต้่องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/006/2564 ลว. 22 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 223,071.08 223,071.08 ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ รอทำสัญญา 12 ต.ค. 2563
15/2563 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจ. ที่ดี แอสเชท หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 1,013,617.00 919,398.00 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสยาม การโยธา (๒๐๑๘)
2บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด
3 บริษัท วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด
4 บริษัท สปอนด์เทค จำกัด
5 บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล
7 บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสยาม การโยธา (๒๐๑๘) ผู้เสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กปภ.ศรช. 02/2564 ลว. 14 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยคุ้มชายทุ่ง หมู่ 3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 258,843.24 258,843.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส ทู วาย วอเตอร์ 2014 ราคาที่เสนอ 258,800.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส ทู วาย วอเตอร์ 2014 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาสุโขทัย 3/2564 ลว. 19 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563
- งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว Ø 1/2 นิ้ว ให้กับ น.ส.แซ่บู้ แซ่อึ้ง โครงการบรรจงเฮ้าส์บางใบไม้ 2 ซ.กำนันชื่น ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 372,457.00 330,000.00 หจก.ภุชงค์โปรเซอร์วิส เสนอราคา 330,000.- บาท หจก.ภุชงค์โปรเซอร์วิส เสนอราคารายเดียว กปภ.สาขา สฎ.2/2564 ลว. 14 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563
- งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน) โครงการฟินแลนด์ ช่วงที่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 205,407.00 180,000.00 หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคา 180,000.- บาท หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคารายเดียว กปภ.สาขา สฎ.3/2564 ลว. 14 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563
- งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ น.ส.มัทนา ธีรนาทอัครวงศ์ โฉนดที่ดิน เลขที่ 51355 บริเวณถนนอิสลามบำรุง 2 ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหว่ัดสงขลา 222,318.00 203,689.00 หจก.บัวมังกร คอนสทรัคชั่น ราคาที่เสนอ 203,000.-บาท หจก.บัวมังกร คอนสทรัคชั่น ราคาที่ตกลงกัน 203,000.-บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สด.2/2564 ลว. 12 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท เอกวัฒน์ ทรานสปอร์ต จำกัด บริเวณหมู่ที่ 15 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 295,013.00 270,151.00 หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 270,151.00 บาท หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง 270,000.00 บาท เนื่องจากราคาที่ตกลงต่ำกว่าราคากลาง กปภ.บปก.7/2564 ลว. 12 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563
กปภ.ส.นว.4/2563 งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ โครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 1,558,186.00 1,558,186.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทอง ก่อสร้าง เสนอราคา 998,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิทรงชัย เสนอราคา 1,080,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ เสนอราคา 1,220,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา & แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 1,240,000.00 บาท
5. พิจิตร พี.พี. ก่อส้ราง เสนอราคา 1,350,000.00 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฌอ นครสวรรค์ เสนอราคา 1,405,000.00 บาท
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวาณิ เสนอราคา 1,455,000.00 บาท
8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด เสนอราคา 1,488,888.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทอง ก่อสร้าง ราคาที่ตกลง 998,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.นว.1/2564 ลว. 26 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563
02/2562 จ้างงานจ้างเหมาทาสีหอถังสูง สถานีสูบจ่ายน้ำบางพระ (คลองห้วยกรุ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 140,000.00 140,000.00 นายสมชาย รัฐพลสกุล ราคา 140,000.00 บาท นายสมชาย รัฐพลสกุล ราคา กปภ.ศรช.46/2563 ลว. 18 ส.ค. 2563 12 ต.ค. 2563
03/2563 จ้างงานซ่อมแซมมาตรวัดน้ำหลักพร้อมระบบบันทึกข้อมูล (Data Logger)/ส่งข้อมูล GSM สถานีผลิตน้ำบางพระ ๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 136,211.10 136,211.10 บริษัท วรพัช 18 จำกัด ราคา 136,000.00 บาท บริษัท วรพัช 18 จำกัด เกณฑ์ราคา กปภ.ศรช. 52/2563 ลว. 14 ก.ย. 2563 12 ต.ค. 2563
- เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 29 คัน ระยะเวลาเช่า 1 เดือน 558,058.50 558,058.50 บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ราคาที่เสนอ 558,058.50บาท บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ราคาที่ตกลงเช่า 558,058.50บาท มีคุณลักษณะที่ กปภ. กำหนด และวงเงินงบประมาณและวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 12 ต.ค. 2563
- เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 30 คัน ระยะเวลาเช่า 1 เดือน 551,157.00 551,157.00 บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 551,157.00บาท บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)ราคาที่ตกลงเช่า 551,157.00บาท มีคุณลักษณะที่ กปภ. กำหนด และวงเงินงบประมาณและวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 12 ต.ค. 2563
- ซื้อผงปูนคลอรีนชนิด ๖๕% (แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์) บรรจุถังละ ๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๘๘๗ ถัง พร้อมขนส่งให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 2,182,907.00 2,182,907.00 1.บจก.วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ เสนอราคา 1,619,147.45
2.บจก.พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 1,721,649.26
3.หจก.คศา เสนอราคา 1,902,615.-
บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เกณฑ์ราคา กปภ.ข.6/ซ.02/2564 ลว. 28 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563
กปภ.ข.8/3/2564 ผงปูนคลอรีนชนิด 65% (แคลเซียมไฮโปคลอไรด์) จำนวน 518 ถัง พร้อมขนส่ง 1,191,659.00 1,191,659.00 1.บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ราคา 947,230.34 บาท
2.บริษัท ดรากอนอล จำกัด ราคา 1,069,721.80 บาท
3. บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคา 1,152,029.41 บาท
บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ราคา 947,230.34 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และราคาต่ำสุด กปภ.ข.8/4/2564 ลว. 9 พ.ย. 2563 9 ต.ค. 2563
- ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส4/2563 2,003,573.99 2,003,573.99 - - อยู่ในเกณฑ์ที่ กปภ.ยอมรับได้ รอทำสัญญา 9 ต.ค. 2563
- ซื้อขายน้ำดิบ สำหรับ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 4,200,000 ลูกบาศก์เมตร 44,490,600.00 44,490,600.00 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)/31,779,000.00 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)/31,779,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติเพียงรายเดียว 019/2564 ลว. 23 พ.ย. 2563 9 ต.ค. 2563
กปภ.ข.8/30/2563 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากโครงการฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข 24 สายนากระแซง ถึง เดชอุดม ถึง วารินชำราบ ถึง อุบลราชธานี (ช่วงสะพานเสรีประชาธิปไตย ถึง วารินชำราบ) กปภ.สาขาอุบลราชธานี 5,467,700.00 5,467,700.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคา 4,278,930.00 บาท
2.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 4,789,000.00 บาท
3.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ ราคา 4,900,000.00 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 4,940,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคา 4,278,930.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศ และราคาต่ำสุด กปภ.ข.8/8/2564 ลว. 2 พ.ย. 2563 9 ต.ค. 2563
กปภ.ข.5/27/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลองชี-เขาวิเศษ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 6,778,000.00 6,778,000.00 1.หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง เสนอราคา 4,173,000.00 บาท
2.หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 เสนอราคา 4,690,000.00 บาท
3.หจก.สินสุวรรณการโยธา เสนอราคา 4,830,000.00 บาท
4.บริษัท ไทยเจริญฉวาง จำกัด เสนอราคา 4,947,000.00 บาท
5.บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด เสนอราคา 5,100,000.00 บาท
6.บริษัท โยธาธนวัฒน์ จำกัด เสนอราคา 5,150,000.00 บาท
7.หจก. อ.เอียด การโยธา เสนอราคา 5,899,999.00 บาท
หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.5/10/2564 ลว. 5 พ.ย. 2563 9 ต.ค. 2563
107/2563 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 9,196,500.00 9,196,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 11:39:59.544 ) 5,880,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ( เวลาเสนอราคา 16:26:01.393 ) 6,488,000.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:06:57.135 ) 6,752,000.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:26:13.271 ) 7,156,500.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 11:39:59.544 ) 5,880,000.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/16/2564 ลว. 28 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563
2/2564 จ้างเหมางานวางท่อประปา สำหรับ บริษัท สิริพัชรนันท์ จำกัด โครงการไดมอนด์ วิลล์ ศาลายา (เฟส 8) หมู่ 2 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 221,560.00 221,000.00 หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ราคาที่เสนอ 220,500.- หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง พิจารณาจากเกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 4/2564 ลว. 12 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563
3/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณถนนสายแยกจากถนน ประชาวัฒนา 2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 102,492.00 102,492.00 1.บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสรัคชั่น จำกัด ราคา 102,492 บาท บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสรัคชั่น จำกัด ราคา 102,492 บาท คุณสมบัตตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 9 ต.ค. 2563