จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
3/2563 งานซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบเครื่องจักรกลระบบไฟฟ้า งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) กปภ.สาขาแพร่ 908,400.04 908,400.00 1. บจก.ถาวรพูนทรัพย์ อิเล็คทริค ราคาที่เสนอ 545,000.00 บาท
2. บจก.เอส.ดี.ซี.มอเตอร์ & เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 617,390.00 บาท
3.บจก.แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 658,050.00 บาท
4.บจก.คอนโทรล โฟล ราคาที่เสนอ 709,003.40 บาท
5.หจก.เอ็นอาร์พี ทรัพย์เจริญ ราคาที่เสนอ 777,000.00 บาท
6.บจก.เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 820,058.70 บาท
บจก.ถาวรพูนทรัพย์ อิเล็คทริค ผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.พร.7/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563 29 พ.ค. 2563
20/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหลังคาสถานีผลิตน้ำพรุกระจูด (ระบบ RO) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 628,300.79 628,300.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุยโลจิสติกส์ เสนอราคา 620,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุยโลจิสติกส์ ตกลงราคา 620,000.00 บาท ราคาต่ำสุด 18/2563 ลว. 16 มิ.ย. 2563 29 พ.ค. 2563
86/2563 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 400 ลบ.ม./ชม. สถานีสูบน้ำแรงต่ำกุยบุรี กปภ.สาขากุยบุรี 631,300.00 631,000.00 บจก. บี เอส บี วอเตอร์เทค ราคาที่เสนอ 403,390 บาท
บจก.เอ.พี.เกิดบุญ เทรคดิ้ง ราคาที่เสนอ 475,000 บาท
บจก. สหคิม มอเตอร์ ราคาที่เสนอ 500,000 บาท
บจก. บี เอส บี วอเตอร์เทค ราคาที่เสนอ 403,390 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/140/2563 ลว. 17 มิ.ย. 2563 29 พ.ค. 2563
63057203582 งานจ้างเหมา งานซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 1,158,810.00 1,158,810.00 1. บริษัท อินเตอร์ อินสตรูเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,152,818.00
2.บริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด ราคาที่เสนอ 1,134,200.00
3.บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,058,230.00
บริษัท อินเตอร์ อินสตรูเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,152,818.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
รอทำสัญญา 29 พ.ค. 2563
กปภ.พน. 41/ 63 งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยมและสถานีจ่ายน้ำพานทอง กปภ.สาขาพนัสนิคม 650,560.00 650,560.00 1.บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ เพาเวอร์ จำกัด เสนอราคา 552,976.-
2.บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 638,282.80
3.บริษัท โกโต วิศวกรรม จำกัด เสนอราคา 644,728.50
1.บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ เพาเวอร์ จำกัด เสนอราคา 552,976.- เสนอราคาต่ำสุด มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 29 พ.ค. 2563
- จ้างปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จำนวน 3 รายการ 27,000.00 27,000.00 นายพรชัย จินดาอร่าม (เอ็นซี คอมพิวเตอร์)
เสนอราคา 27,000 บาท
นายพรชัย จินดาอร่าม (เอ็นซี คอมพิวเตอร์)
เสนอราคา 27,000 บาท
- ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 95/63 ลว. 2 มิ.ย. 2563 29 พ.ค. 2563
- เช่าระบบผลิตน้ำขนาด 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมผลิตน้ำประปาส่งให้ กปภ.สาขาพัทยา(พ) 13,687,440.00 14,997,120.00 บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด 13,687,440.- บาท บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด 12,546,820.- บาท เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติ รอทำสัญญา 29 พ.ค. 2563
5542023/17.63 จ้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสำนักงานและบ้านพัก พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2” จำนวน 8 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง หมู่ 8 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 312,119.00 273,300.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ราคาที่เสนอ 273,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ราคาที่ตกลง 273,000.00 บาท พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 17/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563 29 พ.ค. 2563
5542023/19.2563 จ้างงานปรับภูมิทัศน์บึงลาดน้ำเตียน (กำจัดผักตบชวา) ชุมชนบ้านหน้าค่าย หมู่ที่ 9 กปภ.สาขาอู่ทอง 321,000.00 321,000.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทรัพย์สมบูรณ์ ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 321,000.- บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพันบุรีก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 325,911.30 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.นคร ราคาที่เสนอ 328,971.50 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทรัพย์สมบูรณ์ ก่อสร้าง ราคาที่ตกลง 321,000.- บาท พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา 19/2563 ลว. 5 มิ.ย. 2563 29 พ.ค. 2563
- งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ ณ สถานีจ่ายน้ำสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) 413,020.00 413,020.00 บริษัท ทอมเพาเวอร์ จำกัด บริษัท ทอมเพาเวอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 413,020.00 บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน 410,000.00 บาท ดังนั้น ราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 410,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.ข.6/95/2563 ลว. 4 มิ.ย. 2563 28 พ.ค. 2563
- จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.11+500 - กม.12+325 อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท โดยวิธีคัดเลือก 7,400,120.00 7,400,120.00 1.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 7,383,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ราคาที่เสนอ 7,399,000.00 บาท
3.หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 7,400,000.00 บาท
1.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 7,383,000.00 บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน 7,377,650.00 บาท
