จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
12/63 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของ นายวิทยา นิมิตสถาพร ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 147,967.54 147,967.54 หจก.ส.ศุภมิตรวิศวการ เสนอราคา 147,900 บาท หจก.ส.ศุภมิตรวิศวการ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาแม่สอด 18/2563 ลว. 29 มิ.ย. 2563 21 ต.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อออกจากงานก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอนเชียงยืน-คำใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.29+976-กม.30+372 และตอน 2 ระหว่าง กม.28+954-กม.29+630 อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 741,510.00 750,440.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 740,000.00 บาท
2.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 740,400.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ราคาที่เสนอ 745,000.00 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอต่ำสุด 740,000.00 บาท และได้ยืนยันราคา 740,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข กปภ.ข.6/14/2564 ลว. 28 ต.ค. 2563 21 ต.ค. 2563
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณเกาะม่วง ซอย5 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 307,691.00 307,691.00 หจก.ปาสาณพงศ์ เสนอราคา 307,691.00 บาท หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่ตกลง 307,691.00 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.2/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 21 ต.ค. 2563
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายวิรุฬห์ ตันติอาภา บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 133,877.00 115,000.00 หจก.อ.การประปา เสนอราคา 115,000.00 บาท หจก.อ.การประปา ราคาที่ตกลง 115,000.00 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.1/2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 21 ต.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 372 ตอน ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ ระหว่าง กม.0+790-กม.5+190 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 13,734,520.00 13,739,884.55 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ 13,680,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี 13,700,000.- บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 13,715,000.- บาท
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด 13,729,000.- บาท
หจก.นวรรณ ราคาที่ตกลงจ้าง 13,630,000.- บาท ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/007/2564 ลว. 22 ต.ค. 2563 21 ต.ค. 2563
- งานวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย 370,391.00 247,400.00 หจก.ราชวงศ์ธน ราคาที่เสนอ247,400 บาท หจก.ราชวงศ์ธน ราคาที่ตกลงจ้าง 247,400 บาท คุณสมบัติครบถ้วน ปข.1/2564 ลว. 26 ต.ค. 2563 21 ต.ค. 2563
94/2563 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี, ปากท่อ, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, บ้านโป่ง, ท่ามะกา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราณบุรี, กุยบุรี, บางสะพาน, สวนผึ้ง, พนมทวน และเลาขวัญ 73,982,764.00 73,982,764.00 บริษัท โปรซี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวน 73,743,298.56 บาท
บริษัท วารินทร์ โพรวินเชียล จำกัด (ไม่ผ่านการพิจารณาผลด้านเทคนิค)
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) จำนวน 73,935,338.40 บาท
บริษัท โปรซี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวน 73,665,522.42 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/5/2564 ลว. 30 ต.ค. 2563 21 ต.ค. 2563
1/2564 จ้างเหมาสูบจ่ายน้ำสถานีจ่ายน้ำโคกสูง สถานีจ่ายน้ำท่านางหอม สถานีจ่ายน้ำ สนงกปภ.สาขาสงขลา งบประุมาณ 2564 1,430,055.00 1,430,055.00 หจก.คลีน พาวเวอร์ เอ็นจิเนียร์ ราคาที่เสนอ 1,422,993.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.คลีน พาวเวอร์เอ็นจิเนียร์ ราคาต่ำกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 21 ต.ค. 2563
2/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สถานที่และดูแลสวนหญ้าให้กปภ.สาขาสมเด็จ 154,080.00 154,080.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 154,080.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัดราคาที่เสนอ 154,080.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.สด./2/2564 ลว. 7 ต.ค. 2563 21 ต.ค. 2563
6/2563 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลักขนาด 500 มม. กปภ.สาขาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1,241,200.00 1,241,200.00 1. บจก.โฟลว์มิเตอร์ไทย ราคาที่เสนอ 790,896.00 บาท
2.บจก. เอสที ดี ไซต์อิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่เสนอ 935,001.00 บาท
3. บจก. ดีดีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,157,000.00 บาท
4. บจก. ยูเอชเอ็ม ราคาที่เสนอ 1,228,88.00 บาท
5. หจก.ศรเสน่ห์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 1,240,100.00 บาท
บจก. โฟลว์มิเตอร์ไทย เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 20 ต.ค. 2563
1/2564 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 11,564,700.00 11,564,700.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 09:44:24.427 ) 7,843,100.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 13:26:36.194 ) 7,888,800.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:28:11.784 ) 7,914,400.00
บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:09:44.024 ) 7,999,888.00
หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ ( เวลาเสนอราคา 15:37:24.979 ) 10,620,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 09:44:24.427 ) 7,843,100.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/27/2564 ลว. 9 พ.ย. 2563 20 ต.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข สพ. 3087 ระหว่าง กม. 3+200 ถึง กม. 5+000 ด้านซ้ายทาง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 1,028,270.00 1,020,000.00 บจก.บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,009,000.-
