จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- จ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบพัฒนาระบบประปารองรับพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 26,750,000.00 26,723,000.00 กลุ่มบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมแนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และราคาที่เสนอ 26,550,000 บาท กลุ่มบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมแนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และราคาที่ตกลง 26,550,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด รอทำสัญญา 19 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม 312,440.00 312,440.00 หจก.เปรมศรี 2000 ราคา 310000 หจก.เปรมศรี 2000 ราคา 310000 เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 19 พ.ค. 2563
- จ้างเหมาซ่อมบำรุงมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำแรงสูง CVM01MK สถานีผลิตน้ำมาบข่า 119,305.00 119,305.00 บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.070/2563 ลว. 22 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563
- จ้างเหมาซ่อมบำรุงมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ RTM10KL สถานีสูบน้ำดิบบ้านค่าย 223,630.00 223,630.00 บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.071/2563 ลว. 22 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563
กปภ.บฉ.006/2563 จ้างเหมาขุดขยายเพิ่มความจุสระพักน้ำดิบคลองบางไผ่ กปภ.สาขาบ้านฉาง 1,284,000.00 1,284,000.00 บ. ป.เจริญทรัพย์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย บ. ป.เจริญทรัพย์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.080/2563 ลว. 1 มิ.ย. 2563 19 พ.ค. 2563
68/2563 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ หมู่ที่ 5,4,6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 958,720.00 958,000.00 บจก.บีเทรดดิ้ง 622,622
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ 679,640
บจก.ส.บุญวุวรรณ 738,000
บจก.เพาเวอร์พรูฟเอ็นจิเนียริ่ง 750,000
หจก.เจริญยิ่งยง 787,000
บจก.บีเทรดดิ้ง 622,622 คุณสมบัติครบถ้วน ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/109/2563 ลว. 12 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563
59/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนหมายเลข3168 ตั้งแต่จุดดันลอดสามแยกลุ่มโพธิ์ ถึง บ้านพักแช่มชื่นปราณ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 9,630,000.00 9,630,000.00 หจก.เมืองทองรุ่งเรือง 5,670,000
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ 5,778,000
บจก.สิริวิวรรธน์ 6,489,000
หจก.อึ้งแซ่เฮง 7,600,000
บจก.ฐานดำรงค์ 9,300,000
หจก.เมืองทองรุ่งเรือง 5,670,000 คุณสมบัติครบถ้วนราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/102/2563 ลว. 7 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ หมู่ 11 บ้านโรงงาน ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 329,848.00 329,848.00 หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 329,000 บาท หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 329,000 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 18 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) กม.372+300 ถึง กม.372+820 (ด้ารซ้ายทาง) บริเวณบ้านโป่ง ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน 325,280.00 325,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าพลังทรัพย์ 324,000.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าพลังทรัพย์ 324,000.- บาท เเป้นผู้ได้รับการเชิญชวนเสนอราคา และ กปภ.ข.7อนุมัติรับราคาที่เสนอ กปภ.ข.7/141/2563 ลว. 19 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563
48/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ ว่าที่ ร.ต.นิติ ลิ้มประยูร หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 148,147.00 148,147.00 1.บริษัท กุลวิชญ์ชลบุรี จำกัด ราคา 148,147 บาท บริษัท กุลวิชญ์ชลบุรี จำกัด ราคา 148,147 บาท คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 18 พ.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหย่อมใหญ่ หมู่ 2 ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย กปภ.สาขาสวรรคโลก 199,902.00 199,902.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามมิตรการประปา ราคาที่เสนอ 199,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามมิตรการประปา เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สว.3/2563 ลว. 25 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563
กปภ.ข.1-052/2563 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตเร่งด่วน สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน กปภ.สาขาพนมสารคาม 24,610,000.00 24,606,833.19 บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 24,570,000.-บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี 24,600,000.- บาท
บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด 24,606,000.- บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 24,570,000.-บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 18 พ.ค. 2563
- จ้างเหมาวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ น.ส.ธิดารัตน์ รัชรานันท์ บ้านเลขที่ 157 หมู่ที่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมต 287,796.00 262,000.00 บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง วิธิเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 18 พ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยบ้านนายวีระ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 175,436.00 175,000.00 หจก.นครศรีทวีวัฒน์ 175,000 บาท หจก.นครศรีทวีวัฒน์ - กปภ.สข.ปปส.30/2563 ลว. 18 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยหนองยายอิน ๑/๔ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 246,454.00 246,000.00 หจก.ป.ใบเฟริน์ 246,000 บาท หจก.ป.ใบเฟริน์ - กปภ.สข.ปปส. 31/2563 ลว. 18 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563
79/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนบ้านห้วยแห้ง-สถานีจ่ายน้ำทับสะแก ม.1 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 1,284,000.00 1,263,000.00 บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด จำนวน 997,770 บาท
บริษัท ไทบ้าน พัฒนา จำกัด จำนวน 1,136,700 บาท
บริษัท พีเคบี เอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น จำกัด จำนวน 780,472.77 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด จำนวน 952,999 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร จำนวน 840,000 บาท
บริษัท พีเคบี เอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น จำกัด จำนวน 780,472.77 บาท เสนอราคาต่ำสุด คุณสมบัติครบถ้วน กปภ.ข.3/130/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563 15 พ.ค. 2563
- งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาหนองบัวแดง 2,809,820.00 2,809,820.00 1.บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 2,719,820.00 บาท
