จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.ข.9/33/2563 งานจัดซื้อสารส้มก้อน จำนวน 977,300 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 7,476,833.65 7,476,833.65 ๑. บจก. อินเตอร์พรีทีฟ เสนอราคา ๗,๔๒๔,๕๔๘.๑๐ บาท
๒. บจก. นำชัยอุตสาหกรรม เสนอราคา ๗,๔๕๕,๙๑๙.๔๓ บาท
บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๒๔,๕๔๘.๑๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.9/14/2564 ลว. 21 ต.ค. 2563 28 ก.ย. 2563
- งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.หัวเตย จากริมคลองชลประทานบริเวณบ้านนายปราโมทย์ ปิ่นเพชร ถึงบ้านนายแก้ว หมู่ที่ 6 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 422,520.00 422,000.00 หจก.ต.ปทีปต์ เสนอราคา 420,466.- บาท หจก.ต.ปทีปต์ เสนอราคารายเดียว กปภ.สาขา สฎ.43/2563 ลว. 29 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563
จ.4468.1/63 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยแม่เตย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 326,244.00 326,244.00 หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 326,244.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง ราคาเท่ากับงบประมาณ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รอทำสัญญา 28 ก.ย. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร หมู่ที่ 4 ถนนตรัง - สิเกา ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 435,000.00 435,000.00 นางสาวสุภาวดี เพียรดี/406,500.00 นางสาวสุภาวดี เพียรดี เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สข.ตร.46/2563 ลว. 28 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563
13/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่บ้าน จ.พัฒนา หมู่ 3 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 757,560.00 734,568.87 หจก.กรงทอง 888 ราคาที่เสนอ 488,888 บาท
หจก.สุธา กรุ๊ป ราคาที่เสนอ 490,000 บาท
หจก.เชียงใหม่เอกพัฒน์ คอนสตรัคชั่น 523,900 บาท
หจก.อาณาทิพย์ ราคาที่เสนอ 579,599 บาท
บจ.บี เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 599,599 บาท
บจ.เสร็จสรรพ ราคาที่เสนอ 650,000 บาท
หจก.กรงทอง 888 ราคาที่ตกลง 488,800 บาท ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขา ชม.(พ) 5/2564 ลว. 14 ต.ค. 2563 28 ก.ย. 2563
94/2563 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี, ปากท่อ, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, บ้านโป่ง, ท่ามะกา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราณบุรี, กุยบุรี, บางสะพาน, สวนผึ้ง, พนมทวน และเลาขวัญ 73,982,764.00 73,982,764.00 บริษัท โปรซี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวน 73,743,298.56 บาท
บริษัท วารินทร์ โพรวินเชียล จำกัด (ไม่ผ่านผลพิจารณาด้านเทคนิค)
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) จำนวน 73,935,338.40 บาท
บริษัท โปรซี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวน 73,700,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/5/2564 ลว. 30 ต.ค. 2563 28 ก.ย. 2563
- งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผลิตน้ำ ณ หน่วยบริการท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 125,190.00 125,190.00 นายนพพร ศักดิ์รัตน์ ราคาที่เสนอเป็นเงิน 117,000.-บาท นายนพพร ศักดิ์รัตน์ คุณสมบัติเหมาะสม กปภ.สาขาไชยา 13/2563 ลว. 29 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563
- งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ผ่านการใช้งานสภาพดี จำนวน 5 เครื่อง 115,560.00 115,560.00 1.หจก.เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคา 115,560 บาท
2.ชิคเก้นธุรกิจ เสนอราคา 120,000 บาท
3.หาดใหญ่ โอเอ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคา 156,000 บาท
หจก.เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ราคา 115,560 บาท เสนอราคาต่ำสุด 1/64 ลว. 7 ต.ค. 2563 28 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปาทั้งระบบ (กรณีเหมาจุด) ณ สถานีผลิตน้ำลำทับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม 240,000.00 240,000.00 นายสุชาญ แก้วยงค์ ราคาที่เสอน 240,000.00 บาท นายสุชาญ แก้วยงค์ ราคาที่ตกลงจ้าง 240,000.00 บาท คุณสมบัติครบถ้วน กปภ.ส.คท.1/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 28 ก.ย. 2563
- จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ หน่วยบริการคลองพน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108,480.00 108,480.00 นายหมาด พยายาม ราคาที่เสนอ 108,480.00 บาท นายหมาด พยายาม ราคาที่ตกลงจ้าง 108,480.00 บาท คุณสมบัติครบถ้วน ใบสั่งจ้าง เลขที่ 77/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563
- จ้างดูแลทำความสะอาดอาคาร ของกปภ.สาขาแม่ริม 132,348.00 132,348.00 บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.มร.ที่22/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563
- งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 192,600.00 192,600.00 บจก.รักษาความปลอดภัยดีเลิศซีเคียวริคอร์ ราคาที่เสนอ 192,600 บาท บจก.รักษาความปลอดภัยดีเลิศซีเคียวริคอร์ ราคาที่เสนอ 192,600 บาท เกณฑ์ราคา กปภ.สาขาสีคิ้ว 28/2563 ลว. 28 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563
. จ้างทำความสะอาดอาคารบริเวณโดยรอบสำนักงาน กฝภ.2 ปีงบประมาณ 2564 154,080.00 154,080.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 154,080 บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 154,080 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 2/2564 ลว. 9 ต.ค. 2563 28 ก.ย. 2563
. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณและอาคารสำนักงาน กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 ปีงบประมาณ 2564 308,160.00 308,160.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชย์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 308,160 บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชย์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 308,160 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 1/2564 ลว. 9 ต.ค. 2563 28 ก.ย. 2563
กจห.38/2563 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 309,006,370.00 307,271,900.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวินัยก่อสร้าง 219,699,997.- บาท
2. กิจการร่วมค้า ไฮโดร-วรรธน์สรร กาญจนบุรี 229,680,000.- บาท
3. บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด 234,843,600.- บาท
4. บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด 237,000,000.-บาท
5. บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด 238,000,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวินัยก่อสร้าง 219,699,997.- บาท
ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 25 ก.ย. 2563
กจห.47/2563 ลว.20 พฤษภาคม 2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา – (ทับปุด) อำเภอเมืองพังงา – ทับปุด จังหวัดพังงา (ครั้งที่ 2) 216,326,287.00 216,321,900.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวินัยก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 168,600,000.- บาท
2.บริษัท ไทยเจริญฉวาง จำกัด ราคาที่เสนอ 168,758,000.- บาท
3.กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พังงา ราคาที่เสนอ 177,000,000.- บาท
4.บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 190,362,516.78 บาท
5.บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด ราคาที่เสนอ 216,321,900.- บาท
บริษัท สุวินัยก่อสร้าง จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 168,599,900.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณและราคากลาง รอทำสัญญา 25 ก.ย. 2563
กจห.54/2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก - (ตากใบ) (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส) อำเภอสุไหงโก-ลก - แว้ง - ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 317,359,860.00 314,035,370.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชอบการประปา 303,899,902.- บาท
2. บริษัท เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด 314,000,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชอบการประปา 303,899,902.- บาท ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กจห.91/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563
กจห.67/2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 348,603,860.00 348,600,650.00 บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด และราคาที่เสนอ 347,599,900 บาท บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด และราคาที่ตกลง 344,999,993 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 25 ก.ย. 2563
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บ้านยางเครือ หมู่ 6 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 143,763.00 143,763.00 หจก.คูณทรัพย์วอเตอร์ การโยธา เสนอราคา 143,763.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) หจก.คูณทรัพย์ การโยธา พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.สขบณ.16/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563
กปภ.ข.7 งานติดตั้งและวางท่อประปาให้แก่โครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 785,722.76 785,722.76 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งชัยไปป์ 716,900.-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวแดง วิศวกรรมก่อสร้าง 717,970.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเบศ อินเตอร์เทรด 717,900.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งชัยไปป์ 716,900.- เกณฑ์ราคา กปภ.ข.7/219/2563 ลว. 28 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563
- งานซ่อมท่อแตก-รั่ว บ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 138,083.68 138,083.68 บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 138,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 138,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด กปภ.อด.52/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยประมง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 302,900.00 300,591.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.877/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563
- งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ผลิตสูบจ่ายน้ำ ณ โรงสูบน้ำแม่ข่ายไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 375,570.00 375,570.00 นายนฤพนธ์ ฟองมณี ราคาที่เสนอเป็นเงิน 351,000.-บาท นายนฤพนธ์ ฟองมณี คุณสมบัติเหมาะสม กปภ.สาขาไชยา 11/2563 ลว. 29 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563
- งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ผลิตสูบจ่ายน้ำ ณ โรงสูบน้ำหน่วยบริการท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 375,570.00 375,570.00 นายสมชาย พุทธรัตนัง ราคาที่เสนอเป็นเงิน 351,000.-บาท นายสมชาย พุทธรัตนัง คุณสมบัติเหมาะสม กปภ.สาขาไชยา 12/2563 ลว. 29 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563
- ซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 พร้อมขนส่ง จำนวน 699,400 กิโลกรัม สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 4,815,683.73 4,815,683.73 บริษัท ท่าไทย จำกัด
เสนอราคา 4,815,683.73 บาท
บริษัท ท่าไทย จำกัด
รับราคาที่ 4,796,974.78 บาท
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ รอทำสัญญา 24 ก.ย. 2563