ดังนั้น ราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,377,650.00 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 28 พ.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า กม.234+265-กม.235+350 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 3,718,250.00 3,718,250.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 3,710,000.00 บาท
2.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 3,715,000.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ราคาที่เสนอ 3,717,000.00 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 3,710,000.00 บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน 3,705,000.00 บาท ดังนั้น ราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,705,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.6/97/2563 ลว. 4 มิ.ย. 2563 28 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7/60/2563 งานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดระหว่างค้ำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ตามสัญญาเลขที่ กจห.๔๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,051,703.00 1,051,703.00 บจก.ไทยมิเตอร์ จำกัด 1,029,940.- บจก.ไทยมิเตอร์ จำกัด 1,029,940.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 28 พ.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ที่ กม.19+700 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ (หน่วยบริการนามน) 364,870.00 364,870.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 364,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 364,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.6/98/2563 ลว. 5 มิ.ย. 2563 28 พ.ค. 2563
กปภ.ข.4-42/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำคีรีรัฐนิคม ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านตาขุน (น.คีรีรัฐนิคม) 31,373,470.00 31,373,470.00 บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 31,373,470.00 บาท บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 31,373,470.00 บาท ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคกลาง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ กปภ.ข.4/61/2563 ลว. 29 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2563
54/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง บริเวณซอยหลังขนส่งใหม่ บ้านตีนเขา หมู่ที่2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 210,702.00 210,702.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมนวิศวกรรม (1992) ราคา 210,702 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมนวิศวกรรม (1992) ราคา 210,702 บาท คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 28 พ.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสาย นฐ.5052 แยกทางหลวงชนบท นฐ.1021 – แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 293,180.00 293,000.00 บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 287,000 บาท บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 287,000 บาท คุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการเสนอ กปภ.ข.3/141/2563 ลว. 17 มิ.ย. 2563 28 พ.ค. 2563
9228 จ้างงานซ่อมแซมสัญญาณโจรกรรมสายไฟและระบบกล้องวงจรปิด ที่สถานีสูบน้ำดิบแรงต่ำอ่างฯหนองค้อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 160,500.00 160,500.00 บริษัท เอไอเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 160,500.00- บาท บริษัท เอไอเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ราคา 160,500.00- บาท ราคาต่ำที่สุด กปภ.ศรช.39/2563 ลว. 1 มิ.ย. 2563 28 พ.ค. 2563
กปภ.พน. / 63 ซ่อมท่อประปา PE ขนาด 710 มม. จำนวน 1จุด บริเวณหน้าสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 160,700.00 160,700.00 หจก.รรินทร์ธารา เสนอราคา 160,700.-บาท หจก.รรินทร์ธารา เสนอราคา 160,700.-บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 28 พ.ค. 2563
กปภ.พน. / 63 งานจ้างเหมาขุดลอกตะกอนพร้อมขนย้าย สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ กปภ.สาขาพนัสนิคม 496,587.00 496,587.00 บริษัท ซี.เอ็น.เอส. เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 496,587 .- บาท บริษัท ซี.เอ็น.เอส. เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 496,587 .- บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 28 พ.ค. 2563
- จ้างติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 206,849.00 206,849.00 บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด และราคาที่เสนอ 206,849.00 บาท บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด และราคาที่ตกลง 206,849.00 บาท เนื่องจากมีผู้รับเหมาเสนอราคาเพียงรายเดียว กปภ.บปก.32/2563 ลว. 28 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2563
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณกลุ่มบ้านนายสวง ธูปเงิน หมู่ที่ ๕ ถนนสายชลประทาน(ดอนเจริญ) ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 173,537.00 173,537.00 หจก.คมสันชัยก่อสร้าง เสนอราคา 173,500. บาท หจก.คมสันชัย ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำนาญในการวางท่อประปา 10/2563 ลว. 28 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ บจก.ภัควรา แอสเสท โครงการภัควรา 2 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 405,926.00 366,400.00 หจก.ทีเค.88 ซัพพลาย เสนอราคา 366,400.00 บาท หจก.ทีเค.88 ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาน่าน 17/2563 ลว. 10 มิ.ย. 2563 28 พ.ค. 2563
- งานซ่อมแซมระบบ DMA01,DMA02,DMA04,DMA08,DMA09 188,320.00 188,320.00 หจก.นิล.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 187,250.00 บาท หจก.นิล.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไข กปภ.สาขาน่าน กปภ.สาขาน่าน 15/2563 ลว. 29 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2563
กปภ.ข.4-46/2563 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก MM-02 ขนาด Ø 600 มม. สถานีจ่ายน้ำเขาสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 1,048,600.00 936,350.00 บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด 611,800.-บาท บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.4/63/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563 27 พ.ค. 2563