จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กจห.43/2563 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 1,527,071.00 1,527,071.00 1. เครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge) จำนวน 1 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 351,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. เครื่องเขย่า (Shaker) จำนวน 2 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 459,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน จำนวน 1 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น.197,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1. เครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge) จำนวน 1 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 351,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. เครื่องเขย่า (Shaker) จำนวน 2 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 459,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน จำนวน 1 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น.197,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เป็นราคาที่เหมาะสมและไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รอทำสัญญา 4 มิ.ย. 2563
ป.5/2563 งานปรับปรุงระบบเครื่่องสูบน้ำพร้อมระบบไฟฟ้า แพสูบน้ำแรงต่ำ นบ.นาน้อย กปภ.สาขาน่าน อ.เมือง จ.น่าน 2,207,580.13 2,207,580.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา 2,200,000.00 บาท
บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด เสนอราคา 2,000,000.00 บาท
บริษัท ถาวรพูนทรัพย์ อิเล็คทริค จำกัด เสนอราคา 2,157,500.00 บาท
บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด เสนอราคา 1,809,370.00 บาท
บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาน่าน 16/2563 ลว. 10 มิ.ย. 2563 4 มิ.ย. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางข้ามทางรถไฟบ่อตะคร้อ ที่ กม.111+200 ด้านซ้ายทาง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 429,070.00 429,000.00 บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) จำกัด ราคาที่เสนอ 428,000 บาท บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) จำกัด ราคาที่เสนอ 428,000 บาท คุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการพิจาราผลพิจาณาคุณสมบัติ กปภ.ข.3/144/2563 ลว. 23 มิ.ย. 2563 4 มิ.ย. 2563
83/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ การเคหะแห่งชาติ โครงการ อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3 ) ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 5,756,000.00 5,260,000.00 บจ.ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ 4,734,000.00 บาท
หจก.ธนศานติก่อสร้าง 4,723,480.00 บาท
หจก.สามวังวิทยา 5,200,000.00 บาท
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ 4,721,910.00 บาท
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ 4,721,910.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 4 มิ.ย. 2563
- งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ระยะเวลา 4 เดือน 428,000.00 337,999.99 บริษัท พี เอส สแควร์ จำกัด บริษัท พี เอส สแควร์ จำกัด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.มร.ที่15/2563 ลว. 29 พ.ค. 2563 4 มิ.ย. 2563
22/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจ.ทองคำ พร็อพเพอร์ตี้ ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 146,600.00 146,600.00 หจก.เพชรคลองน้อย ราคาที่เสนอ 146,269.00 บาท หจก.เพชรคลองน้อย ราคาที่ตกลง 146,000.00 บาท เสนอราคาต่ำที่สุด 16/2563 ลว. 10 มิ.ย. 2563 4 มิ.ย. 2563
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.คลองวาฬ บริเวณซอยไร่แก้วจันทร์ หมู่ 1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 364,990.00 364,990.00 หจก.ราชวงศ์ธน ราคาที่เสนอ 364,990.- หจก.ราชวงศ์ธน คุณสมบัติครบถ้วน ปข.16/2563 ลว. 5 มิ.ย. 2563 4 มิ.ย. 2563
กปภ.กพ.9/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ข้างโรงเรียนอนุบาลคลองลาน ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 264,290.00 264,290.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรื่องศรีก่อสร้าง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 264,200.00 บาท (เงินสองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรื่องศรีก่อสร้าง โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา กปภ.สาขา กพ.9/2563 ลว. 27 ม.ค. 2563 3 มิ.ย. 2563
กปภ.อบ.3/2563 งานวางท่อระบบส่งน้ำภายในพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 2,084,900.00 2,084,900.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 1,247,620.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิ อุบล เสนอราคา 1,560,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ เสนอราคา 1,900,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 1,247,620.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศและราคาต่ำที่สุด รอทำสัญญา 2 มิ.ย. 2563
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริษัท ทรัพย์สินมั่นคงรุ่งเรือง จำกัด บริเวณ โครงการทรัพย์สินมั่นคงรุ่งเรือง หมู่ที่ 1 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 493,166.00 446,461.00 หจก.สองก่อสร้าง/446,400 บาท หจก.สองก่อสร้าง ราคาไม่เกินวงเงินราคากลาง อย.16/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ สาย รบ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 325 - บ้านพิกุลทอง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (บริเวณสะพานข้ามแยกคลองขุดลัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 497,550.00 428,000.00 บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 426,000 บาท บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 426,000 บาท คุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลเสนอ กปภ.ข.3/145/2563 ลว. 23 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2563
11/2563 งานติดตั้งราวกันตก สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 711,550.00 711,716.45 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลกลกิจ 695,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี พร็อพเพอร์ตี้(1118) 606,100.00 บาท
บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด 661,866.65 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควินเทค 655,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทูเอ เพาเวอร์ 695,555.00 บาท
