จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.ข.๘/จ.๓๙/๒๕๖๓ งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 445,120.00 445,120.00 บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 444,050.00 บาท บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 438,700.00 บาท บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง ยินดีปรับลดราคาจาก 444,050.00 บาท คงเหลือ 438,700.00 บาท กปภ.ข.8/88/2563 ลว. 14 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
- งานจ้างเหมาขุดลอกชักร่องน้ำอ่างเก็บน้ำลำพอก ขนาด 70x110x2.5 ม. เพื่อชักน้ำเข้าสู่จุดสูบน้ำดิบและกักเก็บน้ำให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ 374,500.00 374,500.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญทรัพย์อนันต์ 2020 และ ราคาที่เสนอ 350,000.- 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญทรัพย์อนันต์ 2020 และ ราคาที่เสนอ 350,000.- เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ศข.4/2563 ลว. 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
กปภ.กพ.13/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซ.นายน้อย ฆ้องชัย(ซ.ต้นโพธิ์) ,ซ.พิบูลย์พัฒนา ม.7 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 199,785.00 199,785.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดริร์นเฮาส์ กำแพงเพชร 2017 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 199,000.00 บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดริร์นเฮาส์ กำแพงเพชร 2017 ราคารวมเป็นเกณฑ์ กปภ.สาขา กพ.21/2563 ลว. 26 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
- จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ CVM02MK สถานีผลิตน้ำมาบข่า 118,663.00 118,663.00 บ. ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด บ. ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.073/2563 ลว. 27 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
- จ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระพักน้ำดิบ ใช้เครื่องสูบพญานาค ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 673,262.19 673,262.19 นายสมศักดิ์ จิตรบุตร เสนอราคาสุบน้ำ อัตรา 630 บาท/ชม./เครื่อง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
นายพเยาว์ พวงมาลัยทอง เสนอราคาสูบน้ำ อัตรา 635 บาท/ชม./เครื่อง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
นายพิเชษฐ์ สุขสวัสดิ์ เสนอราคาสูบน้ำ อัตรา 635 บาท/ชม/เครื่อง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
นายสมศักดิ์ จิตรบุตร เสนอราคาสุบน้ำ อัตรา 630 บาท/ชม./เครื่อง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และต่อรองราคาลดลงเหลือ 627 บาท/ชม./เครื่อง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กปภ.ฉช.18/63 ลว. 26 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
- โครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ น.ส.พัชราภรณ์ คูพัฒนาพิบูลย์ บ้านเลขที่ 266/4 ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 312,660.00 311,000.00 บจ.ทรีกนกเทรดดิ้ง 311,000 บจ.ทรีกนกเทรดดิ้ง 311,000 - 39/2563 ลว. 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
73/2563 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหน้าวัดทอง ถนนเศรษฐกิจ ถึง ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 15,109,470.00 15,100,000.00 บจก.สยามปทุมกรุ๊ป 8,686,000
บจก.ไทยแฟบริเคท พีอีไพพ์ 8,703,640
หจก.อึ้งแซ่เฮง 11,800,000
บจก.สยามปทุมกรุ๊ป 8,686,000 คุณสมบัติครบถ้วนราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/111/2563 ลว. 13 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
75/2563 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำย้อนกลับ สถานีผลิตน้ำบ้านลาด กปภ.สาขาเพชรบุรี 4,815,000.00 4,800,000.00 หจก.เอทูเอ เพาเวอร์ 4,144,444
บจก.ธาราเทค เอเชีย 4,263,950
บจก.พีเอสบี วอเตอร์ เทค 3,787,800
บจก.พีเอสบี วอเตอร์ เทค 3,787,800 คุณสมบัติครบถ้วนราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/112/2563 ลว. 15 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
- จ้างก่อสร้างงานติดตั้งปรับปรุง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขามหาสารคาม โดยวิธีคัดเลือก 1,311,820.00 1,262,600.00 1.บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,260,000.00 บาท
2.บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,262,600.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 1,311,820.00 บาท

1.บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,260,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.6/100/2563 ลว. 8 มิ.ย. 2563 20 พ.ค. 2563
49/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณถนนประชาวัฒนา 1/1 ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 466,403.00 466,403.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลปชัย ราคา 466,403 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลปชัย ราคา 466,403 บาท คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 20 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาด่านซ้าย 186,180.00 186,180.00 บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด 186,180.- บาท บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด 185,000.- บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เสนอราคาและ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ กปภ.ข.7/138/2563 ลว. 18 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
- จ้างงานติดตั้งและวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนายสกุล ณ นครพนม โฉนดที่ดินเลขที่ 83526 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 176,968.00 153,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวโชค การช่าง ราคาที่เสนอ 153,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวโชค การช่าง มีผู้มีประสพการณ์ในการทำงานและมีผลงานที่ดี รอทำสัญญา 20 พ.ค. 2563
2/2563 งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำของ บจก.แม่สอด เฮฟวี่ อินดัสทรี 858 หมู่ 1 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 386,380.73 386,380.73 หจก. ส.ศุภมิตรวิศวการ 385000 บาท หจก. ส.ศุภมิตรวิศวการ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.สาขาแม่สอด 2/2563 ลว. 21 ม.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
