จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.บฉ.005/2563 จ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองโรงกรองน้ำมาบข่า 1,000 ลบ.ม/ชม. จำนวน 5 บ่อ 754,350.00 754,350.00 บ.เอสเอสไอเค 2015 จำกัด บ.เอสเอสไอเค 2015 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.082/2563 ลว. 1 มิ.ย. 2563 15 พ.ค. 2563
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท เคซีแกรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 8 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 436,037.00 399,926.00 หจก.สองก่อสร้าง/399,900 บาท หจก.สองก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินราคากลาง อย.15/2563 ลว. 7 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
- งานวางท่อส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บริเวณสถานีผลิตน้ำไพรสะเดา – สถานีจ่ายน้ำเขาย้อย ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 5,350,000.00 5,350,000.00 หจก.ธนศานติก่อสร้าง 5,345,000
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง 5,340,000
บจก.เพาว์เวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง 5,328,600
บจก.เพาว์เวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง 5,328,600 ราคาต่ำสุด คุณสมบัติครบถ้วน กปภ.ข.3/106/2563 ลว. 8 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 212 บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมือง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย โดยวิธีคัดเลือก 1,715,965.49 1,715,900.00 1.หจก.124 คอนสตรัคชั่น 1,715,210 บาท
2.บจก.เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค 1,715,900 บาท
3.หจก.บี.เอ็ม สุวรรณะชัย 1,712,000 บาท
หจก.บี.เอ็ม สุวรรณะชัย 1,712,000 บาท ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.7/139/2563 ลว. 21 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
4/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาหนองแค 1,070,000.00 1,070,000.00 1.หจก.เขลางค์สุวรรณ เสนอราคา 973,700 บาท
2.บจ.เอสเอสไอเค 2015 เสนอราคา 1,045,925 บาท
3.บจ.พร้อมวอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ เสนอราคา 1,035,011 บาท
หจก.เขลางค์สุวรรณ ราคาต่ำสุด กปภ.สาขาหนองแค 14/2563 ลว. 5 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
- โครงการขยายเขตน้ำประปาภูมิภาค บ้านกุดกว้าง ม.8 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 300,500.00 300,500.00 บริษัทขุนพลพัฒนาการจำกัด ราคาที่เสนอ 300,500.- บริษัทขุนพลพัฒนาการจำกัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รอทำสัญญา 14 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาโพนพิสัย 172,270.00 172,270.00 บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย 172,270.- บาท บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย 170,000.- บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เสนอราคาและ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 14 พ.ค. 2563
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท ซี.เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2548) จำกัด บริเวณโฉนดเลขที่ 13146 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 327,039.00 327,039.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิลันธน์ คอนสตรัคชั่น และราคาที่เสนอ 327,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิลันธน์ คอนสตรัคชั่น และราคาที่ตกลง 327,000.00 บาท เนื่องจากราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง กปภ.บปก.30/2563 ลว. 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
- งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นายณธรรศชาตรี สุขทวี 266/29 หมู่ 7 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 190,343.00 190,343.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ เสนอราคา 190,000.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ ราคาที่ตกลง 190,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.นว.11/2563 ลว. 15 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
- จ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๒ (Annual Report ๒๐๑๙) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒ (Sustainability Report ๒๐๑๙) การประปาส่วนภูมิภาค 395,900.00 395,900.00 บริษัท สไตล์ครีเอทีฟเฮ้าส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 395,900 บาท บริษัท สไตล์ครีเอทีฟเฮ้าส์ จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 395,900 บาท ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 14 พ.ค. 2563
- จ้างงานโครงการจัดการน้ำสะอาด ( Water Safety Plan : WSP ) กปภ.สาขาบางสะพาน 321,000.00 321,000.00 บริษัท อมรกานต์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท อมรกานต์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เกณฑ์การคัดเลือดราคาต่ำสุด และสามารถเข้าดำเนินการได้ทันที 7/2563 ลว. 25 มี.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
- จ้างงานขุดลอกบริเวณท่อทางดูดเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและขุดชักร่องน้ำที่ตื้นเขิน ปริมาตร 4,500 ลบ.ม. สถานีร่อนทอง 143,800.00 143,800.00 หจก.ชนาธิป แทรกเตอร์เซอร์วิส หจก.ชนาธิป แทรกเตอร์เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และสามารถเข้าดำเนินการได้ทันที เนื่องจากเกิดปัยหาภัยแล้งในพื้นที่ 8/2563 ลว. 25 มี.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
- จ้างถ่ายพิมพ์เขียว 101,384.64 101,384.64 หจก.วชิรศรีราชานคร หจก.วชิรศรีราชานคร ราคาที่ตกลง 101,384.64 บาท ใช้ราคาล่าสุด และมีความพร้อมในการรับจ้างถ่าย รอทำสัญญา 14 พ.ค. 2563
กจห.29/2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยการใช้งานระบบสารสนเทศของการประปาส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๒) 18,295,700.00 18,295,700.00 บริษัท เอวิเทค ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 18,250,000.-บาท บริษัท เอวิเทค ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 18,250,000.-บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 13 พ.ค. 2563
โดยวิธีคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 283,550.00 283,550.00 ๑. กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตา จำนวน ๑ เครื่อง บจก. รัชมอร์ พรีซิชั่น ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท / บจก. ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ ๒๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. เครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ และความเป็นกรด - ด่าง ชนิดตัวเลข จำนวน ๑ เครื่อง บจก. ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ ๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท / บจก. เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท
๓. เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน ๑ เครื่อง บจก. ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท / บจก. เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ๑๕,๙๔๓.๐๐ บาท
๑. กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตา จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. เครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ และความเป็นกรด - ด่าง ชนิดตัวเลข จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ผ่านคุณสมบัติและราคาต่ำสุด กปภ.ข.9/52/2563 ลว. 8 มิ.ย. 2563 13 พ.ค. 2563
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว แบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ เครื่อง 321,000.00 321,000.00 บริษัท ไพร์มโฟลว์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง บริษัท ไพร์มโฟลว์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติ กปภ.ข.9/41/2563 ลว. 22 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563
- งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 บริเวณหมู่ที่ 5,6,7 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 15,222,100.00 14,068,000.00 หจก. บางน้อยสถาปัตย์ ราคาที่เสนอ 13,760,200 บาท
หจก. ธนศานติก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 13,888,000 บาท
หจก. ปราณบุรีก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 13,968,000 บาท
หจก. เมืองทองรุ่งเรือง ราคาที่เสนอ 14,000,000 บาท
หจก. บางน้อยสถาปัตย์ ราคาที่เสนอ 13,760,200 บาท คุณสมบัติครบถ้วน และต่ำกว่าราคากลาง กปภ.ข.3/100/2563 ลว. 27 เม.ย. 2563 13 พ.ค. 2563
62/2563 จ้างเหมา ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคบ้านโป่ง 9,095,000.00 8,612,858.00 หจก.เจริญยิ่งยง 8,333,000
หจก.ธนศานติก่อสร้าง 8,548,880
หจก.เจริญยิ่งยง 8,333,000 ราคาต่ำสุดคุณสมบัติครบถ้วน กปภ.ข.3/101/2563 ลว. 30 เม.ย. 2563 13 พ.ค. 2563
3/2563 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ2563 โครงการวางท่อขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน ซอยสิทธิศักดิ์บำรุง - ดอนธงชัย บ้านหัน หมู่ที่1 ถนนโพธิ์ศรี ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (งบประมาณเทศบาลตำบลสว่างแดนดินอุดหนุน) 203,000.00 204,362.88 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครวิวัฒน์ก่อสร้าง เลขที่ 10 หมู่ที่ 8 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครวิวัฒน์ก่อสร้าง เลขที่ 10 หมู่ที่ 8 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 มีความพร้อมด้านบุคคลากรและท่ออุปกรณ์สามารถแจ้งลงมือทำงานได้ทันที รอทำสัญญา 13 พ.ค. 2563
57/2563 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีแม่ข่ายกาญจนบุรี กปภ.สาขากาญจนบุรี 2,782,000.00 2,782,000.00 บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,079,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทูเอ เพาเวอร์ ราคาที่เสนอ 2,277,777 บาท
บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค ราคาที่เสนอ 2,621,500 บาท
คุณสมบัติครบถ้วน และต่ำกว่าราคากลาง บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,079,000 บาท กปภ.ข.3/92/2563 ลว. 20 เม.ย. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ.ข.6/35/2563 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาภูเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,739,820.00 1,739,820.00 1.บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,200,540.00 บาท
2.บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,304,865.00 บาท
1.บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,200,540.00 บาท เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขฯ และเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.6/93/2563 ลว. 8 มิ.ย. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ลานออกกำลังชุมชนบ้านโนนสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 321,000.00 321,000.00 หจก.โอภาชาติการโยธา 321,000 บาท หจก.โอภาชาติการโยธา 319,800 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา กปภ.ข.7/135/2563 ลว. 22 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ลานออกกำลังชุมชน 1.บ้านหนองอ้อใต้ หมู่่ที่1 2.บ้านหนองอ้อ หมู่ที่2 3.บ้านศรีชมชื่น หมู่ที่3 4.บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 321,000.00 321,000.00 หจก.โอภาชาติการโยธา 321,000 บาท หจก.โอภาชาติการโยธา 319,800 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา กปภ.ข.7/136/2563 ลว. 22 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง 470,265.00 470,265.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 470,285.33 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 460,000 บาท เชิญชวนให้รับเสนอราคาและ กปภ.ข.๗ อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 13 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 491,023.00 491,023.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 491,093.62 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 490,000 บาท เชิญชวนให้รับเสนอราคาและ กปภ.ข.๗ อนุมัติรับราคา กปภ.ข.7/150/2563 ลว. 29 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563