2.บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 2,809,820.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 2,809,820.00 บาท
1.บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 2,719,820.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและปฏิติบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.6/94/2563 ลว. 4 มิ.ย. 2563 15 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2563 บริเวณสามแยก ทล.212-บ้านหนองขาม อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ 243,960.00 243,000.00 หจก. บี.เอ็ม.สุวรรณชัย 242,890 บาท หจก. บี.เอ็ม.สุวรรณชัย 241,830 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ กปภ.ข.7/140/2563 ลว. 21 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
โดยวิธีคัดเลือก งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่สาย อำเภอแม่สาย-แม่จัน-เชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ระยะเร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย 26,752,140.00 26,750,000.00 ๑. หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา ๒๖,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์ ยินดีลดราคาคงเหลือ ๒๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. หจก. ลำปาง เอส.เค เสนอราคา ๒๖,๗๕๒,๑๔๐.๐๐ บาท
๓. หจก. สุธา กรุ๊ป เสนอราคา ๒๖,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทวีทรัพย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.9/48/2563 ลว. 29 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
กปภ.ข.2/71/2563 ก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ 856,000.00 856,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช เอส บี คอนสตรัคชั่นแอนด์ ซัพพลาย 849,000 บาท 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช เอส บี คอนสตรัคชั่นแอนด์ ซัพพลาย 849,000 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 พ.ค. 2563
05/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดินบน จากสี่แยกซอย 12 ถึงสี่แยกพนาวัลย์ฝั่งขวา ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 2,971,000.00 2,967,033.00 1.บริษัท ดีดีเอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 2,600,000.- บาท
2.บริษํท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 2,076,288.-บาท
3.บริษํท ไทยแฟบริเคท พีอีไพพ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,432,967.06.- บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล ราคาที่เสนอ 2,120,000.- บาท
5.ห้างหุ้นส่วยจำกัด หนองปรือ ราคาที่เสนอ 1,869,000.- บาท
6.บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,876,000.-บาท
7.บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,824,000.- บาท
8.บริษัท แอลดีซี กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 1,540,000.- บาท
9.บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ราคาที่เสนอ 1,850,000.- บาท
บริษัท แอลดีซี กรุ๊ป จำกัด ราคา 1,540,000.- บาท ราคาต่ำที่สุด กปภ.ศรช. 35/2563 ลว. 8 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
10/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายเขาดินบน – มาบเสม็ดแดง ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 2,735,000.00 2,730,236.00 บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 2,050,176.00.- บาท
บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,695,000.00.- บาท
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,950,000.00.- บาท
บริษัท แอลดีซี กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 1,540,000.00.- บาท
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ราคาที่เสนอ 1,540,000.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย ราคาที่เสนอ 2,000,000.00.- บาท
หจก.ธนกรธารา ราคาที่เสนอ 2,320,700.00.- บาท
บริษัท ช.สมบูรณ์ทรัพย์ขนส่งและการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 1,915,000.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดช่างไทยพัฒนา ราคาที่เสนอ 1,829,900.00.- บาท
ครอบครัวเดียวกัน ราคาที่เสนอ 1,888,000.00.- บาท
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ราคา 1,540,000.00.- บาท ราคาต่ำที่สุด กปภ.ศรช. 36/2563 ลว. 25 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
09/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดิน ซอย 2 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 1,469,000.00 1,468,000.00 บริษัท ปุณจิราก่อสร้าง จำกัด ราคาที่เสนอ 955,000.00.- บาท
บริษัท ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,449,999.00.- บาท
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,135,099.00.- บาท
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ราคาที่เสนอ 957,000.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย ราคาที่เสนอ 1,000,000.00.- บาท
หจก.ธนกรธารา 23/04/2563 ราคาที่เสนอ 1,245,000.00.- บาท
บริษัท ช.สมบูรณ์ทรัพย์ขนส่งและการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 1,030,000.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดช่างไทยพัฒนา ราคาที่เสนอ 1,039,990.00.- บาท
บริษัท ปุณจิราก่อสร้าง จำกัด ราคา 955,000.00.- บาท ราคาต่ำที่สุด กปภ.ศรช.37/2563 ลว. 27 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
08/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณสายหลังวัดหนองค้อ หมู่ที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 1,429,000.00 1,428,000.00 บริษัท ปุณจิราก่อสร้าง จำกัด ราคาที่เสนอ 930,000.00.- บาท
บริษัท ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ1,399,999.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสยาม การโยธา (2018) ราคาที่เสนอ 906,000.00.- บาท
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,090,000.00.- บาท
บริษัท แอลดีซี กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 1,250,000.00.- บาท
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ราคาที่เสนอ 970,000.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย ราคาที่เสนอ 1,000,000.00.- บาท
หจก.ธนกรธารา ราคาที่เสนอ 1,213,800.00.- บาท
บริษัท ช.สมบูรณ์ทรัพย์ขนส่งและการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 1,000,000.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดช่างไทยพัฒนา ราคาที่เสนอ 1,280,000.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสยาม การโยธา (2018) ราคา 906,000.00.- บาท ราคาต่ำที่สุด กปภ.ศรช.38/2563 ลว. 29 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
8853 งานจ้างเหมาทอยสูบน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาศรีราชา 507,822.00 507,822.00 บริษัท .เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส ราคาที่เสนอ 464,657.13.- บาท บริษัท .เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส ราคา 464,657.13.- บาท ราคาต่ำที่สุด กปภ.ศรช. 33/2563 ลว. 28 เม.ย. 2563 15 พ.ค. 2563