จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.ข.4-48/2563 งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. หน่วยบริการเชี่ยวหลานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ต.เชี่ยวหลาน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านตาขุน (น.เชี่ยวหลาน) 8,714,080.00 6,115,050.00 บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6,115,050.00 บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6,115,050.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.4/62/2563 ลว. 5 มิ.ย. 2563 27 พ.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสายแยก ทช.พบ.4024 - บ้านขลู่ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ระหว่าง กม. ที่ 11+628 ถึง กม. ที่ 16+538 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 2,878,300.00 2,878,000.00 บจก.ส.ธนสหกาญจน์ ราคาที่เสนอ 2,877,000
บจก.จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) ราคาที่เสนอ 2,873,000
บจก.บี.ดี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 2,862,000
บจก.บี.ดี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 2,862,000 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/135/2563 ลว. 9 มิ.ย. 2563 27 พ.ค. 2563
- โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บริเวณซอยนาหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 4,906,542.06 4,457,701.42 บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4,447,000.00 บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 พ.ค. 2563
22/2563 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำมวกเหล็ก และกลางดง การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 269,640.00 262,150.00 นายกิตติพงษ์ เพชรโสภณ เสนอราคา 245,000 บาท นายกิตติพงษ์ เพชรโสภณ เสนอราคา 245,000 บาท ราคาต่ำกว่าราคากลาง มล 22/2563 ลว. 21 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563
- งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาทุ่งสง 27,387,720.00 20,692,000.00 บจก.ทรีกนกเทรดิ้ง 20,692,000.00 บจก.ทรีกนกเทรดิ้ง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง และเสนอราคาไม่สูงกว่าราคากลาง กปภ.ข.4/60/2563 ลว. 27 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563
กปภ.ข.2/81/2563 งานติดตั้งมาตรขนาด ๓๐๐ มม. ชนิด Electromagnetic มาตรรับน้ำจาก กปภ.สาขานครนายก - กปภ.สาขาบ้านนา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา 613,789.46 597,974.35 1.บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 376,500.00
2.บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด 410,000.00
3.บริษัท พีพี มิเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด 449,111.20
4.บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด 485,399.05
5.บริษัท ไทบ้าน พัฒนา จำกัด 550,000.00
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 376,500.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 พ.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บริษัท ซี เอ็น แอสเส็ท โครงการ The Clifford (โซน 8) หมู่ 7 บ้านสันเหมือง ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 163,137.15 154,000.00 หจก.สุธากรุ๊ป หจก.สุธากรุ๊ป ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.มร.ที่14/2563 ลว. 27 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563
กปภ.ข.4-45/2563 งานซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,177,299.60 1,177,299.60 บจก.วี.เอส.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 734,020.00 บาท
บจก.บี.เอฟ.ทรานส์ฟอร์เมอร์กรุ๊ป ราคาที่เสนอ 799,999.00บาท
บจก.เจเอชเอ็ม พาวเวอร์ ราคาที่เสนอ 1,337,500.00บาท
บจก.วี.เอส.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศฯ และเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.4/65/2563 ลว. 16 มิ.ย. 2563 27 พ.ค. 2563
12/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณนายาง – ซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 339,000.00 339,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากร เทรดดิ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากร เทรดดิ้ง พิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด 12/2563 ลว. 29 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563
12/2563 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม-หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.223+158 กม.224+806 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 429,070.00 429,070.00 หจก.วัฒนเสริมกิจ ราคาที่เสนอ 428,000.00 บาท หจก.วัฒนเสริมกิจ ราคาที่ได้รับคัดเลือก 428,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่กำหนด 7/2563 ลว. 9 มิ.ย. 2563 27 พ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ เทศบาลเมืองบ้านฉาง บริเวณถนนสายเทศบาล 34/10 ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 162,900.00 162,900.00 หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.079/2563 ลว. 28 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563
- จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ RVM01BP และ RVM02BP สถานีสูบน้ำดิบคลองบางไผ่ 495,410.00 495,410.00 บ. ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด บ. ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.077/2563 ลว. 28 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563
- งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาพัทยา (พ), กปภ.สาขาแหลมฉบัง, กปภ.สาขาบ้านฉาง และกปภ.สาขาจันทบุรี 70,543,275.18 69,306,077.01 บริษัท เฟล็คซเน็ต จำกัด 70,478,059.68
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) 70,581,248.64
บริษัท เฟล็คซเน็ต จำกัด 69,306,077.01 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/084/2563 ลว. 11 มิ.ย. 2563 27 พ.ค. 2563
85/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร 642,000.00 642,000.00 บริษัท วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด จำนวน 622,000 บาท บริษัท วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด จำนวน 622,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน กปภ.ข.3/138/2563 ลว. 17 มิ.ย. 2563 27 พ.ค. 2563
กจห.36/25693 โครงการปรับปรุงสื่อสัญญาณระบบเครือข่าย (Network Upgrade) 29,960,000.00 29,960,000.00 1.บริษัท บลูโซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 29,860,000.-บาท
2.บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 29,900,000.-บาท
บริษัท บลูโซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 29,860,000.-บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 26 พ.ค. 2563
กปภ.ข.1-061/2562 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนสาย อ.สัตหีบ อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี จ.ระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 27,875,640.00 24,404,456.33 หจก.ธนกรธารา 20,000,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง 21,800,000.00
หจก.ธนกรธารา 20,000,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/004/2563 ลว. 3 ต.ค. 2562 26 พ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานกองทุนไฟฟ้า วางท่อเข้าโครงการขยายเขตประปาบริเวณถนนพยูน ซอย 1 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนพยูน 4 หมู่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 311,735.00 311,735.00 หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.078/2563 ลว. 28 พ.ค. 2563 26 พ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ เทศบาลเมืองบ้านฉาง บริเวณถนนสายเทศบาล 2/2 (ซอยหนองม่วง 2) หมู่ที่ 2 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 121,512.00 121,512.00 หจก. ศอลป์เรืองทรัพย์การช่าง หจก. ศอลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.075/2563 ลว. 27 พ.ค. 2563 26 พ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ เทศบาลเมืองบ้านฉาง บริเวณถนนสายเทศบาล 39/1 ซอย 19 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 178,631.00 178,631.00 หจก. ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง หจก. ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.074/2563 ลว. 27 พ.ค. 2563 26 พ.ค. 2563
- จ้างเหมาสูบทอยน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล (ครั้งที่ 3) 462,240.00 462,240.00 หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.072/2563 ลว. 26 พ.ค. 2563 26 พ.ค. 2563
กปภ.บค.8/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 1,912,341.45 1,912,341.45 หจก.นารายณ์เสริมกิจ การประปา 1,909,000.00 บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,912,000.00 บาท
หจก.สยามท่าพระก่อสร้าง 1,912,341.45 บาท
หจก.นารายณ์เสริมกิจ การประปา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บค.38/2563 ลว. 10 เม.ย. 2563 25 พ.ค. 2563
63057364138 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลหนองไม้แดงซอยบ้านเจ๊นก บ้านสมอกาฝาก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 249,876.00 249,876.00 หจก.หนองมนวิศวกรรม (1992) ราคาที่เสนอ 249,876.00 หจก.หนองมนวิศวกรรม (1992) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 25 พ.ค. 2563
- งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบริษัท พันธุ์พิมพ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โครงการ ฮิลล์ไซต์ แฮมเล็ต โฮมส์ 8 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 499,700.00 450,000.00 หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 430,000 หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 430,000 คุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลเสนอ กปภ.ข.3/136/2563 ลว. 9 มิ.ย. 2563 25 พ.ค. 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 โครงการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.7 351,709.00 351,709.00 บจก.เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ 351,709.- บจก.เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) ราคาที่ตกลง 351,709.- ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด กปภ.ข.7/151/2563 ลว. 4 มิ.ย. 2563 25 พ.ค. 2563
- เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 35 คัน ระยะเวลาเช่า 1 เดือน 675,116.50 675,116.50 บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 675,116.50บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ราคาที่ตกลงเป็นเงินทั้งสิ้น 675,116.50บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มีคุณลักษณะที่ กปภ. กำหนด และไม่เกินวงเงินงบประมาณ รอทำสัญญา 25 พ.ค. 2563