กรวิรัตน์ มีเดีย 556,000.00 บาท
กรวิรัตน์ มีเดีย 556,000.00 บาท ราคาต่ำที่สุด กปภ.ศรช.40/2563 ลว. 16 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2563
- ซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาระโนด 280,340.00 280,340.00 บจก.ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 280,340 บจก.ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 280,340 เป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางและตามงบประมาณในการจัดจ้าง กปภ.สาขาระโนด 7/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2563
กปภ.ข.7/59/2563 ซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง สูบน้ำได้ 500 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 40 ม. (เฉพาะเครื่อง) จำนวน 2 เครื่่อง 948,020.00 948,020.00 บจก.ยูเอชเอ็ม ราคาที่เสนอ 587,537.00 บจก.ยูเอชเอ็ม ราคาที่ตกลง 587,537.00 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 1 มิ.ย. 2563
4/2563 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลโคกสี หมู่ที่1 บ้านโคกสี สายโคกสี-ป่าเป้า โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร(งบประมาณเทศบาลตำบลโคกสีอุดหนุน) 218,000.00 219,054.81 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครวิวัฒน์ ก่อสร้าง เลขที่10 หมู่ที่8 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครวิวัฒน์ ก่อสร้าง เลขที่ 10 หมู่ที่ 8 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เนื่องจากมีความพร้อมในด้านบุคลากร ท่ออุปกรณ์ สามารถลงมือทำงานได้ทันที รอทำสัญญา 1 มิ.ย. 2563
กปภ.ข.2/82/2563 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำบ้านโคก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด 1,223,010.00 1,210,306.79 1.บริษัท เอสเอสไอเค 2015 จำกัด 951,230.00
2.บริษัท โทเทิ่ล อินสตรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด 968,022.90
3.บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด 1,052,400.38
4.เอ็น.อี.ที.คอนสตรัคชั่น 2019 1,059,190.86
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 1,089,000.00
6.บริษัท ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จำกัด 1,139,999.00
บริษัท เอสเอสไอเค 2015 จำกัด 951,230.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 1 มิ.ย. 2563
- งานเช่าระบบผลิตแบบ Mobile Plant (ชั่วคราว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,064,900.00 2,988,000.00 -บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 2,974,600.00 บาท (ลดราคาคงเหลือ 2,969,250.00 บาท) -บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาตกลงจัดเช่า 2,969,250.00 บาท คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด กปภ.ข.4/64/2563 ลว. 5 มิ.ย. 2563 1 มิ.ย. 2563
- จ้างเหมาตอดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นายสามารถ ฤทธิมาศ วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 147,714.00 125,153.00 หจก. ส.สมหมาย หจก. ส.สมหมาย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.083/2563 ลว. 4 มิ.ย. 2563 1 มิ.ย. 2563
กปภ.พน. / 63 งานจัดซื้อท่อเฟล็กซ์ยาง ขนาด 600 มม. ใช้กับท่อทางส่งเครื่องสูบน้ำ RVM 01 และ RVM 02 TL สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด กปภ.สาขาพนัสนิคม 288,900.00 288,900.00 บริษัท เค.ที.เจนส์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เสนอราคา 288,900.-บาท บริษัท เค.ที.เจนส์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เสนอราคา 288,900.-บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 29 พ.ค. 2563
- ซื้อกระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงินระบบ CIS จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3-4) 402,346.75 402,346.75 บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม ราคาที่เสนอ 402,346.75 บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม ราคาที่เสนอ 402,346.75 - รอทำสัญญา 29 พ.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 3233 สาย อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม ระหว่าง กม.1+745 – กม.3+350 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 498,620.00 498,000.00 บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง 494,000 บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง 494,000 คุณสมบัติครบถ้วน กปภ.ข.3/126/2563 ลว. 26 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายเลี่ยงเมืองบ้านโป่ง ระหว่าง กม.ที่ 79+430 ถึง กม.ที่ 79+750 จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง 496,480.00 496,000.00 บจก.ส.ธนสหกาญจน์ 494,000 บจก.ส.ธนสหกาญจน์ 494,000 คุณสมบัติครบถ้วน กปภ.ข.3/127/2563 ลว. 28 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563
74/2563 งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายใน สถานีส่งน้ำห้วยกรด อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 6,656,470.00 6,656,000.00 หจก.ธนศานติก่อสร้าง 5,906,400
หจก.เจริญยิ่งยง 6,540,000
หจก.บางน้อยสถปัตย์ 6,280,900
หจก.ธนศานติก่อสร้าง 5,906,400 ราคาต่ำสุด คุณสมบัติครบถ้วน กปภ.ข.3/123/2563 ลว. 26 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563
81/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับบริษัท โปลิโฟมราชบุรี จำกัด หมู่ที่ 2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 1,774,500.00 1,600,000.00 บจก.บีเทรดดิ้ง1,345,222
บจก.สิริวิวรรธน์ 1,436,000
บจก.ไทยบ้านพัฒนา 1,450,000
บจก.ดราม่า นัมเบอร์วัน เอนเตอร์เทน (ไทยแลนด์) 1,589,999
หจก.เจริญยิ่งยง 1,230,000
หจก.ธนนท์การค้า 1,320,000
บจก.จิรธรรมรุ่งเรือง 1,265,988
บจก.ส.ธนสหกาญจน์ 1,384,000
บจก.อาร์โอยูเอ็นจิเนียริ่ง 1,380,646.46
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ 1,219,800
บยจก.แหวนพัฒนา 1,440,000
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ 1,219,800 คุณสมบัติครบถ้วนราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/125/2563 ลว. 26 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563
กปภ.พน. / 63 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท มายซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หมู่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 230,000.00 230,000.00 หจก.รรินทร์ธารา เสนอราคา 230000.-บาท หจก.รรินทร์ธารา เสนอราคา 230000.-บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 29 พ.ค. 2563