จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ(โดยโช้เครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ที่ไม่ได้ใช้งานนำมาติดตั้ง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 131,075.00 131,075.00 ภูมิเทพการช่าง ราคาที่เสนอ 122,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภูมิเทพการช่าง คุณสมบัติเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 48/2563 ลว. 7 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
2/2563 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน บ้านหัน หมู่ที่1 ถนนโพธิ์ศรี ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร(งบประมาณเทศบาลตำบลสว่างแดนดินอุดหนุน) 262,620.00 262,605.37 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเบศ อินเตอร์เทรด เลขที่ 1893/13 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ราคาที่เสนอ 261,000.00บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเบศ อินเตอร์เทรด เลขที่ 1893/13 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เนื่องจากมีความพร้อมในการทำงาน สามารถแจ้งลงมือทำงานได้ทันที รอทำสัญญา 7 พ.ค. 2563
- จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อสะพานติดปั๊มเอสโซ่คำปิง 2 ฝั่ง (สะพานข้ามคลอง) คลองบ้านกุดแคน และซอยสาธารณสุขบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จฯ จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ โดยวิธีคัดเลือก 827,110.00 827,110.00 1.หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 824,970.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 826,040.00 บาท
3.หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 826,510.00 บาท
1.หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 824,970.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.6/99/2563 ลว. 8 มิ.ย. 2563 7 พ.ค. 2563
กปภ.พค.6/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 9 สถานี ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,337,578.11 1,337,578.11 บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ จำกัด เสนอราคา 1,165,444 บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ จำกัด ราคาที่ตกลง 1,165,444 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.49/2563 ลว. 31 มี.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
5/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ช่วยการปฏิบัติงานด้านผลิตน้ำ ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,188,958.32 1,188,958.32 บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 1,164,909 บาท บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด ราคาที่ตกลง 1,164,909 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.48/2563 ลว. 31 มี.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 งานจัดหาท่อทางส่งและท่อทางดูดพร้อมอุปกรณ์แพสูบน้ำแรงต่ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 498,967.75 498,967.75 หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่เสนอ 497,978.00 หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่ตกลง 497,978.00 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด กปภ.ข.7/133/2563 ลว. 13 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
จ.2606/63 จ้างดูดตะกอนในถังน้ำใส ขนาด 3000 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง สถานีจ่ายน้ำ สนง.กปภ.สาขาสงขลา 169,060.00 169,060.00 1.นายสิพงศ์ สหัสสธารา ราคาที่เสนอ 170,000.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.นายสมนึก นวลแก้ว ราคาที่เสนอ 170,200.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.นางสาวสุมลฑา สระกวี ราคาที่เสนอ 167,990.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
นางสาวสุมลฑา สระกวี ราคาต่ำ รอทำสัญญา 7 พ.ค. 2563
46/2563 งานจ้างเหมางานขุดเปิดร่องน้ำพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระ สถานีสูบน้ำดิบบางพระ 3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 484,710.00 484,710.00 1.โรจนะวรรณก่อสร้าง จำกัด ราคา 484,710.00 บาท
2.บริษัท กุลลดาการโยธา จำกัด ราคา 498,085.00 บาท
3.บริษัท เค.วัน เทคนิคัล จำกัด ราคา 488,990.00 บาท
บริษัท โรจนะวรรณก่อสร้าง จำกัด ราคา 484,710.00 บาท ราคาต่ำสุดและคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 7 พ.ค. 2563
10/2563 งานจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ครั้งที่ 2 1,827,000.00 1,827,000.00 บริษัท ซีไอเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 1,817,288.- บาท บริษัท ซีไอเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคาที่ตกลง 1,817,288.- บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาที่เหมาะสม กปภ. สาขา ชม.(พ) 29/2563 ลว. 27 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
- ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังประจำเดือน พฤษภาคม 2563 189,357.90 189,357.90 บริษัท พี.อาร์.ที. วอเตอร์ไพพ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ราคาที่เสนอ 189,357.90 บาท บริษัท พี.อาร์.ที. วอเตอร์ไพพ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ราคากลาง 189,357.90 บาท เสนอราคาที่ต่ำที่สุด 1206.0563/258 ลว. 5 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563
กปภ.ข.1-051/2563 งานวางท่อเชื่อมระบบจากสถานีจ่ายน้ำมาบตาพุด-สี่แยกศูนย์ราชการพร้อมระบบสูบส่งน้ำ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 12,840,000.00 12,936,738.35 บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด 10,480,000.- บาท
บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11,868,868.- บาท
บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด 10,480,000.- บาท ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 พ.ค. 2563
พิเศษ/2563 งานวางท่อเพื่อประสานท่อน้ำดิบเดิมจากห้วยกระทิงกับท่อน้ำดิบเดิมลงสระหนองตาเสก ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ 1,070,000.00 1,070,000.00 1. บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 1,059,000.00 บาท
2. บริษัท พงษ์ธานีก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 1,063,000.00 บาท
3. หจก.สิงห์ชัยรุ่งเรือง(2000) เสนอราคา 1,065,000.00 บาท
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 1,059,000.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และราคาต่ำสุด กปภ.ข.8/87/2563 ลว. 8 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563
- โครงการปรับปรุงท่อสะพานเขาแรด ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 116,630.00 116,630.00 บจ.ทรีกนก เทรดดิ้ง 116,630 บจ.ทรีกนก เทรดดิ้ง 116,630 - 34/2563 ลว. 30 เม.ย. 2563 5 พ.ค. 2563
มท55420/พิเศษ จ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนพลอยไพลิน (ถนนสายหน้าที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย) ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ 1,306,470.00 1,306,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรัตน์ วอเตอร์เวิร์ล จำนวน 1,291,000 บาท
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) จำกัด จำนวน 1,294,000 บาท
บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด จำนวน 1,300,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรัตน์ วอเตอร์เวิร์ล จำนวน 1,291,000 บาท คุณสมบัติครบถ้วน และราคาต่ำสุด กปภ.ข.3 113/2563 ลว. 12 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563
- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา ให้กับ นายถวิล เจดีย์ถา โฉนดเลขที่ 50700 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 147,562.00 127,544.00 หจก.ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา 127,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หจก.ประสงค์ทวีทรัพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่ กปภ.สาขาน่าน กำหนด กปภ.สาขาน่าน 12/2563 ลว. 8 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563
78/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาอู่ทอง 856,000.00 856,000.00 บริษัท พร้อมวอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด จำนวน 850,000 บาท บริษัท พร้อมวอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด จำนวน 850,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/114/2563 ลว. 15 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563
กปภ.ข.5/11/2563 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาห้วยยอด สถานีผลิตน้ำท่างิ้ว (ครั้งที่ 2) 948,020.00 945,880.00 1.บจก.วรรณชย 2019 เสนอราคา 762,113.28 บาท
2.บจก.ที เอส เอฟ อินเตอร์เทรด เสนอราคา 743,650.00 บาท
บจก.ที เอส เอฟ อินเตอร์เทรด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 พ.ค. 2563
กปภ.ข.๘/จ.๓๘/๒๕๖๓ จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้งานในระบบ CIS จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๓ รายการ) 152,421.50 152,421.50 บจก.ดวงแดง ดีไซน์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,421.50 บาท
บจก.คอสมิคพริ้นแอนด์ดีไซน์ เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165,957.00 บาท
บจก.ซี แอนด์ ดี บิสซิเนสเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,879.00 บาท
บจก.ดวงแดง ดีไซน์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,421.50 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 พ.ค. 2563
กจห.28/2563 เช่าบริการอินเทอร์เน็ตประเภทองค์กรและวงจรสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค 24,164,880.00 24,164,880.00 1. บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 24,144,880.-บาท
2. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 24,160,000.-บาท
บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 24,140,000.-บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 พ.ค. 2563