จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.บฉ.004/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมางานตอดตั้งท่อและอุปกรณ์ภายในโรงสูบแรงสูง 676,240.00 676,240.00 1.บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 530,000
บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.055/2563 ลว. 10 เม.ย. 2563 13 พ.ค. 2563
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณโรงเรียนไร่ดอน ห้วยชำระกา หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 453,697.00 453,697.00 หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่เสนอ 453,697.00 บาท หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่ตกลง 453,697.00 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.56/2563 ลว. 15 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563
1/2563 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) กำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาแม่สาย จำนวน 4 แห่ง 696,000.00 696,000.00 หจก.ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง ราคาที่เสนอ 278,000.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
อุดมมงคล ราคาที่เสนอ 296,975.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
หจก.เชียงรายเทคนิคการก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 310,000.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
หจก.ทองพูน เอส วาย แอล วอเตอร์ ราคาที่เสนอ 489,000.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
หจก.รัศมีจันทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 618,600.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
บริษัท ซีเอ็มเค เอ็นจิเทค จำกัด ราคาที่เสนอ 630,000.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 13 พ.ค. 2563
- จ้างงานตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเนิดไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 369,150.00 369,150.00 บจก.ไอยรา อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 369,150.-บาท บจก.ไอยรา อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 369,150.-บาท ราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินในการจัดจ้าง กปภ.ข.4/56/2563 ลว. 28 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ.สาขาหนองบัวแดง/5/2563 โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก กปภ.สาขาหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 254,660.00 254,660.00 บริษัท พี เอ็น ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 254,660.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัท พี เอ็น ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 254,660.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในงานจ้างเหมาและราคาที่เสนอไม่เกินกำหนดราคากลาง รอทำสัญญา 13 พ.ค. 2563
- จ้างก่อสร้างงานขุดสระเก็บน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน (เพิ่มเติม) กปภ.สาขาเมืองพล ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล โดยวิธีคัดเลือก 18,042,982.00 18,042,982.00 1.หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 18,000,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย ราคาที่เสนอ 18,022,010.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริภูมิการโยธา ราคาที่เสนอ 18,040,000.00 บาท
1.หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 18,000,000.00 บาท ต่อรองราคาลดลง เป็นเงิน 17,976,000.00 บาท ดังนั้น ราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิน 17,976,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.6/85/2563 ลว. 14 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563
- โครงการวางท่อส่งน้ำดิบ(ชั่วคราว) จากขุมเชิงทะเลซอย 4ไปยังสถานีผลิตน้ำบางโจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 3,728,300.00 3,158,400.00 -หจก.ทรัพย์นทีทอง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 3,158,400.00 บาท (ลดราคาคงเหลือ 3,158,000.00 บาท) - หจก.ทรัพย์นทีทอง เอ็นจิเนียริ่ง ราคาตกลงจัดจ้าง 3,158,000.00 บาท คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และราคาที่เสนอไม่สูงกว่าวงเงินในการจัดจ้าง กปภ.ข.4/54/2563 ลว. 20 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563
- งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายปรมินทร์ แซ่ลิ่ม บริเวณถนนประชาบำรุง ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 189,648.00 172,071.00 หจก.บัวมังกร คอนสทรัคชั่น ราคาที่เสนอ 170,000.- บาท หจก.บัวมังกร คอนสทรัคชั่น ราคาที่ตกลง 170,000.-บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สด.12/2563 ลว. 5 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563
54/2563 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณวัดโพธิ์แจ้ ถึงถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 19,586,350.00 19,586,000.00 บริษัทสยามปทุมกรุ๊ป จำกัด 10,714,000 บาท