โดยวิธีคัดเลือก งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านอุมลอง หมู่ที่ ๔ และบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๘ ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน 3,110,000.00 3,110,000.00 ๑ หจก. ลำปาง เอส.เค เสนอราคา ๓,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท หจก. ลำปาง เอส.เค ยินดีลดราคาคงเหลือ ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒ หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา ๓,๑๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓ บจก. เชียงใหม่โฮมรีแพร์ เสนอราคา ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง เอส.เค. โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.9/43/2563 ลว. 28 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ สำนักงาน ปปท.เขตพื้นที่ 5 ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 208,566.41 192,000.00 หจก.สุธากรุ๊ป หจก.สุธากรุ๊ป ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.มร.12/2563 ลว. 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ Mr.DAVID ALEXANDER บ้านขัวโก หมู่ 5 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 222,056.43 208,000.00 หจก.เชียงใหม่กิตเพชรคอนสตรัคชั่น หจก.เชียงใหม่กิตเพชรคอนสตรัคชั่น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.มร.ที่11/2563 ลว. 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปาให้กับ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก บริเวณซอย18 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 298/29-298/7 หมู่ที่ 5 บ้านพระนอน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 148,000.00 148,000.00 หจก.บี.ที.ศรีวิชัย ก่อสร้าง หจก.บี.ที.ศรีวิชัย ก่อสร้าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.มร.ที่13/2563 ลว. 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
- ซ่อมท่อ SP Ø 900 มม. ปากซอยศรีวิชัย 22 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 142,048.18 142,048.18 หจก.ยูโรฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 142,000.- บาท หจก.ยูโรฮาร์ดแวร์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบสั่งจ้างเลขที่ 1165/2563 ลว. 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
7/2563 งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว,ติิดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร โรงกรองน้ำหน่วยบริการบ้านดอน ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาภูเขียว 376,000.00 376,000.00 หจก.กษมา ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 3760,000 บาท หจก.กษมา ซัพพลาย มีศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินงาน 9/2563 ลว. 7 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
- จ้างดูดตะกอนทรายกำจัดวัชพืช พร้อมขนย้าย ปริมาตร 3,200 ลบ.ม. บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำท่าพลา (คลองพุมดวง) เนื่องจากมีตะกอนและขยะมาทับถมปากรางชักน้ำดิบทำให้น้ำไหลเข้าปากรางชักน้ำดิบได้น้อยลง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 299,600.00 299,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็งบุญคอนสทรัคชั่น เสนอราคาเป็นเงิน 299,000.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็งบุญคอนสทรัคชั่น มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนด กปภ.สาขา สฎ.29/2563 ลว. 28 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
- โครงการวางท่อน้ำดิบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบจากบ่อพักน้ำ เทศบาลเมืองกะทู้(ชั่วคราว) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 1,443,678.63 1,441,046.91 -ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์นทีทอง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 1,441,000.00 บาท
-บริษัท เอ-ชิน เอ็นจเนียริ่ง จำกัด (ไม่ผ่านคุณสมบัติ)
-บริษัท ช.ชินกฤต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ไม่ผ่านคุณสมบัติ)
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์นทีทอง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 1,441,000.00 บาท
คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และราคาที่เสนอไม่สูงกว่าวงเงินในการจัดจ้าง

กปภ.ข.4/58/2563 ลว. 25 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563
- จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม.บริเวณ ซอยวัดราชบรรทม ม.2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 127,039.00 127,039.00 บจก.สุกัญญาโพรวายด์/127,039 บาท บจก.สุกัญญาโพรวายด์ ไม่เกินวงเงินราคากลาง 304/63 ลว. 19 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563
- งานผลิตน้ำประปาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลทรายขาว อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 44,790,200.00 44,812,112.06 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี 44,775,000 บาท
บริษัท เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด 44,780,000.- บาท
บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 จำกัด 44,790,000.- บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 44,750,000.- บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 44,700,000.- บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 19 พ.ค. 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2563 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายปูนคลอรีน พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม และงานท่ออุปกรณ์ระบบจ่ายสารละลายปูนคลอรีน (บ่อบาดาล) กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.หนองบัวแดง) ปีงบประมาณ 2563 276,702.00 276,000.00 บจก. สยามธารากิจ ราคาที่เสนอ 276,702 บจก.สยามธารากิจ ราคาที่ตกลง 275,998 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 19 พ.ค. 2563
โดยวิธีคัดเลือก งานค่าก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาแม่ขะจาน (หน่วยบริการวังเหนือ) อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 11,984,000.00 11,984,000.00 หจก. ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง เสนอราคา ๑๑,๙๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) หจก. ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง เสนอราคา ๑๑,๙๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผ่านคุณสมบัติ กปภ.ข.9/45/2563 ลว. 29 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563