จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ สำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย บริเวณ ซอยเทศบาล 17 และบริเวณข้างร้านโบนัสการเกษตร ถึงบ้านนางบุญญาพร สุดใจ บ้านนาราบ หมู่ที่ 1 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 466,865.00 466,865.00 หจก.ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา 466,000.00 บาท หจก.ประสงค์ทวีทรัพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่ กปภ.สาขาน่าน กำหนด กปภ.สาขาน่าน 14/2563 ลว. 26 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563
กปภ.ข.5 ซื้อมาตรวัดน้ำ 3/4 นิ้ว (ไม่รวมยูเนี่ยน) ปีงบประมาณ 2563 102,720.00 102,720.00 บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 102,720.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด ราคาที่ตกลง 102,720.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาไม่เกินวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ และผ่านคุณสมบัติ 101/63 ลว. 26 พ.ค. 2563 23 พ.ค. 2563
กจห.35/2563 โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์สำรองข้อมูลสำหรับระบบ CIS 3,317,000.00 3,317,000.00 1.บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จำกัด เสนอราคา 3,290,250.-บาท
2.บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 3,306,300.-บาท
บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จำกัด ราคา 3,258,150.-บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 22 พ.ค. 2563
กปภ.ข.4-47/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง(น.นาบอน) 43,798,310.00 43,798,310.00 -ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติพันธ์ การโยธา เสนอราคา 43,790,000.00 บาท -ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติพันธ์ การโยธา เสนอราคา 43,790,000.00 บาท คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด กปภ.ข.4/59/2563 ลว. 27 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ.สาขาพิบูลฯ 1/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสาย ข๗ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมภาคสาขาพิบูลมังสาหาร 1,388,000.00 1,388,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 837,810.00 บาท
2.บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด เสนอราคา 880,800.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวันซัพพลาย เสนอราคา 1,040,000.00 บาท
4.บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,150,000.00 บาท
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ เสนอราคา 1,180,000.00 บาท
6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด เสนอราคา 1,322,222.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 837,810.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศ รอทำสัญญา 22 พ.ค. 2563
- จ้างติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำ สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 0.00 480,583.00 บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด และราคาที่เสนอ 480,583.00 บาท บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด และราคาที่ตกลง 480,583.00 บาท เนื่องจากมีผู้รับจ้างเสนอราคาเพียงรายเดียว กปภ.บปก.31/2563 ลว. 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ.ข.๘/จ.๔๐/๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด ๒๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ น.กาบเชิง 429,070.00 429,070.00 บจก.โฟลว์มิเตอร์ไทย เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 406,600.00 บาท
บจก.วงศ์สกุล ไพพ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 417,193.00 บาท
บจก.จีเอ็มอี เทค เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 421,537.20 บาท
บจก.โฟลว์มิเตอร์ไทย เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 406,600.00 บาท บจก.โฟลว์มิเตอร์ไทย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.8/85/2563 ลว. 12 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
51/2563 งานจ้างเหมางานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร ประจำปี 2563 จำนวน 5 ชุด รวม 9 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 480,002.00 480,002.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคา 480,002.00 บาท
2.บริษัท พีเคเค ซีนิธ จำกัด ราคา 490,006.50 บาท
3.บริษัท ดิเอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด ราคา 494,019.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคา 480,002.00 บาท ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 22 พ.ค. 2563
- งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ 185,077.90 185,077.90 บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด เสนอราคา 185,077.90.- บาท บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 184,000.- บาท เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และอนุมัติรับราคา กปภ.ข.7/146/2563 ลว. 27 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง repeat order งานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 11 แห่ง :- กปภ.สาขาเชียงราย, แม่สาย, พะเยา, พาน, เทิง, เวียงเชียงของ, จุน, แพร่, ร้องกวาง, น่าน และท่าวังผา ระยะเวลา 3 เดือน 3,513,869.84 3,513,869.84 บจก. ฤทธิเดช เพาเวอร์ เสนอราคา 7.77 บาท/ราย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือรวมเป็นเงิน
๓,๕๑๓,๘๖๙.๘๔ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บจก. ฤทธิเดช เพาเวอร์ เสนอราคา 7.77 บาท/ราย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือรวมเป็นเงิน
๓,๕๑๓,๘๖๙.๘๔ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาต่ำสุดและราคาจ้างต่อหน่วยเดิมตามสัญญาจ้างเดิม กปภ.ข.9/47/2563 ลว. 29 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง repeat order งานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 12 แห่ง :- กปภ.สาขาลำปาง, เกาะคา, เถิน, บ้านโฮ่ง, แม่ฮ่องสอน, แม่สะเรียง, ฮอด, จอมทอง, เด่นชัย, แม่ขะจาน, ฝาง และ แม่แตง ระยะเวลา 3 เดือน 2,730,972.50 2,730,972.50 บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล เสนอราคา 8.25 บาท/ราย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือรวมเป็นเงิน
2,730,972.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล เสนอราคา 8.25 บาท/ราย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือรวมเป็นเงิน
2,730,972.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาต่ำสุดและราคาจ้างต่อหน่วยเดิมตามสัญญาจ้างเดิม กปภ.ข.9/46/2563 ลว. 29 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ.สาขาโชคชัย 11/2563 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองโชคชัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย 499,690.00 499,690.00 บริษัท สยามธารากิจ จำกัด
495,000 บาท
บริษัท สยามธารากิจ จำกัด
495,000 บาท
ราคาจัดจ้างดังกล่าวมีส่วนต่างจากราคาคิดเป็น 0.95 % ซึ่งไม่เกิน 15% กปภ.สาขาโชคชัย 10/2563 ลว. 25 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณโรงเรียนไร่ดอน ห้วยชำระกา หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 368,037.00 368,037.00 หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่เสนอ 368,037.00 บาท หจก.ปาสาณพงศ์ เสนอราคา 368,037.00 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.57/2563 ลว. 26 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
- จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ ม.ซิตี้โฮม ม.4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 135,676.00 135,676.00 บจก.สุกัญญาโพรวายด์/135,676 บาท บจก.สุกัญญาโพรวายด์ ไม่เกินวงเงินราคากลาง 307/63 ลว. 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
กปภ.ข.2/75/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 9 (ชุมชนนันทปัญญา) ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท 1,595,156.00 1,573,115.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิมล การโยธา 1,170,000.00
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 1,274,000.00
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 1,280,000.00
4.บริษัท ออน ทีม บิซซิเนส จำกัด 1,345,666.00
5.บริษัท ไทบ้าน พัฒนา จำกัด 1,400,000.00
6.บริษัท ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จำกัด 1,553,115.00
7.บริษัท รัตนสินธ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,570,813.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิมล การโยธา 1,170,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 21 พ.ค. 2563
กปภ.ข.2/78/2563 งานติดตั้งมาตรขนาด 300 มม. ชนิด Electromagnetic และชุดรับ - ส่งข้อมูลระบบ Real Time เพื่อรับ-ส่งน้ำระหว่าง กปภ.สาขาอ่างทอง - กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ 620,106.45 584,878.89 1.บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 357,000.00
2.บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 จำกัด 368,500.00
3.บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด 389,041.25
4.บริษัท พีพี มิเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด 447,260.00
5.บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด 467,903.00
6.บริษัท ไทบ้าน พัฒนา จำกัด 500,000.00
7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขลางค์สุวรรณ 527,000.00
8.บริษัท โทเทิ่ล อินสตรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด 579,321.67
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 357,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 21 พ.ค. 2563
กปภ.ข.2/77/2563 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 300 มม. ชนิด Electromagnetic รับ - ส่งน้ำ ระหว่าง กปภ.สาขาบ้านนา กับ กปภ.สาขานครนายก 535,000.00 528,047.04 1.บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 322,000.00
2.บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 จำกัด 332,500.00
3.บริษัท พีพี มิเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด 403,390.00
4.บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด 422,437.63
5.บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด 436,297.74
6.บริษัท ไทบ้าน พัฒนา จำกัด 500,000.00
7.บริษัท โทเทิ่ล อินสตรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด 511,122.41
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 322,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 21 พ.ค. 2563
กปภ.ข.2/76/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณจุดดันลอดทางรถไฟ ถึง พาราไดร์ รีสอร์ท ม.2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 3,638,000.00 1,263,884.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิมล การโยธา 947,000.00
2.บริษัท ออน ทีม บิซซิเนส จำกัด 1,099,666.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิมล การโยธา 947,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 21 พ.ค. 2563
- จ้างหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.สิรารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ (เฟส 2) หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 499,800.00 452,000.00 หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 21 พ.ค. 2563
กปภ.พน. / 63 งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ CVM 04 TP สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ กปภ.สาขาพนัสนิคม 109,000.00 109,000.00 บริษัท ซี เอ็น เอส เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 109,000.-บาท บริษัท ซี เอ็น เอส เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 109,000.-บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 21 พ.ค. 2563
กปภ.พน. / 63 งานจ้างเหมาย้ายเครื่องสูบน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำบนแพสูบน้ำดิบท่าลาด สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด กปภ.สาขาพนัสนิคม 379,850.00 379,850.00 บริษัท ซี เอ็น เอส เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 379,850.-บาท บริษัท ซี เอ็น เอส เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 379,850.-บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 21 พ.ค. 2563
- จ้างลงข้อความถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทางหนังสือพิมพ์ข่าวสด 100,000.00 100,000.00 บริษัท ข่าวสด จำกัด และราคาที่เสนอ 100,000 บาท บริษัท ข่าวสด จำกัด และราคาที่ตกลง 100,000 บาท เนื่องจากไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 21 พ.ค. 2563
50/2563 งานจ้างเหมางานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร ประจำปี 2563 จำนวน 6 ชุด รวม 12 รายการ 418,166.70 418,166.70 1.บริษัท ดิเอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด ราคา 418,166.70 บาท
2.บริษัท พีเคเค ซีนิธ จำกัด ราคา 427,251 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพร เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 422,008 บาท
บริษัท ดิเอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด ราคา 418,166.70 บาท ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 21 พ.ค. 2563
กปภ.ข.๘/จ.๔#/๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด ๒๕๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย หน่วยบริการบ้านกรวด 373,430.00 373,430.00 บจก.โฟลว์มิเตอร์ไทย เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 368,080.00 บาท
บจก.จีเอ็มอี เทค เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 370,220.00 บาท
บจก.วงศ์สกุล ไพพ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 371,290.00 บาท
บจก.โฟลว์มิเตอร์ไทย เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 368,080.00 บาท บจก.โฟลว์มิเตอร์ไทย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.8/90/2563 ลว. 27 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
กปภ.ข.๘/จ.๔๑/๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด ๒๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ น.บัวเชด 429,070.00 429,070.00 บจก.โฟลว์มิเตอร์ไทย เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 406,600.00 บาท
บจก.วงศ์สกุล ไพพ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 417,193.00 บาท
บจก.จีเอ็มอี เทค เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 421,537.20 บาท
บจก.โฟลว์มิเตอร์ไทย เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 406,600.00 บาท บจก.โฟลว์มิเตอร์ไทย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.8/86/2563 ลว. 12 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563