หจก.ไทยศรีสะเกษ 16,120,000 บาท
บริษัทบีเทรดดิ้ง จำกัด 12,111,222 บาท
หจก.อึ้งแซเฮง 14,400,000 บาท
บริษัทสยามปทุมกรุ๊ป จำกัด 10,714,000 บาท คุณสมบัติครบถ้วน ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/72/2563 ลว. 24 เม.ย. 2563 12 พ.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนเลียบคลองเจดีย์บูชา ซอยเทศบาล 11/2 หมู่ 7, หมู่ 1 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 476,150.00 476,000.00 บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 472,000 บาท บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 472,000 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/129/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563 12 พ.ค. 2563
80/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท อู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 2,310,000.00 1,837,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร ( เวลาเสนอราคา 15:09:27.311 ) 1,240,000.00
บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:00:53.146 ) 1,410,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทอง(2004) ( เวลาเสนอราคา 15:09:32.520 ) 1,445,000.00
บริษัท อาร์.โอ.ยู. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:16:08.498 ) 1,456,929.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:22:17.314 ) 1,536,000.00
บริษัท ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:33:05.379 ) 1,799,999.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร ( เวลาเสนอราคา 15:09:27.311 ) 1,240,000.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/128/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563 12 พ.ค. 2563
- โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการเดอะทาวน์เฟส 2 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 380,159.00 380,159.00 บริษัทขุนพลพัฒนาการจำกัด ราคาที่เสนอ 380,000.- บริษัทขุนพลพัฒนาการจำกัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รอทำสัญญา 12 พ.ค. 2563
- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขาศีขรภูมิ น.สำโรงทาบ 483,640.00 483,640.00 1.หจก.สิงห์ชัยรุ่งเรือง (2000) / 483,000 บาท 1.หจก.สิงห์ชัยรุ่งเรือง (2000) / 483,000 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ศข.3/2563 ลว. 12 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563
25/2562 จ้างเหมานิติบุคคลปกิบัติงานทำความสะอาด 158,798.70 158,798.70 บริษัท เจ อาร์ วอเตอร์ เทส จำกัด บริษัท เจ อาร์ วอเตอร์ เทส จำกัด ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 พ.ค. 2563
30/2562 จ้างนิติบุคคลช่วยปฎิบัตงานด้านงานอำนวยการ 338,879.70 338,879.70 บริษัท เจ อาร์ วอเตอร์ เทส จำกัด บริษัท เจ อาร์ วอเตอร์ เทส จำกัด ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 พ.ค. 2563
05/2563 จ้างนิติบุคคลช่วยปฎิบัตงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 232,564.50 232,654.50 บริษัท เจ อาร์ วอเตอร์ เทส จำกัด บริษัท เจ อาร์ วอเตอร์ เทส จำกัด ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 พ.ค. 2563
- งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตเร่งด่วน สถานีผลิตน้ำแปลงยาว กปภ.สาขาบางคล้า 5,350,000.00 5,351,028.03 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี 5,300,000.00
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5,180,000.00
บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด 5,339,300.00
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5,180,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/078/2563 ลว. 22 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563
กจห.31/2563 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2) 27,925,155.32 27,925,155.32 1.มาตรวัดน้ำทางกล ค่า R ≥ 50 ขนาด ศก. 15 มม. ชนิดใบพัด ไม่รวมอุปกรณ์
- บจก.ยูเอชเอ็ม เสนอราคา 24,216,240.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- บจก.จินดาสุข คอมเมอร์เชียลฯ เสนอราคา 24,869,487.84 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.มาตรวัดน้ำทางกล ค่า R ≥ 50 ขนาด ศก. 20 มม. ชนิดใบพัด รวมอุปกรณ์
- บจก.จินดาสุข คอมเมอร์เชียล เสนอราคา 1,467,735.05 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- บจก.ยูเอชเอ็ม เสนอราคา 1,471,763.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.มาตรวัดน้ำทางกล ค่า R ≥ 50 ขนาด ศก. 25 มม. ชนิดใบพัด รวมอุปกรณ์
- บจก.จินดาสุข คอมเมอร์เชียล เสนอราคา 507,270.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- บจก.ยูเอชเอ็ม เสนอราคา 508,972.25 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.มาตรวัดน้ำทางกล ค่า R ≥ 50 ขนาด ศก.40 มม. ชนิดใบพัด รวมอุปกรณ์