บจก.ส.ธนสหกาญจน์ ราคาที่เสนอ 1,019,000.-
หจก.เมืองทองรุ่งเรือง ราคาที่เสนอ 1,020,000.-
บจก.บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,009,000.- เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/24/2564 ลว. 5 พ.ย. 2563 20 ต.ค. 2563
มท 5521030/พิเศษ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 11/2 นิ้ว สำหรับอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต ถ.รัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 142,594.00 120,290.00 หจก.ส.เรืองชัยการประปา หจก.ส.เรืองชัยการประปา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและคุณสมบัติตรงตามที่กปภ.ต้องการ กปภ.ส.รอ9/2564 ลว. 14 ต.ค. 2563 20 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาเมทัลชีส จำนวน 1 รายการ 192,332.50 192,332.50 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายคอนสตรัคแอนด์ซัพพลาย และราคาที่เสนอ 192,332.50 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายคอนสตรัคแอนด์ซัพพลาย และราคาที่ตกลง 192,332.50 บาท เนื่องจากไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 20 ต.ค. 2563
กปภ.ข.9/35/2563 งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 5,355 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 11,448,240.30 11,448,240.30 บจก. ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ เสนอราคา ๑๑,๔๔๘,๒๔๐.๓๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บจก. ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ ผ่านคุณสมบัติ รอทำสัญญา 19 ต.ค. 2563
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 984,448.83 984,448.83 - - - รอทำสัญญา 19 ต.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรให้กับ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 หลัง บริเวณศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 152,257.57 139,000.00 หจก.สุธากรุ๊ป หจก.สุธากรุ๊ป ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.มร.ที่23/2562 ลว. 30 ก.ย. 2563 19 ต.ค. 2563
4/2564 งานวางท่อขยายเขตประปาให้ นายเสกสรรค์ แตงแก้ว ม.9 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 111,903.00 111,903.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมนวิศวกรรม (1992) ราคา 111,903 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมนวิศวกรรม (1992) ราคา 111,903 บาท คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 19 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ชีล เคมีคอล หมู่ที่ 3 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 257,293.00 232,000.00 บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 19 ต.ค. 2563
กปภ.ข.1-071/2563 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต กปภ.สาขาตราด สำหรับปีงบประมาณ 2564 5,835,560.12 3,324,860.22 บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 3,228,890.- บาท บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด ราคาที่ตกลง 3,220,000.- บาท เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่เนื่องจากทาง กปภ.สาขาตราด มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการต่อไป กปภ.ข.1/008/2564 ลว. 26 ต.ค. 2563 19 ต.ค. 2563
กปภ.ข.1-004/2564 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินในสถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาบ้านบึง สำหรับปีงบประมาณ 2564 3,683,821.68 3,683,821.68 บริษัท รักษาความปลอดภัย ก.ก้องกังวาน การ์ด จำกัด 2,517,768.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย กฤชกร คุ้มภัย จำกัด 2,851,596.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอ็น.เอ็น.การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3,029,400.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ปานะโชค การ์ด จำกัด 3,057,000.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี โอ ที อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 3,400,000.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จำกัด 3,459,321.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ จำกัด 3,523,600.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์ แอนด์ เซอร์วิส 3,550,000.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮคลาส เอสแอนด์เอส เซอร์วิส จำกัด 3,603,631.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพีเอจี จำกัด 3,649,994.58 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ก.ก้องกังวาน การ์ด จำกัด ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 19 ต.ค. 2563
- จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภาย ของ กปภ.สาขาแม่ริม 179,760.00 179,760.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เคเคยู การ์ด จำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัย เคเคยู การ์ด จำกัด ถููกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.มร.ที่20/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 19 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาดูแลความสะอาด ตัดหญ้า บริเวณพื้นที่สำนักงาน,สถานีผลิตน้ำ,สถานีสูบน้ำแม่ริม 1 และ 2 สถานีเสริมแรงดัน 4 สถานี ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 205,440.00 205,440.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เคเคยู การ์ด จำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัย เคเคยู การ์ด จำกัด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.มร.ที่21/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 19 ต.ค. 2563
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.- ก.ย. 2563) 0.00 0.00 - - - รอทำสัญญา 16 ต.ค. 2563
- ซื้อมาตรวัดน้ำ Electromagnetic พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ปีงบประมาณ 2564 213,465.00 213,465.00 บจ.ยูเอชเอ็ม เสนอราคา 213,465.- บาท บจ.ยูเอชเอ็ม ราคาที่ตกลง 213,465.- บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 16 ต.ค. 2563