- บจก.ยูเอชเอ็ม เสนอราคา 390,579.96 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- บจก.จินดาสุข คอมเมอร์เชียล เสนอราคา 391,393.16 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1.มาตรวัดน้ำทางกล ค่า R ≥ 50 ขนาด ศก. 15 มม. ชนิดใบพัด ไม่รวมอุปกรณ์
- บจก.ยูเอชเอ็ม รับราคา 23,330,280.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.มาตรวัดน้ำทางกล ค่า R ≥ 50 ขนาด ศก. 20 มม. ชนิดใบพัด รวมอุปกรณ์
- บจก.จินดาสุข คอมเมอร์เชียล รับราคา 1,466,392.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.มาตรวัดน้ำทางกล ค่า R ≥ 50 ขนาด ศก. 25 มม. ชนิดใบพัด รวมอุปกรณ์
- บจก.จินดาสุข คอมเมอร์เชียล รับราคา 507,270.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.มาตรวัดน้ำทางกล ค่า R ≥ 50 ขนาด ศก.40 มม. ชนิดใบพัด รวมอุปกรณ์
- บจก.ยูเอชเอ็ม รับราคา 390,579.96 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัทฯ เสนอเป็นราคาที่ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 8 พ.ค. 2563
กปภ.ข.5/14/2563 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างถนนท่อระบายน้ำ และพื้นทางเท้า ถนนทางเข้าสถานีจ่ายน้ำด่านนอก ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา 28,169,890.00 28,169,890.00 1.บจก.ศรีไทยวารี เสนอราคา 19,200,000.00 บาท
2.หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง เสนอราคา 23,689,800.00 บาท
3.บจก.โยธาธนวัฒน์ เสนอราคา 24,790,000.00 บาท
4.หจก.เทวสหกิจการก่อสร้าง ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
บจก.ศรีไทยวารี เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 พ.ค. 2563
พิเศษ/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา โฉนดเลขที่ 23975 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร 155,192.00 155,192.00 หจก.อิทธิอุบล เสนอราคา 155,000.00 บาท หจก.อิทธิอุบล เสนอราคา 155,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7/57/2563 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (ระยะเร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,987,100.00 6,933,600.00 บจก.เอเชีย อินฟราสตัรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ 6,413,580.-,หจก.124 คอนสตรักชั่น 6,925,468.-, บจก.ต.พิชิตชัย 6,890,000.-, หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 6,922,900.-บาท บจก.เอเชีย อินฟราสตัรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ 6,413,580.- เกณฑ์ราคา กปภ.ข.7/144/2563 ลว. 27 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
พิเศษ/2563 งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อในกิจกรรมน้ำสูญเสีย,ยกเลิกท่อเดิมซ้ำซ้อนกับท่อเมนที่วางใหม่หมดสภาพใช้งานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร 165,850.00 165,850.00 หจก.ย.ยักษ์ วิศวกรรม เสนอราคา 165,850 บาท หจก.ย.ยักษ์ วิศวกรรม เสนอราคา 165,850 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 พ.ค. 2563
- จ้างก่อสร้าง งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว , ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ ณ สถานีจ่ายน้ำบ้านทุ่ม ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 413,020.00 413,020.00 1.หจก.โชคปลาทอง ราคาที่เสนอ ๔๑๓,๐๒๐.๐๐ บาท หจก.โชคปลาทอง ราคาที่เสนอ ๔๑๓,๐๒๐.๐๐ บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดังนั้น ราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.ข.6/86/2563 ลว. 15 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
- งานก่อสร้างและติดตั้งแพสูบน้ำแรงต่ำทดแทนแพสูบน้ำเดิมที่ชำรุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ (น.พนมไพร) อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 5,564,000.00 5,412,060.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ ราคาที่เสนอ 5,409,500 บาท
2.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 5,410,000 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 5,410,990 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ ราคาที่เสนอ 5,409,500 บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน 5,405,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.6/80/2563 ลว. 13 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)/14/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการหมู่บ้าน ที สเปซ พรีโม่ ของ บริษัท ที สเปซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถนนมิตรภาพ 11 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 919,426.00 919,426.00 บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 899,999.-
ภักดีประชา คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 917,000.-
บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 909,000.-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 919,130.-
บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 899,999.- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 พ.ค. 2563